Zborník z konferencie Piešťanský deň ošetrovateľstva, Piešťany 2016 (PDF)

jún 19 2022

Zborník s príspevkami, ktoré odzneli na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Piešťanský deň ošetrovateľstva, ktorú v dňoch 21.- 22. apríla 2016 organizovali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskou fakultou, Ústavom ošetrovateľstva Košice

Predhovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zborník s príspevkami, ktoré odzneli na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Piešťanský deň ošetrovateľstva, ktorú v dňoch 21.- 22. apríla 2016 organizovali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave a Ústavom sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskou fakultou, Ústavom ošetrovateľstva Košice prináša prehľad histórie a zmien v ošetrovateľstve a kúpeľnej starostlivosti. Ústrednou témou konferencie boli tradície a perspektívy v ošetrovateľstve premietnuté do multikultúrnej, kúpeľnej starostlivosti a kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

Účastníci konferencie na medzinárodnej úrovni prezentovali svoj postoj k daným témam, vlastné poznatky, skúsenosti, výsledky výskumov a práve široký obsahový záber konferencie poukazuje na opodstatnenosť, na kvalitatívny posun v pohľade na nutnosť čerpať z histórie, sledovať zmeny, previazať teóriu s praxou a výskumom.

Ošetrovateľstvo ako vedný odbor a aj ošetrovateľská prax, rovnako ako kúpeľná starostlivosť podlieha celosvetovej globalizácii. Je potrebné sledovať nové trendy, ktoré tento fenomén prináša a neustále sa prispôsobovať novým požiadavkám. Už profesorka Leiningerová v roku 1960 vizionársky predpovedala, že ošetrovateľská starostlivosť a kultúra musia byť zmysluplne prepojené, nakoľko zvýšená migrácia ľudí v 21. storočí spôsobí potrebu po znalostiach v starostlivosti o kultúrne odlišných jedincov.

Konferencia bola určená nielen sestrám v praxi, ale aj študentom študijného programu ošetrovateľstvo a nelekárskym zdravotníckym pracovníkom s cieľom vymeniť si vedecké a praktické poznatky a informácie. Pre nás všetkých je dôležité ctiť si tradície, vedieť čerpať z histórie, tušiť perspektívy a implementáciou nových trendov poskytovať pacientom kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť.

Ceníme si všetkých príspevkov a ďakujeme ich autorom za spoluprácu. Za organizačný výbor konferencie si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že myšlienky, ktoré účastníci na konferencii počuli, budú aj prostredníctvom tohto zborníka odovzdávané, prezentované, stanú sa námetom pre mnohé odborné diskusie a aplikované do ošetrovateľskej praxe a vzdelávania.

PhDr. Viera Hulková, PhD.

Obsah

Dimunová Lucia
Vertebrogénny algický syndrón ako indikátor záťaže sestier

Dobsonyová Andrea, Bystrická Zuzana, Libová Ľubica
Tradičné a moderné prístupy ošetrovania rán

Drábková Klára
Spokjenost pacientu s domácí ošetřovatelskou péčí

Fojtlínová Iveta, Lániková Jana, Vojteková Iveta
Kúpeľná liečba detí v prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky

Funtová Veronika
Vývoj kvality ošetřovatelské péče od F. Nightingalové Po Qms

Glozarová Alžbeta
Elektronická ošetřovatelská dokumentace

Hornáčková Veronika
Vedenie zdravotnej dokumentácie v súlade so zdravotníckou legislatívou

Hulková Viera
Štandardizácia v ošetrovateľstve v Slovenskej republike 2003-2015

Chovancová Viera, Hulková Viera
Tradície a perspektívy kúpeľnej starostlivosti v Slovenskej republike

Jancová Erika, Kilíková Mária
Elektronizácia vzdelávania sestier ako perspektíva a výzva

Jankechová Monika, Kollárová Lívia, Libová Ľubica
Vodcovstvo v povolaní sestra

Javorková Eva
Kvalita života pacientov po náhradách bedrových kĺbov

Kilíková Mária
Tradícia pracovného oblečenia a perspektívy vývoja uniformy sestier ako symbol ošetrovateľstva

Kratochvíl Tomáš
Evaluace používaní vybraných koncepčných modelu v ošetřovateské praxi

Kubriczká Beata
Gullian – Barrého syndróm y pohľadu sestry

Kvasničková Věra, Kilíková Mária
Koncept humanismu a míra jeho implementace v ošetřovatelské praxi

Latková Kateřina
Informovanost sester o výběrových řízeních na manažerské pozice klinik

Lazová Adriana, Cvecho Marek, Kuzmiaková Mária
Kúpeľná starostlivosť v slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany v kontexte zmien

Libešová Lucie, Maniaková Dáša
Historie lázeňství v České republice

Nosianová Martina
Kulturní aspekty v uspokojovaní specifických potřeb u pacientu islamského vyznání

Platilová Markéta, Kilíková Mária
Vznik a vývoj vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety Bratislava a detašovaného pracovište ústavu sv. Jana Nepomuka Neumana Příbram

Pruchová Dominika, Boledovičová Mária, Machová Alena
Zdravotní gramotnost u dětí a adolescentu – přehledová studie

SchÖnbauerová Andrea, Boledovičová Mária
Vývoj péče novorozence po narození od 1. poloviny 19. století po současnost

Sotnerová Petra
Dodržování práv pacientu ve vybraných zdravotníkych zařízeních v ústeckém kraji

Stárková Blanka
Specifika neverbálni komunikace u kulturně odlišných etnik

Šopíková Martina
Jak předejít medikačnímu pochybení ?

Šulcová Petra, Korcová Soňa
Hitorie, současnost a budoucnost lázni v Mariánských lázních

Vavrová Dagmar
Koplexná kúpeľná liečba a jej vplyv pri udržiavaní a podpore zdravia

Zamboriová Mária, Simočková Viera
Psychická záťaž zdravotníckych profesionálov pracujúcich v hospicoch

Borsíková Anna, Kabátová Mária, Trajčík Slavomír
Vyvážená strava ako súčasť komplexnej kúpeľnej starostlivosti

Križan Štefan, Valovič Roman, Balážiková Emília
Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v štatistikách

Maniaková Dáša, Libešová Lucie
Lázeňská péče v České republice 2014
Raková Jana
Problematika ošetrovateľského výskumu z pohľadu sestier

Valková Monika
Bezpečnosť pacienta a manažment rizík

Názov zborníka: Ošetrovateľstvo - tradície a perspektívy
Počet strán: 388
Zostavovateľ: PhDr. Viera Hulková, PhD.
Autor: Kolektív autorov
Recenzenti:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8132-151-1

PrílohaVeľkosť
Zbornik_2016_Osetrovatelstvo.pdf7.02 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!