Dôvera ako doležitý faktor psychickej pohody pacienta počas hospitalizácie

mar 6 2021

Trust as an important factor of patient's mental well-being during hospitalization

Abstrakt:
Východiská: Na súbore 190 pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (KVO) sme zisťovali uspokojovanie vybraných psychosociálnych potrieb počas hospitalizácie. Zamerali sme sa na úroveň dôvery pacientov voči zdravotníckemu personálu. Súbor sme na základe stupňa dôvery rozdelili na skupinu pacientov s vysokou a priemernou úrovňou dôvery k zdravotníckemu personálu.
Súbor a metódy: Súbor pozostával zo 190 pacientov, z toho bolo 59 žien a 131 mužov. Na zber údajov sme použili neštandardizovaný dotazník, zostavený pre potreby tohto výskumu, ktorý obsahoval otvorené, polootvorené a škálované položky. Vyhli sme sa eticky sporným položkám. Návratnosť dotazníkov bola 100%.
Výsledky: V našom súbore pacientov vykazovalo 26% priemernú úroveň a 74% pacientov vysokú úroveň dôvery voči zdravotníckemu personálu. Pri porovnávaní výsledkov hodnotenia spokojnosti medzi skupinami sme zistili štatisticky signifikantné rozdiely vo vnímaní uspokojovania vybraných psychosociálnych potrieb.
Záver: Pacienti s priemernou úrovňou dôvery počas hospitalizácie intenzívnejšie vnímali stres, slabšie hodnotili podporu zo strany zdravotníkov, horšie hodnotili úroveň komunikácie a prístup personálu, udávali nižšiu mieru informovanosti o ochorení a liečbe, hodnotili uspokojovanie psychických potrieb počas hospitalizácie ako nedostatočné.
Kľúčové slová: vzťah sestra-pacient, dôvera, potreby pacienta, psychická pohoda

Abstract:
Introduction: Trust can be defined as relying on others, a certain expectation of future situations, an authentic relationship with clear communication. During patient care, it does not make sense to look for a focus of cooperation unless a sufficiently confidential and open relationship is established. A good relationship between the patient and the nurse has a great influence on the patient's perception of the disease and treatment. Trust is a part of the emotional support, it is the basis of mutual productive communication in the relationship between nurse and patient.
Aims: In this cross-cestional study we addressed 190 patients with cardiovascular diseases (CVD), we wanted to evaluete the level of patients' trust in nursing staff during the nursing process, and we also verified the satisfaction of psychosocial needs during hospitalization.
Methods: At the Department of Acute Cardiology and Coronary Unite, In the National Institute of Cardiovascular Diseases in Bratislava. In this cross-sectional study we used a non-standardized questionnaire to collect data and evaluete the trust and satisfaction of psychosocial needs in 190 patients with CVD.
Results: In this study, 26% of patients had an average level and 74% of patients a high level of trust in nursing staff. Based on the comparison of responses between groups, we found statistically significant values at the level of significance α = 0.05 in the perception of psychosocial needs. The age of the patients was 57.38 ± 9.59 (SD) years, 69% of respondents were men and 31% were women. The length of hospital stay was 4.8 ± 3.03 (SD) days.
Conclusion: Clinical practice in the acute ward and intensive care unit places increased demands on the nurse not only on professional skills, but also on the holistic perception of the patient. In clinical practice, it is necessary for the nurse to approach the patient holistically, to know and accept his needs in all areas. If healthcare professionals do not take a holistic approach, the patient may feel uninterested. This can greatly disrupt patient-nurse relationships and thus impair collaboration. By using psychosocial interventions, the nurse contributes to comprehensive nursing care, to a better relationship between the nurse and the patient, and thus to higher trust on the part of the patient. By gaining trust, it contributes to the optimization of the treatment process, easier solution of the patient's problems by the nursing staff.
Key words: nurse-patient relationship, trust, patient needs, psychical well-being

Radkin Honzák: Čím se podobáme delfínům a čím se od nich lišíme

feb 24 2021

Osobnostní charakteristiky člověka vycházejí z genetických kořenů a jsou dále modifikovány prostředím v nejširším smyslu slova tak, aby optimalizovaly schopnost přizpůsobení, přežití, reprodukčního úspěchu a delšího dožití. Totéž můžeme předpokládat také u ostatních, zejména blízkých druhů. Člověk se nevyznačuje tak silnou přítomností vlastnosti zvané dominance, jako jeho non-humánní příbuzní, u nichž to vede k hierarchicky uspořádanému společenství; lidské společenství je mnohem rovnostářštější.

Srovnávací studie mohou určit a upřesnit některé selektivní tlaky, které přispěly u jednotlivých druhů k společným nebo naopak rozdílným charakteristikám. Přestože delfín skákavý, Tursiops truncatus, má posledního společného předka s primáty před 95 miliony let a od té doby také žije ve zcela jiném prostředí, připomínají některé jeho psychosociální a kognitivní charakteristiky vlastnosti non-humánních primátů. Podobně jako šimpanzi, Pan troglodytes, žijí ve společenstvích, která se sdružují a za jistých okolností rozdělují (fůze a štěpení), mají velké mozky a používají nástroje.

Foto: Dana DuchoslavováFoto: Dana Duchoslavová

Ambrela prináša diskusiu: Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne 25. februára od 19:00 do 20:00

feb 22 2021

Zaujíma vás, ako komunikovať citlivé témy, prejavy a kampane; ako by mala organizácia riešiť hate speech a hanlivé komentáre v onlajne; ako pomáha kritické myslenie (nielen mimovládkam) scitlivovať verejnosť v téme rozmanitosti a tolerancie; a tiež ako ukočírovať nenávisť voči mimovládkam a EÚ, ako aj cudzincom a cudzinkám na internete?

Pripojte sa vo štvrtok (25. februára od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely s názvom ‚Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne’. Dozviete sa viac o tom, s akými verejnými reakciami na svoje kampane a aktivity sa stretli zástupcovia vládneho aj mimovládneho sektoru (na národnej aj európskej úrovni), a ako nenávisť na internete odporúčajú ukočírovať pozvaní diskutujúci, ktorí takúto komunikáciu denne zažívajú na vlastnej koži.

Na otázky moderátorky Frédérique Halászovej budú odpovedať títo hostia:

  • Ján Orlovský / riaditeľ Migračného úradu MV SR, ex-riaditeľ NOS;
  • Daniel Kaba / výkonný tajomník Ambrely, tvorca reportu AidWatch;
  • Samuel Marec / komentátor denníka SME a Denník N;
  • Ladislav Miko / vedúci Zastúpenia EK na Slovensku;

Radkin Honzák: Astrocyty a koktavost

feb 15 2021

Astrocyty jsou pomocné buňky hvězdicovitého tvaru (astrum = hvězda), které jsou hlavně významné pro zásobování neuronů všemi potřebnými látkami od glukózy až po vodu, také se zásadním způsobem podílejí na opravných pochodech a jak se nyní ukazuje, mohou s farmakologickým přispěním pomoci ovlivnit koktavost.

Striatum je oblast mozku hluboko zanořené šedé hmoty a jeho hlavní význam je v regulaci volních pohybů.

Koktavost projevující se od dětství je spojena s nadbytkem neurotransmiteru dopaminu ve striatu. Neuroleptikum nazvané risperidon snižuje množství dopaminu v mozku a je využíváno při léčbě poruch způsobených (mimo jiné také) nadbytkem dopaminu. Vědci z Riversade University v Kalifornii a amerického Národního ústavu zdraví zjistili, že podání risperidonu vede ke zvýšené aktivitě astrocytů ve striatu a tím se snižují koncentrace dopaminu a zlepšuje verbální projev postižených osob.

Radkin Honzák: Potenciální role oblastí mozku ve stresu a kvalita metod vyvolávajících stres

feb 15 2021

Různé experimentální metody údajně vyvolávající stres byly metaanalyticky sledovány. Šlo o 31 studií s použitím funkční magnetické rezonance, kdy zátěžové testy byly aplikovány celkem 1279 pokusným osobám a zjišťována přitom aktivace mozkových struktur podílejících se na stresové odpovědi. Sledované oblasti zahrnovaly následující struktury:
Insula je mimo jiné spojena s vnímáním bolesti, sebeuvědoměním a sociálním vnímáním a integruje smyslové a vnitřní emoční informace. Dále se podílí na řízení reakce na hormonální stres.
Claustrum je také zodpovědné za integraci různých informací a je důležité pro vědomí. Aktivace těchto regionů podle výzkumníků naznačuje, že účastníci studie směřují svou pozornost směrem dovnitř na své emoční procesy, když jsou ve stresu.
Dolní frontální gyrus je zodpovědný za sémantické a fonologické zpracování a za pracovní paměť. „K aktivaci pravděpodobně dochází, protože mnoho metod vyžaduje náročné kognitivní úkoly.
Nucleus lentiformis; toto jádro je spojeno s pohybem a koordinací. Jeho role v kontextu stresu není známa. „Spekulujeme, že akutní stres vede ke zvýšení celkového svalového napětí a přípravě na možnou reakci na boj nebo útěk,“ vysvětluje Gesa Berretz.

Vyplňte prosím krátky 20-minútový medzinárodný online prieskum týkajúci sa ochorenia COVID-19

feb 14 2021

Vážená pani / Vážený pán,

Nachádzame sa uprostred globálnej pandémie spojenej s novým koronavírusom (COVID-19). Ako reakciu na rýchle šírenie ochorenia a s tým súvisiace zmeny v každodennom živote sa Montrealské Centrum Behaviorálnej Medicíny (https://mbmc-cmcm.ca/) – v spolupráci s University of Quebec v Montreale a Concordia University v Kanade, rozhodlo vytvoriť medzinárodný tím, ktorý tvorí viac ako 100 výskumníkov z vyše 20 krajín sveta. Jeho cieľom je vyhodnotiť vnímanie a reakcie verejnosti na rôzne opatrenia zavedené v súvislosti s predchádzaním vzniku alebo spomalením šírenia ochorenia COVID-19.

Vyplňte prosím krátky 20-minútový online prieskum týkajúci sa ochorenia COVID-19. Vašou účasťou prispejete k lepšiemu porozumeniu globálnej a kolektívnej reakcie na vypuknutie ochorenia COVID-19. Zistenia budú použité na zlepšenie súčasných a budúcich preventívnych stratégií. Vaša účasť v štúdii je dobrovoľná a Vaše odpovede budú úplne anonymné.

Ak si želáte zúčastniť sa štúdie, kliknite prosím na nasledujúci odkaz, ktorý Vás presmeruje na hlavnú webovú stránku prieskumu. Prieskum je k dispozícii vo viacerých jazykoch (vrátane slovenského jazyka): http://mbmc-cmcm.ca/covid19/

Ľudské práva a ich aplikácia pri pomoci chudobným rodinám

feb 14 2021

Human rights and their application in helping poor families

Abstrakt: Príspevok približuje chudobu a ľudské práva rodín v núdzi. Následne predstavuje aplikáciu ľudských práv pri pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi v občianskom združení Maják nádeje.
Kľúčové slová: Chudoba. Ľudské práva. Ochrana. Rodiny v núdzi. Maják nádeje.

Abstract: The article approaches poverty and human rights of families in need. Then it presents the application of human rights in helping families in material and social need in the civic association Lighthouse of Hope.
Key words: Poverty. Human rights. Protection. Families in need. Lighthouse of Hope.

Maják nádeje - program tvorivé dielneMaják nádeje - program tvorivé dielne

Emocionálne prežívanie mediálnych správ o pandémii Covid-19: Analýza vzhľadom na frekvenciu sledovania správ a fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení

feb 9 2021

Emotional responses to the Covid-19 pandemic media reports: Comparisons based on media exposure and the phases of easing the anti-epidemic measures

Abstrakt: Predmetná štúdia analyzuje súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii koronavírusu a emocionálnym prežívaním jednotlivcov a tiež mierou ich súhlasu s prijatými opatreniami. Pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie bola zisťovaná frekvencia sledovania správ a jej súvis so šiestimi primárnymi a sekundárnymi emóciami: strach, obavy, hnev, smútok, panika, frustrácia a zvedavosť. Sekundárne ciele boli zamerané na analýzu premenných vzhľadom na fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení na Slovensku. Výskum bol realizovaný na vzorke N=458 respondentov (vek M=40,6; 92,6% žien). Na základe štatistických analýz bolo zistené, že existuje štatisticky významný rozdiel v miere prežívania strachu (H=26,746; p<0,001), obáv (H=25,199; p<0,001), smútku (H=15,264; p<0,001) a zvedavosti (H=56,324; p<0,001) vzhľadom na frekvenciu sledovania správ ohľadom Covid-19 pandémie a v miere prežívania obáv (H=7,575; p<0,023), smútku (H=8,951; p<0,011) a frustrácie (H=11,101; p<0,004) vzhľadom na fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení. Miera výskumných premenných klesala s nižšou frekvenciou sledovania správ a s uvoľňovaním reštriktívnych opatrení v čase. Medzi frekvenciou sledovania správ a mierou súhlasu s prijatými protiepidemickými opatreniami boli zistený slabý korelačný vzťah.
Kľúčové slová: emócie, médiá, pandémia Covid-19, protiepidemické opatrenia

Abstract: The present study analyses the relationship between exposure to media news on Covid-19 pandemic and the emotional experiences of individuals, as well as the extent to which they agree with the measures taken. Using a purposely designed questionnaire, the frequency of media use and its association with six primary and secondary emotions - fear, worry, anger, sadness, panic, frustration and curiosity, was examined. The secondary objectives were focused on the analysis of variables with respect to the phases of dismantling of restrictive measures in Slovakia. The research was conducted on a sample of N = 458 respondents (mean age = 40.6; 92.6% women). Based on statistical analysis, it was found that there was a statistically significant difference in the frequency of experiencing fear (H = 26.746; p <0.001), worry (H = 25.199; p <0.001), sadness (H = 15.264; p <0.001) and curiosity ( H = 56.324; p <0.001) with respect to the frequency of exposure to the media news about Covid-19 pandemic and there was also a significant difference in the frequency of experiencing worry (H = 7.575; p <0.023), sadness (H = 8.951; p <0.011) and frustration (H = 11.101; p <0.004) with respect to the phases of dismantling of the restrictive measures. The rate of research variables decreased with lower media exposure and with the dismantling of restrictive measures over time. A weak correlation was found between the frequency of exposure to media news and the level of agreement with anti-epidemic measures taken.
Key words: emotions, media, Covid-19 pandemic, anti-epidemic measures

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Pozvánka na diskusiu : Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete 11. februára od 18:00 do 19:00

feb 8 2021

Zaujíma vás, aké aktivity vykonávajú členské organizácie Ambrely v organizácie v nízkopríjmových krajinách, zasiahnutých humanitárnou krízou a ovplyvnených nútenou migráciou? Ako možno humanitárnym projektom napomôcť vzdelávaniu sýrskych detí v Libanone? Ako môže slovenská kolednícka akcia Dobrá novina zlepšovať životné podmienky núdznych v druhom najchudobnejšom regióne Ugandy? A ako pomôcť obyvateľstvu Etiópie, ktoré musí utekať do susedného Sudánu pre prebiehajúci vojenský konflikt v tigrajskej oblasti? Ako rieši Moldavsko (s pomocou SlovakAid) posilnenie zamestnateľnosti mladých ako prevenciu pred odlivom mozgov do EÚ? A čo s tým všetkým môže mať video o netolerancii v slovenskom futbale?

Pripojte sa vo štvrtok (11. februára od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiuAmbrely s názvom ‚Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete’. Dozviete sa viac o aktivitách našich členských organizácií v nízkopríjmových krajinách, zasiahnutých humanitárnou krízou a ovplyvnených nútenou migráciou.

Ďalšie video z kampane Tváre migrácie otvára diskusiu o rasizme v slovenskom futbale

feb 8 2021

Osvetové video Ambrely ukazuje polarizovanej spoločnosti v SR, že tolerancia je fair-play

Minulý týždeň Platforma rozvojových organizácií – Ambrela po uverejnení videa o rozmanitosti cudzokrajných chutí a o rešpekte k ľuďom, pre ktorých sa stalo Slovensko novým domovom, čelila stovkám nenávistných komentárov na sociálnych sieťach. Takéto vyjadrenia netolerancie iba potvrdili, ako dôležité je takéto témy prinášať aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’.
Ambrela preto ďalej pokračuje v dobre naštartovanej kampani Tváre migrácie, realizovanej súbežne v siedmich krajinách EÚ. Tento týždeň zverejnila ďalšie osvetové video:

’Tolerancia je fair-play‘ z dielne agentúry Čosi, pričom sa presunula z gastro oblasti do športu. I tam očakáva rozpoluplné reakcie publika, avšak dôležitejšie je otvorenie diskusie a zamyslenie sa nad témou vnímania aj prijímania cudzincov a cudziniek v našej spoločnosti. Poukazuje na to, že nemôžeme donekonečna zvádzať súboj typu: my vs. oni a zameriavať sa na hľadanie odlišností kultúr namiesto nachádzania spoločných čŕt. Nové video zodpovie otázky: ‘ako súvisí slovenský futbal s migráciou; ako tolerantné je Slovensko; aj prečo je tolerancia fair play‘.

Direct democracy as a concept

feb 3 2021

Priama demokracia ako concept

Annotation: The paper focuses on Direct democracy as a concept. It is divided into two relatively separate parts. The paper aims to acquaint the reader with the very concept of direct democracy, especially with the emphasis on forms of direct democracy prevailing in territorial conditions of countries with a democratic system of government.
Keywords: democracy, direct democracy, concept, representative democracy, referendum, plebiscite

Anotácia: Príspevok sa zameriava na tému priamej demokracie ako concept. Je rozdelený do dvoch relatívne samostatných častí. Cieľom príspevku je predovšetkým čitateľa oboznámiť so samotným konceptom priamej demokracie a to predovšetkým s dôrazom na formy priamej demokracie prevládajúce v územných podmienkach krajín s demokratickým štátnym zriadením.
Kľúčové slová: demokracia, priama demokracia, koncept, zastupiteľská demokracia, referendum, plebiscit

Foto: Rudolf Baranovič (2018)Foto: Rudolf Baranovič (2018)

Pozrite si diskusiu Ambrely o úspechoch a prekážkach vzdelávania o rozmanitosti cez Facebook, 4. februára od 18:00 do 19:00

feb 2 2021

Pozrite si diskusiu Ambrely o úspechoch a prekážkach vzdelávania o rozmanitosti cez Facebook, 4. februára od 18:00 do 19:00 z pohodlia vašich domovov.

Viac informácií nájdete na stránkach Ambrely tu: https://ambrela.org/.../diskusia-o-uspechoch-a.../

Kampaň Ambrely štartuje videom o prínose rozmanitosti chutí a ľudí

feb 2 2021

Za posledných 150 rokov emigrovalo zo Slovenska až milión Slovákov a Sloveniek. V rôznych kútoch sveta našli nový domov a uplatnenie, založili si tam rodiny. Dnes sa vo svete hlásia ku slovenským koreňom až dva milióny ľudí. V súčasnosti tomu nie je inak – naši blízki odchádzajú zo Slovenska za prácou, štúdiom a lepším životom. A tento jav nespomalila ani pandémia Covid-19. Málokedy si uvedomíme, že aj slovenské zdravotné sestry, cestujúce za prácou do Rakúska, sú migrantkami, a naši Erasmus+ študenti kdesi v Španielsku zasa migrantmi. Dnes by ste v každej rodine takto našli nejakú ‘tvár migrácie‘. Tohtoročné sčítanie ľudu nám azda ukáže, koľkí z nás sú migrantmi a migrantkami, a že to nie je žiadna nadávka. Migrujúci Slováci a Slovensky si tiež prajú, aby sa k ním ľudia v zahraničí správali s úctou a rešpektom. Malo by to platiť aj obrátene – k cudzincom a cudzinkám, ktorí zavítali na Slovensko, by sme sa mali správať tolerantne.

Pohľad na vymedzenie pojmov kultúra a kultúrny systém

feb 1 2021

A look at the definition of the terms of culture and cultural system

Abstrakt: Vymedziť pojem kultúra sa zdá na prvý pohľad jednoduchá úloha. V skutočnosti ale na definovanie tohto pojmu nie je jednotný pohľad. O to viac, že kultúra je vlastne systémom a tak obsahuje aj rôzne subsystémy. V tomto článku sa snažíme priniesť jedno z chápaní kultúry a kultúrneho systému vychádzajúc z rôznych pohľadov a aj skúseností.
Kľúčové slová: alternatívne kultúry, dominantná kultúra, kontrakultúra, kultúra, kultúrny systém, menšinové kultúry, subkultúra

Abstract: Defining the concept of culture seems at first glance a simple task. In reality there is no single view to define this term. All the more so as culture is actually a system and thus contains various subsystems. In this article, we try to bring one of the understandings of culture and the cultural system based on different perspectives and experiences.
Key words: alternative cultures, dominant culture, counterculture, culture, cultural system, minority cultures, subculture

Členstvo v subkultúrach mládeže

jan 29 2021

Membership in youth subcultures

Abstrakt: Príspevok za zaoberá špecifickou skupinou mladých ľudí – členmi rôznych subkultúr mládeže. Jeho cieľom nie je venovať sa konkrétnym subkultúram, ale pozrieť sa na ne ako na celok, na ich definovanie, vymedzenie a vo svojej druhej časti na členstvo v mládežníckych subkultúrach a jeho druhy. Považujeme za dôležité poznať práve druhy členstva v subkultúrach a to, ako sa prejavujú, nakoľko od toho často závisí aj správne nastavenie prevencie rizík, ktoré sa môžu so subkultúrami spájať.
Kľúčové slová: členstvo v subkultúre, kultúra, mládež, subkultúra, znaky subkultúr

Abstract: The contribution deals with a specific group of young people - members of different youth subcultures. Its aim is not to focus on concrete subcultures, but to look at them as a whole, at their definition, and in its second part on membership in youth subcultures and its types. We consider it important to know the types of membership in subcultures and how they manifest themselves, as the correct setting of risk prevention that may be associated with subcultures often also depends on this.
Key words: membership in subculture, culture, youth, subculture, features of subcultures

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!