Zborník príspevkov z konferencie ,,Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite“ v PDF, Ružomberok, 2011

mar 29 2012

Konferencia Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb sa realizovala v roku 2011 v Ružomberku, ako výzva na tvorbu komunitných plánov s dôrazom na proces, ktorý je nesporne dôležitý pre prakticky realizovateľný komunitný plán.

PREDHOVOR

Plánovaniu sociálnych služieb sa venuje pozornosť v Slovenskej republike od prijatia zákona o sociálnych službách. Plánovaniu v komunite a tvorbe komunitných plánov sa venujú mestá, obce so svojimi odborníkmi v oblasti sociálnych služieb, jednotlivé komunitné plány nadväzujú na Národné priority rozvoja sociálnych služieb, Koncepcie samosprávnych krajov.

Konferencia Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb sa realizovala ako výzva na tvorbu komunitných plánov s dôrazom na proces, ktorý je nesporne dôležitý pre prakticky realizovateľný komunitný plán.

Cieľom konferencie bolo poukázať na konkrétne kroky v komunitnom plánovaní, na jednotlivé riziká v procese tvorby a realizácie, aktuálne stratégie a nástroje ESF pre oblasť sociálnych služieb v SR, Zámery MPSVR SR v oblasti sociálnych služieb, moderné nástroje v systéme sociálnej pomoci, komunitné plánovanie a koncepcie rozvoja sociálnych služieb, manažérske systémy kvality a štandardy kvality v sociálnych službách.

Očakávame, že konštruktívna diskusia na danú tému vyústi do tvorby metodík komunitných plánov v Slovenskej republike.

Zborník je výstupom projektu GAPF č. 1/12/2010 - Význam komunitného plánovania na úrovni vyšších územných celkov SR

Za kolektív autorov:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. – vedecký garant konferencie


OBSAH

Benchmarking v sociálních službách
Jaroslav NENADÁL

Komunitní plánování sociálních služeb v České republice
Miroslav PILÁT

Nástroje verejnej politiky uplatňované samosprávou v sociálnych službách
Marta PALUGOVÁ

Kariérové poradenstvo na vysokej škole
Daniel MARKOVIČ

Ucelený rámec stratégií riešenia chudoby u mladých ľudí bez domova
Lenka DZURILLOVÁ

Komunitné plánovanie sociálnych služieb – opatrovateľskej služby
Monika TURACOVÁ

Osoby so zdravotným postihnutím na trhu práce
Lucia JUHÁSOVÁ - Lenka ŠTEFÁKOVÁ

Pomoc štátu občanom so zdravotným postihnutím
Lenka ŠTEFÁKOVÁ - Lucia JUHÁSOVÁ

Možnosti arteterapie s deťmi a mládežou v komunitnom plánovaní
Anna PALOČKOVÁ

Katechéza ako činnosť zvyšujúca kvalitu sociálnej služby
Peter PETROVIČ ..

Komunitná práca a poradenstvo s hendikepovanými osobami
Matej ČEVAN

Príprava človeka na starobu
Daniela MALIŇÁKOVÁ

Potravinová banka Slovenska
Monika DIVIŠOVÁ

Komunitné centrum a jeho využiteľné možnosti v procese sociálnej inklúzie rómskej komunity
Roman BARTOŠ

Decentralizácia sociálnych služieb, posilnenie roly samospráv a financovanie
Mária FILIPOVÁ

Komunitné plánovanie na Slovensku - teória a prax
Erika ĽAPINOVÁ

Standardy kvality sociálních služeb v České republice
Miroslav PILÁT

Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb
Martin ŠTAINER

Východiská výskumu v komunitnom plánovaní sociálnych služieb pre SR. Monitoring implementácie Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - vybrané časti
Oľga OKÁLOVÁ

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Martina BENKOVÁ – Lucia GRIEŠOVÁ

Dobrovoľníctvo a jeho prepojenie na komunitu
Jana ŠOLCOVÁ

Výzkum jako východisko ke komunitnímu plánování v Hradci Králové s důrazem na sociální služby pro seniory
Zuzana TRUHLÁŘOVÁ

Vybrané aspekty práce komunitných sociálnych pracovníkov s akcentom na zvýšenie kvality života rómskej komunity
Patrik KORMANEC

Účasť samostatnej výchovnej skupiny detského domova v komunite mesta
Peter NOVÁK

SWOT analýza a jej potenciál v procese plánovania
Martina ŠPÁNIKOVÁ

Kvalita sociálních služeb. Možné interní a externí modely
Jiří HORECKÝ

Silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti pri implementácii systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 do zariadení sociálnych služieb. (Príklady z praxe)
Mária KOVAĽOVÁ

STN EN ISO 9000 a podmínky kvality v zákone o sociálnych službách SO versus „štyri štyri osmička“
Ondrej BUZALA

Meranie spokojnosti zákazníka
Gabriela SAXOVÁ

Kvalita sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách v praxi
Irena KAMANOVÁ

Kvalita poskytovania starostlivosti o seniorov prostredníctvom pobytovej a terénnej sociálnej práce
Soňa ŠROBÁROVÁ - Soňa ĎALAKOVÁ

Editori:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Mgr. Lucia Juhásová, PhD.

Redakčná rada:
Dr. Norbert PIKULA,
PhDr. Angela ALMÁŠIOVÁ, PhD.,
Ing. Zuzana GEJDOŠOVÁ, PhD.,
PhDr. Gabriela SAXOVÁ,
PhDr. Oľga OKÁLOVÁ,
Mgr. Janka ŠOLCOVÁ,
PhDr. Janka BURSOVÁ, PhD.

Recenzenti:
Ing. Zuzana GEJDOŠOVÁ, PhD.
Mgr. Zuzana TRUHLÁŘOVÁ, PhD.

ISBN 978-80-8084-781-4

© Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, http://ku.sk, verbum@ku.sk, tel. +421444304693 kl. 308

PrílohaVeľkosť
Kamanova_Inovacie_planovanie_zbornik_2011.pdf3.68 MB