Recenzia monografie: Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím

máj 29 2019

MORAIS, M. M., RAPSOVÁ, L. 2017. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragogická společnost, z. s. 120 s. ISBN 978-80-905460-9-7.V roku 2017 vydala Česká andragogická společnosť vedeckú monografiu s názvom Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím, ktorej autorkami sú doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD. a Mgr. Lucia Rapsová. Obe autorky pôsobia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na katedre pedagogiky a zaoberajú sa problematikou rozvíjania sociálnych spôsobilostí u rôznych cieľových skupín. Vedecká monografia bola výstupom v rámci výskumnej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti.

Recenzovaná publikácia rozoberá problematiku tréningu sociálnej kompetencie, prihliadajúc na špecifiká cieľovej skupiny dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím a vychádza nielen z oblasti andragogiky, edukológie a psychológie, ale taktiež zo skúseností autoriek pri vedení tréningových programov zameraných na rozvíjanie sociálnej kompetencie. Autorky v publikácii rozpracovali základné teoretické prístupy k tréningu sociálnej kompetencie, vzhľadom na cieľovú skupinu dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím a ponúkli aj ďalšie možnosti jej rozvíjania s dôrazom na kognitívno-behaviorálny prístup. V recenzovanej publikácii autorky akcentujú rozdielny prístup u tejto cieľovej skupiny vo výchovno-vzdelávacom procese v porovnaní s inými cieľovými skupinami a poukazujú na potrebu prispôsobenia cieľa, obsahu, metód a zásad vzhľadom na druh a stupeň postihnutia.

Monografia je tvorená 120-timi stranami a obsahovo je rozčlenená na štyri hlavné, na seba logicky nadväzujúce kapitoly, pozostávajúce z ďalších podkapitol. Prvé dve kapitoly pojednávajú o teoretických východiskách vzhľadom na cieľovú skupinu dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím a vymedzenie sociálnej kompetencie. Ďalšie dve kapitoly sa zaoberajú tréningom sociálnej kompetencie, opisujú kognitívno-behaviorálny prístup k tréningu sociálnej kompetencie a praktickú organizáciu takéhoto tréningu.

Prvá kapitola už svojím názvom Dospelý a senior so zdravotným postihnutím predikuje teoretickú šírku danej problematiky. Analyticko-synteticky spracováva jednotlivé druhy postihnutia s akcentom na ich etiológiu, symptomatológiu, špecifické prejavy i psychologické osobitosti jednotlivcov s daným druhom postihnutia, pričom funkčne prepája poznatky viacerých vied. Taktiež ponúka charakteristiky daného druhu postihnutia, jeho vymedzenie z pohľadu viacerých autorov či jeho klasifikáciu. Za prínosné možno považovať najmä záverečné spracovanie daných druhov postihnutia vo forme tabuliek, ktoré ponúkajú prehľadnejšie špecifiká konkrétneho druhu postihnutia na jednej strane, a na strane druhej špecifiká edukácie danej cieľovej skupiny.

V druhej kapitole, venovanej sociálnej kompetencii a možnostiam jej poznávania autorky vymedzujú chápanie sociálnej kompetencie, pričom jej charakter špecifikujú vo vzťahu k dospelému a seniorovi so zdravotným postihnutím. Kapitola púta pozornosť aj vlastným návrhom modelu sociálnej kompetencie. V rámci tejto kapitoly autorky, vo vzťahu k sociálnej kompetencii, vyzdvihujú tréning zameraný na jej rozvoj, podporujúci osobnostný rast dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím, kvalitu ich sociálnych vzťahov a v neposlednom rade i kvalitu ich života.

Kognitívno-behaviorálny prístup k tréningu sociálnej kompetencie je obsiahnutý v kapitole č. 3. Úvod tejto kapitoly ponúka opis jednotlivých teórií učenia, úzko nadväzujúcich na kognitívno-behaviorálny prístup. V ďalšej časti sú rozpracované metódy využité v tréningu sociálnej kompetencie, súvisiace s vytvorením nového, zmenou a spevnením existujúceho a odstraňovaním nežiaduceho správania.

Cieľom poslednej, štvrtej kapitoly, dotýkajúcej sa organizácie tréningu sociálnej kompetencie bolo poskytnúť východiskové informácie potrebné pri tvorbe, realizácii a vedení tréningu sociálnej kompetencie. Kapitola obsahuje poznatky späté s formálnymi aspektami organizácie tréningu, cieľmi, obsahovou náplňou tréningu z hľadiska etáp tréningovej práce či zahájením tréningu sociálnej kompetencie a diskutuje otázky spojené s výberom foriem, v ktorých môže tréning sociálnej kompetencie prebiehať. Autorky bližšie špecifikujú formu individualizovaného tréningového programu a skupinovú formu tréningu a v oboch prípadoch uvádzajú konkrétne príklady na vytvorenie takéhoto typu tréningového programu. Súčasťou tejto kapitoly je aj osobnosť trénera v tréningu sociálnej kompetencie, požiadavky na túto rolu a jednotlivé podkapitoly sú rozčlenené vzhľadom na úlohy v osobitných fázach tréningovej práce. Problematiku uzatvára hodnotenie tréningu sociálnej kompetencie s praktickým príkladom hodnotiaceho formulára pokroku dosiahnutého počas tréningu.

Autorky monografie zvolili pútavú, ľahko čitateľnú formu podania informácií a ponúkli relatívne komplexné poznatky obohatené o praktické ukážky. Vedecký kredit publikácie zvyšujú aj jej recenzenti – prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., PhDr. Petra Jedličková, PhD. a doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., ktorí sú renomovanými odborníkmi v predmetnej oblasti. Monografia zužitkováva informácie z rôznych relevantných domácich i zahraničných zdrojov, uvedených v závere práce, je logicky štruktúrovaná a v nej obsiahnuté závery a postrehy môže využiť odborná ale i laická verejnosť, predovšetkým andragógovia, pedagógovia, študenti andragogiky, špeciálnej pedagogiky a všetci tí, ktorí sa zaoberajú problematikou vzdelávania zdravotne postihnutých.

Autorka recenzie: Mgr. Radka Zimanová

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!