Publikácia: Reč tela: význam a využitie v praxi sociálneho pracovníka (PDF)

aug 26 2013

Prinášame vám na Slovensku ojedinelú publikáciu v PDF, zameranú špecificky na reč tela v oblasti sociálnej práce. Inšpiráciu v nej však nájdu aj profesionáli i dobrovoľníci z ostatných pomáhajúcich profesií, rovnako aj manažéri, obchodníci, učitelia a všetci tí, ktorí počas výkonu svojej práce prichádzajú do kontaktu s ľuďmi. Publikácia obsahuje množstvo originálnych názorných fotografií.

ÚVOD

Funkčnosť, efektivita a úspešnosť práce kvalifikovaných pracovníkov v oblasti pomáhajúcich profesií je priamo úmerná kvalite komunikácie. Efektívna komunikácia prináša sociálnemu pracovníkovi možnosti na získanie informácií potrebných pre kvalitnú riadiacu a personálnu prácu a vo vzťahu sociálny pracovník – klient je zárukou obojstrannej spokojnosti (Gabura, J. – Gabura, P., 2004). Každá komunikácia prebieha na dvoch úrovniach: verbálnej (slovnej) a neverbálnej. Gabura (2004, s. 108) uvádza, že „Pri slovnej komunikácii je veľký priestor pre manipuláciu, tieňovú komunikáciu i zámerné klamanie. Podľa odborníkov je neverbálna komunikácia až o 90 % pravdivejšia ako verbálna pri komunikácii pocitov a vzťahov.“ Sociálny pracovník by preto mal mať – v záujme konštruktívnej práce s klientom – základnú orientáciu v oblasti neverbality, teda reči tela. Preto sme sa rozhodli ponúknuť čitateľovi na Slovensku ojedinelú publikáciu, zameranú špecificky na reč tela v oblasti sociálnej práce. Inšpiráciu v nej však nájdu aj profesionáli i dobrovoľníci z ostatných pomáhajúcich profesií, rovnako aj manažéri, obchodníci, učitelia a všetci tí, ktorí počas výkonu svojej práce prichádzajú do kontaktu s ľuďmi.

OBSAH

1. Reč tela ako komunikát – základná zložka každej komunikácie
2. Základné signály reči tela
3. Uzavretý a otvorený postoj
4. Zrkadlenie
5. Význam rúk a dlaní v reči tela
6. Univerzálne gestá
7. Ruky ako bariéry
8. Zopnuté ruky
9. Predvádzanie palcov
10. Klamstvo
11. Prsty v ústach
12. Nuda
13. Hodnotiace gestá
14. Základné postoje


ZÁVER

Sociálny pracovník disponujúci základnými schopnosťami odčítať signály reči tela môže tieto schopnosti využiť v komunikácii s klientom ako istú výhodu, čo mu umožní byť vždy o krok vpredu. V podvedomej neverbálnej komunikácii prostredníctvom reči tela sa dajú identifikovať špecifické gestá a cez ne nálada, vnútorné nastavenie, prípadne následné klientovo konanie. Teda aj to, čo nie je vyjadrené verbálne, poskytuje dôležité kódy, ktoré okrem funkcie estetickej majú aj funkciu významovú. Sociálny pracovník dokáže odhadnúť, či je klient otvorený alebo uzavretý; či je úprimný; či hovorí pravdu; v akom psychickom rozpoložení sa nachádza; či má skutočný záujem alebo ho len predstiera; či je nesmelý, neistý, či má strach; či podvedome signalizuje tendencie k úteku, k obrane, k útoku; či je nadradený, autoritatívny; či sa cíti ohrozený. Takéto dôležité detaily nám často unikajú, čo nám znemožňuje voliť adekvátne stratégie v prístupe ku klientovi, s efektívnym výsledkom.

Sociálnemu pracovníkovi môže v snahe získať si klientovu dôveru a vytvoriť priaznivé ovzdušie pre vzájomnú spoluprácu výrazne pomôcť aj to, ak si osvojí a vedome používa
konkrétne pozitívne signály vlastnej reči tela.

V jednotlivých kapitolách sme podrobili detailnejšej deskripcii konkrétne emócie, ktoré sú u klienta naznačené špecifickými signálmi reči tela. Na základe ich identifikácie môže
sociálny pracovník v prístupe ku klientovi voliť efektívnu stratégiu. Treba si však uvedomiť, že reč tela je potrebné vnímať v celej jej komplexnosti a zložitosti. Jednotlivé gestá nemožno posudzovať vytrhnuté z kontextu, ale vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu a na to, čo klient vyjadruje verbálne. Kŕčovité a striktné prisudzovanie významov jednotlivým gestám sa môže minúť žiadanému efektu. Je treba mať na pamäti jedinečnosť každého človeka a jeho individualitu. Fakty a skutočnosti popísané v tejto publikácii môžu sociálnemu pracovníkovi slúžiť ako kompas, ako pomôcka pre lepšie porozumenie klientovi a pre lepšiu orientáciu v danej situácii.


Autor: Mgr. Lenka Jalilah Hrušková
Odborný redaktor: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Vydavateľ:
Business Intelligence Club, o. z.
http://www.clubbusinessintelligence.sk

Rok vydania: 2013
Počet strán: 61
ISBN: 978-80-971388-0-6

PrílohaVeľkosť
Rec_tela.pdf13.65 MB
Obr 10 neistota
Obr 2 Defenzívnost uzavretost
Obr 3 Pripravenost pohotovost