Perspektíva preventívnej edukačnej sociálnej práce (interdisciplinárny prístup a inovácie)

máj 10 2017

Perspective of the preventive educational social work (interdisciplinary aproach and innovation)
Abstrakt: V príspevku poukazujeme na dôležitosť inovácií, interdisciplinárneho prístupu a špecializácie v teórii aj praxi sociálnej práce a tiež na vysokoškolskú profesijnú prípravu sociálnych pracovníkov v oblasti preventívnej edukačnej sociálnej práce. Vymedzujeme perspektívu preventívnej edukačnej sociálnej práce a navrhujeme inovatívny prístup k sociálnym klientom a k sociálnej pomoci prostredníctvom edukačného sociálneho poradenstva. Formulujeme perspektívu realizácie preventívnej edukačnej sociálnej práce v spoločenskej praxi.
Kľúčové slová: preventívna edukačná sociálna práca, edukácia dospelých, psychológia.

Abstract: In the paper we highlight the importance of innovation and interdisciplinary approach and specializing in the theory and practice of social work and also on professional training at the university studies of social workers in the area of preventive educational social work. We define the educational prospects of preventive educational social work and we propose an innovative approach to social clients and to social helping by educational social counseling. We formulate the perspective of the implementation of preventive educational social work in social practice.
Keywords: preventive educational social work, adult education, psychology.

Slová na úvod

V priebehu našej profesijnej praxe, no predovšetkým v období od roku 1992 doteraz, sme sa vo svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti na vysokých školách v Bratislave, v Brne (ČR), v Katowiciach (PL) a v Prešove systematicky venovali vedeckému a výskumnému spracovaniu problematiky edukácie dospelých v jej prieniku so sociálnou andragogikou (pozn.: veda o sociálnej edukácii dospelých) a sociálnou prácou.

Na základe výsledkov našej profesijnej a expertíznej činnosti na Slovensku a v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Fínsko, Belgicko, Portugalsko) sme formulovali a odbornej komunite prezentovali vlastný vedecký názor aj odborné zdôvodnenie interdisciplinárneho prístupu v sociálnej práci na základe prienikov teórie i praxe edukácie dospelých a sociálnej práce.

Našim odborným záujmom je uplatnenie psychologických teorém a praktických psychologických prístupov aj činností z oblasti edukácie dospelých v činnostiach edukačnej sociálnej práce a edukačného sociálneho poradenstva.

Inovačné vstupy do teórie i praktickej činnosti sociálnej práce aj sociálnej andragogiky sme vyjadrili predovšetkým v týchto monografiách: Edukačná sociálna práca (2014), Preventívna sociálna práca – Edukačná paradigma v sociálnej práci (2013), Psychológia vo vzdelávaní dospelých (2004, 2006), Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie - sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a andragógov (2010). Teória je však málo platná, ak ju nemožno aplikovať v živote ľudí. Preto sme sa dlhé roky venovali aj vlastnej odbornej praxi v poradenstve a v psychoterapii pre dospelých a tiež činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov rôznych pracovných oblastí a zameraní.

V tomto zmysle sa náš autorský prístup v mnohom odvíja od skúseností, ktoré sme nadobudli v edukačnej (výchovnovzdelávacej), poradenskej a psychoterapeutickej práci s jednotlivými osobami a so skupinami dospelých. Skúsenosti z praktickej výchovnovzdelávacej činnosti v súčinnosti s vedeckovýskumnou činnosťou nás vedú k presvedčeniu, že edukácia dospelých je nielen významný teoretický fenomén, ale je to dôležitá súčasť života ľudí.

Edukácia dospelých má nespochybniteľný a veľký potenciál byť v súčasných spoločenských podmienkach rozhodujúci druh sociálnej služby. Edukácia dospelých je účinný spôsob sociálnej pomoci osobám a sociálnym skupinám.

Naše presvedčenie a profesijný postoj podopierame vlastnými skúsenosťami z dlhodobej odbornej profilácie, ktorú vystihujú predmetné oblasti, ktorými sa aktuálne zaoberáme.
Sú to napríklad:

 • Cieľové skupiny dospelých - klientov edukačnej sociálnej pomoci.
 • Koncept Edukačná sociálna práca a koncept Edukačné sociálne poradenstvo.
 • Edukačná paradigma v sociálnej práci v kontexte celoživotného učenia sa a celoživotného poradenstva.
 • Biodromálna psychológia (t,j. celoživotná vývinová a rozvojová psychológia) a edukačná psychológia dospelých v sociálnej práci.
 • Vysokoškolská príprava v študijnom odbore sociálna práca pre profesijnú činnosť v preventívnej edukačnej sociálnej práci.
 • Uplatnenie interdisciplinárneho prístupu v profesijnej vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov.

Perspektíva sociálnej práce – návrhy inovácií
1. návrh autorky:
Zmena v prístupe k sociálnym klientom

Uplatnenie biodromálneho prístupu k sociálnym klientom a k sociálnej pomoci:
Za tým účelom možno vychádzať z doteraz známych aj nových poznatkov, prístupov, kontextov a uplatniť ich v edukačnej sociálnej poradenskej činnosti v rámci poskytovania sociálnej pomoci. Týka sa to v prvom rade identifikovania sociálnych problémov klientov so zámerom poskytnúť im pomoc prostredníctvom edukačného sociálneho poradenského pôsobenia. Pritom zohľadniť tieto skutočnosti:

 • Biodromálny vývin a rozvoj dospelých sociálnych klientov, v súlade s ich aktuálnymi životnými vývinovými a rozvojovými úlohami v rámci edukačného sociálneho poradenstva a psychologického poradenstva.
 • Rozvoj individuálneho potenciálu sociálnych klientov spôsobom výchovy a vzdelávania (edukácie) dospelých, v rámci edukačného sociálneho poradenstva a ďalšieho vzdelávania.
 • Podporu rozvoja psychickej dospelosti, tzn. utvárania systémovej spôsobilosti dospelých sociálnych klientov k žitiu, v rámci edukačného sociálneho poradenstva a celoživotného vzdelávania.

Predpokladáme, že aplikovaním biodromálneho prístupu v koncepte edukačnej sociálnej práce skromne plníme odkaz nestora slovenskej psychológie a vzácneho vysokoškolského pedagóga Jozefa Košča, ktorého koncepcia biodromálneho prístupu v poradenstve je priekopnícka a ďaleko presahuje hranice Slovenska. Odborníkom je známa aj v iných krajinách. Presahuje časové hranice svojho vzniku v 70tych rokoch dvadsiateho storočia. Jozef Koščo (1987) v tom čase vypracoval interdisciplinárnu koncepciu integrovaného systému poradenstva na Slovensku, ktorá sa v poradenskej praxi uplatnila a vynikajúco fungovala po celé roky.

V tejto súvislosti sa inšpirujeme aj modelom osobnej zodpovednosti, ktorý nachádzame v humanistickej psychológii a v humanistickej sociálnej pedagogike, zjednodušene vyjadrený takto: klient sám nachádza optimálny spôsob žitia; klient je sebe najlepším expertom a zodpovedná osoba.

2. návrh autorky:
Uplatnenie motivačného postupu v edukačnej sociálnej pomoci klientom prostredníctvom edukačného sociálneho poradenstva nasledovne:

Edukačná sociálna pomoc sociálnemu klientovi ↔ Edukačné vedenie sociálneho klienta k svojpomoci ↔ Rozvoj individuálneho duchovného, psychického, sociálneho potenciálu sociálneho klienta prostredníctvom edukácie a edukačného sociálneho poradenstva .

Tento postup v inom kontexte formuloval aj Štefan Strieženec (1999), jeden zo zakladateľov novodobej sociálnej práce na Slovensku v 90tych rokoch dvadsiateho storočia. Nášmu prístupu je vyjadrenie Š. Strieženca veľmi blízke. A rovnako tak je nám blízky aj názor zakladateľky sociálnej práce v Poľsku - Heleny Radlińskej (In: Radziewicz-Winnicki,2008), že sociálna práca má za úlohu zabezpečiť a organizovať ľudské sily s cieľom životnej tvorivosti ľudí. Súhlasíme tiež s vyjadrením nemeckého sociálneho pedagóga H. Nohla, ktorý považoval výchovu človeka za pomoc a učenie sa životu, pričom konštatoval, že výchova je vlastne pomoc človeku k svojpomoci. (In: Z. Bakošová, 2005.)

3. návrh autorky:
Špecializácia sociálnych pracovníkov v preventívnej edukačnej sociálnej práci

Autorka tohto príspevku navrhuje špecializovanú profesionalizáciu sociálnych pracovníkov pre ich pôsobenie v preventívnej edukačnej sociálnej práci. Odborná príprava sa odvíja od vymedzenia preventívnej edukačnej sociálnej práce (M.Machalová, 2013, 2014):

 • Edukačná sociálna práca je novotvar a subsystém vedy sociálna práca a subsystém praxe sociálnej práce.
 • Edukačná sociálna práca funguje prostredníctvom cielených edukačných a poradenských aktivít v rámci programov celoživotného vzdelávania, sociálneho vzdelávania a edukačného sociálneho poradenstva.
 • Použitie edukačných prostriedkov je spravidla cieleným pokusom o korekciu osobného prístupu klientov k vlastnej životnej situácii, k sociálnej udalosti, k sociálnemu problému.
 • Zmyslom edukačných sociálnych aktivít je profesionálna podpora učenia sa ľudí, aby sa dosiahla zmena v ich nazeraní, hodnotení , v postojoch k osobnej sociálnej situácii a zmena v ich konaní.
 • Základom pre aplikovanie edukačnej sociálnej práce v sociálnej praxi je príprava a realizácia edukačných programov sociálnej pomoci vrátane sociálnej služby.
 • Na sociálny problém konkrétnych ľudí sa v edukačnej sociálnej práci nahliada cez optiku edukačnej, tzn. výchovnej a vzdelávacej determinácie vzniku, pretrvávania a riešenia sociálneho problému.
 • V edukačnej sociálnej práci je v centre záujmu odstránenie sociálneho znevýhodnenia na základe edukačnej príčiny sociálneho problému, a tiež na základe psychologických a duchovných príčin sociálnych problémov osôb, sociálnych skupín a sociálnych komunít.
 • Hlavnými prostriedkami vplyvu na sociálnych klientov v edukačnej sociálnej práci sú: výchova – sebavýchova, vzdelávanie – sebavzdelávanie, učenie - učenie sa.
 • Klientmi edukačnej sociálnej práce nie sú iba ľudia, u ktorých sa sociálny problém už vyskytuje, ale tiež ľudia v ohrození výskytu sociálneho problému.

4. návrh autorky:
Špecializovaná príprava pre preventívnu edukačnú sociálnu prácu

Študijný program vysokoškolského vzdelávania
Za účelom prípravy špecializovaných sociálnych pracovníkov autorka v rokoch 2011 - 2013 vypracovala koncept vysokoškolského študijného programu Preventívna sociálna práca. Koncept bol transformovaný do akreditačného spisu. Študijný program Preventívna sociálna práca bol schválený Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a prvý ročník štúdia bol otvorený v školskom roku 2014/2015 na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Garantkou študijného programu je autorka tohto príspevku. V júni 2017 končia bakalárske štúdium historicky prvé absolventky programu Preventívna sociálna práca.

Perspektíva realizácie a význam preventívnej sociálnej práce v spoločnosti

V koncepte preventívnej edukačnej sociálnej práce vyjadrujeme naše presvedčenie, že:
Chudoba ducha ľudí plodí chudobu materiálnu i sociálnu a teda sociálna práca má prejaviť svoju opodstatnenosť aj tak, že sa jej úžitok premietne v podpore sociálnej svojpomoci ľudí. S tým cieľom, aby sa pozdvihla ich psychická a sociálna vyspelosť a zodpovednosť za svoj život.

Sociálna práca nemá byť prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej patológie, ale má byť reálnym rozvojovým sociálnym programom na podporu kultivovania individuálneho duchovného, psychického a sociálneho potenciálu ľudí.
Sociálna práca sa má stať účinnou podporou psychickej a sociálnej adaptácie ľudí v prostredí ich žitia.

Profilovanie preventívnej edukačnej sociálnej práce a jej implementovania v praxi sociálnej práce sa týka spoločenskej dohody v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a plné prijatie tohto druhu sociálnej služby. A rovnako sa týka aj podpory rozvoja prostredia , ktoré vytvárajú profesijní odborníci preventívnej edukačnej sociálnej práce a edukačnej sociálnej poradenskej služby.

Ide o akceptáciu týchto nových fenoménov v profesijnej oblasti a v praxi sociálnej práce:

 • Edukačnej sociálnej pomoci.
 • Edukačných sociálnych pracovníkov.
 • Edukačného sociálneho prostredia.
 • Edukačných sociálnych klientov.
 • Edukačnej sociálnej prevencie:
  primárnej - edukačnej socializačnej prevencie,
  sekundárnej - edukačnej resocializačnej prevencie,
  terciárnej - edukačnej rehabilitačnej prevencie.

Z hľadiska poznatkovej a metodologickej bázy sa v teórii preventívnej edukačnej sociálnej práce kapitalizujú poznatky viacerých vied v ich interdisciplinárnom prieniku, no predovšetkým edukačných, psychologických a sociálnych vied.
To môže podporiť účinnosť (synergický efekt) v tvorbe a v príprave aj realizácii programov pre podujatia preventívnej edukačnej sociálnej práce.

Edukačná sociálna práca - realizácia v praxi

Z hľadiska klientov edukačnej sociálnej práce považujeme tento druh sociálnej práce za systém edukačných nástrojov sociálnej pomoci a za druh edukačnej sociálnej služby.
Edukačná sociálna práca sa realizuje v podmienkach prelínania vplyvov sociálneho prostredia a edukačného prostredia sociálnych klientov.
Jej pôsobnosť je vymedzená najmä literou sociálnej politiky, vrátane politiky sociálnej práce a literou politiky vzdelávania dospelých, ale aj ďalších politík, ktoré sú ukotvené v príslušných zákonoch:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Zákon č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
Zákon č. 213 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zákon č. 457/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch
Zákon č.420/2004 Z.z. o mediácii
Zákon č.386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
Zákon č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní
Zákon č. 131 Z.z. o vysokých školách
Zákon č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

Slová na záver

Poskytnutie preventívnej edukačnej sociálnej pomoci, vedenie sociálnych klientov k svojpomoci a k rozvoju vlastného individuálneho potenciálu znamená:

 • Akceptovať edukáciu dospelých ako významný druh sociálnej služby a spôsob sociálnej pomoci.
 • Aktivizovať sociálnych klientov a viesť ich k iniciatíve pri dosahovaní zmeny ich životných pomerov a pri dosahovaní osobnej zmeny aj v sociálne záťažovej životnej situácii.
 • Motivovať sociálnych klientov k posilneniu osobnostných a sociálnych kompetencií a spôsobilostí aj v podmienkach a situáciách sociálnej nepriazne.
 • Dôsledne a systematicky viesť sociálnych klientov k osobnej zodpovednosti za svoj život, a k schopnosti predvídať a zvládať sociálne situácie a problémy.

Autor: Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Literatúra

BAKOŠOVÁ, Zlatica. 2005: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: FFUK 2005. 251 s. ISBN 978-80-969944-0-3.
KOŠČO, Jozef a kol. 1987. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 446 s.
MACHALOVÁ, Mária. 2004, 2006. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 1.vyd. Bratislava: Rádio Print, 2004. 224 s. ISBN 880-969339-6-5; 2.vyd. Bratislava: Gerlach Print, 2006.
224 s. ISBN 80-89142-07-9.
MACHALOVÁ, Mária. 2013. Preventívna sociálna práca – Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-555-0932-7.
MACHALOVÁ, Mária. 2014. Edukačná sociálna práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. 326 s. ISBN 978-80-555-1118-4.
MACHALOVÁ, Mária. 2010. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie (sociálnych pedagógov, andragógov a sociálnych pracovníkov). Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 222 s. ISBN 978-80-87182 -10-9.
RADZIEWICZ-WINNICKI, Andrzej. 2008. Pedagogika spolezcna. W obliczu realiów codzienności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 644 s. ISBN 978-83-60501-48-1.
STRIEŽENEC, Štefan. 1999. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD. 215 s. ISBN 80-967589-6-9.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!