Publikácia: Kazuistika v sociálnej práci - Ján Hučík – Alena Hučíková

jún 17 2010

Okolnosti života a individuálne osobitosti klienta sú východiskové informácie pre každého pracovníka v oblasti sociálnej práce - ak má mať jeho činnosť náležitú odbornú úroveň. Ako postupovať pri poznávaní osoby klienta, ktorému treba pomôcť? Ako sledavať jeho problém? Ako skvalitniť vedenie dokumentácie o klientovi? Na tieto otázky možno nájsť odpovede v publikácii Kazuistika v sociálnej práci, ktorá predstavuje užitočný prameň poznatkov pre študujúcich i pre sociálnych pracovníkov v praxi.
doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc.

Publikácia Mgr. Jána Hučíka, PhD. a Mgr. Aleny Hučíkovej je výnimočným textom, prvým svojho druhu od roku 1989 popisujúcim kazuistiku v sociálnej práci na úrovni prijateľnej pre odbornú verejnosť i študenta. Príťažlivý je hlavne multidisciplinárny prístup a dlhoročná skúsenosť autorov v práci s rizikovým klientom. Po rozporuplných rokoch vývoja sociálnej práce ako vednej disciplíny autori nadviazali na také autorky, akými sú Richmondová či Robinsonová, ktoré patria medzi priekopníčky kauzistickej sociálnej práce.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Práca so sociálnym klientom si vyžaduje neustále hľadanie nových alternatív a postupov pri riešení sociálnych problémov klientov. V skvalitňovaní tejto pomoci sú nevyhnutnou súčasťou kazuistické semináre, organizované v pregraduálnej a postgraduálnej príprave sociálnych pracovníkov. Keďže na Slovensku doposiaľ neexistovala žiadna systematicky usporiadaná pomôcka pre pedagógov, ale ani pre samotných sociálnych pracovníkov a študentov v odbore sociálna práca, je pre mňa nanajvýš potešiteľné oboznámiť sa s monografiou autorov Ján Hučík - Alena Hučíková pod názvom Kazuistika v sociálnej práci. Monografia po dlhom období nevýrazných pokusov a experimentov niektorých pedagógov pri organizovaní kazuistických seminárov ponúka odborný a vysokokvalifikovaný podnet na skvalitnenie odbornej prípravy sociálnych pracovníkov a ich jednotlivých činností pri práci s klientom. Autorom prináleží v tomto posune skutočná vďaka.
prof. PaedDr. Milan Schavel; PhD.

© Autori: Mgr. Ján Hučík, PhD., PhDr. Alena Hučíková
Recenzenti: prof. Milan Schavel, PhD., doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc.
Obálka: Ing. Roman Hučík
Sadzba: PhDr. Alena Hučíková, Mgr. Hedviga Kochová
Fotografie: Mgr. Ján Hučík, PhD.
Grafická úprava: Michal Stachura
Jazyková úprava: PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
Rozsah: 203 strán
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Rok vydania: 2010
Formát: A 5
Tlač: BEKI design, s.r.o.
ISBN: 978-80-89271-66-5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!