Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Nie menej významným motívom napísať učebnicu pre vysokoškolákov, súvisiacou s predchádzajúcou skutočnosťou, je dostupnosť zdrojov rôzneho stupňa požadovaných poznatkov, ktorých formovanie postoja je nemenej dôležité pre absolvovanie bakalárskeho štúdia sociálnej práce. Rôznorodosť, multifaktorialita teoretických i metodologických prístupov v sociálnej práci môže u študentov a študentiek vyvolať ambivalentné reakcie vedúce k ich zjednodušeniu. Je preto na odborníkoch, aby okrem poznatkov sprostredkovali vysokoškoláčkam a vysokoškolákom postoje, názory a stanoviská, komentáre k existujúcim poznatkom a tým ich zorientovali v spleti množstva poznatkov, ktoré sú nevyhnutné na kompetentné vykonávanie svojej budúcej profesie.

Tím kolegýň a kolegov pod vedením vedúcej katedry sociálnej práce UPJŠ v Košiciach sa rozhodol napísať učebnicu takéhoto typu pre študentky a študentov sociálnej práce na bakalárskom stupni s cieľom zvýšiť kvalitu dostupných informácií s prepojením na prax so sprostredkovaním postojov a stanovísk k tomu, čo je pre študenta vysokej školy odboru sociálna práca nevyhnutné ako bakalárske minimum. V tomto duchu by malo byť sprostredkované aj penzum poznatkov v rámci magisterského štúdia sociálnej práce v budúcom akademickom roku.

Verím, že táto učebnica poslúži svojmu prvotnému cieľu a bude jedným malým krôčikom k zvyšovaniu kvality štúdia sociálnej práce na Slovensku.

Eva Žiaková

Autori:

1 kapitola – prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
2 kapitola – prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
3 kapitola – doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
4 kapitola – Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
5 kapitola – PhDr. Agnesa Kočišová
6 kapitola
6.1 – prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
6.2 – JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
7 kapitola – PhDr. Katarína Šiňanská

Technickí redaktori:
Bc. Magdaléna Halachová
Bc. Vladimír Lichner

Obsah

1 Profil absolventa bakalárskeho štúdia sociálnej práce

2 Kapitoly z histórie - sociálna činnosť v stredoveku
2.1 Ranný stredovek
2.1.1 Benediktíni
2.1.2 Ján Almužník
2.1.3 Karol Veľký
2.1.4 Templári, kartuziáni, cisterciáti, premonštráti
2.2 Žobravé rády a neskorý stredovek
2.2.1 Františkáni
2.2.2 Dominikáni
2.2.3 Tomáš Aquinský
2.2.4 Neskorý stredovek
2.3 Slovenské začiatky a charitatívna činnosť
2.3.1 Cyril a Metod
2.3.2 Štefan, uhorský kráľ
2.3.3 Rehole na Slovensku
2.3.4 Svätá Alžbeta

3 Teórie sociálnej práce
3.1 Paradigmy sociálnej práce
3.2 Systémové teórie
3.3 Systemický prístup
3.4 Organizačné teórie
3.5 Teórie konania
3.6 Sociálnopsychologické a komunikačné teórie
3.7 Kresťanské teórie

4 Metódy a techniky sociálnej práce
4.1 Metodológia a metodika sociálnej práce
4.1.1 Metodológia a metodika sociálnej práce, základné pojmy
4.1.2 Vývoj metodiky
4.1.3 Klasifikácia metód sociálnej práce
4.2 Formy sociálnej práce
4.2.1 Sociálna práca s jednotlivcom
4.2.2 Sociálna práca s rodinou
4.2.3 Sociálna práca so skupinou
4.2.4 Sociálna práca s komunitou
4.2.5 Sociálna práca so spoločnosťou

5 Sociálne inštitúcie
5.1 Pojem sociálna inštitúcia a kategorizácia sociálnych inštitúcií
5.2 Rodina a manželstvo
5.2.1 Rodina ako primárna sociálna skupina
5.2.2 Rodina a manželstvo ako sociálne inštitúcie
5.2.3 Funkcie rodiny
5.2.4 Základné etapy v historickom vývoji ľudskej rodiny
5.2.5 Typológia rodiny
5.2.6 Etapy rodinného života
5.2.7 Interakcie v rodine a funkčnosť rodiny
5.2.8 Manželstvo
5.2.9 Sociologické prístupy k skúmaniu manželstva a rodiny
5.2.10 Kríza rodiny. Súčasná rodina na Slovensku a jej vývojové trendy
5.3 Náboženstvo
5.3.1 Náboženstvo, vymedzenie základných pojmov
5.3.2 Sociologické skúmanie náboženstva
5.3.3 Klasifikácia náboženstiev a základné typologické hľadiská
5.4 Výchova a vzdelávanie
5.4.1 Výchova a vzdelávanie, vymedzenie základných pojmov
5.4.2 Historický vývoj gramotnosti a školského vzdelávania
5.4.3 Sociológia výchovy a sociológia vzdelávania
5.4.4 Sociologické pohľady na výchovu a vzdelávanie
5.5 Politika
5.5.1 Politika a moc, rozlišovanie legitímnej a nelegitímnej moci
5.5.2 Sociologické prístupy k moci a k rozdeleniu moci v spoločnosti
5.5.3 Štát a spoločnosť
5.6 Zdravotníctvo
5.6.1. Sociológia zdravotníctva, vymedzenie pojmov
5.6.2 Zdravie a spoločnosť
5.6.3 Zdravotníctvo a etika
5.6.4 Sociologické prístupy k zdraviu a zdravotníctvu

6 Sociálna práca – samostatná interdisciplinárna veda
6.1 Základy psychológie pre sociálnu prácu
6.1.1 Základné psychologické pojmy a metódy
6.1.2 Základné psychologické teórie osobnosti a ich možnosti využitia v sociálnej práci
6.1.3 Sociálno-psychologické aspekty sociálnej práce
6.1.3.1 Sociálna psychológia osobnosti
6.1.3.2 Interpersonálne vzťahy
6.1.3.3 Malé sociálne skupiny
6.1.3.4 Makrosociálne javy a procesy
6.1.4 Osobnosť – jej psychologický a osobný rozmer
6.1.4.1 Zdroje, determinanty vývinu a utvárania a formovanie osobnosti
6.1.4.2 Štruktúra osobnosti, jej vlastnosti a vzťahy medzi nimi
6.2 Základy práva pre sociálnu prácu
6.2.1 Štát ako právna inštitúcia
6.2.2 Právo a základné právne pojmy
6.2.3 Základné ľudské práva a slobody
6.2.4 Právo a spoločnosť
6.2.5 Tvorba a zmeny práva

7 Prevencia v sociálnej práci a jej význam pre prax sociálneho pracovníka
7.1 Úvod do problematiky sociálnej prevencie
7.2 Prevencia – najefektívnejší spôsob boja proti sociálnopatologickým javom
7.2.1 Sociálna patológia
7.2.2 Vymedzenie súvisiacich pojmov
7.2.3 Sociálne inžinierstvo
7. 3 Prevencia v kontexte sociálnej práce
7.3.1 Ciele, determinanty a funkcie prevencie
7.3.2 Klasifikácie prevencie
7.3.3 Otázka efektívnosti prevencie
7.3.4 Právna úprava sociálnej prevencie v Slovenskej republike
7.4 Sociálna prevencia v praxi: Harm Reduction – znižovanie škôd spojených s užívaním drog
7.4.1 Drogová problematika a prevencia drogových závislostí
7.4.2 Úvod do Harm Reduction
7.4.3 História vzniku prístupu Harm Reduction vo svete i na Slovensku
7.4.4 Stratégia Harm Reduction v prevencii drogových závislostí

Recenzenti:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.

Sociálna práca. Teoretické východiská a praktické kontexty
© Eva Žiaková a kol., 2011
ISBN 978-80-7097-870-2

OBJEDNÁVKY:

Cena publikácie je 6,30€
Knihy HANZLUVKA
Ján Hanzluvka
Tr. SNP 1 (v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ)
040 66 Košice
Kontakt:
Tel./fax: +421 55 644 2001 / +421 55 789 8600
E-mail: hanzluvka@dodo.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!