Internetová stránka zdravotníckeho zariadenia ako informačný zdroj chirurgického pacienta

dec 15 2020

Website of a healthcare facility as an information source for a surgical patient

Abstrakt:
Úvod: Obdobie posledných rokov je typické čoraz expanzívnejším využívaním informačno-komunikačných technológií a internetu. Tieto skutočnosti sa týkajú aj rezortu zdravotníctva a majú alebo môžu mať vplyv tiež na efektívnejšie poskytovanie informácií pacientom a kvalitnejšiu edukáciu.
Cieľ: Článok poukazuje na význam poskytovania informácií chirurgickým pacientom, výhody a nevýhody elektronických informačných zdrojov, ale predovšetkým prezentuje výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, do akej miery nemocnice využívajú svoje internetové stránky na zverejňovanie informácií pre chirurgických pacientov.
Materiál a metódy: Na zber údajov bola použitá metóda obsahovej analýzy internetových stránok 71 ústavných zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike.
Výsledky: 16 nemocníc má na svojej internetovej stránke v zložke pre pacientov alebo verejnosť uvedené informácie alebo inštrukcie adresované chirurgickým pacientom v rôznom rozsahu a obsahovom zameraní.
Záver: Predpokladmi zlepšenia poskytovania informácií chirurgickým pacientom prostredníctvom internetu sú počítačová gramotnosť personálu aj pacientov, adekvátne materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení, prístup na internet, kritická analýza zverejňovaných informácií, jazyková korektúra a grafická úprava.
Kľúčové slová: Nemocnica. Internetová stránka. Informačný zdroj. Informácia. Chirurgický pacient.

Abstract:
Introduction: The period of recent years is characterized by the increasingly expansive use of information and communication technologies and the Internet. These facts also apply to the health sector and also have or may have an impact on more effective provision of information to patients and better education.
Aim: The article points out the importance of providing information to surgical patients, advantages and disadvantages of electronic information sources, but above all presents the results of a survey to find out to what extent hospitals use their websites to publish information to surgical patients.
Material and methods: The method of content analysis of the websites of 71 hospitals in the Slovak Republic was used for data collection.
Results: 16 hospitals have information or instructions addressed to surgical patients on their website in a folder for patients or the public, to varying degrees and in content.
Conclusion: Prerequisites for improving the provision of information to surgical patients via the Internet are computer literacy of staff and patients, adequate material and technical equipment of healthcare facilities, Internet access, critical analysis of published information, language correction and graphics design.
Key words: Hospital. Website. Information source. Information. Surgical patient.

Úvod

Pre súčasnú informačnú spoločnosť je charakteristická komputerizácia, ktorá znamená vybavovanie populácie a spoločnosti informačnými technológiami, osvojovanie si počítačovej gramotnosti, transformovanie verejnoprávnych agend do počítačových databáz, ich sprístupňovanie prostredníctvom internetu a využívanie nových informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach života spoločnosti, ktoré prináša efektívnejšie a rýchlejšie zabezpečovanie tradičných funkcií a aktivít, ale aj nové aktivity, ktoré sú možné iba s novou technikou (Sak a kol., 2007). Tieto skutočnosti sa týkajú aj rezortu zdravotníctva a majú alebo môžu mať vplyv tiež na efektívnejšie poskytovanie informácií pacientom a kvalitnejšiu edukáciu.

Informácia je definovaná ako správa, oznámenie alebo podnet, ktorý umožňuje rozlíšenie alebo rozhodnutie medzi možnosťami. Každá informácia je poznaním, preto je súčasťou poznávacích procesov (Hartl, 2004; Hartl, Hartlová, 2010). Strmeň, Raiskup (1998, s. 116) definujú ako „oznam, správa, signál dávaný ústne, písomne alebo iným, zmyslami postihnuteľným spôsobom“.

Internet predstavuje medzinárodnú počítačovú sieť umožňujúcu prezentáciu a výmenu informácií jednotlivcov a inštitúcií v celosvetovom meradle. Je prístupná komukoľvek, kto má k dispozícii príslušné technické zariadenie a jeho pripojenie do siete. V rámci internetu je možné využívať systém WWW (World Wide Web – celosvetová pavučina), ktorý umožňuje klientom internetu prezentovať a vyhľadávať najrôznejšie informácie (Průcha, 2017).

„Za chirurgického pacienta považujeme človeka, ktorý trpí chirurgickým ochorením alebo prekonal úraz a poskytuje sa mu zdravotná starostlivosť v rámci niektorého chirurgického pracoviska, a to ambulantného, ústavného, alebo pracoviska jednodňovej chirurgie“ (Magerčiaková, 2011, s. 51). Jednou zo základných potrieb chirurgického pacienta je aj potreba informovanosti, a to nielen v súvislosti s informovaným súhlasom. Prevažná väčšina pacientov má záujem o všetko, čo sa týka ich zdravotného stavu a vyžadujú od zdravotníckych pracovníkov informácie najrozličnejšieho charakteru – informácie o diagnóze, liečbe, diétnom a pohybovom režime a podobne (Kristová, Tomašková, 2002). „Racionálne usmernenie, podanie včasnej a primeranej informácie napomáha duševné vyrovnanie sa pacienta s operačným stavom“ (Greisinger, Jobánková a kol., 1990, s. 160). Informácie potrebné pre pacienta možno z časového hľadiska hospitalizácie rozdeliť na informácie:

 • Pred prijatím – tieto informácie odovzdáva lekár a sestra v ambulancii (dôvod a nevyhnutnosť hospitalizácie a operačného výkonu, dátum prijatia a približné trvanie hospitalizácie, veci nevyhnutné k hospitalizácii a podobne).
 • Pri príjme pacienta na oddelenie – dôležité je predstavenie sestry a privítanie pacienta, ako aj odovzdanie dôležitých informácií týkajúcich sa týchto oblastí: organizačné usporiadanie ošetrovacej jednotky, práva a povinnosti pacienta, číslo izby, signalizácia, používanie telefónu, návštevné hodiny, úschova cenností, nemocničný poriadok, denný režim, zdravotnícky tím – primár, ošetrujúci lekár, sestry a podobne. Niektorí pacienti absolvujú vstupný rozhovor viackrát a vyčerpáva ich to. Rozhovor má byť v týchto prípadoch zameraný len na najdôležitejšie body, najmä pri akútnom príjme. Na doplnenie informácií môže byť využitá lekárska dokumentácia, záznamy iných zdravotníckych pracovníkov, informácie od záchranárov, z prijímacej kancelárie či od pacientových podporných osôb (Workman, Bennett, 2006).
 • Počas hospitalizácie – poskytovanie informácií týkajúcich sa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských zásahov, vrátane uspokojovania všetkých potrieb pacienta.
 • Pred prepustením z oddelenia – pacientovi sú odovzdávané informácie o lekárskej kontrole, spôsobe užívania liekov, režim v období rekonvalescencie a podobne (Kristová, Tomašková, 2002).

V prospech každej z uvedených kategórií informácií môžu byť efektívne aj informácie pre pacienta uvedené na internetovej stránke nemocnice, ktorá predstavuje potenciálny informačný zdroj. Papík (2011) definuje informačný zdroj ako informačný objekt, ktorý obsahuje dostupné informácie zodpovedajúce informačným potrebám používateľa. „Súčasná doba je charakterizovaná reálnym prechodom k informačnej spoločnosti, t. j. k spoločnosti, v ktorej sa dominantným princípom stáva schopnosť získať rýchly a jednoduchý prístup k potrebným informáciám“ (Meško a kol., 2005, s. 9).

Ukazuje sa, že poskytovanie informácií redukuje psychický a emocionálny distres u chirurgických pacientov. Okrem poskytnutia informácií o operačnom výkone (typ výkonu, dôvod, riziká a možné komplikácie) zo strany operatéra, a informácií o spôsobe a prípadných komplikáciách anestézie zo strany anestéziológa, by mal byť pacient informovaný aj sestrou o priebehu perioperačnej starostlivosti (čo a kedy sa s ním bude diať) (Zeleníková, 2013). Každý pacient vyžaduje iný rozsah poskytnutých informácií, preto sestra, ale aj ktorýkoľvek iný zdravotnícky pracovník musí voliť individuálny prístup a informácie poskytovať citlivo s ohľadom na stupeň úzkosti u pacienta. Niektorí pacienti aktívne vyhľadávajú čo najviac informácií, iní sa naopak informáciám vyhýbajú a radšej nechcú nič vedieť. Súvisí to s ich copingovými mechanizmami, ktoré využívajú pri vyrovnávaní sa so záťažou. Pacienti s nižšou mierou úzkosti vyžadujú predovšetkým informácie týkajúce sa operačného výkonu, viac úzkostní pacienti preferujú informácie zamerané na to, aké pocity a vnemy môžu očakávať (Walker, 2002).

Vplyv psychiky na získavanie a zapamätanie si informácií je možné obmedziť práve zverejňovaním informácií pre pacienta na internetovej stránke nemocnice, nakoľko pacient aj jeho podporné osoby si môžu tieto informácie preštudovať v pohodlí svojho domova. Tiež je v tomto prípade výhodou, že pacient prichádza na operačný výkon informovaný a v osobnej komunikácií so zdravotníckymi pracovníkmi sa už iba spätnou väzbou overuje pochopenie informácií zo strany pacienta, schopnosť dodržiavania inštrukcií a prípadné doplnenie nevyhnutných informácií.

Walker (2002) uvádza zvyčajné metódy poskytovania informácií:

 • individuálny rozhovor s pacientom,
 • skupinová edukácia prebiehajúca ešte pred prijatím pacienta,
 • informačné letáky a brožúry,
 • premietanie videa,
 • individuálna alebo skupinová edukácia v priebehu hospitalizácie pacienta.

Alternatívnou formou poskytovania informácií pacientom pred operáciou je ponúknuť im letáky a brožúry ešte pred prijatím na hospitalizáciu. Môžu ich totiž opakovane prečítať spoločne s rodinnými príslušníkmi. Najefektívnejšia je kombinácia metód poskytovania informácií (Zeleníková, 2013). Letáky a brožúry pre pacientov môžu byť v elektronickej podobe zverejnené aj na internetovej stránke nemocnice.

Rankin et al. (2005) uvádzajú, že internet je obrovské médium, ktoré poskytuje jedinečné podmienky pre komunikáciu, informačné rozptýlenie a vzdelávanie. Jeho pokračujúci globálny rast, a to tak v celkovom počte užívateľov, ako aj vo frekvencii používania, má vplyv aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Internet ponúka široké možnosti vyhľadávania informácií aj so zdravotníckou tematikou v rámci elektronických informačných zdrojov.

Výhody elektronických informačných zdrojov:

 • sú dostupné používateľom v akomkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste,
 • môžu byť dostupné na webe oveľa skôr ako tlačené verzie dokumentov,
 • v reálnom čase ich môžu prezerať viacerí používatelia,
 • šetria čas potrebný na získanie prístupu ku konkrétnemu dokumentu (Majerová, 2006),
 • v porovnaní s tlačenou verziou dokumentov sú ekonomicky menej náročnejšie,
 • je možné opakovane ich čítať a vrátiť sa ku nim,
 • je možné stiahnuť dokument, uložiť do osobného počítača alebo na prenosné médium (napr. USB kľúč) a v prípade potreby ho vytlačiť,
 • aktualizácia údajov v elektronickom dokumente je rýchlejšia v porovnaní s tlačenou verziou.

Nevýhody elektronických informačných zdrojov:

 • kvalita ich obsahu či informácií je často neistá,
 • manipulácia s elektronickým dokumentom je menej komfortná, je ťažké prejsť dokument detailne, lebo sa nezobrazuje celý, ale po častiach,
 • málo prispievajú k sociálnej interakcii,
 • technické problémy niekedy spôsobujú dočasnú nedostupnosť elektronických informačných zdrojov (Majerová, 2006),
 • ich využívanie predpokladá informačnú gramotnosť, zručnosti pre prácu s počítačom a internetom, ako aj prístup na internet.

Cieľ prieskumu

Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery nemocnice využívajú svoje internetové stránky na zverejňovanie informácií pre chirurgických pacientov, resp. pre pacientov pri operačnej terapii.

V rámci prieskumu sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele:

 • zistiť, či nemocnice s chirurgickými oddeleniami majú vytvorené a prevádzkované svoje internetové stránky,
 • zmapovať, či internetové stránky nemocníc obsahujú zložku s informáciami pre pacientov,
 • zistiť, či internetové stránky nemocníc obsahujú inštrukcie pre pacientov pri operačnej terapii,
 • overiť, aké je obsahové zameranie inštrukcií pre pacientov pri operačnej terapii zverejnených na internetovej stránke konkrétnej nemocnice.

Metodika a súbor

Na zber údajov bola použitá metóda obsahovej analýzy internetových stránok. Do prieskumu bolo zaradených 71 ústavných zdravotníckych zariadení, resp. nemocníc z celkového počtu vyhľadaných 126 nemocníc a liečební Slovenskej republiky. Analýze boli podrobené nemocnice, ktoré podľa informácií zverejnených na ich internetovej stránke disponovali aspoň chirurgickým oddelením či klinikou, alebo pracoviskom jednodňovej chirurgie, ostatné nemocnice boli z analýzy vyradené. Zo zoznamu analyzovaných nemocníc bolo vyradených aj 8 nemocníc, ktoré nemali svoju internetovú stránku, a teda nebolo možné posúdiť, či majú v prevádzke chirurgické oddelenie, a jednoznačne nezverejňujú informácie pre chirurgických pacientov na svojom neexistujúcom webovom portáli. Analýzu sme realizovali štandardným spôsobom vyhľadávania internetových stránok jednotlivých nemocníc podľa vopred vypracovaného zoznamu nemocníc (t. j. spôsobom, akým by si informácie na internete vyhľadával aj sám chirurgický pacient alebo jeho podporné osoby či zákonný zástupca).

Pred začiatkom prieskumu sme si stanovili kritériá obsahovej analýzy internetových stránok nemocníc, v rámci ktorej sme vyhľadávali zverejnené informácie pre chirurgických pacientov. Za tieto informácie sme považovali inštrukcie pre pacientov pri operačnej terapii, t. j. predoperačná príprava, pooperačný režim, informácie o anestézii, informácie o chirurgickom ochorení, jeho liečbe a režimových opatreniach. Naopak, pre účely našej analýzy sme neakceptovali zverejnené informácie, ktoré sa týkali charakteristiky, zamerania a personálneho obsadenia chirurgického pracoviska, spektra realizovaných operačných výkonov, kontaktných údajov pracoviska, ďalších informácií o pracovisku (napr. parkovanie v areáli, doplnkové služby, nadštandardné služby, zákaz fajčenia a podobne), cenníka platených výkonov, zdravotnej dokumentácie, poskytovania informácií o zdravotnom stave, osobných vecí pacienta potrebných k hospitalizácii, ordinačných hodín ambulancií a podobne.

Výsledky

Analýzou sme zistili, že zo súboru 71 nemocníc mali všetky nemocnice svoju internetovú stránku. Z uvedeného celkového počtu 58 internetových stránok nemocníc obsahovalo zložku s informáciami pre pacientov. Táto zložka má na jednotlivých portáloch nemocníc rôzne názvy, ktoré konkretizujeme v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Zložky internetových stránok s informáciami pre pacientov

Názov zložky s informáciami pre pacientov Počet (n)
Užitočné informácie 12
Pre pacientov 8
Pacienti a návštevy 6
Pacienti a návštevníci 5
Informácie pre pacientov 5
Pre verejnosť 3
Informácie 2
Pacienti 2
Informácie pre pacienta 2
Pre rodičov a pacientov 1
Hospitalizácia 1
Krok za krokom 1
Pre rodičov 1
Klienti a pacienti 1
Pre pacientov a návštevníkov 1
Som pacient 1
Pacient 1
Rady pacientom 1
Pacientom 1
Pre rodičov a deti 1
Informácie pre verejnosť 1
Pacient a návštevník nemocnice 1
Nemá zložku s informáciami pre pacientov 13
Spolu 71

V súvislosti s internetovými stránkami nemocníc sme tiež zisťovali, či ich zložka pre pacientov obsahuje inštrukcie pre pacientov pri operačnej terapii. 16 nemocníc má na svojej internetovej stránke v zložke pre pacientov alebo verejnosť uvedené informácie alebo inštrukcie adresované chirurgickým pacientom (pozri Tabuľka 2).

Tabuľka 2 Informácie pre chirurgických pacientov na internetovej stránke

Informácie pre chirurgických pacientov na internetovej stránke nemocnice Počet (n)
Áno 16
Nie 55
Spolu 71

V prípade 16 internetových stránok nemocníc sme tieto ďalej analyzovali z hľadiska obsahového zamerania inštrukcií pre pacientov pri operačnej terapii – naše zistenia uvádzame v tabuľke 3 v doslovnom znení tak, ako sú sprístupnené pre pacientov na internete (bez jazykovej úpravy). Obsahové zameranie informácií pre pacientov je ovplyvnené tým, že niektoré nemocnice mali v prevádzke okrem chirurgických lôžkových oddelení a pracovísk jednodňovej chirurgie aj traumatologické, ortopedické, neurochirurgické, urologické, kardiochirurgické oddelenia, oddelenia cievnej chirurgie, plastickej chirurgie, detskej chirurgie, hrudníkovej chirurgie, onkologickej chirurgie, resp. chirurgickej onkológie. Materiály adresované pacientom aj z iných odborov chirurgie, než zo všeobecnej chirurgie, boli akceptované v rámci nášho prieskumu ako materiály určené chirurgickým pacientom.

Tabuľka 3 Obsahové zameranie informácií pre chirurgických pacientov na internete

Názov dokumentu pre chirurgických pacientov Počet (n)
Pred operáciou 1
Po operácii 1
Deň operácie 1
Ďalší priebeh hospitalizácie 1
Informácie pre rodičov - čo by ste mali vedieť pred operáciou vášho dieťaťa? 1
Informácie pre rodičov pred operáciou dieťaťa 1
Poučenie pre pacienta pred operáciou 1
Predoperačná príprava - leták 1
Čo si treba priniesť 1
Priebeh ošetrenia 1
Dotazník pred anestéziologickým výkonom 1
Pravidlá anestézie 1
Idete na operáciu? Čo by ste mali o anestézii vedieť. 1
Ide vaše dieťa na operáciu? Čo by ste mali o anestézii vedieť. 1
Základné pokyny k operáciám 1
Pred operačným výkonom 1
V deň operačného výkonu 1
Po operačnom výkone 1
Objednanie na operáciu 1
Objednanie na ambulantný zákrok 1
Užívanie liekov, alergie 1
Informácie k plánovanému operačnému výkonu 1
Vysádzanie antikoagulancií (liekov na riedenie krvi) 1
Anestéziologický dotazník k operačnému výkonu 1
Predoperačná príprava - príručka pre pacientov 1
Kto a kde poskytujú predoperačnú starostlivosť 1
Máte v krátkom čase absolvovať operačný zákrok a rád(a) by ste vedeli, aké predoperačné výkony vás na našom oddelení čakajú 1
Poučenie o anestézii k plánovanému operačnému - diagnostickému výkonu 1
Pokyny pre pacienta pri operačnom výkone v jednodňovej chirurgii 1
Predanesteziologická ambulancia - dotazník 1
Edukačný list „Rady pred operáciou" 1
Edukačný list „Celková anestézia" 1
Edukačný list „Spinálna anestézia" 1
Edukačný list „Prevencia infekcie v mieste operačnej rany" 1
Edukačný list „Varixy" 1
Edukačný list „Trhlina konečníka" 1
Edukačný list „Hernia" 1
Edukačný list „Hemoroidy" 1
Edukačný list „Artroskopia" 1
Liečba varixov dolných končatín 1
Rehabilitačné cvičenia pre pacientov po voperovaní umelého kĺbu kolena 1
Odporúčania pre pacienta s totálnou endoprotézou bedrového kĺbu 1
Aneuryzma hrudníkovej aorty 1
Záchovné operácie aortálnej chlopne 1
Akútna disekcia aorty 1
Operácie srdcových chlopní 1
Revaskularizačná operácia srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (CABG) 1
Zdravotná starostlivosť a rehabilitácia po operáciách srdca 1
Implantácia implatabilného kardioverter-defibrilátora (ICD) 1
Implantácia kardiostimulátora 1
Rádiofrekvenčná katétrová ablácia 1
Život s kardiostimulátorom 1

Čo sa týka početnosti dokumentov alebo materiálov pre chirurgických pacientov zverejnených na internetovej stránke konkrétnej nemocnice, tak najviac zverejnených dokumentov vhodných pre chirurgického pacienta v rámci jednej z nich predstavoval 10 (pozri Tabuľka 4).

Tabuľka 4 Počet dokumentov pre chirurgických pacientov zverejnených na jednej internetovej stránke nemocnice

Počet dokumentov pre chirurgických pacientov na jednej internetovej stránke nemocnice Počet nemocníc (n)
10 1
9 1
5 1
4 3
3 3
2 1
1 6
Spolu 16

Diskusia

Zdroje informácií pre pacienta pri operačnej terapii a/alebo jeho podporné osoby môžu byť rôzne, a to informácie poskytované zo strany zdravotníckych pracovníkov, informácie z písomných informačných (edukačných) materiálov, zo zdravotnej dokumentácie alebo dotazníkov (napr. dotazník v súvislosti s anestéziou), z kníh a časopisov, ale aj z internetu. Objem informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na internete, je obrovský. WWW servery má takmer každá organizácia a tiež počet súkromných www stránok narastá. Teoreticky je možné pre každú tému nájsť na internete nové aktuálne informácie (Černák, Mašek, 2007).

Poslaním nášho prieskumu bolo zmapovať mieru využívania internetových stránok nemocníc na zverejňovanie informácií pre chirurgických pacientov, resp. pre pacientov pri operačnej terapii, čo je možné považovať za najmodernejší zdroj informácií. Pacient aj podľa Charty práv pacienta má právo na informácie. Tiež vyžiadaniu informovaného súhlasu od pacienta alebo jeho zákonného zástupcu predchádza informovanosť a poučenie, a v záujme zdravotníckych pracovníkov musí byť nasmerovanie pacienta na správne rozhodnutie, t. j. na rozhodnutie v prospech zdravia. Informovanosť pacienta prispieva k spoluzodpovednosti za svoje zdravie a redukcii negatívnych emócií vyplývajúcich z nepriaznivého zdravotného stavu, terapeutického režimu a podobne. Informovanosť a edukácia pacienta spolu úzko súvisia. Ako uvádza Svěráková (2012) efektívna výchova a vzdelávanie pacientov prináša zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť: edukovaný pacient má zvyčajne aktívnejší prístup k liečbe a je možné predpokladať, že liečba bude úspešnejšia a rekonvalescencia kratšia.

Ako uvádzajú Sak a kol. (2007) získavanie informácií, práca s nimi a komunikácia sú aktivity, ktoré sú prostredníctvom počítača využívané najčastejšie a najväčším počtom užívateľov. Aj pacienti vyhľadávajú informácie na internete v čoraz väčšej miere, tak prečo im neponúknuť overené informácie a nie dezinformácie na internetových stránkach nemocníc. Fox, Duggan (2013) vo svojej štúdii uvádzajú, že 72 % používateľov internetu tvrdí, že za posledný rok hľadali online informácie o zdraví, preto má zmysel využívať na zverejňovanie informácií pre pacientov internetové stránky zdravotníckych zariadení. Každý pacient, ktorý má podstúpiť operačnú terapiu, sa o svoj stav zaujíma, tiež sa zaujíma o priebeh a možné komplikácie operačného výkonu, predoperačnú prípravu aj pooperačný režim, obmedzenia a ďalšie oblasti v súvislosti s operačnou terapiou a vyhľadáva informácie na internete, ale často aj neoverené informácie od rôznych laikov. Je nespochybniteľným faktom, že výsledok akejkoľvek liečby, vrátane chirurgickej, je ovplyvnený prístupom pacienta k liečebnému procesu. Aktívny prístup pacienta, ktorý je oboznámený o podstate svojej choroby, o princípoch jej prekonávania, podstate operácie a nepríjemnostiach ju sprevádzajúcich, význame včasnej a intenzívnej rehabilitácie a má dôveru v lekára a vo svoje uzdravenie, je v algoritme liečebných krokov nenahraditeľný (Zeman a kol., 2011). Vzhľadom na legislatívne garantovanú slobodnú voľbu lekára aj zdravotníckeho zariadenia pacient chce poznať nielen zdravotnícke zariadenie, kde operačnú terapiu absolvuje, ale chce vedieť aj konkrétne informácie týkajúce sa jeho operačného výkonu. Aj z uvedeného dôvodu sme zisťovali, či nemocnice s chirurgickými oddeleniami majú vytvorené a prevádzkované svoje internetové stránky. Do prieskumu bolo zaradených 71 ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré podľa informácií zverejnených na ich internetovej stránke disponovali aspoň chirurgickým oddelením či klinikou, alebo pracoviskom jednodňovej chirurgie. Zo súboru internetových stránok 71 nemocníc obsahovalo zložku s informáciami pre pacientov 58 internetových stránok. Z uvedeného počtu iba 16 nemocníc má na svojej internetovej stránke v zložke pre pacientov alebo verejnosť uvedené informácie alebo inštrukcie adresované chirurgickým pacientom. Niektoré informácie sú však zverejnené na internetových stránkach pod konkrétnym názvom dokumentu, čo pôsobí pomerne zašifrovane a sú ťažko dostupné pre laickú verejnosť – pacientov, preto je vhodnejšie umiestniť ich na lištu hlavnej stránky nemocnice, napríklad ako informácie pre pacientov. Prevažná väčšina informácií sa vyznačovala nedbanlivou jazykovou stránkou a nevhodnou formálnou úpravou textu zverejnených dokumentov.

Obsahové zameranie informácií pre pacientov na internetových stránkach je determinované aj tým, že niektoré nemocnice mali v prevádzke okrem chirurgických lôžkových oddelení a pracovísk jednodňovej chirurgie aj rôzne pracoviská v iných odboroch chirurgie (traumatológia, ortopédia, neurochirurgia a podobne). Informácie pre pacientov v osobitnej záložke zverejňujú na svojich internetových stránkach skôr súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť aj nad rámec starostlivosti hradenej zdravotnými poisťovňami. Súčasťou informácií pre pacientov na internetových stránkach zdravotníckych zariadení môžu byť aj písomné edukačné materiály v elektronickej podobe. Mansour a Dowse (2003) poukazujú na to, že pacienti si zapamätajú 20 % z toho, čo počuli. Práve písomné edukačné materiály môžu pomôcť zlepšiť najmä pacientove vedomosti a zručnosti, participáciu pacienta na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a liečby, spoluprácu medzi pacientom a zdravotníckymi pracovníkmi, efektivitu využitia času venovaného edukácii, komplexnosť edukácie, zvládanie ochorenia samotným pacientom a skrátiť čas hospitalizácie, prípadne redukovať rehospitalizácie pacienta (Čáp, Gurková, 2009 In Bašková a kol., 2009).

Záver

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a internet sú integrálnou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sú tiež nástrojom propagácie zdravotníckych zariadení a možnosťou sprístupňovania informácií širokej laickej verejnosti, vrátane potenciálnych pacientov. Pre efektívne využitie IKT a internetu v uvedených oblastiach je nevyhnutné permanentné rozvíjanie zručností personálu, ktoré integrujú informačné technológie do rutiny každodennej praxe (Rankin et al., 2005). Predpokladom zlepšenia poskytovania informácií chirurgickým pacientom prostredníctvom internetu je počítačová gramotnosť nielen zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov. Počítačovou gramotnosťou sa vo všeobecnosti rozumie kompetencia pre ovládanie a využívanie osobného počítača (Sak a kol., 2007). Nevyhnutnosťou pre oblasť zverejňovania a aktualizácie informácií pre pacientov na webových sídlach nemocníc je aj adekvátne materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení a prístup na internet. V prípade, že sú pacientom odporúčané informácie z rôznych elektronických zdrojov, mali by byť tieto podrobené kritickej analýze a aktuálne považované za valídne (Pokorná, 2010 In Nemcová, Hlinková a kol., 2010). To isté platí aj pre odborné posúdenie vhodnosti a aktuálnosti informácií poskytovaných pacientom a ich podporným osobám prostredníctvom internetovej stránky nemocnice. Zverejneniu informácií pre pacientov by mala nevyhnutne predchádzať aj ich jazyková korektúra a grafická úprava.

Autorka: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

Zoznam bibliografických odkazov

BAŠKOVÁ, M. a kol. 2009. Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009, 227 s. ISBN 978-80-8063-320-2.
ČERNÁK, I., MAŠEK, E. 2007. Základy elektronického vzdelávania. Ružomberok: PF KU, 2007, 350 s. ISBN 978-80-8084-171-3.
FOX, S., DUGGAN, M. 2013. Health Online (online). Washington: California Health Foundation, 2013, p. 55. (cit. 10.11.2020). Dostupné na internete: https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Repor...
GREISINGER, J., JOBÁNKOVÁ, M. a kol. 1990. Základy psychológie pre SZP. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990, 240 s. ISBN 80-217-0123-4.
HARTL, P. 2004. Stručný psychologický slovník. Praha : Portál, 2004, 312 s. ISBN 80-7178-803-1.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2010. Velký psychologický slovník. Praha : Portál, 2010, 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5.
JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
KRISTOVÁ, J., TOMAŠKOVÁ, Z. 2002. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002, 165 s. ISBN 80-8063-107-7.
MAGERČIAKOVÁ, M. 2011. Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických pacientov. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011, 124 s. ISBN 978-80-8084-808-8.
MAJEROVÁ, J. 2006. Elektronické informačné zdroje a ich miesto v knižniciach budúcnosti. In: Itlib, Informačné technológie a knižnice (online), 2006, č. 3, ISSN 1336-0779. (cit. 29.9.2020). Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/elektronicke-informacne-zdroje-a-ic...
MANSOUR, L. E., DOWSE, R. 2003. Effect of pictograms on readability of patient information materials. In: The Annals of Pharmacotherapy, 2003, vol. 37, p. 1003- 1009.
MEŠKO, D. a kol.: Medinfo. Martin: Osveta, 2005, 152 s. ISBN 80-8063-197-2.
NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol. 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010, 259 s. ISBN 978-80-8063-321-9.
PAPÍK, R. 2011. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011, 192 s. ISBN 979-80-85860-22-1.
PRŮCHA, J. 2017. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017, 488 s. ISBN 978-80-2621-228-7.
RANKIN, S. H., STALLINGS, K. D., LONDON, F. 2005. Patient Education in Health and Illness. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Co., 2005, 368 p. ISBN 978-0-7817-4849-0.
SAK, P. a kol. 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007, 296 s. ISBN 978-80-7367-230-0.
STRMEŇ, L., RAISKUP, J. CH. 1998. Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii. Bratislava : IRIS, 1998. 322 s. ISBN 80-88778-69-7.
SVĚRÁKOVÁ, M. 2012. Edukační činnost sestry. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2.
WALKER, J. A. 2002. Emotional and psychological preoperative preparation in adults. In: British Journal of Nursing, 2002, 11, 8, p. 567- 575. ISSN 0966-0461.
WORKMAN, B.A., BENNETT, C.L. 2006. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada Publishing, 2006, 260 s. ISBN 80-247-1714-X.
ZEMAN, M. a kol. 2011. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!