Zborník príspevkov z konferencie ,,Inovácie v ošetrovateľstve. Rozvoj ošetrovateľstva od Florence Nightingale po súčasnosť“ v PDF, Vysoké Tatry, 2012

nov 14 2012

III. celoslovenská konferencia Belianske dni ošetrovateľstva, sa konala 08. – 09. 11. 2012 vo Vysokých Tatrách.

Tématické okruhy konferencie boli:
1. Vývoj ošetrovateľstva od Florence Nightingale po súčasnosť.
2. Budúci vývoj ošetrovateľstva, nové perspektívy, zmeny, orientácie na zdravie.
3. Ošetrovateľstvo v pneumológii, ftizeológii a hrudníkovej chirurgii.

OBSAH

Magerčiaková, M., Ružomberok (SK)
Edukácia v ošetrovateľstve pod vplyvom inovácií

Závodský, K., Bratislava (SK)
Historicky vývoj a budúcnosť ošetrovateľskej profesie v celosvetovom meradle

Nyklewicz, W., Lodz, Warszawa (PL)
Zastosowanie psychodramy Gestalt w dyskusji panelowej podczas pielęgniarskiej konferencji
Použitie psychodrámy Gestalt v panelovej diskusii na ošetrovateľských konferenciách

Cisińska, A., Lodz (PL)
Migracje zawodowe pielęgniarek w XX wieku
Migrácia sestier v 20. Storočí

Cinová, J., Ondriová, I., Novotná, Z., Prešov (SK)
Paliatívna starostlivosť a jej hodnotenie zdravotníckou verejnosťou

Majerčíková, K., Wiczmándyová, D., Trenčín (SK)
Postoj pacienta k vlastnému zdraviu

Moravcová, H., Vojtová, A., Holá, J., Pardubice (CZ)
Komunikace zdravotnického zařízení

Porvazník, I., Mokrý, J, Solovič, I., Vyšné Hágy, Martin (SK)
Aktuálny stav rezistencie na antituberkulotiká v SR

Virgulová, J., Farkašová, J., Ďurová, A., Banská Bystrica (SK)
Riziko pôsobenia múčneho prachu na choroby dýchacích ciest zamestnancov cestovinární

Witanowska, J., Patyna, H., Katowice (PL)
Próba oceny wiedzy rodziców dzieci chorych na gruźlicę w zakresie opieki.

Pokus hodnotenia znalosti rodičov v oblasti zdravia detí s TBC
Novotná, Z., Cinová, J., Prešov (SK)
Špecifiká hodnotenia pacienta s dýchavicou pri pokročilom onkologickom ochorení

Szijartová, V., Varjasiová, Z., Bratislava (SK)
Chyby v ošetrovateľskom manažmente chronickej obštrukčnej choroby pľúc v nemocničnej starostlivosti

Varjasiová, Z., Szijartová, V., Bratislava (SK)
Chyby v ošetrovateľskom manažmente chronickej obštrukčnej choroby pľúc v ambulantnej starostlivosti

Wojciechowska, M., Żyrardow (PL)
Wpływ edukacji zdrowotnej na jakość życia chorego z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc
Vplyv zdravotnej výchovy na kvalitu života chorých s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Kowalik, J., Zielińska, M., Warszawa (PL)
Ocena jakości życia chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP)
Kvalita života pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Harvanová, I., Harvan, R., Ružomberok, Vyšné Hágy (SK)
Gynekologická tuberkulóza - neznáma, stále prítomná

Mroczkowska, R., Serzysko, B., Zabrze (PL)
Problemy pielęgnacyjne chorych po operacji przeszczepienia płuc
Problémy ošetrovania pacientov po transplantáciách pľúc

Jachimowicz-Gaweł, D., Rydlichowska, D., Leksowski, K., Toruń (PL)
Wybrane aspekty obciążenia praca pielęgniarek
Vybrané aspekty pracovného zaťaženia sestier

Talaga, S., Lubińska-Żądło, B., Buławska, K. Nowy Targ (PL)
Rola motywacji ważnym elementem efektywności edukacji ludzi chorych na cukrzycę
Rola motivácie ako významného elementu efektívnosti edukácie ľudí chorých na cukrovku

Lubińska-Żądło, B., Talaga, S., Nowy Targ (PL)
Założenia teoretyczne pracy zespołowej w wypełnianiu zadań zawodowych pielęgniarek
Teoretické predpoklady tímovej práce pri výkone povolania sestry

Biercewicz, M., Haor, B., Barczykowska, E., Szrajda, J., Kędziora-Kornatowska, K., Bydgoszcz, Toruń (PL)
Niedożywienie jako czynnik ryzyka pogorszenia stanu funkcjonalnego osób w starszym wieku
Podvýživa ako rizikový faktor pre zhoršenie funkčného stavu seniorov

Barczykowska, E., Biercewicz, M., Haor, B., Bydgoszcz, Toruń (PL)
Chory na mukowiscydozę – wybrane diagnozy pielęgniarskie
Pacient trpiaci cystickou fibrózou - vybrané ošetrovateľskej diagnózy

Haor, B., Biercewicz, M., Barczykowska, E., Wojciechowska, R., Ślusarz, R., Włocławek, Bydgoszcz (PL)
Sprawność seniorów w czynnościach dnia codziennego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca
Účinnosť seniorov v denných aktivitách v priebehu vzniku ischemickej choroby srdca

Jelonek, J., Kołodziej W., Dąbrowa Górnicza (PL)
Lęk pacjentów przed iniekcjami. Rola pielęgniarki w niwelowaniu tego lęku
Úzkosť u pacientov pred injekciou. Úloha sestry pri znižovaní strachu

Lesińska-Sawicka, M., Nagórska, M., Słupsk (PL)
Kompetencje kulturowe w pielęgniarstwie
Kultúrne kompetencie v ošetrovateľstve

Lesińska-Sawicka, M., Kostogód, A., Słupsk (PL)
Wentylacja domowa w przewlekłej niewydolności oddechowej w przebiegu dystrofii mięśniowej duchenne'a na podstawie studium przypadku
Domáca umelá pľúcna ventilácia u pacienta s chronickým respiračným zlyhaním v priebehu Duchennovej svalovej dystrofie – prípadová štúdia

Bodys-Cupak, I., Wądolny, D., Grochowska, A., Kraków, Bochnia, Tarnow (PL)
Satysfakcja pielęgniarek z kształcenia online na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego
Spokojnosť sestier s on-line vzdelávaním na príklade Poľskej virtuálnej univerzity

Hudáková, Z., Novysedláková, M., Zięba, H. R., Kutiš, P., Ružomberok (SK)
Účinky fototerapie a ich využitie v rehabilitácii

Kober, L., Ružomberok (SK)
TB Management in nursing practice
Manažment tuberkulózy v ošetrovateľskej praxi

Andruszkiewicz A., Nowakowska A. , Basińska A. M., Marzec, A., Banaszkiewicz, M.,
Felsmann, M. , Kocięcka, A., Bydgoszcz (PL)
Stres a stan zdrowia pielęgniarek oddziałów pulmonologicznych
Stres a zdravie sestier na oddeleniach pneumológie

Andruszkiewicz A., Śpiewak, M., Bydgoszcz (PL)
Funkcjonowanie w chorobie przewlekłej na przykładzie pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego
Fungovanie chronických ochorení na príklade pacientov s respiračnými ochoreniami

Horáková, M., Praha (CZ)
Elektronická zdravotnická dokumentace

Marzec, A., Faleńczyk K., Pluta, A., Toruń, Bydgoszcz (PL)
Obciążenie opieką i depresyjność opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych przebywających w warunkach domowych.
Záťaž pri starostlivosti a depresívnosť opatrovateľov rodinných príslušníkov o chronicky choré osoby v domácom prostredí

Grochowska, A. , Pochroń, J. , Bodys-Cupak, I., Tarnow (PL)
Rola pielęgniarki w ocenie efektywności żywienia przemysłowego pacjentów w oddziale intensywnej terapii
Úloha sestry pri posudzovaní účinnosti priemyselnej výživy u pacientov v intenzívnej starostlivosti

Tokšiar, Ľ., Pekara, J., Praha (CZ)
Péče o pacienta na neurochirugickém sále

Hudáková, Z., Novysedláková, M., Zięba, H. R, Ružomberok (SK)
Význam liečebnej rehabilitácie u seniorov v chronickom štádiu osteoporózy

Lewicka, M., Sulima, M., Lublin (PL)
Opieka pielęgniarska nad kobietami po operacjach ginekologicznych
Ošetrovateľská starostlivosť o ženy po gynekologických operáciách

Gutkowska, D., Gugała, B., Iwanicka-Maciura, A., Kołodziej, J., Rzeszow (PL)
Postawy rodziców wobec szczepień ochronnych stosowanych u dzieci
Postoje rodičov k očkovaniu u detí

Schmidtová, A., Šipošová, S., Nová Polianka (SK)
Histamínová intolerancia

Kopáčiková, M., Ružomberok (SK)
Možnosti sestry pri ovplyvňovaní psychického prežívania pacienta po amputácii končatiny

Michalcová, I., Prešov (SK)
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek – práca s elektronickým portálom

Iwanicka - Maciura, A., Maciura, L., Gugała, B., Gutkowska, D., Rzeszow (PL)
Przegląd rozwiązań telemedycznych w pielęgniarstwie
Prehľad riešenia telemedicíny v ošetrovateľstve

Glowacka, M., Górecka, I., Plock (PL)
Efektywność treningu aktywnego leczenia farmakologicznego pacjentów psychicznie chorych jako wyznacznik ról pielęgniarki
Účinnosť vzdelávania duševne chorých pacientov k aktívnemu
farmakologickému liečeniu ako významnej roly sestry

Glowacka, M., Malik, J., Plock (PL)
Mundur pielęgniarski jako czynnik determinujący wizerunek pielęgniarki
Uniforma sestry ako faktor pri určovaní image-u sestry

Michalcová, I., Prešov, Bratislava (SK)
Sťažnosti na sestry (Kontrolný výbor SKSaPA)

Starosolska H, Kołodziej W., Dąbrowa Górnicza (PL)
Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek w województwie śląskim w latach 1946 – 1977
Pregraduálne vzdelávania sestier v Sliezsku v rokoch 1946 – 1977

Kokoruďová, J., Fialová, A., Rázgová, V., Poprad, Žilina (SK)
Primárna prevencia kardio-vaskulárnych ochorení u detí

Głowacka, M., Glazik, H., Plock (PL)
Jakość życia pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca
Kvalita života u pacientov po implantnácii kardiostymulátora

Gugała, B., Gutkowska, D., Iwanicka –Maciura, A. Jadwiga, K.
Aspekty dzielenia się wiedzą specjalistyczną wśród pielęgniarek
Aspekty výmeny skúseností medzi sestrami

Zostavil: PhDr. Lukáš Kober, PhDr. Katarína Kovalčíková

Recenzenti:
Mgr. Danka Halečková
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.

PhDr., Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK

dr n. med Mariola Glowacka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgszczy, PL

mgr Wojciech Nyklewicz
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Warszawa, PL

Mgr. Jaroslav Pekara
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, CZ

Vydavateľ: Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Vysoké Tatry 059 84

ISBN 978-80-89542-28-4
EAN 9788089542284
© Copyright Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

PrílohaVeľkosť
inovacie-v-osetrovatelstve-2012.pdf6.03 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!