Sociálny dopad HIV/AIDS na deti v Kambodži

dec 29 2010

Abstract: The article presents an introduction to current HIV/AIDS situation in Cambodia and the problems of Social impact of HIV/AIDS on children in Cambodia. HIV positive children are the most vulnerable in Cambodian society and are in high risk of violations of their Human Right. They are facing stigmatization and discrimination in daily life and are often exposed to negligence and abuse.
Keywords: Cambodia, Children, HIV/AIDS, Social impact, Education

Deti pracujúce na ryžovom poliDeti pracujúce na ryžovom poli
ÚVOD

Kambodža je krajina rýchleho pokroku, ktorý sa však v určitých oblastiach prejavuje negatívnym vplyvom na svoje obyvateľstvo. Z pohľadu sociálnej práce je to krajina mnohých výziev. V tomto príspevku sa zameriavame len na jednu z mnohých kritických oblastí, a to na sociálny vplyv HIV/AIDS na deti v Kambodži. Táto téma je rozsiahla a je nemožné zhrnúť ju len do niekoľkých základných bodov. Infekcia HIV ovplyvňuje človeka ako komplexnú bytosť, nie len jeho zdravotný stav, ale aj sociálne vzťahy a jeho interakcie s okolím. HIV pozitívne dieťa by malo byť v tomto zložitom systéme objektom pozornosti aj sociálnych pracovníkov.

Nemocnica v Sihanoukville, Pediatricke lozkove oddelenieNemocnica v Sihanoukville, Pediatricke lozkove oddelenie
Kambodža a HIV/AIDS

Krajina s miestnym názvom Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea je krajinou juhovýchodnej Ázie, v ktorej žije viac ako 13 miliónov obyvateľov. Kambodža susedí s Thajskom, Laosom a Vietnamom; na juhozápade má prístup k Thajskému zálivu Tichého oceánu. Krajina patrí medzi najchudobnejšie v regióne, čiastočne aj pričinením genocídnej občianskej vojny vyvolanej Červenými Kmérmi v rokoch 1975-1979, keď boli vyvraždené asi 2 milióny obyvateľov (zhruba štvrtina vtedajšej populácie). Hlavným mestom je Phnom Penh. (Kambodža, 2010)
Podľa údajov v článku od Lewisa (2010), prvý prípad vírusu HIV v Kambodži bol zistený v roku 1991. V roku 1993 bol identifikovaný prvý prípad AIDS a v roku 1997 miera výskytu HIV rapídne vzrástla na 2,2 % (niektoré zdroje uvádzajú 3,3 %), čo predstavovalo najvyššiu prevalenciu v Ázii v tej dobe. Epidémia prišla v čase, keď sa krehká krajina začala vzmáhať z predošlých udalostí.

Graf č.1 HIV prevalencia v Kambodži od 1997-2002: (Sisowath, 2006)Graf č.1 HIV prevalencia v Kambodži od 1997-2002: (Sisowath, 2006)

Ako možno vidieť z grafu č. 1, prevalencia HIV klesá. Treba uviesť, že Kambodža si vyslúžila medzinárodné uznanie v boji proti HIV, keďže sa jej podarilo znížiť prevalenciu z 3,3 % v roku 1997 na 0,6 % v roku 2005 podľa údajov správy UNAIDS z roku 2009.

Dieťa v ambulancii v detskom domove House of Family (Kambodža)Dieťa v ambulancii v detskom domove House of Family (Kambodža)
HIV/AIDS u detí

Deti a mladých ľudí vo veku od 15–24 rokov môžeme označiť za prvú generáciu, ktorá sa narodila a vyrastala v čase epidémie HIV/AIDS. WHO vo svojej správe z roku 2004 uvádza, že deväť z desiatich detí nakazených vírusom HIV bolo infikovaných matkami buď počas tehotenstva, pôrodu, alebo dojčením. Bez liečby sa okolo 15-30 % detí narodených HIV pozitívnym ženám nakazilo vírusom HIV počas dojčenia. V rozvinutých krajinách preventívne opatrenia zabezpečia, že prenos vírusu HIV z matky na dieťa je pomerne vzácny, a v prípadoch, keď k tomu dôjde, existuje rad možností liečby, ktoré pomôžu dieťaťu prežiť - často až do dospelosti. To ukazuje, že s financovaním, vyškoleným personálom a zdrojmi by sa infekciám a úmrtiam mnohých tisícok detí dalo vyhnúť. Je dôležité, aby HIV infikované deti boli diagnostikované čo najrýchlejšie, tak, aby bolo možné nastaviť vhodnú liečbu a starostlivosť. Deti predstavujú špecifickú skupinu, na ktorú treba prihliadať obzvlášť opatrne. Sú najzraniteľnejším článkom reťazovej reakcie spôsobenou epidémiou HIV/AIDS. Nielen, že jasne pociťujú nedostatky v liečbe či službách, ale majú aj svoje potreby, ktoré sú často odlišné od potrieb dospelej populácie. Sú budúcnosťou, tej-ktorej krajiny, a aj preto je dôležité nájsť zdroje či už ľudské, alebo finančné na uspokojenie ich potrieb.

1. deň v súkromnej škole (deti z House of Family)1. deň v súkromnej škole (deti z House of Family)
Sociálny dopad HIV/AIDS na deti v Kambodži

Podľa údajov organizácie UNICEF je v Kambodži 570-tisíc sirôt. Pričom za sirotu považujeme dieťa, ktoré stratilo jedného alebo oboch rodičov. Podľa autorov Marseille a Garbus (2003) percento sirôt v Kambodži, ktoré by bolo možné pripísať AIDS, vzrástol z 1,4 % v roku 1995 na 10,9 % roku 2001; predpokladá sa, že naďalej porastie, keďže predpoklad na rok 2010 bol 27,5 %.

Vzhľadom na genocídu, občiansku vojnu a hladomor, je schopnosť kambodžskej rodiny vyrovnať sa so sirotami značne obmedzená. Deti postihnuté HIV/AIDS, sú vystavené vysokým úrovniam stigmatizácie a psycho-sociálnemu stresu, pričom dievčatá sú ohrozenejšou skupinou. Vojna a chudoba zanechali zraniteľných členov spoločnosti. Len málo prarodičov je ešte nažive, a mnohí z rodičov sú sirotami sami o sebe. Nútené práce, zanedbávanie a zaberanie majetku predstavujú vážne problémy pre osirelé deti, najmä dievčatá. Štúdia z roku 2000 vykonaná spoločnosťou Khmer HIV/AIDS NGO Aliancia (Khana) zistila, že približne 21 % detí v rodinách postihnutých AIDS muselo začať pracovať na podporu svojej rodiny. Viac ako 30 % preberá ďalšie rozsiahle dodatočné domáce úlohy. Z týchto detí muselo 40 % opustiť školu, a rovnaké percento sa muselo vzdať základných potrieb ako sú potraviny a oblečenie. Dvadsaťosem percent opýtaných detí opustilo domov, alebo bolo poslaných preč z domova. Dopad HIV/AIDS na deti má závažné následky, a preto tvoria vysoko ohrozenú skupinu. V dôsledku HIV sú deti často tými, ktorí opatrujú svojich chronicky chorých rodičov a vidia ich zomierať. Najstaršie deti sa tak stávajú predčasne hlavou rodiny, dievčatá sa starajú o mladších súrodencov. Po smrti rodičov sa nezriedka tieto deti ocitajú na ulici alebo v rodine cudzích ľudí, v ktorej sú využívané na práce okolo domu či na poli. Mnohokrát v tomto prípade dochádza k rozdeleniu súrodencov, čo len prispieva k väčšiemu stresu po strate rodičov. Deti na ulici vytvárajú skupiny zamerané na žobranie poprípade predaj drobných výrobkov, kníh či čistenie topánok. Mnohé z týchto detí žijú v extrémnej chudobe, migrujú za prácou a sú vystavené riziku týrania i sexuálneho násilia. Deti užívajúce drogy (napr. inhalácia lepidla) tiež nie sú zriedkavosťou. Deti vystavené existenčným problémom opúšťajú školu, čím strácajú možnosť aspoň základného vzdelania. To, samozrejme, predurčuje ich budúce zamestnanie a ďalší život v chudobe. Náklady spojené s liečbou predstavujú ďalšiu prekážku. I keď je samotná ARV liečba bezplatná, lieky na oportúnne infekcie, ktorými deti trpia, predstavujú pre dieťa veľkú položku. Keďže adherencia je vysoko potrebná, dieťa bez dospelého dozoru je oveľa náchylnejšie na získanie rezistencie. Všetky tieto faktory vytvárajú kruh, ktorý je ťažko zdolateľný. Chýbajú totiž dostatočné nástroje zo strany štátu, ale aj zložiek výkonnej moci. Miera korupcia v krajine je vysoká, a tak mnohokrát osud dieťaťa závisí len od vôle jednotlivca. Nasledujúci diagram znázorňuje vplyv HIV/AIDS na život dieťaťa. Znázorňuje najčastejšie problémové oblasti ako je strata rodiča, ekonomické problémy a ich následky. K týmto oblastiam by sme mohli zaradiť pre Kambodžu typické medzigeneračné problémy, keďže veľkú skupinu detí vychovávajú starí rodičia, ktorí sa často striktne držia prísnych tradícií a aj to spôsobuje, najmä u dospievajúcich, neprekonateľné rozpory, ktoré končievajú odchodom dieťaťa z rodiny na ulicu.

Graf č. 2 Dopad HIV/AIDS na deti: (NAA, 2008)Graf č. 2 Dopad HIV/AIDS na deti: (NAA, 2008)

Ako uvádza Bundy a kol. (2002) vplyv HIV/AIDS na vzdelávanie závisí od troch atribútov, a to dopyt po vzdelávaní, ponuka a kvalita vzdelávania. Dopyt predstavujú žiaci a obyvateľstvo. Ponuku vzdelávania predstavuje prístup k vzdelaniu ako aj kvalifikovaní učitelia. A kvalitu ovplyvňuje i cena za vzdelávanie. Pandémia HIV/AIDS ohrozuje všetky tri atribúty vzdelávania. HIV pozitívni študenti bývajú často z chudobných domácností a trpia oportúnnymi infekciami, ktoré zapríčiňujú časté absencie. Časté absencie predstavujú problém i u HIV pozitívnych učiteľov a kvalita vzdelávania je ohrozená i nízkymi platmi.

Podpisovanie zmluvy o sociálnej pomociPodpisovanie zmluvy o sociálnej pomoci
ZÁVER

Jedno z riešení pre osirelé deti je aj detský domov. Podľa našich informácií je v krajine asi 20 vládnych detských domovov, ktoré však každodenne bojujú s finančnými problémami. Nemáme vedomosť o žiadnom z nich, ktorý by bol zameraný na pomoc deťom s HIV/AIDS. Preto poskytovanie aj takýchto služieb prevzali na seba mimovládne organizácie. Jednou z nich je aj projekt Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, House of Family.

Autor: Mgr. Petra Sláviková
Autorka pracovala ako sociálna pracovníčka v Kambodži na projekte Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - House of Family, pôsobila v detských domovoch pre HIV pozitívne deti v mestách Phnom Penh a Sihanoukville.
Použité fotografie v článku: archív autorky

Použitá literatúra:

1. Bundy a kol.2002. The World Bank,Education and HIV/AIDS: A Window of Hope. 2002 The International Bank for Reconstruction and Development. Washington DC. 1 2 3 4 05 04 03 02

2. Kambodža.2010. [online]. Wikipedia [citované 2010-11-22]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%Bea

3. Lewis,M. 2010. From temples to brothels: combating HIV and AIDS in Cambodia[online]Healthdev [citované 2010-10-12] Dostupné na: http://healthdev.net/site/post.php?s=7178

4. Marseille,E.,Garbus,L. 2003. HIV/AIDS in Cambodia,AIDS Policy Research Center, University of California San Francisco . Regents of the University of California, 2.vyd. júl 2003

5. National Aids Authorithy. 2008. Orphans, Children Affected by HIV and Other Vulnerable Children in Cambodia: A Situation and Response Assessment,2007. [online] [citované 2010-10-14] Dostupné na: http://www.naa.org.kh/files/en/SRA_%20June_18-Final-English.pdf

6. Sisowath,D. 2006. Cambodia, Current State and Future Projection of the Spread of HIV/AIDS. In: 'Cambodia,' Fighting a Rising Tide: The Response to AIDS in East Asia; (eds. Tadashi Yamamoto and Satoko Itoh). Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2006

7. UNAIDS. 2009. AIDS epidemic update: November 2009. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO) 2009.USA.ISBN 978 92 9173 832 8

8. WHO.Antiretroviral drugs for treating pregnant women and prevention HIV infection in infants : guidelines on care, treatment and support for women living with HIV/AIDS and their children in resource-constrained settings.WHO.2004. Ženeva ISBN 92 4 159209 5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!