Publikácia Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie

apr 1 2014

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
PREDSLOV

Učebný text, ktorý predkladáme študentom a odborníkom pôsobiacim v sociálnej oblasti teórie i praxe, je druhé, doplnené a rozšírené, vydanie našej publikácie Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie - Študijná príručka, Brno: IMS, 2010.

Boli by sme radi, ak by sme motivovali čitateľov tejto publikácie k premýšľaniu o životných témach, aj prostredníctvom štúdia učebného textu, v ktorom môžu nájsť inšpirácie pre svoje žitie. Témy biodromálnej psychológie, čiže psychológie životnej cesty sú blízke každému preto, lebo sa bezprostredne týkajú spôsobu ako poznať a chápať myslenie, emócie a city, motiváciu, správanie a činy seba samého, ako aj druhých ľudí.

Nikdy nekončiaca úloha osobnosti bola vyjadrená už pradávno vetou „Poznaj sám seba“. Toto múdre napomenutie ľudí je spojené s hlavnou úlohou života každého človeka, ktorou je poznať svoje životné poslanie a snažiť sa o jeho naplnenie v priebehu vlastného žitia. Pripomíname to preto, že biodromálna psychológia je takou aplikovanou psychologickou vedou, ktorá napomáha ľuďom odkryť vlastné možnosti, nazvané individuálny potenciál a motivuje ich k poznaniu a konaniu v kontexte jedinečnej konfigurácie individuálnej životnej cesty.

V rámci biodromálnej psychológie odborníci formulujú nielen teoretické, ale aj praktické spôsoby ako ľudí viesť k tomu, aby žili svoj život autenticky, teda v súlade so svojím životným poslaním, čiže v harmónii so sebou samými – svojím vnútorným Ja. Poznatky tejto vedy sú uplatňované v rôznych druhoch poradenstva zameraného na rozvoj potenciálu ľudí, a na ich schopností psychicky a sociálne sa adaptovať v spoločnosti, integrovať sa ako osoba a kultivovať svoju osobnosť v priebehu svojho žitia.

Na záver si dovolíme parafrázovať slová mysliteľa Konfucia, ktorými zároveň vyjadrujeme svoju úctu a náklonnosť k čitateľom tejto publikácie.

K životnej múdrosti môžeme dospieť tromi cestami:
napodobovaním, to je cesta najľahšia,
skúsenosťami, to je cesta najťažšia,
premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.

BRATISLAVA, 2011 MÁRIA MACHALOVÁ

SUMMARY

The complex – holistic approach to knowledge and research is also one of the progressive psychological attitudes towards personality. A person is an object conceived of as a unique and indivisible whole of biological, psychological, spiritual and social qualities that together comprise a human being. A person’s ability to grow, develop and evolve is not only assumed, but even emphasized in his qualities of an individual, of personality and individuality.

A person can be analyzed by taking apart his constituent parts, but none of them can be studied and understood in isolation. The whole functions according to rules that cannot be determined when it is broken down into pieces. Individuals have a tendency to try to realize their aims and develop as a person their entire lives. Life’s wisdom, it is said, is revealed when a lifetime draws to a close. What happens with one’s psyche, and with one’s experiences and behavior during the course of one’s lifetime from point X, one’s birth, until point Y, the end of one’s life on Earth, is the subject of Lifespan psychology (biodromal developmental psychology). People’s own efforts and life-long learning are crucial to their psychological development.

This publication has two goals: to contribute to the development lifepath psychology, and to encourage readers to put the ideas of biodromal developmental psychology to use in their professional activities and personal lives.

Mária Machalová
Bratislava, 2011


OBJEDNAŤ KNIHU
OBSAH

1. KAPITOLA
PSYCHOLÓGIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH
1.1 Cieľ a význam psychologickej prípravy pre pomáhajúce
profesie

2. KAPITOLA
KONCEPT BIODROMÁLNEJ PSYCHOLÓGIE
2.1 Terminologický výklad relevantných pojmov
2.2 Biodromálna koncepcia psychického vývinu a rozvoja človeka
2.3 Životné štádiá a vývinové úlohy
2.4 Individualizačný proces a individuálny potenciál v psychickom vývine

3. KAPITOLA
UČEBNÝ TEXT
3.1 Biodromálna psychológia - Psychológia životnej cesty
3.1.1 Psychický vývin a rozvoj človeka. Pojmy - rast, vývin, rozvoj, zrelosť
3.1.2 Životná cesta. Životné udalosti. Životné vývinové a rozvojové úlohy
3.1.3 Pojmy - indivíduum, osobnosť, subjekt, individualita
3.1.4 Jedinečnosť a všeobecnosť osobnosti, človek ako subjekt a individualita
3.2 Prameň poznania biodromálnej psychológie – vybrané teórie psychológie osobnosti
3.2.1 Humanistická psychológia
3.2.1.1 Abraham Maslow - prístup k vývinu osobnosti
3.2.1.2 Carl Rogers - na klienta zameraná teória a terapia
3.2.2 Sigmund Freud - klasická psychoanalýza
3.2.3 Carl Gustav Jung - analytická psychológia
3.2.4 Erik Erikson - súčasná psychoanalytická teória
3.2.5 Gordon Allport - teória jedinečnosti osobnosti
3.2.6 Albert Bandura - osobnosť ako sociálne učenie

Názov: BIODROMÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE (UČEBNÝ TEXT)

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Recenzenti:
doc. PhDr. MARTA ČERNOTOVÁ, CSc.
PhDr. LEA SZABOVÁ - ŠÍROVÁ, PhD.
PhDr. TOMÁŠ HANGONI, PhD.

Preklad summary: Mgr. Darina Reguliová

Vydala PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA, PREŠOV

Rok vydania: 2011
Druhé doplnené a rozšírené vydanie
Počet strán: 107
Tlač: CUBE consulting, s.r.o.

ISBN 978-80-555-0321-9
EAN 9788055503219

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!