Zborník z konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii" v PDF, 25.–26. marca 2010, Ružomberok

feb 3 2012

Zborník príspevkov z konferencie pod názvom „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii' v PDF, ktorá sa konala 25.–26. marca 2010 v Ružomberku.

PREDHOVOR
 
Vážení účastníci konferencie,
dovoľujeme si Vás privítať v Ružomberku na 1. celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii', organizovaná Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP - Fakultnou nemocnicou v Ružomberku. Spoluorganizátorom je Fakulta zdravotníctva Katolícke univerzity v Ružomberku, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, pod záštitou mesta Ružomberok.

Cieľom konferencie je rozvíjanie nových poznatkov v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a laboratórnych vyšetrovacích metódach. Pokúsili sme sa pripraviť formou prednášok prehľad problematiky vybranej oblasti a súčasne prenechať dostatok priestoru na diskusiu.

Organizačný výbor ďakuje všetkým účastníkom konferencie za záujem o túto aktuálnu tému, usporiadateľom za podporu konferencie a sponzorom za finančnú účasť. Tešíme sa na stretnutie na neformálnom spoločenskom večeri.

Za organizačný výbor PhDr. Veronika Tisoňová
OBSAH

HLAVNÉ ZÁSADY MERANIA TEPELNOVLHKOSTNEJ MIKROKLÍMY Z HĽADISKA OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRÁCI

EDUKÁCIA SENIORA A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

ETICKÉ ZÁSADY VEDECKEJ PRÁCE V OŠETROVATEĽSTVE

NOVÉ KOMUNIKAČNÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S PACIENTOM SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

POSUDZOVANIE A OŠETROVATEĽSKÁ DIAGNOSTIKA LIEČENÉHO ALKOHOLIKA

SEBAREFLEXIA SESTRY EDUKÁTORKY

METÓDY ZÍSKAVANIA EMPIRICKÝCH INFORMÁCIÍ V OŠETROVATEĽSTVE

POTREBA SURVEILLANCE NOZOKOMIÁLNYCH INFEKCIÍ

POSUDZOVANIE IMOBILNÉHO PACIENTA VYBRANÝMI ŠKÁLAMI

„PRAXISANLEITUNG“ – PROFESIONÁLNE VEDENIE V OŠETROVATELSKEJ PRAXI

SESTRA A JEJ PROFESIONÁLNA PRÍPRAVA

EFEKTÍVNOSŤ KOMUNIKÁCIE PRI OŠETROVANÍ SENIORA

IMPLANTABILNÉ PODKOŽNÉ PORTY U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

AKTÍVNY PRÍSTUP K NÁDOROVEJ BOLESTI U SENIOROV

POTRANSFÚZNE REAKCIE

SPELEOTERAPIA NA SLOVENSKU

NIEKTORÉ ETICKÉ PROBLÉMY V STAROSTLIVOSTI O
PACIENTOV S CIRHÓZOU PEČENE

PROBLÉMY VO VÝUČBE LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY V
OŠETROVATEĽSTVE A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA

OBEZITA V DETSKOM VEKU – EPIDÉMIA 21. STOROČIA

IMPLEMENTÁCIA PRVKOV KONCEPTU BAZÁLNEJ STIMULÁCIE DO KLINICKEJ PRAXE

VYUŽITIE MAERACÍCH A HODNOTIACICH NÁSTROJOV V OŠETROVATEĽSKOM ASSESSMENTE PRI PERINATÁLNEJ STRATE

ÚLOHA SESTRY V KOMUNITE ADOLESCENTOV

AGEIZMUS - ETICKÝ PROBLÉM V STAROSTLIVOSTI O SENIOROV

STRES V PRÁCI SESTRY

VÝZNAM PRIMÁRNEJ PREVENCIE OSTEOPORÓZY V DETSKOM VEKU

VZDELÁVANIE SESTIER NA SLOVENSKU OD ROKU 1948 PO SÚČASNOSŤ

PSYCHICKÁ PRIPRAVENOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO

ZÁCHRANÁRA NA POVOLANIE

KVALITA OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A

OŠETROVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA

INOVÁCIE V SPINÁLEJ CHIRURGII

EDUKÁCIA U IMOBILNÉHO GERIATRICKÉHO PACIENTA

ETIKA V PSYCHIATRICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

ZÁSADY PRI FIXOVANÍ PACIENTOV

Editori:
Veronika Tisoňová
Vladimír Littva
Soňa Hlinková

Recenzenti:
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD. MPH

Vydalo : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Počet strán : 235
Vydanie : prvé
Formát : A 4
Vydané : 2010

ISBN 978-80-8084-548-3 
EAN 9788080845483


Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vyprofilovala v roku 2002 ako jedna z prvých katedier vtedajšieho Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra pripravuje budúce sestry v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbore ošetrovateľstvo od roku 2002 v bakalárskom študijnom programe, od roku 2005 v magisterskom študijnom programe a od roku 2011 aj v doktorandskom študijnom programe. V súčasnosti na katedre pôsobia profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti, ktorí sa okrem pedagogickej činnosti podieľajú na riešení vedeckých projektov, venujú sa publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, zúčastňujú sa učiteľských mobilít na partnerských vysokých školách v zahraničí, v spolupráci so študentmi participujú na početných mimoškolských aktivitách predovšetkým v lokalite mesta Ružomberok a jeho okolí. Katedra ošetrovateľstva úzko spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- fakultnou nemocnicou v Ružomberku, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ambulanciami všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre dospelých.
PrílohaVeľkosť
Zbornik_Nove_trendy_vo_vzdelavani_2010.pdf4.15 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!