Publikace: Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku, 2012 (PDF)

okt 27 2012

Spolupráce mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a švýcarskou asociací CURAVIVA Schweiz začala návštěvou zástupců členů prezídia APSS ČR ve Švýcarsku na jaře r. 2010. Od té doby se tato mezinárodní součinnost rozvíjí nejen v rámci projektu podpořeného z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce a jeho aktivit, ale také v již konkrétních plánech pokračování této kooperace. Mezinárodní projekty tohoto typu vedou vždy k vzájemnému obohacení, k navázání dílčích přátelství a partnerství a k recipročním bilaterálním vztahům. Odborná studie o dlouhodobé stacionární péči ve Švýcarsku představuje jen zlomek výsledků z naší švýcarsko-české spolupráce.

Ing. Jiří Horecký, MBA
Obsah

1. Primární pilíře pojištění pro zajištění ve stáří ve Švýcarsku
1.1. Nemocenské pojištění

1.2. Důchodové a pozůstalostní pojištění
1.2.1. Starobní důchod
1.2.2. Pozůstalostní důchod

1.3. Invalidní pojištění
1.3.1. Zásady
1.3.2. Dávky
1.3.3. Výpočet výše příspěvku (nárok)
1.3.4. Odškodnění pro bezmocnost

1.4. Doplňkové dávky (EL)

2. Potřebnost péče a dlouhodobá péče v domovech
3. Senioři v zařízeních dlouhodobé stacionární péče a v ošetřovatelských zařízeních (pečovatelských domovech)

4. Diferencované nabídky pro osoby vyžadující podporu

5. Personál v stacionárních zařízeních péče o seniory a dlouhodobé péče
5.1. Obecné ukazatele
5.2. Prognózy
5.3. Zvyšující se rozsah budoucích potřeb pečovatelských a ošetřovatelských služeb
5.4. Důvody budoucího zvyšování potřeby ošetřovatelského personálu
5.5. Opatření vedoucí ke snížení nebo k zamezení vzniku nedostatku personálu
5.5.1. Opatření vedoucí ke snížení potřeby personálu
5.5.2. Opatření na udržení personálu
5.5.3. Opatření pro nábor nových pracovních sil

6. Náklady a fi nancování oblasti stacionární péče a stacionárního ošetřovatelství
6.1. Pozadí
6.2. Nové fi nancování péče
6.3. Celkové náklady na dlouhodobou stacionární péči ve Švýcarsku

7. Společná řešení
7.1. Integrované zaopatření
7.2. Spolupracující partneři
7.3. Služby
7.4. Stupeň formalizace
7.4.1. Minimální řešení stacionární
7.4.2. Minimální řešení ambulantní
7.4.3. Rozsáhlá řešení
7.5. Výsledek a výhled v oblasti společných řešení

8. Kvalita
8.1. Kvalita života v domovech
8.2. Zásady zodpovědného jednání v domovech a v sociálních institucích
8.3. Základní kvalita v domovech pro seniory a v pečovatelských domovech

9. Demence
9.1. Úvod
9.2. Pečovatelské a ošetřovatelské postupy při onemocnění demencí
9.3. Kvalita života osob s demencí
9.4. Význam stoupajícího počtu osob s demencí pro stát
9.4.1. Vysoké požadavky na péči
9.4.2. Zvláštní výzvy
9.4.3. Péče a ošetřování osob s demencí v domovech
9.4.4. Formy bydlení pro osoby s demencí ve Švýcarsku
9.4.5. Poznatky vzhledem k architektuře a uspořádání oddělení pro pacienty s demencí v domovech

10. Paliativní péče
10.1. Úvod
10.2. Rámec národní strategie paliativní péče
10.3. Paliativní péče v kontextu dlouhodobé péče
10.3.1. Pluralita ošetřovatelských situací
10.3.2. Vysoká, individuální kvalita života v jeho poslední fázi
10.3.3. Krátká doba pobytu
10.4. Paliativní služby v dlouhodobé stacionární péči
10.4.1. Ošetřování symptomů
10.4.2. Vyrovnání se se smrtí a smrtelností
10.4.3. Překonávání ztížené komunikace
10.4.4. Podpora při rozhodování v těžkých situacích
10.4.5. Kontakt s rodinnými příslušníky
10.4.6. Zahrnutí dobrovolníků
10.4.7. Kultura rozloučení
10.4.8. Spolupráce v rámci sítě paliativních služeb
10.5. Finanční náhrady
10.5.1. Základní zaopatření
10.5.2. Částečně specializovaná paliativní péče
10.6. Zajištění kvality paliativní péče

11. Výhled
11.1. Nové právo na ochranu dospělých
11.1.1. Úvod
11.1.2. Co se změní se zavedením nového práva na ochranu dospělých?
11.1.3. Co znamená nové právo na ochranu dospělých pro stát?
11.2. Skupiny případů podle diagnózy (Diagnosis related groups – DRG) v domácím prostředí
11.2.1. Úvod
11.2.2. Možné důsledky pro pečovatelské domovy
11.2.3. Obecné trendy
11.2.4. Šance a rizika pro pečovatelské domovy
11.3. Formy a nabídky bydlení

12. Příloha: Spitex Schweiz
12.1. Celkový popis
12.2. Služby
12.3. Personál
12.4. Klientky a klienti
12.5. Finance
Charta občanské společnosti

Seznam tabulek:
Tabulka 1: Ukazatele pečovatelských domovů a domovů pro seniory, 2000 a 2008
Tabulka 2: Počet lůžek v institucích pro seniory a osoby vyžadující péči podle kantonů, 2000 a 2008
Tabulka 3: Podíl staršího obyvatelstva žijícího v zařízeních stacionární péče a v ošetřovatelských zařízeních (v procentech), 1970 až 2000
Tabulka 4: Ubytovací místa v domovech pro seniory a pečovatelských domovech podle kantonů, 2009
Tabulka 5: Počet krátkodobých a dlouhodobých pobytů ve dnech, 2011
Tabulka 6: Dny strávené v domovech pro seniory a pečovatelských domovech (v mil.)
Tabulka 7: Přehled nákladů podle stupně potřebné péče
Tabulka 8: Celkové náklady v oblasti dlouhodobé péče, 2008
Tabulka 9: Vývoj nákladů v pečovatelských domovech, 2006 až 2008, oblast dlouhodobé péče
Tabulka 10: Kategorizace základní kvality v domovech pro seniory a pečovatelských domovech
Tabulka 11: Počet osob trpících demencí podle věkových skupin ve Švýcarsku, 2010

Seznam grafů:
Graf 1: Nejvyšší podíly nákladů v základním pojištění, 2009 (v procentech)
Graf 2: Tři pilíře švýcarského sociálního systému
Graf 3: Procentuální podíl osob žijících v kolektivních domácnostech, podle věku a pohlaví, 1970 a 2000
Graf 4: Počet krátkodobých a dlouhodobých pobytů v procentech, 2011
Graf 5: Zdravotnický personál v domovech pro seniory a v pečovatelských domovech podle úrovně vzdělání, celé Švýcarsko, 2006 (v procentech)
Graf 6: Podíl zaměstnanců v domovech pro seniory a v pečovatelských domovech podle typu vzdělání, 2009
Graf 7: Zdravotnický personál v domovech pro seniory a v pečovatelských domovech podle úrovně vzdělání, celé Švýcarsko, 2006 (v procentech)
Graf 8: Odhadované dodatečně potřebné pracovní síly v roce 2020 podle úrovně vzdělání (ve srovnání s rokem 2006), celé Švýcarsko, 2009 Graf 9: Celkové provozní náklady podle hlavních nositelů nákladů, 2009, v CHF
Graf 10: Nejčastější diagnózy u seniorů v institucích
Graf 11: Pyramida národní strategie


V publikaci jsou použity překlady německých originálů:
Stationäre Langzeitpfl ege in der Schweiz – Ein Bericht von CURAVIVA Schweiz, November 2011
Zum würdigen Umgang mit älteren Menschen – Charta der Zivilgesellschaft, CURAVIVA Schweiz,
Fachbereich Alter (Entwicklung Dr. Heinz Rüegger, Institut Neumünster, Zürich), Mai 2010

První vydání, Tábor 2012
Překlad: theBESTtranslation, Mgr. Lucie Butcher
Redakce překladů: Zdeněk Kašpárek, Mgr. Magda Dohnalová
Odpovědný redaktor: Zdeněk Kašpárek
Grafické zpracování, sazba a tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor

PrílohaVeľkosť
Dlouhodoba_stacionarni_pece_ve_svycarsku.pdf1.08 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!