Zborník z konferencie ,,Sociálne služby v regióne 2 - Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách" v PDF (10.11.2011, Skalica)

nov 29 2011

KOVAĽOVÁ, Mária – MÁTEL, Andrej– ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi.

Predhovor

Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku a ani v okolitých postkomunistických štátoch zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb, čiže by sa dal ako systém vyučovať na škole a aplikovať v praxi. Dokumentačný systém pri tom chápeme ako jeden z priamych nástrojov na zvyšovanie kvality služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ktorého primerané uspôsobenie a zavedenie má priamy a bezprostredný dopad na zvýšenie kvality služby. Niektoré zariadenia sociálnych služieb vedú dokumentáciu čiastočne. Riadenie dokumentácie však nie je zabezpečené písomným postupom, ktorý by mal znaky riadenej dokumentácie písomne fixovaných pravidiel.

Prvé zistenie z praxe: dokumentácia je nejednotná, ťažko preskúmavateľná a ešte ťažšie hodnotiteľná. Vzhľadom k tomu, že neboli definované procesy, neexistovala jednotná odborná terminológia a neboli stanovené ani ciele kvality a plány kvality jednotlivých činností, ani odborné štandardy k výkonom, nie je možné zabezpečiť ani hodnotenie výstupov z dokumentácie.

Druhé zistenie z praxe: Zariadenia sociálnych služieb realizujú veľké množstvo výkonov, ktoré nie sú zoradené podľa vstupov a výstupov do procesov. Týchto procesov a výkonov sa zúčastňuje viac ľudí. Pre zabezpečenie optimálnej starostlivosti je nevyhnutné, aby každá osoba personálu vedela čo robila iná osoba personálu, buď v inom čase, alebo v inom procese. Preto ako dôležitý pracovný nástroj pre kvalitu môžeme na tomto mieste určiť vedenie riadenej dokumentácie.

Tretie zistenie z praxe: Dokumentácia o klientovi je „rozhádzaná“, teda oddelená do jednotlivých oddelení (opatrovanie, ošetrovanie, rehabilitácia, poradenstvo atď.) a preto nevieme zabezpečiť celistvý obraz klienta, ktorý by nám pomohol vypracovať metodický postup s komplexnou starostlivosťou a s individuálnym prístupom.

Dôkazy, ktoré môžeme menovať:

  • prax ukazuje, že vďaka dokumentovanému systému sa trvalo zlepšuje efektívnosť prevádzky zariadenia;
  • trvalo sa znižuje počet zanedbaní, chýb, zameškaní a kompetenčných sporov;
  • zo strany klientov a ďalších záujmových partnerov sa zosilnene požaduje dôkaz účastí opatrení na zaistenie kvality. Viesť tieto dôkazy je možné čierne na bielom zodpovedajúcou smernicou a dôkazovou dokumentáciou;
  • dokumentácia umožňuje organizácii z diaľky a do diaľky ukázať jej transparentnosť vo vzťahu ku kvalite a kontrolovateľnosť, čím si zabezpečuje aj dôveryhodnosť u klientov.

Z našej praxe sme zaznamenali aj ďalšie dôvody, ktoré slúžia ako:

  • podklady pre systémové hodnotenie (interný a externý audit;
  • podklady pre analýzu kvality a zlepšovanie kvality;
  • podklady ako dôkazy spôsobilosti kvality pre klientov, poisťovne, a ďalších záujmových partnerov;
  • podklady pre kvalifikáciu pracovníkov a motiváciu pracovníkov.

Nejednotnosť dokumentácie spolu s neexistenciou kvalifikovaných doporučení v oblasti sociálnej a zdravotníckej dokumentácie vedie k znižovaniu jej kvalít.

Vyššie uvedené zistenia a dôvody nás viedli k tomu, aby sme danú problematiku neponechali len na pleciach riadiacich pracovníkov a odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb alebo v teréne, ale aby sme otvorili nový odborný dialóg aj pre pedagogických pracovníkov v akademickej obci. Od konferencie očakávame prvé podnety a otázky z praxe a spoločnú swot analýzu súčasného stavu v danej problematike administratívy a dokumentácie.

Keďže sociálna práca je v rámci Ústavu Dr. P. Blahu v Skalici VŠ ZaSP sv. Alžbety úzko spojená s ošetrovateľskými a zdravotníckymi odbormi, osobitá časť zborníka bude venovaná príspevkom z týchto odborov, ktoré na konferencii odzneli v rámci samostatnej sekcie.

Verím, že vďaka prednášateľom, ale aj diskutérom z praxe sa nám podarí splniť cieľ medzinárodnej odbornej konferencie.

Mária Kovaľová

V Skalici, 10. 11. 2011


OBSAH

I. SEKCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Administratíva a riadená dokumentácia
Mária KOVAĽOVÁ

Eticky senzitívna administrácia a dokumentácia v sociálnych službách
Andrej MÁTEL

STN EN ISO 9000 a podmienky kvality v zákone o sociálnych službách
Ondrej BUZALA

Sociálne programy implementované v samospráve Bziny a možnosti ich exaktného merania
Ján BEŇUŠ, Daniela GIERTLIOVÁ

II. SEKCIA ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a informovaný súhlas
Zdenko MIKULIČKA

Manažment starostlivosti o nehojace sa rany v domácom prostredí
Júlia POLÁKOVÁ, Henrieta NOVKOVÁ

Obezita v detskom veku - možnosti jej prevencie
Dagmar MIKULIČKOVÁ

Školská mládež a šport
Daniel KRUTÝ

Psychické a fyzické zmeny u žien v období menopauzy
Henrieta NOVKOVÁ, Júlia POLÁKOVÁ

_____________________________

Vydalo: Občianske združenie ELISABETH
ISBN: 978-80-970567-2-8
EAN: 9788097056728

Zborník v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK_socialne_sluzby_Skalica_2011.pdf2.04 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!