Detektívny román a jeho biblioterapeutický potenciál

aug 6 2018

The detective novel and its bibliotherapeutical potential

Abstrakt: Štúdia poukazuje na biblioterapeutický potenciál jedného z najrozšírenejších beletristických žánrov, ktorým je detektívny román. Okrem zrejmej relaxačnej funkcie a schopnosti účinne odkloniť pozornosť čitateľa od „terapeuticky nežiaducich“ myšlienkových obsahov či emocionálnych stavov (dynamický a enigmatický dej), sú zjavnými prínosmi aj jeho schopnosť rozvíjať u klienta tvorivosť, fantáziu, abstraktné myslenie a komunikačné schopnosti, ale aj posilňovať u neho sebadôveru a rezilienciu.
Detektívny román pomáha tiež formovať u čitateľa schopnosť logického a kritického myslenia, nabáda ho vyhľadávať súvislosti medzi zdanlivo izolovanými javmi životnej reality. Na úrovni sociálnej interakcie súčasne posilňuje jeho dôveru v hodnoty spoločenského spolužitia, ako sú pravda, spravodlivosť, spolupráca, súcit a porozumenie.
Kľúčové slová: biblioterapia, čitateľ, detektívny román, preferencia, účinok, výskum

Abstract: The study points to the bibliotherapeutic potential of one of the most widespread fiction genres, which is a detective novel. Apart from the obvious relaxation function and the ability to divert the reader's attention from "therapeutically unwanted" thought content or emotional states; its ability to develop creativity, imagination, abstract thinking and communication skills, as well as to strengthen reader´s self-confidence and resilience, are obvious benefits.
The detective novel also helps develop the ability of logical and critical thinking, encouraging reader to search for connections between seemingly isolated phenomena. At the level of social interaction, it also helps strengthen his or her confidence as far as values of social coexistence are concerned, such as truth, justice, cooperation, compassion and understanding.
Key words: bibliotherapy, reader, detective novel, preference, effect, research

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Building Democratic Europe through Non-Formal Education

aug 6 2018

Importance of education about democracy is more than necessary nowadays. Increasing popularity of right-wing extremist and populist political parties in many European countries and growing xenophobia, racism and hate-speech needs to be addressed. Citizens seem to have forgotten about the past totalitarian and authoritarian regimes and young people who never experienced this era or transition to democracy are even more vulnerable to support those anti-democratic movements. There is a gap between the remembrance of the past, the present situation and how we shape our future.

Therefore several NGOs and schools decided to organize project “Building Democratic Europe Together”. We held various activities to address the situation mentioned above that will be described in this article. Teachers and youth workers can use the outcomes of the project during their lessons or get inspired by diverse activities and methods that we applied.

fotky BUDET (3)
fotky BUDET (6)
fotky BUDET (1)

Rodinné a sociálne aspekty týraných žien na Slovensku z pohľadu praktickej sociálne práce – kvalitatívne overovanie skutočností

aug 3 2018

Family aspects and social aspects the mistreated slovak women from practical social work point of view – qualitative verification facts

Abstrakt: Hlavným cieľom výskumného článku je sumarizácia a kompletizácia kvalitatívnych poznatkov týkajúcich sa problematiky násilia páchaného na ženách na Slovensku z pohľadu praxe sociálnej práce. V metodológií bola využitá kvalitatívna výskumná stratégia. Zamerali sme sa na analýzu rodinných a sociálnych aspektov. Hlavným cieľom skúmania rodinných aspektov bolo nájsť súvislosti medzi faktormi a osobitosťami pôvodnej rodiny a jej členov a skúsenosťou s týraním žien v neskoršom období. Hlavným cieľom skúmania sociálnych aspektov bolo nájsť súvislosti medzi príčinami, sociálnopsychologickou symptomatológiou a následkami pociťovania sociálnej izolácie týraných žien. Výskumnú vzorku tvorilo 20 participantiek, konkrétne týraných žien vo veku od 23 do 65 rokov, ktoré boli klientkami krízových centier v Bratislavskom kraji. Analyzovaných bolo následne 5 prípadových štúdií týraných žien. Výskumné metódy boli obsahová analýza a štruktúrovaný rozhovor. Výsledky výskumu preukázali viaceré významné rodinné a sociálne súvislosti, ktoré sa spájajú s problematikou rodovo podmieneného násilia, respektíve násilia páchaného na ženách.
Kľúčové slová: Násilie páchané na ženách. Násilie v intímnych vzťahoch. Kvalitatívny výskum. Sociálna práca a sociálny pracovník.

Abstract: The general aim of the research article is the summarization and completion the qualitative findings of the violence againts slovak women problems from the social work practice point of view. In the methodology of the research article was used qualitative research strategies. We concentrate on the analysis of the family aspects and social aspects. The main aim of the examine the family aspects was finding the connection between factors and distinctiveness fo the original family and their members and between experience of the torture in the later period. The main aim fo the examine the social aspects was finding connection between causes and consequences of the social isolation, social-psychological symptomatology and between the consequences of the social izolation of the mistreated women. The research sample consists of the 20 participants - mistreated women in the age from 23 to 65 age that was clients of the crisis centre in the region of Bratislava. It was analyze 5 cases studies of the mistreated women, too. The research methods was the content analysis and structured interview. The results of the research shown that multiple family and social connection that are connect with the violence againts women problems are significant.
Key words: Violence against women. Intimate partner violence. Qualitative research. Social work a social worker.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Radkin Honzák: Smrtka v létě

aug 2 2018

Kdy jindy odlehčeně vzpomenout na Smrtku, než v horkém létě, v době sklizně a hojnosti všeho, kdy na ni zapomínáme a zapomeneme jako na smrt. V listopadových plískanicích a teskném soumraku bychom se rozesmutnili, takhle můžem ještě zažertovat a zapomenout na osamělost, jíž jsme každodenně víc a víc vystavováni odchody svých blízkých k té řece Styx, k níž dřív nebo později dojdem také ale oni už tam nebudou, protože mezitím došli až k řece Léthé a z té popili Alzheimerovy tinktury.

Ve své první knížce, jejíž název zněl I v nemoci si buď přítelem, jsem se opatrně dotknul tehdy ještě tvrdě tabuizovaného tématu thanatologie. Proč tabuizovaného? Protože – navzdory nedostatku toaletního papíru a zubní pasty – jsme spěli k zářným zítřkům a měli jsme za úkol dohnat a předehnat vyspělé západní sousedy a smrt se odsunovala někam do hlubokého kolektivního nevědomí. Nebýt toho, že přece jen občas umřel nějaký státník, došla by úplného zapomenutí. Ale já jsem tam měl kapitolu o tom, že také normální lidé umírají, že to neumějí (bodeť by jo, když to většinou nenacvičili) a že s tím neumějí zacházet jejich blízcí, ale ani zdravotníci, k nimž se pozůstalí obracejí o podporu. A že ani zářné zítřky smrt ze světa nesprovodí.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Radkin Honzák: Čisté charaktery vědců buďtež nám příkladem

júl 30 2018

V době puritánského blbnutí po druhé světové válce přišlo z USA do Evropy vtipné prohlášení jedné filmové hvězdy: „Nevím, proč bych se měla stydět svléknout se před doktorem. Vždyť je to muž, jako každý jiný.“ Tuto logiku lze parafrázovat a aplikovat na jakékoliv lidské počínání včetně podvodů. Ty jsou staré jako Matka Příroda sama a setkáme se s nimi od miméze až po vysokou politiku. Věda není výjimkou. Prý již Ptolemaios opsal své astronomické údaje od kolegy, který nešťastnou náhodou bydlel o kousek dál, takže když do toho začali astronomové ve 20. století šťourat, usvědčili ho z plagiátorství.

Ani Galileo se neštítil uvést mezi argumenty pro otáčení Země pokus, který si dobře vymyslel, a nikdy neprovedl. Když jeho protivníci namítali, že otáčení by vedlo k tomu, že kámen vržený z výšky by nedopadl kolmo, ale šikmo, a tedy o kousek dál než k patě kolmice, ujistil je, že kámen vržený s vrcholu stěžně, dopadne na palubu vždy na stejné místo, ať loď stojí nebo pluje. Jak uvádějí historici, pokus provedl až o několik let později jeho následovník Giovanni Battista Baliani, který důsledně dbal na to, aby vědecká pravda byla doložena „nevyvratitelnou zkušeností“.

Ilustrácia: Matej Senko (2018)Ilustrácia: Matej Senko (2018)

Komunikácia v kontexte redukcie strachu u pacienta pri operačnej terapii

júl 12 2018

Comunication with the context fear reduction of patient with surgical therapy

Abstrakt: Chirurgické ochorenie s indikáciou operačnej terapie má u pacienta psychické dôsledky aj v podobe prežívania strachu. K redukcii strachu u chirurgických pacientov môžu prispievať aj sestry prostredníctvom kvalitnej a efektívnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je nemysliteľná bez vzájomnej komunikácie medzi sestrou a pacientom. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň komunikácie sestier s pacientmi pri operačnej terapii a jej vplyv na redukciu strachu u pacientov. Na získanie údajov bola použitá kvantitatívna metóda empirického výskumu – viacpoložkový neštandardizovaný dotazník. Vzorku respondentov tvorilo 192 pacientov s chirurgickým ochorením hospitalizovaných na chirurgickom klinickom pracovisku, u ktorých bol realizovaný plánovaný operačný výkon. Zistili sme prežívanie strachu u pacientov pri operačnej terapii aj vzťah prežívaného strachu k hodnoteniu komunikácie vo vzťahu sestra – pacient.
Kľúčové slová: Strach. Pacient. Operačná terapia. Komunikácia. Sestra.

Abstract: Surgical disease with an indication of surgical therapy has psychological consequences also in the form of fear survival. Nurses can also contribute to reducing fear in surgical patients through quality and effective nursing care that is unthinkable without mutual communication between the nurse and the patient. The aim of the research was to determine the level of communication between patients and nurses in surgical therapy and its impact on the reduction of fear in patients. To obtain the data, a quantitative method of empirical research was used - a multi-item non-standardized questionnaire. A sample of respondents consisted of 192 patients with surgical disease hospitalized at the surgical clinic where the planned surgical procedure was carried out. We have seen the survival of fear in patients in surgical therapy, and the relationship of surviving fear to assessing nurse-patient communication.
Key words: Fear. Patient. Surgical therapy. Communication. Nurse.

Aktuálne témy supervízie v praxi

júl 7 2018

Current topics of supervision in practice

Abstrakt: Supervízia na Slovensku nadobudla svoje miesto a jej výkon je považovaný za efektívny nástroj ako hľadať a využiť potenciál a inovatívnosť pre kvalitnú prácu s klientom. V sociálnych službách má legislatívnu podporu a už niekoľko rokov sa vykonáva. Aktuálny stav sociálnych služieb vytvára pre supervíziu priestor na zisťovanie a riešenie aktuálnych tém supervízie v praxi pre tých pracovníkov a organizácie, ktorí služby poskytujú. Tieto témy sú zrkadlom ako sa v sociálnych službách pracuje zamestnancom, ako funguje manažment a aké postavenie v spoločnosti sociálne služby majú. Existuje množstvo legislatívnych podmienok kladených na organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby, aby kvalita poskytovanej služby zodpovedala európskym štandardom kvality, ktoré sú zapracované i v aktuálnej legislatíve. Aktuálne témy, ktoré komunikujú supervidovaní naznačujú, že podmienky na naplnenie štandardov kvality sú vytvárané rozdielne a nereflektujú skutočný stav fungovania organizácií, hlavne u verejných poskytovateľov služieb. Predstavíme niektoré témy, ktoré najčastejšie supervidovaní otvárajú a zanalyzujeme ich, aby sme poskytli prehľad aktuálneho stavu fungovania sociálnych služieb z pohľadu supervízora, supervízie a supervidovaných
Klúčové slová: Supervízia. Supervízor. Supervidovaný. Sociálne služby. Kvalita.

Abstract: Current topics of supervision in practice Supervision in Slovakia has reached a solid position and its practice is considered an effective tool to search for and utilize potential and innovation for a high quality of work with clients. Supervision has a legislative support in social services and has been carried out for couple of years. Current state of social services creates space for resolving topical issues of supervision in practice for workers and organizations providing this type of service. These issues serve as a mirror reflecting what it is like to work in social services, how the management functions and what the position of social services in the society is. There are many legal conditions that organizations providing social services must follow and accept so that the quality of the service is in accordance with European standards which are implemented also in recent legislation. Current topics which are communicated by supervisees indicate that conditions required for meeting the quality standards are not equal and they do not reflect actual state within organizations especially in public services. We will introduce some issues which are frequently discussed and analyzed so that we can outline the actual state of social services from the perspective of supervisors, supervision and supervises.
Key words: Supervision. Supervisor. Supervisee. Social Services. Quality.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Reflection of Social Workers to Adopt the Act on Social Work and the Establishment of a Professional Chamber

júl 5 2018

Abstract:
Introduction: Contribution offers a view of experts in the field of social work for the adoption of the Act of Social Work and its application in practice. We also deal with the role of the Professional Chamber of Social Workers and the reflection on its establishment. We will refer the development of social work in Slovakia in the context of the adoption of this law, the reason for the creation of the Chamber of Social Workers and Assistants of Social Work and its functioning. In the paper, we present some data related to the expectations of social workers in terms of strengthening their social status as well as possible prospects for membership in the Chamber of Social Workers and Social Work Assistants.
Methods: From the point of view of the level of methodological approach, this is a quantitative research. The basis of this approach is to get exact, objective and verifiable data on the examined issues on which the next phase examines the dependency and relations between causes. In research, we observed significant differences in the interests of the membership in the Chamber of Social Workers and Social Work Assistants in relation to gender and length of experience in the social field. We also followed expectations with solve of social status of social workers and the performance of independent practice by respondents' gender.
Results: Based on our findings and statistical probability calculations, we have come to the conclusion, that men, graduates of the study specialization of social work with more than 10 years of experience, are more interested in becoming members of the Slovak Chamber of Social Workers and Social Workers as Women. It has also been confirmed that social workers generally expect from the Chamber of Social Workers solve their social status, in our case, it is especially women who are waiting for the solution of the status of a social worker from the chamber to a greater extent than men. It was also confirmed, that women - social workers have a greater interest in the performance of individual practice more than men - social workers.
Conclusion: The issue of law, its creation and implementation into practice is a long-term process. We have attempted to mediate the views of practitioners on the interpretation of individual parts of the law and the expectations of its application to practice. We focused on the reflection of social workers on the adoption of the Social Work Act and on the establishment of a Chamber of Social Workers. As the law adopted and its use has not been subject to research, we also expect, based on our findings, another serious analysis in favour of improving the performance of social workers' activities, strengthening their social and professional status in the Slovak Republic.
Key words: Social work assistant. Professional Chamber. Social worker. Act on Social Work.

Book Life ’s turn. From Biodromal psychology point of view and The authentic life stories

júl 2 2018

The content of this book consists of scientific and scholarly contributions as well as the authentic life stories of people entitled "My life turn." A combination of scientific and scholarly text, based on theoretical and empirical research with authentic life stories written by university students of daily and external study from three universities in Slovakia and in Bohemia, we consider it a step towards enriching the theoretical knowledge with people's life and vice versa, as a step towards enriching the lives of people with theoretical knowledge.

In this book we express our expert opinion on the psychological aspect, the social aspect and the educational aspect of the life of adults of today, from the point of view of lifelong developmental psychology, i.e. biodromal psychology, and from the point of view of social adult education. In the center of our attention is the development of people's abilities to live, adult personality development, social education, development of individual potential, social-psychic adaptation of people, self-reflection and self-awareness, projective methods of knowledge and self-identification of man and other topics.

Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

júl 1 2018

Abstrakt:
Úvod: Príspevok ponúka pohľad odborníkov v oblasti sociálnej práce k prijatiu zákona o sociálnej práci a jeho uplatňovaniu v praxi. Zaoberáme sa taktiež úlohou profesijnej komory sociálnych pracovníkov a reflexiou k jej zriadeniu. Poukážeme na vývoj sociálnej práce na Slovensku v kontexte prijatia uvedeného zákona, dôvodom vzniku komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a jej fungovanie. V príspevku taktiež sprostredkujeme niekoľko údajov súvisiacich s očakávaniami sociálnych pracovníkov v rámci posilnenia ich sociálneho statusu ako aj možným perspektívam vzhľadom k členstvu v komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Metódy: Z pohľadu úrovne metodologického prístupu sa jedná o výskum kvantitatívny. Základom tohto prístupu je získať exaktné, objektívne a verifikovateľné údaje o skúmanej problematike u ktorých sa v ďalšej fáze skúma závislosť a vzťahy medzi príčinami. Vo výskume sme sledovali signifikantné rozdiely v záujme o členstvo v komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vzhľadom k pohlaviu a dĺžke praxe v sociálnej oblasti. Ďalej sme sledovali očakávania s riešením spoločenského statusu sociálnych pracovníkov a výkonu samostatnej praxe podľa pohlavia respondentov.
Výsledky: Na základe našich zistení a štatistických výpočtov pravdepodobnosti sme dospeli k záveru, že muži, absolventi študijného odboru sociálna práca s praxou viac ako 10 rokov, prejavujú väčší záujem stať sa členmi Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako ženy. Ďalej bolo potvrdené, že sociálni pracovníci vo všeobecnosti čakajú od komory sociálnych pracovníkov riešenie ich spoločenského statusu, v našom prípade sú to najmä ženy, ktoré čakajú od komory riešenie statusu sociálneho pracovníka vo väčšej miere ako muži. Potvrdilo sa taktiež, že ženy sociálne pracovníčky majú o výkon samostatnej praxe väčší záujem ako muži sociálni pracovníci.
Záver: Problematika zákona, jeho tvorba, implementácia do praxe je dlhodobý proces. Pokúsili sme sa sprostredkovať názory odborníkov z praxe k výkladu jednotlivých častí zákona a očakávaniam z jeho aplikáciou do praxe. Zamerali sme sa na reflexiu sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu komory sociálnych pracovníkov. Nakoľko prijatý zákon a jeho využitie nebolo podrobené výskumu, predpokladáme na základe našich zistení aj ďalšiu serióznu analýzu v prospech skvalitnenia výkonu činností sociálnych pracovníkov, posilnenia ich spoločenského a profesijného statusu v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: Asistent sociálnej práce. Komora sociálnych pracovníkov. Sociálny pracovník. Zákon o sociálnej práci.

Pastorálna teológia versus sociálna práca

jún 30 2018

Pastoral Theology versus Social Work

Abstrakt: Existuje len dobrá alebo zlá sociálna práca, nie kresťanská a nenáboženská. Článok sa snaží identifikovať tematické oblasti v teológii, v čom by mohla byť prínosom pre sociálnu prácu. Ide hlavne o kresťanskú motiváciu sociálnych pracovníkov. Ďalšou oblasťou je ponuka sociálnych služieb zahŕňajúca aj spirituálny rozmer, ak si to prijímateľ služby vyžiada. Takisto teológia môže poukazovať na potrebu kritického myslenia pri hľadaní konceptov riešení na špecifické sociálne problémy.
Kľúčové slová: viera, teológia, sociálna práca, motivácia, solidarita, spiritualita

Abstract: There exists only the good or bad social work, not the Christian and non-religious one. The article tries to identify thematic areas in theology, where it could be beneficial to social work. It is mainly about the Christian motivation of social workers. Another area is the proposition of social services including spiritual dimension, in case the service recipient asks for it. At the same time, theology can point out to the need for critical thinking when looking for solutions to specific social problems.
Key words: faith, theology, social work, motivation, solidarity, spirituality

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Pozitívnymi príbehmi si ADRA Slovensko pripomína Svetový deň utečencov a utečeniek

jún 30 2018

Uplynulú nedeľu sa návštevníci a návštevníčky Nedeľnej parády v Starej tržnici mohli dozvedieť, ako konkrétne projekt STEP 3 humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko podporuje klientky a klientov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Vďaka podpore zo strany „adry“ sa títo ľudia snažia začať nový život a postaviť na vlastné nohy v bezpečí u nás – na Slovensku. V Svetový deň utečencov a utečeniek si pripomíname ich príbehy, spoznávame ich kultúry, a tým scitlivujeme verejnosť.

Vždy 20. júna si po celom svete ľudia pripomínajú odvahu a silu všetkých ľudí na úteku – pred vojnou či prenasledovaním. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov a utečeniek dostali návštevníci a návštevníčky Nedeľnej parády v bratislavskej Starej tržnici možnosť spoznať prácu pracovníčok mimovládnej organizácie ADRA Slovensko. Tie v rámci projektu STEP 3 s názvom „Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou v SR“, spolufinancovaného Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), realizujú aktivity a iniciatívy na podporu utečencov a utečeniek v SR.

klienti a klientky s medzinarodnou ochranou v SR pripravili v stanku ADRA Slovensko svetove dezerty
Program Nedeľnej parády bol orientovaný na dospelých i deti
v stanku ADRA Slovensko byvala klientka projektu STEP 3 malovala henou

Proces integrace migrantů z muslimských zemí do německé společnosti, pohledem českých lékařů a zdravotníků pracujících ve Spolkové republice Německo. Analýza rozhovorů.

jún 30 2018

Integration process of Muslim migrants into the german society from the point of view of czech doctors and medics working in Federal Republic of Germany. Analysis of interviews.

Abstrakt: V provedeném výzkumu jsme se zaměřovali na to, jak probíhá proces integrace migrantů z muslimských zemí do německé společnosti. Cílem výzkumu bylo zmapovat celý proces integrace a možných rizik, které tento proces může přinášet. K zmapování celého jevu jsme využili námi oslovené respondenty, kteří se skládají z lékařů a zdravotníků profesně působících v Německu a kteří ve své praxi přicházejí do interakce s migranty původem ze zemí, kde je dominantním náboženstvím islám. Celkem se podařilo oslovit čtyři respondenty, se kterými byla učiněna elektronická komunikace. Respondenti odpovídali na kladené otázky, které se týkaly námi zkoumaného jevu. Poté byly odpovědi respondentů podrobně analyzovány prostřednictvím metody otevřeného kódování. Výsledkem kódování bylo získání celkem osmi samostatných, dobře nasycených témat, která měla vztah ke zkoumanému jevu. Analýzou těchto témat se podařilo poměrně detailně zmapovat proces integrace migrantů, včetně vlivů, které tento proces ovlivňují, a rizik, které můžou v rámci integrace takto kulturně a nábožensky odlišných migrantů nastat. Výsledky byly následně diskutovány s dostupnými teoretickými zdroji.
Kľúčové slová: integrace migrantů. islám. migrace. migrační krize, muslimský migrant, rizika.

Abstract: Our research was focused on, how does the integration process of Muslim migrants into the german society looks like. Goal of research was inspect the whole integration process including risks that might come with integration. To map this phenomenon, we used our respondents, who are doctors and medics working in Federal Republic of Germany and, who are regularly in touch with Muslim migrants from countries, where Islam is dominant religion. In total we were able to connect with four respondents using electronical communication. Respondents were answering questions, related to inspected phenomenon. Reactions of respondents were analysed through the method of open coding in detail. Result of these research was in total eight individual, well satisfied topics, connected to explored phenomenon. Using analyse we were succesfull in describing migration process including impacts, that affect this phenomenon and icluding risks, that might come with integration of migrants, who are so different in cultural and religious way of life. Results were subsequently discussed with available theoretical resources.
Key words: migrant integration, Islamism, migration, migration crisis, Muslim migrant, risks.

Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov (recenzia)

jún 29 2018

HATÁR, C. 2014. Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra : UKF. 110 s. ISBN 978-80-558-0666-2.

Predkladaná publikácia doc. PaedDr. Ctibora Határa, PhD. sa v rámci odboru andragogika zameriava na problematiku geragogiky, zaoberá sa osobnosťou seniora, starnutím a starobou, edukáciou seniorov a jej vplyvom na kvalitu života seniorov. Súčasná doba sa vyznačuje trendom starnutia populácie, čo sa premieta do všetkých oblastí spoločenského života, a preto je dôležité venovať seniorom náležitú pozornosť a aktívne ich zapájať do diania v spoločnosti, pričom jednou z možností je cielená edukácia seniorov, ktorá má značný vplyv na zvyšovanie kvality ich života. Autor spracoval problematiku na 110 stranách a text publikácie je rozčlenený do piatich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Publikáciu okrem kapitol tvorí úvod, záver a na konci každej kapitoly sa nachádza zoznam použitej a odporúčanej literatúry, ako aj súbor otázok a úloh k analyzovanej téme. Publikácia slúži ako vysokoškolská učebnica.

Píšeme spoločne históriu kvality v sociálnych službách na Slovensku

jún 20 2018

V dňoch 17.-18.mája 2018 sa uskutočnil jubilejný medzinárodný kongres s názvom: „Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní hostia zo zahraničia aj zo Slovenska, aby si spoločne zaspomínali na pracovné začiatky, ako aj úspechy v oblasti spolupráce a partnerských projektov na tému: Kvalita v sociálnych službách.

Čo je kvalita a aké miesto v nej má človek? Čo musí ovládať odborný pracovník, aby mohol poskytovať kvalitné sociálne služby? Aké podmienky vytvárajú politici vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Českej republike a akú podporu majú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku od našich politikov a legislatívcov? Je kvalita len o peniazoch, alebo skôr o prístupe ľudí? Čo všetko sa musí dokumentovať a čo kontrolujú úrady? Na tieto aj ďalšie otázky diskutovali odborníci s riaditeľmi a riaditeľkami zariadení sociálnych služieb v Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!