Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou, 2011, PDF

nov 5 2012

Zborník z konferencie pod názvom Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou, ktorá sa konala v roku 2011 v Sanatóriu Tatranská Kotlina vo Vysokých Tatrách.

PREDHOVOR

Vážené kolegyne, kolegovia.
V rámci II. Belianskych dní ošetrovateľstva Vám predkladané rozsiahly recenzovaný zborník s názvom „Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou“, v ktorom autori zo Slovenska, Českej republiky a Poľska prezentujú skúsenosti a pohľady na teóriu a samotnú prax ošetrovateľstva, ktorá je často rozdielna. Našou snahou bolo poukázať na fakt, že praktické zreálnenie teórie ošetrovateľstva prispieva ku kvalite a rozvoju poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Praktické využitie teórie ošetrovateľstva je základ k tomu, aby sestra dokázala aplikovať svoje vedomosti získané štúdiom v praxi a prispela tak k zavádzaniu nových inovatívnych metód pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb pacienta. Myšlienka ošetrovateľstva bez hraníc, ktorá vznikla na I. Belianskych dňoch ošetrovateľstva ako nápad a následne bola rozvinutá v Poľskom meste Lodz na Lodzských dňoch ošetrovateľstva sa tentoraz vrátila do Tatier a v spolupráci s Poľskými kolegami naberá na intenzite, či už samotnou odbornou kvalitou, ale aj početnou účasťou sestier z oboch strán Tatier. Teší nás aj zvyšujúci sa záujem Českých kolegýň a kolegov, ktorí prispeli k pádu ďalších hraníc medzi sestrami a pôrodnými asistentkami, čím nastáva intenzívna a neustále sa rozvýjajúca spolupráca v rámci vzdelávania v ošetrovateľstve. Veríme, že predkladaný zborník obohatí Vaše poznatky a bude slúžiť ako vhodný zdroj informácií, ktoré budete následne aplikovať v praxi. Chceme poďakovať recenzentom za posúdenie jednotlivých rukopisov.

Autori
OBSAH/TREŚĆ
Novinky v ošetrovateľstve/Nowości w Pielęgniarstwie

Kulhánková J. Havířov (CZ)
Současná diagnostika a screening na dětském oddělení v Havířově
(Współczesna diagnostyka i screening w oddziale dziecięcym w Havířově)

Hošťálková, M. Praha (CZ)
Uzavřený infúzní systém a jeho ošetřování
(Zamknięty system infuzyjny obsługa techniczna i pielęgnacja)

Frątczak J. Piła (PL)
Symulacja medyczna – realistyczne środowisko kształtowania kompetencji
(Zdravotnícka simulácia – realistické prostredie pre rozvoj kompetencií)

Komorowska Z., Wojciechowska M. Łodz (PL)
Kształcenie polskich pielęgniarek
(Vzdelávanie poľských sestier)

Cholewka B. Warszawa (PL)
Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stan realizacji na 30.06.2011
(Systémový projekt „Odborná príprava sestier a pôrodných asistentiek v rámci ďalších štúdii'
spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Ľudský kapitál – stav realizácie ( 30/06/2011)

Michalcová, I. Prešov (SK)
Sústavné vzdelávanie sestier
(Ustawiczne kształcenie pielęgniarek)

Multidisciplinárna spolupráca v zdravotníctve, varia/
Wielospecjalistyczna współpraca w ochronie zdrowia, varia

Kisvetrová H. Olomouc (CZ)
Florence Waldová – zakladatelka komceptu hospicové péče v USA
(Florence Wald – autorka koncepcji opieki hospicyjnej w USA)

Trokšiar, Ľ., Pekara, J. Praha (CZ)
Jsme tým?
(Czy jesteśmy zespołem?)

Maníková, E. Andrašiková, K. Poprad (SK)
Dojčenie
(Karmienie piersią)

Chovanová, Ľ., Babjaková, R. Liptovský Mikuláš (SK)
Aktivity zamerané na skvalitnenie a humanizáciu starostlivosti o ženu, matku a dieťa
(Aktywności skierowane na poprawę jakości i humanizację opieki nad kobietą, matką i dzieckiem)

Gračko, M., Laurinc, M., Bratislava (SK)
Muži v ošetrovateľstve na Slovensku v 21. storočí
(Mężczyźni w pielęgniarstwie na Słowacji w XXI wieku)

Bučuričová, A. Záborský, V Bratislava (SK)
Náš pohľad na zvládanie psychickej záťaže a stresu na OAIM
(Sposoby radzenia sobie z obciążeniem psychicznym i stresem w OIOM – doświadczenia własne)

Problémy v ošetrovateľskej profesii/Problemy w pielęgniarstwie

Novysedláková, M., Hudáková, Z. Ružomberok (SK)
Starostlivosť o pacientku s inkontinenciou moču
(Opieka nad pacjentką z nietrzymaniem moczu)

Hudáková, Z., Novysedláková, M. Ružomberok (SK)
Vplyv inkontinencie na kvalitu života žien
(Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet)

Eliašová, A., Mareková, B. Bratislava (SK)
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitmi
(Kompleksowa opieka nad pacjentem z odleżynami)

Mareková, B. Bratislava (SK)
Dekubity – klasifikácia a liečba
(Odleżyny – klasyfikacja i leczenie)

Harvan, R., Harvanová, I. Vyšné Hágy (SK)
Vredy predkolenia a ich ošetrovanie
(Owrzodzenia podudzi i ich leczenie)

Pekara, J., Trešlová, M. Praha (CZ)
Fenomén násilí v ošetřovatelství
(Fenomen przemocy w pielęgniarstwie)

Procháska, P., Horáková, M. Praha (CZ)
Psychická zátěž zdravotnického personálu při ošetřování 'romského prince'
(Emocjonalne obciążenie pracowników w czasie świadczenia opieki na rzecz „romskiego księcia“)

Pazderová, J. Havířov (CZ)
Pankreatitida, nemoc také u dětí – kazuistika
(Zapalenie trzustki, choroba dotykająca również dzieci – kazuistyka)

Kopáčiková, M., Stančiak, J., Rutowski, A. Ružomberok (SK)
Stres v práci sestry na traumatologickom oddelení
(Stres w pracy pielęgniarki w oddziale traumatologii)

Wojciechowska M., Golenia E., Antos E. Żyrardów (PL)
Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej
(Vyhorenie u sestier pracujúcich v paliatívnej starostlivosti)

Głowacka, M., Kolińska, P. Toruń (PL)
Znajomość a respektowanie zasad etyki zawodowej pracy pielęgniarki/pielęgniarza
(Znalosť a dodržiavanie zásad etiky v práci sestry)

Teória ošetrovateľstva a súčasná prax/Teorie pielęgniarstwa a współczesna praktyka

Muszalik M. Toruń (PL)
Analiza porównawcza wydolności funkcjonalnej i realizacji potrzeb osób starszych w oparciu o badania klinimetryczne oraz skalę CDS
(Komparatívna analýza funkčnej kapacity a potrieb starších ľudí na základe výskumu a škály CDS)

Majerčíková, K., Wiczmándyová, D., Rysulová, I. Ružomberok (SK)
Význam prevencie kardiovaskulárnych ochorení v dnešnej spoločnosti
(Znaczenie profilaktyki chorób układu krążenia we współczesnym społeczeństwie)

Cetlová, L., Stančiak, J. Jihlava (CZ)
Náročnost vedení ošetřovatelské dokumentace z pohledu sestry
(Trudności prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej z perspektywy pielęgniarki)

Dokoupilová, R. Ostrava (CZ)
Nové podmínky BCG vakcinace v praxi
(Nowe warunki prowadzenia szczepień BCG w praktyce)

Zavacká, A., Lojdlová, I. Dolný Smokovec (SK)
BCG vakcinácia a jej komplikácie
(Powikłania poszczepienne BCG)

Fertaľová, T., Klímová, E., Ondriová, I. Prešov (SK)
Podpora zdravého starnutia ako jedna z účinných foriem eliminácie duševných ochorení
(Promocja zdrowego starzenia się jako jedna ze skutecznych form ochrony przed zaburzeniami
psychicznymi)

Simová, D., Slačková, M., Lepiešová, M. Martin (SK)
Riziko pádu u seniorov, posudzovacie nástroje verzus prax
(Ryzyko upadków u seniorów, urządzenia wspomagające a praktyka)

Ondriová, I., Magurová, D., Šantová, T. Prešov (SK)
Rodina v kontexte kvality života detí a mladistvých
(Rodzina w kontekście jakości życia dzieci i młodzieży)

Hudáková, Z. Ružomberok (SK)
Budúcnosť fytoterapie v ošetrovateľstve
(Przyszłość fizjoterapii w pielęgniarstwie)

Hudáková, Z., Zacharová, E. Ružomberok (SK)
Cviky na posilnenie svalov panvového dna pri inkontinencii žien
(Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy przy nietrzymaniu moczu u kobiet)

Ďuráčová, L., Halajčuk, T., Liberec (CZ)
Efektivnost manažerského vzdělávání staničních sester v České republice
(Efektywność kształcenia czeskich pielęgniarek oddziałowych w zakresie organizacji i zarządzania)

Vavroušková, M., Holá, J. Pardubice (CZ)
Hodnocení manažerských kompetencí středního managementu v ošetřovatelské péči
(Ocena menadżerskich kompetencji kadry kierowniczej średniego szczebla w pielęgniarstwie)

Repčeková, T. Vyšné Hágy (SK)
Novinky v liečbe dekubitov
(Nowości w leczeniu odleżyn)

Vránová, E. Brno (CZ)
Prevence kolorektálního karcinomu
(Profilaktyka raka jelita grubego)

Vránová, E. Brno (CZ)
Mamární screening a samovyšetřování
(Profesjonalne badanie piersi a samobadanie)

Kober, L., Solovič, I., Siska, V. Ružomberok, Vyšné Hágy, Prešov (SK)
E-Learning – novinka vo vzdelávaní sestier
(E-Learning – nowość w kształceniu pielęgniarek)

Šoltisová, I., Friedmannová, A., Škrabová, P. Poprad (SK)
Ošetrovateľská starostlivosť o chronicky chorého pacienta na UPV
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem długookresowo podanym sztucznej wentylacji płuc)

Špirudová, L., Mastiliaková, D., Opava (CZ)
Koncipování vzdělávacích cílů a vizí – klíč k modulární přestavbě pregraduálního studijního kurikula oboru všeobecná sestra
(Konceptualizacja celów kształcenia i wizji – klucz do przebudowy modułowych programów nauczania na studiach licencjackich pielęgniarstwa)

Kutnohorská, J. Zlín (CZ)
Právo a důstojnost umírajícího v ošetřovatelské péči

Cinová, J., Šantová, T., Hudáková, A. Prešov (SK)
Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť u detí

Hudáková, A., Obročníková, A., Cínová, J. Pršov (SK)
Potreby pacienta v terminálnom štádiu ochorenia

Šuličová, A., Šantová, T., Šimová Z. Prešov (SK)
Kompenzácia poznávacích schopností u pacienta s Alzheimerovou chorobou

Šantová T., Šuličová A. Prešov (SK)
Efektivita výchovy dialyzovaného pacienta.

Filanowicz, M., Pankiewicz,P., Szynkiewicz, E., Zacniewski, R. Toruń (PL)
Neuropsychoimmunologia w astmie – wybrane zagadnienia

Filanowicz,M.,Szynkiewicz,E., Cegła,B., Chrzaniecka,E., Dowbór-Dzwonka, A. Toruń (PL)
Analiza zmian behawioralnych pacjentów stosujących kotrykosteroidy wziewne w różnych etapach zaawansowania choroby astmatycznej

Pielach, J., Gorzkowicz, B. Szczecin (PL)
Postrzeganie zawodu przez pielęgniarki i przez społeczeństwo w Polsce

Prus, J., Gorzkowicz, B. Szczecin (PL)
Stan wiedzy polskich pielęgniarek z regionu zachodniopomorskiego na temat wpływu cytostatyków na stan zdrowia personelu medycznego

Pasek,M., Kosiorowska, M. Tarnow (PL)
Badania nad zachowaniami zdrowotnymi chorych na nadciśnienie tętnicze: styl życia. Część I.

Pasek,M., Kosiorowska, M. Tarnow (PL)
Badania nad zachowaniami zdrowotnymi chorych na nadciśnienie tętnicze:
samoopieka i samoleczenie. Część II.

Szynkiewicz, E., Cegła, B., Filanowicz, M., Dowbór-Dzwonka, A. Toruń (PL)
Wpływ wybranych determinantów na percepcję własnego zdrowia u chorych
z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Franek, G., Kozłowska, A. ,Ryś, B., Kulik, H. Bielsko-Biała (PL)
Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek

Mariola Głowacka, Sybilla Mańkowska Toruń (PL)
Pielęgniarstwo jako zawód i źródło utrzymania w ocenie studentów drugiego stopnia Collegium Medicum UMK w Toruniu
(Ošetrovateľstvo ako profesia a živobytie v hodnotení študentov druhého stupňa Collegium Medicum, Univerzita Mikuláše Kopernika v Toruni)

______________________________________________

Redaktor/editor:
Lukáš Kober, Wojciech Niklewicz, Danka Halečková

Recenzenti/ recenzenci:
PhDr. Lukáš Kober
Národný ústav tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK
dr n. med Mariola Głowacka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgszczy, PL
Mgr. Jaroslav Pekara
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, CZ
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Institut zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, CZ

© Copyright Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

ISBN 978-80-89542-06-2
EAN 9788089542062

PrílohaVeľkosť
osetrovatelstvo-medzi-teoriou-a-praxou-2011.pdf3.81 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!