Úspešnosť transplantácií závisí od politík členských krajín EÚ

jan 8 2016

Nedostatok orgánov je hlavným faktorom, ovplyvňujúcim transplantačné programy. Len v Európe čaká v poradovníkoch takmer 40 000 pacientov, pričom každý deň zomiera desiatka pacientov – márne čakajúc na darovanie orgánu. Začiatkom júna sa experti európskej iniciatívy ACCORD stretli na konferencii v Madride, aby spoločne riešili otázky zlepšenia systému darcovstva a transplantovania orgánov.

Transplantácia orgánov je v súčasnosti finančne najefektívnejšou liečbou zlyhania obličiek; pri zlyhaní orgánov, ako sú pečeň, pľúca a srdce, ide o jediný dostupný liečebný postup. Aj medzi krajinami EÚ s dobre rozvinutými zdravotníckymi službami však existujú značné rozdiely v darcovstve orgánov a transplantačných aktivitách. Téma darcovstva orgánov a transplantácií je citlivá a zložitá (najmä ak ide o etické hľadisko), preto si vyžaduje plnú pozornosť a účasť spoločnosti. Európska komisia sa tejto problematike aktívne venuje, keďže je dôležité zabezpečiť bezpečnosť pacientov i darcov, kvalitu transplantovaných orgánov, zvýšiť dostupnosť orgánov a zároveň bojovať proti obchodovaniu s orgánmi.

Nedostatok orgánov a obchodovanie s orgánmi

Každý deň takmer desať pacientov zomiera, márne čakajúc na transplantáciu konkrétneho orgánu v rámci Európy. Poradovníky čakateľov sú dlhé vo všetkých krajinách EÚ. Dopyt po transplantácii rastie rýchlejšie, než zoznam potenciálnych darcov. Najrôznejšie európske iniciatívy sa snažia o zvýšenie počtu zdravých ľudí, ktorí sa odhodlajú stať darcami počas života.

Existujú veľké rozdiely medzi úspechmi v rozširovaní skupiny darcov u jednotlivých členských štátov. V niektorých krajinách možno darcov spočítať na prstoch jednej ruky na milión obyvateľov, v iných sú ich desiatky. Veľa závisí od kultúrnych, historických a spoločenských činiteľov, ako aj od rysov systému zdravotníctva a organizácie systému darcovstva v danej krajine.

Obchodovanie s orgánmi nie je vo svete novým problémom. Už 80. rokoch minulého storočia si odborníci začali všímať fenomén 'transplantačnej turistiky', keď bohatí ľudia z Ázie začali cestovať do Indie a ďalších krajín juhovýchodnej Ázie s cieľom získať orgány od chudobných darcov. Zatiaľ čo obchodovanie s orgánmi v Európe prebieha len v pomerne malom meradle, bezpochyby ide o veľmi vážny politický a etický problém, ktorému treba venovať pozornosť.

Spolupráca v rámci EÚ a zvyšovanie povedomia verejnosti

Nedostatok orgánov je problém vo všetkých európskych krajinách. No zdieľanie odborných poznatkov medzi členskými štátmi EÚ sa už osvedčila pri zvyšovaní podielu darcov na populáciu v niektorých krajinách. Niektoré členské štáty zaviedli postupy, zamerané na efektívnu organizáciu systému darcovstva a náväzne boli naozaj preukázateľné zvýšenia dostupnosti orgánov na transplantáciu. Zriadenie efektívneho systému identifikácie osôb, ktoré by sa mohli stať darcami orgánov už za života a/alebo po ich smrti, je kľúčový prvok pre zvýšenie miery darcovstva. V členských štátoch EÚ je takisto dôležité vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorých úlohou je identifikovať a pracovať s potenciálnymi darcami orgánov – aby sa zlepšilo fungovanie celého transplantačného systému.

V záujme rozšírenia skupiny potenciálnych darcov by mala byť široko propagovaná možnosť darcovstva od živých darcov. Zároveň však musia byť zabezpečené príslušné ochranné opatrenia – ochrana živých darcov a prevencia obchodovania s orgánmi. Darcovstvo orgánov a transplantácie sú liečebnými postupmi, ktoré vyžadujú plnú pozornosť a účasť vyspelej spoločnosti. V roku 2009 podľa prieskumu Eurobarometer až 55 % Európanov tvrdilo, že sú pripravení darovať svoje orgány po ich smrti. Odpovede na túto otázku sa však značne líšili u jednotlivých členských krajín. V SR napríklad možnosť darcovstva doma diskutovalo len 29 % občanov.

Reagovať na nové výzvy v oblasti verejného zdravia

Dobre pripravená stratégia verejnej informovanosti o darcovstve a transplantáciách orgánov môže znížiť percento odmietnutí darovať orgány svojich zosnulých príbuzných zo strany rodiny. Nákladovo najefektívnejší spôsob zvyšovania ochoty verejnosti darovať orgány spočíva v zlepšení znalostí zdravotníkov, ako aj v kvalitnom mediálnom pokrytí problematiky transplantácie. Vytvorenie európskeho preukazu darcu orgánov takisto prispieva k zvyšovaniu povedomia verejnosti.

Európska iniciatíva ACCORD, spolufinancovaná z programu EÚ pre verejné zdravie, začiatkom júna predstavila (po troch rokoch intenzívnych výskumov, zdieľania skúsenosti a tvorby registra darcov) svoje výsledky a úspechy na odbornej konferencii v Madride. Projekt ACCORD si kladie za cieľ znížiť nerovnosti v darcovstve orgánov v rámci Európy. Má ísť o: posilnenie ochrany žijúcich darcov prostredníctvom spoločných štandardov a zlepšením informačných systémov; propagáciu darcovstva orgánov zosnulých ľudí uľahčením spolupráce medzi zdravotnými profesionálmi a koordinátormi transplantačného procesu; ako aj pokračovanie zdieľania praktických vedomostí, skúseností a nástrojov zavedením praktickej spolupráce medzi krajinami – prostredníctvom „twinnings“ iniciatívy (partnerstvo miest).

Ako sa ukazuje, je dôležité, aby boli výsledky európskych komunitných programov prezentované a schválené na politickej úrovni (v podobe národných politík). Ako hlavné oblasti možného zlepšenia v darcovstve orgánov a transplantáciách do budúcnosti boli identifikované: Zlepšenie kvality a bezpečnosti samotných darcov, ako aj procesu darcovstva i transplantácie; Zvýšenie legálnej dostupnosti orgánov; Zvýšenie činnosti a dostupnosti transplantačných systémov; Posilnenie Akčného plánu spolupráce medzi členskými štátmi EÚ. Viac sa možno o problematike darovania orgánov dočítať na: http://www.accord-ja.eu

Text: Božena Baluchová, Foto: Pavol Markovič

Prezentovanie EU projektu ACCORD
Prezentovanie výsledkov projektu ACCORD 4
Prezentovanie výsledkov projektu ACCORD 2
Otázky odbornej verejnosti k projektu ACCORD 2
Prezentovanie výsledkov projektu ACCORD 3
expert z CR a jeho prispevok v ramci konferencie
otazky odbornej verejnosti k projektu ACCORD 1
Prezentovanie vysledkov projektu ACCORD 2
prezentovanie dat z clenskych statov EU
Prezentovanie vysledkov projektu ACCORD 1
Prezentovanie organizacii zapojenych do systemu darcovstva organov