Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Rok 1? Bratislava, 2006 (PDF)

mar 25 2015

Prinášame vám v PDF zborník príspevkov z 1. ročníka konferencie ,,Psychológia zdravia - Rok 1?', ktorá sa konala v roku 2006 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH

Príhovor editora
Vážené kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia (PZ), máte v rukách zborník z prvej oficiálnej konferencie sekcie Psychológie zdravia Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV na Slovensku, ktorá sa konala 3. mája 2006 v priestoroch Ústavu vzdelávania a služieb, v Bratislave. Osobne ma tento fakt uspokojuje aj preto, lebo som si vedomý, že slovenská psychologická obec má v tejto oblasti určité dlhoročné podlžnosti.

Pôvodný zámer bol orientovaný na hlavné tematické okruhy:
1. Kam smeruje psychológia zdravia na Slovensku?
2. Čo ponúka psychológia zdravia psychológom?
3. Aktuálny stav výučby psychológie zdravia na Slovensku;
4. Možnosti uplatnenia v jednotlivých oblastiach a varia.

Predkladaný zborníček nie je síce obsiahly, ale dokladuje aktuálnu snahu, úsilie a orientáciu kolegov a jednotlivých pracovísk z rôznych končín Slovenska obhájiť svoju profesionálnu pozíciu, v tomto aj pre väčšinu psychológov náročnom období vývoja našej spoločnosti. Rôznorodosť prezentovaných tém, záber aj kvalita prednášok v porovnaní s kolegami z ČR, ktorí majú už vyše 19. ročnú tradíciu organizovania konferencií PZ, nás presvedčili, že sa nemusíme hanbiť.

Podľa renomovaných odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva a PZ jedným z najdôležitejších prínosov špecializácie, ku ktorej sa hlásime je salutogenetický model a koncept psychickej odolnosti v najširšom ponímaní (či už v zmysle resilience, hardiness, sense of coherence atď..). Súčasťou je aj sociálna opora/podpora ktorá zahŕňa okrem iného kolektívne, prosociálne správanie, angažovanosť, vzťah ku komunite, komunitnému spôsobu života. Hoci sa zatiaľ javí reálnym fakt, že sami psychológovia majú k tomuto konštruktu (kategórii zdravia a kvality života) v praxi skôr vzťah rezervovaný / indiferentný / odmietavý / konzervatívny.

Jedným z našich širších cieľov bola a zostáva snaha vytvoriť tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov, výmenu skúseností, ktoré majú dopad ako na teóriu tak na prax., vniesť viacej svetla a zlepšiť informovanosť záujemcov o problematiku psychológie zdravia.

Nasledujúce roky snáď ukážu, či táto snaha bola správna a korunovaná úspechom.

Necháme na zvážení a zhodnotení čitateľa, či sa nám zámer vydaril alebo nie. Aj pod tlakom argumentov a prednesených prác niektoré provokujúce tvrdenia v predchádzajúcich vystúpeniach s uspokojením musíme korigovať – PZ na Slovensku rozhodne nebude Popoluškou.

Veríme, že doterajší relatívny nezáujem o túto tému u nás patrí minulosti. Fakt, že medzi akademickými funkcionármi aj klinikmi – nepsychológmi, najmä na fakultách verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociálnej práce rastie záujem o PZ je potešujúci. Otázne je, či sme pripravení tento záujem na úrovni uspokojiť.

Za realizačný tým tlmočím prianie, aby sme sa v budúcnosti stretávali častejšie a v hojnejšom počte, najneskôr opäť v máji 2007.


Obsah

PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA: REVITALIZOVANÁ PSYCHOLOGICKÁ DISCIPLÍNA?
Damián Kováč

GENÉZA VZNIKU PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA
Miroslav Skorodenský

HLAVNÍ ETAPY VÝVOJEOBORU PSYCHOLÓGIE ZDRAVÍ VE SVĚTĚ A U NÁS
Vladimír Kebza, Iva Šolcová

VÝUČBA PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE
Doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.

PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY
v kontexte výuky budúcich psychológov/ičiek na Prešovskej Univerzite
PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM SPOLOČENSKÝCH ASPEKTOV ZDRAVIA
Mária Šléšková, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová

SEXUÁLNE ZDRAVIE AKO ILUSTÁCIA KRITICKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO PRÍSTUPU K ZDRAVIU
Gabriel Bianchi

MANAŽMENT PACIENTA S INFEKCIOU HIV/AIDS
Staneková, D.

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A ZDRAVIE. ČO HOVORIA METAANALÝZY?
Peter Halama

RELIGIOZITA A ZVLÁDANIE – čo ponúkajú religiozita a spiritualita?
Z teoretických a empirických poznatkov
Lucia Adamovová

SYNDRÓM VYHORENIA U ZDRAVOTNÝCH SESTIER A JEHO MANAGEMENT
Možnosti prístupu k syndrómu vyhorenia u sestier
Stupková Monika, PaedDr.
PCRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT
Krízová intervencia v Hasičskom a záchrannom zbore SR
Mjr. Mgr. Miroslav Harvan

POČIATOČNÉ ŠTÁDIÁ ZVLÁDACÍCH STRATÉGIÍ U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU
Schusterová Iveta

OSOBNOSŤ TYPU D
Mgr. Róbert Ďurka

TYP D A RIZIKO KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ V „ZDRAVEJ POPULÁCII.“
Dušan Selko, Tatiana Dubayová

VPLYV TELESNÉHO POHYBU NA PSYCHICKÉ ZDRAVIE
Tomáš Gregor, PhDr., PaedDr., CSc.

JOGA – ZNOVUOBJAVENÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METÓDA

VPYLV JOGOVÝCH CVIČENÍ NA KVALITU ŽIVOTA STARŠÍCH ŽIEN

PrílohaVeľkosť
Psychologia_zdravia_2006.pdf1.63 MB