Terénna sociálna práca v meste

sep 23 2013

Terénnu sociálnu prácu v Prešove realizujeme vďaka Národnému projektu – Terénna sociálna práca v obciach, ITMS: 27120130525 od 1. januára. 2013 na základe Zmluvy o spolupráci č. 256/2012-IZ-5.0/V s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave.

Mesto Prešov vykonáva terénnu sociálnu prácu pomocou terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca prvého alebo druhého stupňa. Pracujú v troch lokalitách mesta: Stará Tehelňa, Pod hrádkom a Tarasa Ševčenka. Svoju činnosť sústredili najmä v Starej Tehelni, kde máme najväčšie zoskupenie občanov z marginalizovanej rómskej komunity – asi 2 000 obyvateľov. Títo žijú v bytovkách s nižším štandardom. Terénni sociálni pracovníci preto svoju činnosť uskutočňujú priamo v tejto mestskej časti, v špeciálne upravených unimobunkách. Zameriavajú sa na odbornú poradenskú činnosť, pomocnú administratívu pre týchto občanov, ktorí sú vo väčšej miere negramotní a sprevádzajú ich aj na úrady, inštitúcie, do škôl a mimoškolských zariadení.

Terénni sociálni pracovníci sa zväčša venujú:

Sociálnej oblasti

 • poskytujú základné sociálne poradenstvo,
 • sprevádzajú klientov celým prípadom - pomoc klientovi pri definovaní problému a následnom postupe riešenia,
 • vedú klientov k zodpovednému plánovaniu rodinného rozpočtu a pomáhajú s riešením finančných problémov (pôžičky, exekúcie, splátkové kalendáre...),
 • poskytujú komplexné poradenstvo pri vybavovaní dávok sociálnej pomoci a ich príspevkov (dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, rodinné prídavky.....),
 • spolupracujú s jednotlivými inštitúciami na území Mesta Prešov – ÚPSVaR Prešov, mestská a štátna polícia, školské a zdravotnícke zariadenia.

Sociálno-právnej ochrane a kuratele

 • vykonávajú prácu s rodinami pri eliminácii záškoláctva, prispievajú k zlepšeniu komunikácie medzi rodičmi maloletých a pedagógmi,
 • pravidelne informujú rodiny o zápisoch do MŠ a ZŠ, sprevádzajú pracovníkov škôl pri zápisoch v komunite,
 • pracujú s rodinami pri zabezpečení dobrej rodinnej starostlivosti o maloletých (zdravotné poradenstvo, prevencia patologických javov, pomoc s výchovnými problémami v rodinách),
 • pomáhajú obetiam domáceho násilia a spolupracujú s relevantnými inštitúciami pri riešení týchto prípadov.
 • poskytujú základné sociálne poradenstvo rodinám, v ktorých existujú patologické javy (alkoholizmus, drogy, gamblerstvo).

Bývaniu

 • vysvetľujú postup pri podávaní žiadostí o byt, opakovanom nájme, spoločnom nájme, pri trvalom a prechodnom pobyte, prihlásení a odhlásení osôb v domácnosti,
 • pomáhajú klientom pri riešení dlhov na nájomnom, chránia klientov pred možnými následkami súvisiacimi s neplatičstvom, pomáhajú s tvorbou splátkových kalendárov,
 • spolupracujú so správcom bytových domov pri zabezpečovaní nevyhnutných opráv a havarijných stavov.

Skúsenosť s realizáciou sociálnej práce v teréne je povzbudivá. Od januára 2013, keď sa začalo s implementáciou tohto projektu, do konca školského roku, čiže do júna 2013, sa zlepšila školská dochádzka detí do základnej školy. Terénni sociálni pracovníci sú informovaní učiteľmi o dochádzke a školských výsledkov jednotlivých žiakov. V prípade problémov s týmito žiakmi, terénni sociálni pracovníci riešia nedostatky s rodičmi detí.

Osvedčilo sa nám aj riešenie zadlženosti pri platení nájomného spisovaním dohôd o splátkach nájomného v primeraných sumách, a tak predchádzame deložácii a strate ubytovania u týchto problémových občanov.

Úspech s deťmi z MRK v popoludňajších hodinách, v čase voľna a prázdnin majú odborní zamestnanci z nadácie Člověk v tísní. Realizujú športové a kultúrne podujatia, letné tábory, súťažia vo vedomostných kvízoch, v tanci , speve a kreslení.

V tejto práci sa nám uplatnilo aj vedenie spisovej dokumentácie o každej rodine a o každom jej členovi osobitne. Zaznamenávame tam intervencie, poznatky, skúseností, problémy a návrhy na ich vhodné riešenie.

Aj keď projekt realizujeme iba od januára tohto roku, myslíme si, že terénna sociálna práca medzi občanmi z marginalizovanej rómskej komunity prináša svoje úspechy. V práci plánujeme pokračovať aj naďalej. Pripravili sme ďalšie projekty, v ktorých chceme drobnými remeselnými prácami zamestnať aj rodičov z tejto komunity, ktorí zväčša patria medzi dlhodobo nezamestnaných občanov a aspoň takto môžu prispieť k riešeniu svojej zamestnanosti. Zdá sa teda, že doterajšia implementácia terénnej sociálnej práce v meste u tejto skupiny obyvateľstva obstála.

Autor: PhDr. Anna Zákutná

DSCF6077
DSCF6173
DSCF6150
DSC01125
DSC01126