Publikácia: Základy sociálnej práce - Zlata Ondrušová a kol.

máj 8 2010

Žijeme vo svete, ktorý sa stále viac globalizuje a nemožno sa tváriť, že máme iba svoje osobné, národné či európske problémy. Cieľom nás všetkých dnes je rozširovať šance a príležitosti pre každého jednotlivca. Nemožno prehliadať, že mnohým ľuďom je táto šanca obmedzená, na čo vplýva mnoho faktorov.
Vďaka harmonizácie odboru sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave boli určení garanti jednotlivých predmetov a zoradení vysokoškolskí učitelia v každom vyučujúcom predmete podľa akreditačných spisov. Výsledkom práce skupiny, ktorá zabezpečuje predmet Základy sociálnej práce je aj táto publikácia určená pre študentov, odborníkov ale aj laickú verejnosť.
S radosťou ju prinášame ako prehľad a orientáciu vo vybraných oblastiach základov sociálnej práce.


Obsah

1 Vývoj kresťanského myslenia v sociálnej práci

1.1 Sociálne učenie cirkvi
1.1.1 Základy sociálnej náuky cirkvi
1.1.2 Stredoveká filantropia a kresťanská charita

2 Výzvy pre sociálnu prácu ako vedu vo vzťahu k procesu globalizácie

3 Hodnoty, etika a sociálne cítenie v sociálnej práci

4 Sociálny pracovník
4.1 Úlohy sociálneho pracovníka
4.2 Predpoklady sociálneho pracovníka
4.3 Etika sociálneho pracovníka
4.4 Etické zásady sociálneho pracovníka
4.5 Profesionálna identita sociálneho pracovníka
4.6 Osobnosť sociálneho pracovníka
4.7 Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka
4.8 Sebarealizácia sociálneho pracovníka
4.9 Typológia sociálnych pracovníkov
4.10 Význam a spoločenské ocenenie profesie sociálneho pracovníka

5 Klient sociálnej práce
5.1 Definičné vymedzenie pojmu „sociálny klient“
5.2 Typológia klientov
5.2.1 Typológia na základe aktivity klienta.
5.2.2 Typológia na základe veku klienta
5.2.3 Typológia na základe správania sa klienta
5.2.4 Typológia na základe problémovej situácie klienta

6 Vzťah sociálneho pracovníka a klienta
6.1 Zásady kreovania vzťahu sociálny pracovník - klient
6.2 Prístupy sociálneho pracovníka ku klientovi
6.3 Faktory ovplyvňujúce vzťah sociálneho pracovníka a klienta
6.3.1 Odbornosť a profesionalita sociálneho pracovníka
6.3.2 Osobnosť sociálneho pracovníka
6.3.3 Sociálne prostredie
6.3.4 Čas
6.3.5 Miera zainteresovanosti oboch aktérov terapeutického vzťahu na riešení problému klienta
6.3.6 Spracovanie informácií

7 Vybrané aspekty sociálnej práce
7.1 Pomoc a pomáhanie
7.2 Sociálna pomoc a sociálna starostlivosť
7.3 Sociálna intervencia
7.3.1 Bežná intervencia
7.3.2 Krízová intervencia
7.4 Sociálna opora, sociálna podpora
7.4.1 Členenie sociálnej opory
7.4.2 Typy sociálnej opory
7.4.3 Zdroje sociálnej opory
7.4.4 Sociálna podpora
7.5 Sociálny problém - sociálny konflikt
7.5.1 Sociálny problém
7.5.2 Sociálny konflikt
7.6 Sociálna diagnóza
7.7 Sociálna sieť
7.7.1 Osobná sieť
7.7.2 Záchranná sociálna sieť
7.7.2.1 Faktory ovplyvňujúce fungovanie záchrannej sociálnej siete
7.7.2.2 Rozdiely medzi lokálnou, komunitnou a štátom budovanou záchrannou sociálnou sieťou
7.7.3 Druhy pomoci zo strany subjektov tvoriacich záchrannú sociálnu sieť
7.7.3.1 Sociálna pomoc
7.7.3.2 Štátna sociálna podpora
7.7.3.3 Sociálne poistenie
7.8 Polia sociálnej práce
7.9 Role v sociálnej práci

8 Príprava odborníkov v sociálnej práci na Slovensku
8.1 Vysokoškolské vzdelávanie v odbore
8.2 Ďalšie vzdelávanie v odbore

Autor: Zlata Ondrušová a kol.
Brno 2009
Recenzia:
Prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Vydalo: MSD Brno http://www.msdbrno.cz
ISBN 978-80-7392-109-5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!