Začiatky súčasnej sociálnej práce na Slovensku

jan 2 2018

The beginning of contemporary social work in Slovakia
Abstrakt: V príspevku uvádzame exkurz do obdobia, kedy sa utváral vedný odbor sociálna práca a vysokoškolský študijný odbor sociálna práca na Slovensku. Identifikujeme iniciátorov rozvoja sociálnej práce na Slovensku. Vymedzujeme vedecké a odborné iniciatívy a aktivity vybraných univerzitných pracovísk v kontexte rozvoja sociálnej práce. Uvádzame vysokoškolské pracoviská, ktoré sa pričinili o rozvoj vedného a vysokoškolského študijného odboru sociálna práca na Slovensku.
Kľúčové slová: Paradigmy. Konštituovanie. Sociálna práca. Vedný odbor. Študijný odbor.

Abstract: In the paper, we present an excursion to the period when the scientific area of social work and the university study of social work in the Slovak Republic were formed. We identify the initiators of the development of social work in Slovakia. We define scientific and professional initiatives and activities of university workplaces in the context of the development of social work.
Keywords: Paradigma. Constitution. Social work. Science field. Study field.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Pohľad do nedávnej histórie vedného odboru sociálna práca na Slovensku

Sociálna práca ako vedecký odbor vstúpila do fázy svojho novodobého etablovania sa na Slovensku po roku 1989. Teda v období dôležitých spoločenských a sociálnych zmien, ktoré významne ovplyvnili každodenné žitie obyvateľov Slovenska.

Sociálna práca na Slovensku sa ako systém poznania a aplikovania konkrétnych foriem a spôsobov (metód, prístupov a opatrení) rozvíjala kontinuálne aj predtým. Politické a spoločenské zmeny však navodili nový trend rozvoja sociálnej práce na Slovensku.

Sociálna práca sa dostala do novej etapy svojho intenzívneho rozvoja. Posilnila si svoje postavenie v systéme spoločenských vied. Naplno sa rozvíjala ako vedný odbor a tiež ako nový študijný odbor na vysokých školách. Intenzívne a rozmanité aktivity odborníkov spôsobili široký rozmach sociálnej práce, ktorá mohla nadviazať na dovtedy vypracovaný a fungujúci sociálny systém a praktickú sociálnu prácu v Slovenskej republike.

Sociálna práca je samostatná oblasť poznania aj praktickej činnosti a je nanajvýš dôležitá v každej spoločnosti. Vyjadrenie sociálnej solidarity je priamo úmerný etickej a morálnej vyspelosti spoločnosti.

Sociálna práca je takou oblasťou teoretickej činnosti, aplikačných postupov, konkrétnych opatrení a aktivít, v ktorej sú zahrnuté poznatky viacerých vied. To jej dáva pečať interdisciplinárnej vedy aj viacodborovej praktickej činnosti. Sociálna práca ako systém sa vyznačuje interdisciplinárnymi prienikmi poznatkov, metód skúmania a praktickej činnosti sociálnej práce. Prieniky vytvára predovšetkým so sociálnymi vedami a činnosťami, s psychologickými a medicínskymi vedami a činnosťami. Prieniky vied a praxe sú zreteľné tak v rovine teórie, ako aj v rovine výskumných metód a v rovine praktickej činnosti sociálnej práce.

Obsah sociálnej práce ako systému poznania a praktických činností v určitej krajine a spoločnosti, závisí vo svojich začiatkoch etablovania sa od toho, kto je iniciátorom a zakladateľom sociálnej práce v danom čase a spoločenskom priestore, na základe čoho sa sociálna práca vymedzila a osamostatnila sa, ako daná spoločnosť chápe, uplatňuje a rozvíja potenciál sociálnej práce ako vedy a praktickej činnosti.

Na samotnom vzniku a utváraní novodobej sociálnej práce na Slovensku v 90tych rokoch dvadsiateho storočia sa významne podieľali odborníci rôzneho vedeckého a odborného zamerania. Mala som to šťastie, že som bola osobne angažovaná v činnostiach, ktoré sa v tých časoch týkali etablovania sociálnej práce na Slovensku. Iniciatíva a prvé počiny treba pripísať odborníkom z oblasti sociológie, psychológie, sociálnej andragogiky, sociálnej pedagogiky a odborníkom z rezortu zdravotníctva a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Iniciátori rozvoja sociálnej práce na Slovensku

Iniciátormi rozvoja teórie a aplikovania sociálnej práce na Slovensku v jej počiatkoch od roku 1990, boli podľa našich vedomostí, predovšetkým vedeckí, výskumní, pedagogickí a odborní pracovníci univerzitných pracovísk. Títo pracovníci súbežne, bez určenia prvenstva, utvárali takmer súčasne teóriu a študijný odbor sociálna práca. Pričom vymedzili aj oblasti praktickej činnosti sociálnej práce a profesiogram sociálnych pracovníkov na Slovensku. Na rozvoji sociálnej práce sa podieľali vysokoškolské pracoviská, ktoré uvedieme bez nároku na hodnotenie ich dôležitosti, alebo ich prínosu k rozvoju sociálnej práce. Nemám vonkoncom v úmysle zoradiť ich podľa významnosti. Z nášho pohľadu a vlastnej skúsenosti z tých čias, každé pracovisko prinieslo do portfólia sociálnej práce niečo dôležité a jedinečné. V podstate všetky dokopy konštituovali sociálnu prácu ako vysokoškolský študijný odbor a oblasť spoločenskej praxe na Slovensku.

Autorka príspevku si je vedomá toho, že okrem nižšie uvedených pracovísk sa na rozvoji sociálnej práce podieľali aj ďalšie príslušné pracoviská na Slovensku. Avšak, v tomto príspevku si nekladieme za cieľ „mapovať“ ich rozsah a nemáme ani ambície obsiahnuť plejádu pracovísk a prístupov. Ide nám o základnú orientáciu vo vtedajšom dianí a teda podávame informácie z vlastnej pamäti.

Vybrané pracoviská utvárania vysokoškolského študijného odboru Sociálna práca v Slovenskej republike

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – otvorila v roku 1991, ako prvá na Slovensku, vysokoškolské štúdium v odbore Sociálna práca na Katedre sociálnej práce. Pracovníci tejto fakulty pod vedením interdiscipinárne erudovaného prof. Jána Gaburu a za pôsobenia vynikajúceho experta sociálnych vecí doc. Štefana Strieženca ( v tom čase autora jedných z prvých učebníc sociálnej práce), spolu s erudovaným tímom pracovníkov katedry sa podieľali na rozvoji hlavne poradenskej a psychologickej paradigmy v sociálnej práci. Publikovali mnohé knihy a zborníky z oblasti sociálnej práce a usporadúvali pravidelne konferencie so zameraním na sociálnu prácu.

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove – od roku 1990 sa na tejto fakulte, pod vedením nenahraditeľnej prof. Anny Tokárovej, rozpracovala hlavne sociologická, výchovná a vzdelávacia paradigma sociálnej práce s dospelými ľuďmi. Hlavným pričinením prof. Tokárovej a na základe jej neúnavnej expertnej činnosti pre štátne decízne sféry, sa vďaka jej osobnému nasadeniu usporiadali na tejto fakulte prvé medzinárodné konferencie odborníkov so zameraním na teóriu, aplikáciu a prax sociálnej práce. Pričinením pani profesorky vyšla aj prvá vysokoškolská učebnica sociálnej práce na Slovensku, ktorá podnes tvorí základ vedomostí študentov odboru Sociálna práca a je pre nich zväčša povinnou literatúrou. Učebnica vyšla v niekoľkých vydaniach.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – od roku 1990 sa pracovníci Katedry andragogiky tejto fakulty iniciatívne podieľali na etablovaní a rozvoji sociálnej práce na Slovensku prostredníctvom študijnej špecializácie sociálna andragogika. Hlavný podiel na utváraní študijnej špecializácie sociálna andragogika má predovšetkým vynikajúci vedec a pedagóg prof. Ján Perhács, v spolupráci s interdisciplinárne zameranou prof. Máriou Machalovou a PhDr. Leou Šírovou-Szabovou.

Pracovníci katedry rozvíjali andragogickú, to znamená výchovno-vzdelávaciu paradigmu v sociálnej práci v rámci študijnej špecializácie sociálna andragogika. Vedeckovýskumné aktivity pracovníkov katedry smerovali k sociálne znevýhodneným a marginalizovaným sociálnym skupinám dospelých a seniorov. Pracovníci katedry intenzívne výskumne participovali od roku 2000 do 2002 na medzinárodnom projekte v rámci programu Európskej komisie Sokrates. Išlo o prvý edukačný projekt na Slovensku vôbec, ktorý bol podporený Európskou Komisiou. Riešil sa pod názvom „Získavanie cieľových skupín vzdelávania dospelých“. Projekt realizovali pracovníci Katedry andragogiky FFUK pod vedením prof. M. Machalovej (autorky tohto príspevku), v spolupráci s partnerskými pracoviskami vo Fínsku, v Belgicku, v Portugalsku. Výsledky projektu boli komisárkou pre vzdelanie a Komisiou EU hodnotený vysoko pozitívne. V rámci projektu sa uskutočnili medzinárodné semináre, konferencie a vyšli v anglickom jazyku a v príslušných národných jazykoch viaceré publikácie, ktoré zužitkovali pracoviská a odborná verejnosť na Slovensku, v Belgicku, Fínsku a Portugalsku.

Participácia autorky príspevku na etablovaní sociálnej práce na Slovensku Špecializácia sociálna andragogika

Na tomto mieste si dovolíme informovať o našej participácii na založení, spolugarantovaní a rozvoji vedeckovýskumnej a vzdelávacej základni, nového vedeckého zamerania a študijnej špecializácie sociálna andragogika, na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným autorom konceptu sociálna andragogika bol prof. Ján Perhács. Spoluzakladateľkou sociálnej andragogiky bola prof. Mária Machalová (autorka tohto príspevku) a úspešnou pokračovateľkou v započatej práci na poli sociálnej andragogiky je PhDr. Lea Šírová-Szabová, ktorá je autorkou, na Slovensku prvej a zatiaľ ojedinelej, publikácie s názvom Sociálna andragogika.

Na Katedre andragogiky FFUK v Bratislave sa v rámci študijnej špecializácie Sociálna andragogika profesionalizovali a podnes profesionalizujú študenti - budúci odborníci na pracovné činnosti v sociálnej oblasti praxe. Profesijná príprava sa v počiatkoch sociálnej andragogiky realizovala vysokoškolským vzdelávaním prvého (Bc.), druhého (Mgr,) a tretieho (PhD.) stupňa denného vysokoškolského vzdelávania na Katedre andragogiky FFUK v Bratislave. Štúdiom v rámci ďalšieho vzdelávania sa však mali možnosť profesionalizovať aj odborníci z praxe, ktorí už pôsobili v sociálnej oblasti, ale nemali potrebnú kvalifikáciu. Títo odborníci boli pripravovaní pre špecializované inštitúcie sociálnej práce, ktoré na Slovensku v tom čase vznikali, boli to: úrady práce, zariadenia sociálnych služieb, organizácie poskytujúce sociálnu pomoc. Odborníci boli pripravovaní na poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb v zmysle zákona, teda na vykonávanie sociálnej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie prostredníctvom: sociálneho poradenstva, sociálno-právnej ochrany, sociálnych služieb, služieb zamestnanosti.

Kurikulum vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci

Na základe nášho odborného zamerania sme sa, v spomínanom období utvárania identity sociálnej práce na Slovensku, podieľali na príprave kurikula vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci. Zodpovednými odborníkmi za výsledné znenie kurikula boli významní vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci prof. Anna Tokárová a prof. Peter Ondrejkovič a za decíznu sféru pre oblasť praxe sociálnej práce prof. Milan Schavel. Spomenuté kurikulum podnes tvorí všeobecný základ študijného plánu a obsahu študijných programov vo vysokoškolskom študijnom odbore sociálna práca na Slovensku. Vytvorenie jednotného všeobecného kurikula vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci iniciovala skupina odborníkov pod vedením doc. Štefana Strieženca, prof. Anny Tokárovej, prof. Milana Schavela v priebehu pracovného seminára užšej skupiny expertov. Seminár sa konal v roku 2000 pod názvom Multidisciplinárny prístup v sociálnej práci, v obci Malá Lučivná, pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Založenie Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike

Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že v roku 1997 sa vytvorila odborná iniciatíva pod vedením prof. Anny Tokárovej na prípravu založenia Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike. K založeniu Asociácie došlo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Boli sme jednou zo zakladajúcich členiek tejto Asociácie. Hlavnou autoritou tejto iniciatívy bola prof. Anna Tokárová.

Prvá vysokoškolská učebnica sociálnej práce na Slovensku

Vzdelávanie odborníkov pre oblasť sociálnej práce a budovanie profesijného statusu študentov odboru sociálna práca sa nezaobišlo bez odbornej literatúry z tejto oblasti vedy, výskumu a praktickej činnosti.

Činorodosť významnej osobnosti sociálnej práce na Slovensku prof. Anny Tokárovej nepoznala žiadne prekážky. Zanietenosť a vysoká angažovanosť vo výchove a vzdelávaní študentov pre oblasť sociálnej práce, viedla prof. Annu Tokárovú k osloveniu širšieho tímu autorov, poväčšine vysokoškolských pedagógov, ktorí prispeli svojim odborným textom do rozsiahlej celoštátnej vysokoškolskej učebnice pod názvom Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Sme radi, že sme boli súčasťou kolektívu autorov tejto významnej publikácie. Prvé vydanie učebnice vyšlo v roku 2002 a pre veľký dopyt doteraz už vyšlo sedem vydaní.

Autor: Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!