Edukácia ako súčasť ošetrovateľskej dokumentácie chirurgických pacientov

sep 2 2021

Education as a part of nursing documentation of surgical patients

Abstrakt:
Úvod: Edukácia chirurgického pacienta je nevyhnutnou súčasťou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Edukačné aktivity sestry u pacienta majú byť dokumentované v edukačnom edukačnom zázname, ktorý je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie pacienta.
Cieľ: Článok je zameraný na legislatívne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie a nevyhnutnosť vedenia edukačných záznamov. V článku sú prezentované výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, aká je úroveň údajov týkajúcich sa edukácie chirurgických pacientov zaznamenaných v ošetrovateľskej dokumentácii.
Materiál a metódy: Na zber údajov bola použitá retrospektívna obsahová analýza dokumentov so zameraním na ošetrovateľskú dokumentáciu u hospitalizovaných pacientov. Analýze bolo podrobených 74 ošetrovateľských dokumentácií pacientov.
Výsledky: Samostatný edukačný záznam obsahovalo 58 ošetrovateľských dokumentácií pacientov. Nedostatky boli zistené pri formulovaní edukačných diagnóz a evidovaní obsahového zamerania edukácie. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že vedenie údajov o edukácii bolo v súlade s platnou legislatívou.
Záver: Dokumentovanie edukačných aktivít sestier je možné zlepšiť využívaním formulárov pre edukačný záznam. Z každého edukačného záznamu by malo byť zrejmé, o čom a v akom rozsahu bol pacient poučený. Osobitne významným aspektom edukačných záznamov je právna ochrana sestier.
Kľúčové slová: Edukácia. Ošetrovateľská dokumentácia. Sestra. Chirurgický pacient.

Abstract:
Introduction: Surgical patient education is an essential part of the provided nursing care. The nurse's educational activities with the patient are documented in the patient education plan, which is part of the patient's nursing documentation.
Aim: The article is focused on the legislative aspects of medical and nursing documentation and the need to keep educational records. The article presents the results of a survey, the aim of which was to find out what is the level of data that relate to the education of surgical patients recorded in the nursing documentation.
Material and methods: Retrospective content analysis of documents with a focus on nursing documentation in hospitalized patients was used for data collection. 74 patients nursing documentation records were analyzed.
Results: A separate educational record contained 58 nursing documentation of patients. Deficiencies were found in the formulation of educational diagnoses and recording the content focus of education. The fact that the management of data on education was in accordance with the valid legislation can be assessed positively.
Conclusion: Documentation of educational activities of nurses can be improved by using forms for educational record. It should be clear from each educational record what and to what extent the patient was instructed. A particularly important aspect of educational records is the legal protection of nurses.
Key words: Education. Nursing documentation. Nurse. Surgical patient.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)

Úvod

Edukácia chirurgického pacienta, resp. pacienta pri operačnej terapii je nevyhnutnou súčasťou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci, a teda aj sestry, majú v podmienkach Slovenskej republiky dané vzdelávanie pacientov zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného definuje, že ošetrovateľská prax zahŕňa aj „výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti“ (§ 2, ods. 15, bod c).

V zmysle § 1 ods. 1 f) Vyhlášky č. 95 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom „sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, v súlade so štandardmi v ošetrovateľstve a v súlade s lekárskou diagnózou samostatne vzdeláva osobu, rodinu alebo komunitu o zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou s dôrazom na sebestačnosť osoby“.

Edukačné aktivity sestry u pacienta majú byť dokumentované v edukačnom pláne (edukačnom zázname). Edukačný plán je „mapou“, ktorá pomáha dosiahnuť stanovené ciele (Mandysová, 2016). Edukačný plán (záznam) má obsahovať: úroveň vedomostí/ zručností na začiatku a na konci edukácie, ciele edukácie, použité formy a metódy edukácie, obsah edukácie, edukačné pomôcky, bariéry edukácie, termín edukácie, edukačné prostredie, vyhodnotenie splnenia cieľov edukácie, podpis sestry a pacienta (Juřeníková, 2010). Tento plán je súčasťou ošetrovateľskej a zároveň zdravotnej dokumentácie pacienta. „Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe“ (zákon č. 576/2004 Z. z. § 2, ods. 6).

Ošetrovateľská dokumentácia predstavuje „súhrn všetkých písomných, grafických a iných záznamov sestry, ktoré súvisia s poskytovaním všeobecnej a špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti sestry alebo pôrodnej asistentky“ (Vicáňová In Žiaková a kol., 2009). Súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie je edukačný záznam obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, ktoré pomôžu zachovať kontinuitu edukácie a dávajú možnosť hodnotiť výsledky edukácie (Juřeníková, 2010).

Dokumentácia edukačného procesu, ktorá je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie pacienta, má informatívnu, odbornú, kvalitatívnu, hospodársku a právnu funkciu (Magerčiaková, 2008).

Cieľ prieskumu

Cieľom prieskumu bolo zistiť, aká je úroveň údajov týkajúcich sa edukácie chirurgických pacientov, resp. pacientov pri operačnej terapii zaznamenaných v ošetrovateľskej dokumentácii.

V rámci prieskumu sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele:

 • zistiť, či je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie pacienta edukačný záznam,
 • zmapovať, aká je úroveň dokumentovania stanovených edukačných diagnóz,
 • zistiť, či je v ošetrovateľskej dokumentácii pacientov zaevidovaný poskytnutý písomný edukačný materiál,
 • overiť, aké obsahové zameranie edukácie je uvedené v ošetrovateľskej dokumentácii,
 • zistiť, či sú v ošetrovateľskej dokumentácii uvádzané bariéry edukácie u konkrétneho pacienta,
 • zistiť, či je dokumentovaná spolupráca s podpornými osobami pacienta v edukácii,
 • zmapovať, či sú údaje v ošetrovateľskej dokumentácii pacientov týkajúce sa edukácie v súlade s platnou legislatívou.

Metodika a súbor

Na zber údajov bola použitá retrospektívna obsahová analýza dokumentov so zameraním na ošetrovateľskú dokumentáciu u hospitalizovaných pacientov. Analýze bolo podrobených 74 ošetrovateľských dokumentácií chirurgických pacientov (23 predoperačne; 51 pooperačne) na troch chirurgických klinikách. Dokumentácia bola analyzovaná u 36 žien (vek: od 18 do 85 rokov, priemerný vek: 47,5 rokov) a u 38 mužov (vek: od 18 do 80 rokov, priemerný vek: 47,7 rokov). Pred realizáciou obsahovej analýzy dokumentácie bolo stanovených osem oblastí, na ktoré bola analýza zameraná, a to:

 • samostatný edukačný záznam ako súčasť ošetrovateľskej dokumentácie pacientov,
 • dokumentovanie stanovených edukačných diagnóz,
 • formulácia edukačných diagnóz,
 • evidencia poskytnutého písomného edukačného materiálu,
 • obsahové zameranie edukácie pacienta uvedené v ošetrovateľskej dokumentácii,
 • bariéry edukácie uvedené v dokumentácii,
 • spolupráca s podpornými osobami pacienta v edukácii,
 • vedenie údajov o edukácii v súlade s platnou legislatívou.

Výsledky

Prvou oblasťou, na ktorú bola zameraná analýza, bolo, či je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie chirurgických pacientov samostatný edukačný záznam. Tento záznam obsahovalo 58 ošetrovateľských dokumentácií pacientov, naopak, v 16 dokumentáciách takýto záznam nefiguroval. V piatich dokumentáciách bola edukácia pacient evidovaná v ošetrovateľskom dennom zázname a v 11 dokumentáciách pacientov neboli žiadne údaje o edukačnej činnosti realizovanej sestrami.

Tabuľka 1 Edukačný záznam ako súčasť ošetrovateľskej dokumentácie pacientov

Ďalšou oblasťou analýzy bolo dokumentovanie edukačných diagnóz stanovených u pacientov. Zistili sme, že v jednej ošetrovateľskej dokumentácii bolo uvedených od 0 do 7 stanovených edukačných diagnóz. Celkový počet dokumentovaných edukačných diagnóz (sumárne vo všetkých ošetrovateľských dokumentáciách) predstavoval 128 diagnóz, pričom priemerný počet bol 1,73 edukačnej diagnózy na jednu ošetrovateľskú dokumentáciu (prepočet na všetky analyzované dokumentácie). Pri prepočte výhradne na dokumentácie, v ktorých boli uvedené stanovené edukačné diagnózy, bol počet edukačných diagnóz na jednu dokumentáciu 2,06 edukačných diagnóz.

Pri analýze formulácie edukačných diagnóz sme zistili, že 48 z nich bolo formulovaných správne, pričom za správne formulovanú edukačnú diagnózu bola považovaná tá, ktorá bola uvedená v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz, a to Nedostatok vedomostí (30 diagnóz) a/alebo Nedostatok informácií (18 diagnóz). Naopak, 80 edukačných diagnóz nebolo formulovaných správne (boli uvedené ako Edukácia o ...).

Tabuľka 2 Formulácia edukačných diagnóz

Evidenciu poskytnutého písomného edukačného materiálu v dokumentácii sme zistili v 33 ošetrovateľských dokumentáciách pacientov, pričom v 17 prípadoch bola uvedená brožúra, šiestim pacientom bol poskytnutý leták, deviatim pacientom CD a jednému pacientovi kniha (konkrétne o ochorení diabetes mellitus). V 41 dokumentáciách pacientov neboli uvedené záznamy o poskytnutí písomného edukačného materiálu zo strany sestier.

Tabuľka 3 Evidencia poskytnutého písomného edukačného materiálu v dokumentácii

Analýzou zameranou na obsahové zameranie edukácie pacienta uvedené v ošetrovateľskej dokumentácii sme zistili, že v 63 dokumentáciách bolo evidované obsahové zameranie edukácie, pričom súčet všetkých uvedených obsahových zameraní bol 128, a v 11 dokumentáciách obsah edukácie zaznamenaný nebol.

Tabuľka 4 Obsahové zameranie edukácie pacienta uvedené v dokumentácii

Záznamy o bariérach edukácie pacienta v ošetrovateľskej dokumentácii sme evidovali v 11 dokumentáciách, pričom najčastejšou bariérou bola nedoslýchavosť v štyroch prípadoch, nespolupráca u troch pacientov, imobilita u dvoch pacientov, dezorientácia v jednom prípade a tiež jazyková bariéra (cudzinec) v jednom prípade. Záznamy o bariérach edukácie neboli uvedené v 63 dokumentáciách pacientov.

Tabuľka 5 Bariéry edukácie uvedené v dokumentácii pacienta

Spolupráca s podpornými osobami pacienta v edukácii bola zaznamenaná v dokumentácii 21 pacientov, z čoho v piatich prípadoch išlo o deti (syn alebo dcéra), u štyroch pacientov bol uvedený manžel/manželka, u jedného pacienta brat a tiež u jedného pacienta tlmočník. V desiatich prípadoch podporná osoba nebola konkretizovaná. V 53 ošetrovateľských dokumentáciách pacientov nebola uvedená spolupráca s podpornými osobami pacienta počas edukácie.

Tabuľka 6 Evidencia spolupráce s podpornými osobami pacienta

Pri analýze vedenia údajov o edukácii pacientov v ošetrovateľskej dokumentácii v súlade s platnou legislatívou sme zistili, že v 63 dokumentáciách boli dodržané legislatívne ustanovenia a záznam o edukácii obsahoval údaje: dátum a čas, stručný popis výkonu a vyhodnotenie, spôsob poučenia, identifikácia pacienta, ktorý bol edukovaný, identifikácia sestry, ktorá realizovala a zaznamenala edukáciu pacienta. 11 analyzovaných ošetrovateľských dokumentácií neobsahovalo záznam o realizácii edukácie pacienta.

Tabuľka 7 Vedenie údajov o edukácii v súlade s platnou legislatívou

Diskusia

„Zdravotná dokumentácia je súbor písomných, grafických a iných údajov o zdravotnom stave osoby. Je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj ošetrovateľská dokumentácia“ (Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009, čl. II, bod 1). Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť, aká je úroveň údajov týkajúcich sa edukácie chirurgických pacientov, resp. pacientov pri operačnej terapii zaznamenaných v ošetrovateľskej dokumentácii.

Poučenie pacienta je základom pre udržanie zdravia, prevenciu alebo zistenie včasných príznakov komplikácií, vykonávanie sebaopatery a zachovanie sebestačnosti. Každý pacient v každom zdravotníckom zariadení má právo na edukáciu. Realizácia záznamu o edukácii je dôležitá a dovoľuje ostatným zdravotníckym pracovníkom, aby zistili, čo už pacient vie, a aké záležitosti je potrebné viac objasniť. Tiež slúži ako záznam, o ktorý je možné oprieť sa vtedy, ak pacient podá podnet v prípade, že došlo k poškodeniu jeho zdravia tým, že mu neboli poskytnuté adekvátne alebo žiadne inštrukcie (Kolektív autorov, 2002).

Prvý čiastkový cieľ bol zameraný na zistenie, či je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie chirurgických pacientov samostatný edukačný záznam. Tento záznam obsahovalo 58 ošetrovateľských dokumentácií pacientov z celkového počtu 74 dokumentácií. V piatich dokumentáciách bola edukácia pacient evidovaná v ošetrovateľskom dennom zázname a v 11 dokumentáciách pacientov neboli žiadne údaje o edukácii pacienta sestrou. Ako uvádza Juřeníková (2010), súčasťou zdravotnej dokumentácie by mal byť edukačný záznam, ktorý umožňuje a podporuje kontinuitu edukácie, informuje všetkých členov multidisciplinárneho tímu o stave edukácie, napomáha k sústavnosti edukácie, zefektívňuje edukáciu, umožňuje včas zistiť možné problémy v oblasti edukácie, chráni zdravotnícky personál pred trestným stíhaním a uľahčuje hodnotenie edukácie. Hinkle, Cheever et al. (2018) uvádzajú, že sestry vytvárajú individuálny edukačný plán tak, aby zodpovedal požiadavkám pacienta na učenie.

Prostredníctvom druhého cieľa prieskumu sme sa zamerali na analýzu úrovne dokumentovania edukačných diagnóz stanovených u chirurgických pacientov. Zistili sme, že v jednej ošetrovateľskej dokumentácii bolo uvedených od 0 do 7 stanovených edukačných diagnóz. Pri prepočte výhradne na dokumentácie, v ktorých boli uvedené stanovené edukačné diagnózy, bol počet edukačných diagnóz na jednu dokumentáciu 2,06 edukačných diagnóz. Pri plánovaní edukácie sestra vychádza z ošetrovateľských diagnóz a stanovenia si priorít pre učenie pacienta alebo jeho rodiny (Nemcová, 2010). Na základe posudzovania pacienta a v nadväznosti na získané informácie sestra stanoví vzdelanostnú – vedomostnú diagnózu, ktorá je špecifikovaním potrieb pacienta. Ide o riešenie deficitu alebo modifikácie vedomostí, zručností alebo postojov (Magurová, Majerníková, 2009). Pri analýze formulácie edukačných diagnóz sme zistili, že 48 z nich bolo formulovaných správne, pričom za správne formulovanú edukačnú diagnózu bola považovaná tá, ktorá bola uvedená v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz, a to Nedostatok vedomostí (30 diagnóz) a/alebo Nedostatok informácií (18 diagnóz). Naopak, 80 edukačných diagnóz nebolo formulovaných správne, pretože bolo uvedené iba slovné spojenie napr. Edukácia o ošetrovaní operačnej rany. Ošetrovateľské diagnózy zahŕňajúce potrebu poznania alebo učenia pacientom môžu byť formulované ako primárny problém, príčina problému alebo sú súčasťou iných ošetrovateľských diagnóz, ktoré si vyžadujú edukačné intervencie (Nemcová, 2010). Je však otázne, či ustanovenie vyhlášky obsahujúcej zoznam sesterských diagnóz je vhodné a správne, pretože diagnóza Nedostatok informácií nie je vo svojej podstate edukačnou diagnózou, nakoľko edukácia nie je podávanie informácií ani jednoduché poučenie o konkrétnej veci (Vondráček a kol., 2011).

V súlade s ďalším cieľom prieskumu sme zisťovali evidenciu poskytnutého písomného edukačného materiálu pacientom v ich ošetrovateľskej dokumentácii. Poskytnutý materiál bol uvedený v 33 ošetrovateľských dokumentáciách pacientov, čo predstavuje menej než polovicu analyzovaných záznamov pacientov. Uvedené zistenia nasvedčujú nízkemu využívaniu písomných edukačných materiálov v ošetrovateľskej praxi alebo podceňovaniu evidencie využívania uvedených materiálov. Pritom kvalitne vypracovaný písomný informačný, resp. edukačný materiál môže prispieť k menšej časovej náročnosti edukácie, a tým ku zníženiu pracovnej záťaže sestier (Magerčiaková, 2008).

Pri analýze obsahového zamerania edukácie pacienta uvedeného v ošetrovateľskej dokumentácii sme zistili, že v 63 dokumentáciách bolo evidované obsahové zameranie edukácie, naopak v 11 dokumentáciách obsah edukácie zaznamenaný nebol. Tento fakt neznamená, že sestry poučenie pacientov nerealizujú, ale skôr podceňujú záznamy o realizovaných edukačných aktivitách. Ošetrovateľská dokumentácia slúži ako zdroj informácií o potrebách jednotlivca, cieľoch ošetrovateľskej starostlivosti, o starostlivosti samej a jej výsledkoch, vrátane záznamu o poučení pacienta (Jaklová, Kovaříková, 2017). Súčasťou záznamu o poučení pacienta by malo byť aj obsahové zameranie realizovanej edukácie.

Záznamy o bariérach edukácie pacienta v ošetrovateľskej dokumentácii boli tiež jedným z cieľov našej analýzy. Písomnú evidenciu takéhoto typu sme zistili v 11 dokumentáciách, pričom najčastejšou bariérou bola nedoslýchavosť, nespolupráca a imobilita pacienta. Záznamy o bariérach edukácie neboli uvedené v 63 dokumentáciách pacientov. Mandysová (2016) uvádza, že pri edukácii pacientov je možné identifikovať celý rad prekážok, ktoré tento proces sťažujú. Prekážky sa môžu líšiť podľa toho, či sa na ne nahliada z pohľadu pacienta alebo sestry. Existujú pritom ešte aj ďalšie objektívne faktory negatívne ovplyvňujúce proces edukácie.

Dokumentovanie spolupráce s podpornými osobami pacienta v priebehu edukácie sme chceli zistiť v zmysle ďalšieho cieľa prieskumu. Táto kooperácia bola zaznamenaná v dokumentácii 21 pacientov. V 53 ošetrovateľských dokumentáciách pacientov nebola uvedená spolupráca s podpornými osobami pacienta počas edukácie, čo môže predstavovať objektívny údaj, ale môže to tiež znamenať neevidovanie spolupráce sestier s rodinou pacienta pri edukačných aktivitách. Monahan et al. (2007) uvádzajú, že výučba pacienta a jeho rodiny je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti v predoperačnom a pooperačnom období. Zdravotný a psychický stav chirurgického pacienta často vyžaduje kooperáciu a zaangažovanosť podporných osôb do edukácie, a to aj v kontexte neustále sa skracujúcej doby hospitalizácie a čoraz frekventovanejších operačných výkonov realizovaných v rámci pracovísk jednodňovej chirurgie. Osobitne dôležitá je spolupráca s rodinou pacienta u starších pacientov, ktorí aj vzhľadom na demografický vývoj predstavujú početnú skupinu pacientov hospitalizovaných na chirurgických pracoviskách. V tejto súvislosti Škrla, Škrlová (2003) uvádzajú, že edukácia seniora bez spolupráce rodiny je takmer vždy určená na zánik.

Zmapovať, či sú údaje v ošetrovateľskej dokumentácii pacientov týkajúce sa edukácie v súlade s platnou legislatívou, bolo tiež súčasťou nami realizovanej analýzy. V tejto súvislosti sme zistili, že v 63 dokumentáciách boli dodržané legislatívne ustanovenia a záznam o edukácii obsahoval údaje: dátum a čas, stručný popis výkonu a vyhodnotenie, spôsob poučenia, identifikácia pacienta, ktorý bol edukovaný, identifikácia sestry, ktorá realizovala a zaznamenala edukáciu pacienta. 11 analyzovaných ošetrovateľských dokumentácií neobsahovalo záznam o realizácii edukácie pacienta. Sestry denne vo výraznej miere realizujú edukáciu pacientov. Dôsledná a presná dokumentácia edukácie je dôležitá z hľadiska komunikácie a kontinuity poučenia pacienta. Nedostatočná dokumentácia edukačných aktivít degraduje tento dôležitý aspekt ošetrovateľskej starostlivosti. V ošetrovateľskej dokumentácii by mali byť zaznamenané tieto údaje:

 • formálna (plánovaná) aj neformálna (neplánovaná) edukácia pacienta,
 • materiály a pomôcky použité v edukácii (písomné, vizuálne, verbálne, audiovizuálne a inštruktážne),
 • zapojenie pacienta a/alebo rodiny,
 • hodnotenie edukačných cieľov, overenie súladu porozumenia a učenia pacienta,
 • následné požiadavky z hľadiska edukácie (Documentation Guidelines for Registered Nurses, 2012).

Zápis do zdravotnej dokumentácie je v podmienkach Slovenskej republiky vymedzený v § 21 zákona č. 574/2004 Z.z., v ktorom sa v ods. 1 uvádza:
„Zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje:
a) dátum a čas zápisu,
b) spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,
c) dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
d) rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e) výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,
f) identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
g) identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla“.

Podľa článku V, ods. 5 odborného usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti „Zápis o vykonanom výkone obsahuje:
a) dátum a čas,
b) stručný popis výkonu a vyhodnotenie,
c) čitateľný podpis sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta.“

Záver

Edukačný proces by sestra nemala podceňovať a pripraviť sa naň. Na niektorých pracoviskách sa riadi dokumentáciou, ktorá je na tento účel používaná (Krátká, 2016). Je vhodné, ak aj chirurgické pracoviská majú edukačný záznam ako formulár, ktorý prispieva k zjednodušeniu práce sestier a námaha na jeho vyplnenie je vyvážená jeho prínosom (Vondráček, Wirthová, 2008). Formulár zároveň motivuje sestry k tomu, aby dôsledne a zodpovedne viedli záznamy o všetkých edukačných aktivitách u pacientov v nadväznosti na zodpovedne implementovaný edukačný proces, vrátane dokumentovania bariér edukácie, spolupráce s podpornými osobami pacienta, poskytnutia písomného edukačného materiálu, prípadne ďalších dôležitých údajov, ktoré môžu byť cenné aj pre ostatných členov multidisciplinárneho tímu s cieľom zabezpečiť efektivitu a kontinuitu edukácie chirurgického pacienta. Formulár na dokumentovanie edukácie má byť neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie pacienta. Je nevhodné, ak sa zodpovednosť za edukáciu a jej zaznamenávanie oddeľujú od starostlivosti o pacienta. Ak sa edukácia chápe ako niečo, čo si vyžaduje prácu navyše, potom je ťažké dosahovať želané očakávania v správaní pacienta alebo rodiny (Nemcová, 2010). Osobitne významným aspektom edukačných záznamov je právna ochrana sestier. Z každého edukačného záznamu by malo byť zrejmé, o čom a v akom rozsahu bol pacient poučený.

Autorka: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

Zoznam bibliografických odkazov

Documentation Guidelines for Registered Nurses. [online], 2012. College of Registered Nurses of Nova Scotia, 31 s. cit. 25.6.2021. Dostupné na internete: https://www.nscn.ca/ professional-practice/practice-support/practice-support-tools/documentation/documentation-guidelines-nurses

HINKLE, J. L., CHEEVER, K. H. 2018. Textbook of Medical-Surgical Nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018, p. 2212. ISBN 978-1-4963-5513-3.

JAKLOVÁ, M., KOVAŘÍKOVÁ, J. 2017. Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace v ošetřovatelské praxi. In: Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť, zborník vedeckých prác. Piešťany: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, 2017, s. 124 – 132. ISBN 978-80-8132-166-5.

JUŘENÍKOVÁ, P. 2010. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2010, 80 s. ISBN 978-80-247-2171-2.

KOLEKTIV AUTORŮ. 2002. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A po Z. Praha: Grada Publishing, 2002, 392 s. ISBN 978-80-247-0278-9.

KRÁTKÁ, A. 2016. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Zlín: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2016, 76 s. ISBN 978-80-7454-635-8.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2008. Edukácia v ošetrovateľstve 1. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2008, 106 s. ISBN 978-80-8084-221-5.

MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. 2009. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009, 155 s. ISBN 978-80-8063-326-4.

MANDYSOVÁ, P. 2016. Příprava na edukaci v ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, 82 s. ISBN 978-80-7395-971-5.

MONAHAN, F. D., NEIGHBORS, M., GREEN, C. J. 2007. Medical-Surgical Nursing. St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier, 2007, p. 2067. ISBN 978-0-7234-3456-6.

NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol. 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010, 259 s. ISBN 978-80-8063-321-9.
Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009.

ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. 2003. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion, 2003, 477 s. ISBN 80-7172-841-1.

VONDRÁČEK, L., WIRTHOVÁ, V. 2008. Sestra a její dokumentace. Návod pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2008, 88 s. ISBN 978-80-247-2763-9.

VONDRÁČEK, L., WIRTHOVÁ, V., PAVLICOVÁ, J. 2011. Základy praktické terminologie pro sestry. Příručka pro výuku a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011, 136 s. ISBN 978-80-247-3697-6.

Vyhláška č. 95/2018 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Vyhláška MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto pre reklamu

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!