Sociálna práca

Ostať výnimočnou aj v ťažkých chvíľach (pozvánka na krst Plutokalendára)

nov 24 2014

To, že život s chorobou, hendikepom, či po chorobe, môže byť plnohodnotný – dokazuje projekt OZ P(l)uto a dvanásť výnimočných pluto-foto-modeliek. Stretnúť ich možno osobne 27. novembra na krste Plutokalendára na rok 2015 v bratislavskom Kontakte.

Srdečne vás pozývame na krst Plutokalendára 2015 z dielne OZ P(l)uto! Uskutoční sa vo štvrtok 27. novembra o 18ej v priestoroch Kontaktu na Ventúrskej 12 v Bratislave. Práve tu totiž vznikal tento historicky prvý pluto-kalendár, zobrazujúci výnimočné ženy – ženy, ktoré žijú svoj život s určitým hendikepom, postihnutím, ochorením, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.

fotenie vynimocnych zien do Plutokalendara 2015
Zuzana Haasova ako pluto-foto-modelka a krstna mama Plutokalendara 2015
Roman Ferstl v oktobri nafotil 12 vynimocnych zien do Plutokalendara 2015

Služby krízovej intervencie na Slovensku

nov 16 2014

Crisis intervention services in Slovakia

Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu novej doplnenej legislatívnej zmeny v zákone Slovenskej republiky o krízovej intervencii a službách krízovej intervencie. Ponúka teórie zvládania krízovej intervencie a vymedzuje jej ciele.
Kľúčové slová: krízová intervencia, kríza, sociálny pracovník

Abstract: Provides a picture of the new post by legislative changes in the law of the Slovak Republic on crisis intervention and crisis intervention services. Offers a theory of coping with crisis intervention and defines its objectives.
Keywords: crisis intervention, crisis, social worker

Zhrnutie konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách.

nov 9 2014

Stalo sa už tradíciou, že sa na Pravoslávnej Bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, dňa 3.novembra 2014, opäť uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka.
Tento rok bola konferencia tematicky zameraná na rôzne aspekty predovšetkým sociálnej terapie a rovnako tak na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. V plenárnej časti konferencie odznelo trinásť príspevkov a v priebehu ďalšieho rokovania konferencie prezentovali v hojnom počte svoje príspevky odborníci z vysokoškolských pracovísk a odborníci z oblasti praxe z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Na konferencii boli predostreté mnohé významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe.

Report from Congress of social workers and social pedagogues in Moscow, 7th and 8th October 2014

nov 4 2014

In this month The Russian Union for Social Educators and Social Workers held a congress for 1000 of their members from all over Russia, with participation from national and regional authorities on the social area, and international collaborators. The Russian Union was also celebrating that the Social educators in Russia now in 25 years have been a recognized proffession in Russia. AIEJI was represented by General Secretary Ellen Galaasen - and a norwegian contributor on AIEJIs work with the UN convention of childrens right, Anne Grønsund. They did a presentation in one of the parallell seminars about developing the education for social educators in Russia. AIEJIs General Secretary held a speach for the conference. You can read it below.

Zborník z konferencie Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy), Bratislava, 2014 (PDF)

nov 4 2014

Názov zborníka: Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti
(súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy). Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v Bratislave dňa 13.3.2014.
Editor zborníka: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Odborná konferencia ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľov)“, sa koná 27.11.2014 v Bratislave

okt 31 2014

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR Vás pozýva na odbornú konferenciu ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena
a povinnosti poskytovateľov)“, ktorá sa bude konať 27.11.2014
v SUZA, Drotárska ul. 46, Bratislava

Cieľom konferencie je prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.
Na konferencii vystúpia aj predstavitelia samosprávy a poskytovateľov a prednesú svoje finančné analýzy podľa druhu služieb.

Aj kvalitné zážitky pomáhajú prekonať traumu spôsobenú násilím...

aug 30 2014

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje v období od júla 2014 do júna 2015 projekt pod názvom "Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN". Projekt je realizovaný v Krízovom stredisku Centra Slniečko, ktoré je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia.

DSC 0384
DSC 0079
24082014821

Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb

aug 15 2014

PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki Ing. Štefan Szolnoky : Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014

Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

aug 10 2014

Abstrakt: Problematika šikanovania v školskom prostredí sa stáva neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Šikanovanie v školskom prostredí je nie len fenoménom pedagogickým a psychologickým, ale aj právnym. Autorka sa v článku zaoberá základnými informáciami potrebnými k diagnostikovaniu, včasnému rozpoznaniu tohto javu ako aj jeho skutkovej podstaty.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Sociálnopatologický jav. Škola. Priestupok. Trestný čin.

Abstract: Problems of the victimization (hazing) at school is becoming important for the society at home as well as abroad. The victimization at school represents pedagogical and psychological phenomenon, but also phenomenon juridical. The author presents in this paper basic information needed for an early diagnostic and recognition of such act and its state of the facts.
Keywords: victimization, social-pathological phenomenon, school, offence, crime

Global definition of the social work profession

aug 7 2014

(Approved by the IASSW General Assembly, July 10, 2014, Melbourne, Australia)

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW), čím je?

aug 6 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Táto informácia, o jednej z najvýznamnejších medzinárodných organizácií ktoré ovplyvňujú vývoj sociálnej práce, si nekladie žiadne vedecké ambície a vychádza z verejne známych informácií. Článok obsahuje poznatky, ktoré sú voľné dostupné v iných jazykoch. Autor mal jediný cieľ - uľahčiť šírenie týchto poznatkov na Slovensku. Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) bola založená už v roku 1928 a preto je jednou z najstarších mimovládnych organizácií zameraných na podporu sociálneho rozvoja, sociálnej spravodlivosti a sociálnej prosperity kdekoľvek vo svete. Anglická podoba jej názvu je The International Council on Social Welfare (ďalej budem používať jej anglickú skrátenú podobu ICSW, pretože na Slovensku je skratka MRSR neznáma). Francúzska verzia je Le Conseil International d’Action Sociale (CIAS) a španielska podoba je El Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS). Ako vidieť názov nie je vždy identický a zodpovedá tradícií a skutočnosti daného jazyka a krajiny.

Boj proti nekalým obchodným praktikám: projekt Šmejdológia a ako sa nenechať ošmeknúť

aug 4 2014

Začiatkom júna 2014 v Kružľove uskutočnila nezisková organizácia Člověk v tísni Slovensko sériu vzdelávacích stretnutí na tému prevencie a obrany voči nekalým obchodným praktikám. Vyškolených bolo takmer 30 dôchodcov z rôznych lokalít bardejovského okresu.

Cieľom projektu bolo sprostredkovať prakticko-teoretický prehľad najčastejších používaných manipulatívnych a nátlakových techník ovplyvňovania rozhodovania na strane spotrebiteľa a poskytnúť odborné vedenie a priestor na nácvik efektívnych obranných stratégií voči mentálnej manipulácii. Dôchodcovia tiež získali základné legislatívne a informačné zručnosti, týkajúce sa ochrany a práv spotrebiteľa.

Prijatie „Zákona o sociálnej práci...“, dobrá správa pre sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov v sociálnej práci a odbornú verejnosť

júl 25 2014

Vysokoškolské vzdelávanie v odbore sociálna práca nemá na Slovensku dlhodobú tradíciu. Začiatky kreovania samostatného odboru datujeme od roku 1992, kedy vznikla samostatná katedra sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Slovensko v priebehu ďalšie vývoja vo vzdelávaní išlo svojou špecifickou cestou najmä tým, že na rozdiel od iných krajín ignorovalo štúdium sociálnej práce v systéme vyššieho odborného školstva.

Ochrana práv detí v dejinných premenách

júl 12 2014

Astrakt: Ochrana práv dieťaťa je špecifická činnosť. Jej úlohou je ochrana maloletého dieťaťa pred nežiaducimi vplyvmi prostredia a sociálnymi problémami s cieľom sledovať najlepší záujem dieťaťa. Zahŕňa v sebe sociálne, právne, psychologické, pedagogické, sociologické a iné aspekty. Obsahom príspevku je chronologicky popísať vývoj ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike od prvopočiatkov jej formovania po súčasnosť.
Kľúčové slova: dieťa, rodina, ochrana, zákon, sociálny pracovník

Abstract: Protection of children's rights is a specific action, whose role is to protect minor children from adverse effects of the environment and social problems in order to pursue the best interest of a child. It incorporates social, legal, psychological, pedagogical, sociological and other aspects. The content of this paper is a chronological description of children rights development in the Slovak Republic since its formation to the present.
Keywords: child, family, protection, law, social worker

Občianske združenie Prijatie a jeho humanitné poslanie: pomoc mládeži

júl 6 2014

Civic Association Prijatie and its Humanitarian Mission: Helping Young People

Abstrakt: Hlavnou prioritou tohto článku je priblížiť verejnosti činnosť občianskeho združenia Prijatie v Spišskej Novej Vsi a najmä dôležitú prácu zamestnancov, ktorých cieľom je pomôcť mládeži s riešením sociálnych problémov. Výsledkom realizovaného prieskumu je zistenie, že občianske združenie ponúka mládeži vysoko kvalifikovanú odbornú pomoc, avšak kvôli nedostatku financií musí tieto služby poskytovať len v obmedzených priestoroch. Občianske združenie je svojou činnosťou veľkým prínosom pre spoločnosť a najmä pre problémovú mládež, ktorej venuje dostatok času a pomáha jej k zlepšeniu zdravotného stavu a usmerňuje ju k zdravému životnému štýlu.
Kľúčové slová: Činnosť mimovládnych neziskových organizácií, Mimovládne neziskové organizácie, Mládež, Pomoc mládeži, Sociálne problémy mládeže, Tretí sektor

Abstract: The main priority of this article is to present to the public activities of the civic association adoption and in particular the important work of employees whose aim is to help solve social problems of youth.When the thesis’ outcomes are looked up closely, it is seen that youth civic association offers to youth a highly qualified professional help, but because of lack of finances it must provide these services in limited areas. The civic association represents a great benefit for society, and especially for problematic youth. The association inscribes enough time to youth and helps to improve the health and directs it to a healthy lifestyle.
Keywords: Activities of NGOs, Help Youth, NGOs, Social problems of Youth, Third sector, Youth