Zborník Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Ružomberku v PDF, 2010

nov 3 2012

Zborník z vedeckej konferencie Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Ružomberku, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2010.

Príhovor

Príprava a tvorba komunitného plánu (KP), ako aj samotný komunitný rozvoj mesta, je zdĺhavý a náročný proces. Keď6e legislatíva ukladá mestám vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti sociálnych slu6ieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií, ako aj riešiť miestne sociálne problémy, pristúpilo mesto Ružomberok k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb. Komunitný plán, ktorý nadväzuje na plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, má za úlohu zmapovať miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb a taktiež stanoviť krátkodobé ciele mesta. Plán určuje priority rozvoja tak, aby celkový výsledok dosiahol dlhodobé vízie rozvoja sociálnych služieb mesta, ktoré postupne napomôžu rôznym oblastiam verejného života.

Komunita je spoločenstvo – spoločenské nažívanie ľudí. Mesto so svojimi občanmi je takýmto spoločenstvom. Vedeniu mesta záleží na svojich občanoch – na svojej komunite, preto 22. septembra 2010 Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo plánovanie sociálnych služieb metódou komunitného plánovania v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade s metodikou pre komunitné plánovanie.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám našich občanov. Ide o metódu plánovania, ktorej sa priamo zúčastňuje samotná verejnosť, teda tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Úlohou procesu je posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta a predchádzať sociálnemu vylúčeniu, či izolácii ohrozených jednotlivcov alebo niektorých sociálnych skupín.

Aby sa stanovené ciele mohli stať realitou, je potrebné vytvoriť primerané nástroje. Predovšetkým je potrebné vypracovať kvalitnú analýzu potrieb, ktoré treba uspokojiť u jednotlivých sociálnych resp. znevýhodnených skupín. Táto analýza potrieb bude východiskom pre plánovanie sociálnych služieb na úrovni nášho mesta.

Komunitné plánovanie je otvorený proces a ten nekončí vypracovaním komunitného plánu, ale neustále zisťuje potreby a hľadá najlepšie riešenia v tejto oblasti. Keďže prípravy a tvorby KP sa zúčastňuje početná skupina občanov z radov odborníkov a verejnosti, bez ktorých by sa nám nepodarilo tento dokument pripraviť, dovoľte mi aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do tohto procesu. Moja veľká vďaka patrí predovšetkým Ústavu sociálnych vied a Katedre verejnej správy a práva na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku za ich aktívnu a korektnú spoluprácu.

Ing. Dagmar Majeríková
vedúca Oddelenia sociálnych vecí a kultúry mesta Ružomberok


OBSAH

Prvá časť
Proces komunitného plánovania sociálnych služieb

Irena Kamanová: Proces komunitného plánovania a sociálne služby

Jozef Mulík: Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Oľga Okálová – Miroslav Pilát: Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb

Miroslava Tokovská: Zavedenie nástroja samohodnotenia CAF ako podkladu na skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb

Emília Janigová – Viera Bednárová: Komunitné plánovanie v Dolnom Kubíne

Gabriela Saxová – Kvalita vodcovstva – základný princíp v zlepšovaní služieb

Druhá časť
Cieľové skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb

Kristína Račková: Kooperácia a význam sociálnych inštitúcií ako nástroj realizácie komunitného plánovania v prevencii drogových závislostí

Roman Bartoš: Komunitné plánovanie sociálnych služieb pre marginalizované rómske komunity

Michaela Šavrnochová: Sociálne poradenstvo v oblasti alkoholovej závislosti

Janka Šolcová: Dobrovoľníctvo a možnosti jeho potenciálu v práci s komunitou

Daniel Markovič – Katarína Markovičová: Kariérové poradenstvo a trh práce v Ružomberku

Anna Paločková: Muzikoterapia a arteterapia ako podporné aktivity v preventívnom programe v rámci komunitného plánovania

Zostavovateľ
doc. PhDr. Irena KAMANOVÁ, PhD.
Mgr. Daniel MARKOVIČ

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
ISBN 978-80-8084-661-9

PrílohaVeľkosť
komunitne_planovanie_socialnych_sluziebRK.pdf1.15 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!