Publikácia: Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce- Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil

máj 28 2010

Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí.

Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena. Súhlasíme s tým, že celkový záväzok profesie je napomáhať sociálnej zmene tak, že jednotlivci majú menej problémov vyplývajúcich z podmienok chudoby a izolácie. Taktiež pevne veríme, že máme (učitelia i odborníci v praxi) profesionálnu a etickú zodpovednosť pracovať s týmito jednotlivcami a skupinami, ktorých životy boli silno postihnuté vážnejšími sociálnymi problémami. Práca vychádza z našich mnohoročných skúseností v praktickej sociálnej práci a pedagogickej praxe vysokoškolských učiteľov na viacerých slovenských univerzitách.

Niekoľko rokov pripravujeme študentov pre prax a zostavujeme študijný program sociálnej práce tak, aby sa mohli plne rozvinúť vedomosti a zručnosti budúcich sociálnych pracovníkov. Mandát profesie sociálnej práce stále rastie a rozvíja sa, ako aj jej študijný program. Máme snahu kvalitne vyučovať a študenti majú snahu učiť sa viaceré teoreticko-praktické modely. Je to skutočne výzva pomôcť študentom porozumieť konceptom teórie a taktiež im pomôcť túto teóriu používať ako pomôcku pri zhodnotení, určení cieľa a plánovaní intervencie. Tento proces je multidimenzionálny a zahŕňa integráciu na mnohých úrovniach. Študenti musia spojiť rešpektovanie sebaurčenia klienta s profesionálnou odbornosťou, hodnoty sociálnej práce a etiky s nátlakom prostredia starajúceho sa o duševné zdravie a silné hľadisko pozornosti ku klientovým symptómom využijúc svoje vlastné schopností pomocou teórie a praxe.

V neposlednom rade chceme poďakovať svojim klientom, kolegom a priateľom za ich cenné rady a pripomienky pri zostavovaní tejto učebnej pomôcky.

Michal Oláh

Úvod

Počas ponovembrového rozvoja sociálnej práce na Slovensku existoval konflikt, aký jazyk sa má používať k opisu sociálneho pracovníka a klienta. Vo Freudovom modeli bol klient chápaný ako pacient a terapeut ako lekár. Niektorí sociálni pracovníci sa dnes považujú za terapeutov, iní sú poradcovia, supervízori, konzultanti, tréneri, učitelia, sprievodcovia a dokonca administrátori. V niektorých prostrediach sú klienti nazvaní stránkami, inde pacientmi. Jazyk, ktorý opisuje účastníkov v pomáhajúcom vzťahu, je často odrazom použitého teoretického pohľadu (psychoterapeutického, holistického, pragmatického, somatického a pod.). Odlišné teórie používajú odlišný jazyk, a to je priestor pre všetky tieto pojmy.

Pokúsili sme sa pripraviť teoretické kapitoly „prijateľné aj pre študentov“ ilustrovaním dejín sociálnej práce a vybraných techník aktuálnej práce s klientmi.
V poslednom období sme sa stali svedkami viacerých významných zmien, ktoré výrazne ovplyvnili sociálnu realitu v spoločnosti. Zmenila sa nielen orientácia, či oficiálna filozofia štátu, jeho ekonomické problémy, ale taktiež prišlo k výraznej zmene v spoločenskej stratifikácii.
Spolu so zmenami spoločnosti sa začali objavovať nové doteraz nepoznané spoločenské fenomény a problémy, ktoré majú negatívny vplyv na občana a v konečnom dôsledku zasiahli do životov a vzťahov všetkých nás bez rozdielu. Jednotlivci konfrontovaní novou sociálnou realitou sa stretávajú s pojmami, ako nezamestnanosť, bezdomovectvo, drogová závislosť a pod..
Reakciou na potrebu odborného riešenia narastajúcich sociálnych problémov jednotlivcov, ich rodín ako aj celých komunít, bolo opätovné otvorenie samostatného študijného odboru sociálna práca na vysokých školách.

Postupne sa začali rozvíjať rôzne formy vzdelávania sociálnych pracovníkov. Štúdium sociálnej práce ako novokoncipovaného odboru vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami. Pripravuje pracovníkov na činnosť v teréne, pre prácu v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, ako aj pre výskumné aktivity. V rámci odboru sa preto dáva priestor pre vedné disciplíny sociologické, psychologické, právne, etické, filozofické, aby si študent dokázal vytvoriť optimálnu syntézu poznatkov, ktoré integruje v ucelený špeciálny študijný odbor – sociálna práca.

Sociálna práca ako študijný odbor reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien, ale aj na najnovšie trendy ponímania sociálnej práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej prípravy absolventov sociálne práce.

Stručným úvodom do štúdia sociálnej práce v druhom prepracovanom vydaní doplnením o nového spoluautora chce byť aj táto neveľká publikácia.

Obsah

I. HISTÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE

1. História sociálnej práce a jej vplyv na súčasnosť
1.1 História sociálnej práce
1.2 Sociálna práca v súčasnosti
2. Rozvoj sociálnej práce vo svete a v stredoeurópskom priestore
2.1 Praktická sociálna práca
2.1.1 Sociálna práca ako neorganizovaná forma pomoci
2.1.2 Sociálna práca ako organizovaná forma pomoci
2.2 Rozvoj praktickej sociálnej práce v strednej Európe
2.3 História Československej republiky a jej vplyv na rozvoj sociálnej práce

3. Niektoré významné osobnosti v dejinách sociálnej práce (doc. PhDr. Mária Davideková, PhD.)
4. Sociálna práca a jej pojmové vymedzenie
4.1 Teoretické a metodologické východiská sociálnej práce
4.2 Predmet, obsah, úlohy a funkcie sociálnej práce
4.3 Sociálna práca v súčasnosti

II. VZŤAH SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEJ POLITIKY V KONTEXTE ICH VÝVOJA

5. Sociálna práca a sociálna politika
5.1 Vymedzenie a význam sociálnej politiky, jej ciele,
princípy, funkcie a nástroje
5.2 Základné piliere sociálneho zabezpečenia
5.2.1 Sociálne poistenie
5.2.2 Štátna sociálna podpora
5.2.3 Sociálna pomoc

III. SOCIÁLNY PRACOVNÍK A SOCIÁLNY KLIENT

6. Osobnosť sociálneho pracovníka
6.1 Sociálny pracovník – pojmové vymedzenie
6.2 Kompetencie sociálneho pracovníka
7. Sociálny klient
7.1 Typy klientov

IV. VYBRANÉ METÓDY A ETIKA SOCIÁLNEJ
PRÁCE

8. Základné metódy sociálnej práce
8.1 Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
8.2 Metódy sociálnej práce so skupinou
8.3 Metódy sociálnej práce s komunitou

9. Ďalšie metódy sociálnej práce
9.1 Poradenstvo a psychoterapia v sociálnej práci
9.1.1 Poradenstvo v sociálnom systéme
9.1.2 Sociálny pracovník a jeho miesto v psychoterapii
9.2 Streetwork ako metóda sociálnej práce
9.3 Supervízia v sociálnej práci
9.3.1 Supervízor
9.3.2 Hlavné problémy supervízie
9.3.3 Supervízia v sociálnej práci
9.3.4 Cieľ supervízie v sociálnej práci
9.3.5 Orientácie (školy) supervízie
9.3.6 Výcviky a štandardy supervízie
9.4 Sociálna prevencia
9.4.1 Charakteristika sociálnej prevencie
9.5 Metody práce s klientom v modelu zamereném na úkoly (úkolově orientovaný přístup)
9.6 Etika v sociálnej práci
9.6.1 Pojem etiky
9.6.2 Podstata etiky
9.6.3 Niektoré etické problémy v sociálnej práci
9.6.3.1 Sexuálne vzťahy s klientmi
9.6.3.2 Ďalšie dvojité vzťahy
9.6.3.3 Samovražedný klient
9.6.4 Etický kódex sociálneho pracovníka

V. VEREJNÁ SPRÁVA, ÚLOHA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCII A DOBROVOĽNÍCTVA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

10. Sociálna práca vo verejnej správe
10.1 Sociálna práca na úrovni štátnej správy
10.2 Sociálna práca na úrovni samosprávy
10.2.1 Záujmová samospráva
10.3 Verejnoprávne inštitúcie v sociálnom systéme
10.3.1 Sociálna poisťovňa

11. Mimovládne, dobrovoľnícke a svojpomocné
združenia
11.1 Mimovládne organizácie
11.1.1 Funkcie mimovládnych organizácií
11.2 Dobrovoľníctvo v sociálnej práci
11.3 Svojpomocné skupiny

VI. VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

12. Praktická výučba sociálnej práce
12.1 Teoretický základ pre praktickú sociálnu prácu
12.1.1 Trojstĺpcový model pre záznam procesov

13. Odborné vzdelávanie v sociálnej práci
13.1 Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku
13.2 Inštitucionálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov
13.3 Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov
13.4 Profil absolventa sociálnej práce
13.4.1 Profil absolventa podľa CCETSW

© Autori:
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
Recenzenti: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD., prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD.
Technická úprava: doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Rok vydania: 2009
Počet strán: 228
Tlač: BEKI design, s.r.o.
ISBN 80-969449-6-7
EAN 9788096944965