Publikácia: Abeceda psychológie - Mariana Račková

apr 4 2011

Autorka: Račková, Mariana: Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov. Košice : TUKE, Katedra spoločenských vied, 2010. 123 s. ISBN 978-80-553-0526-4.

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov je určená hlavne poslucháčom technického univerzitného štúdia a slúži pre potreby edukačnej práce na TUKE, ako doplnkový učebný materiál. Študenti navštevujúci predmet psychológia v predkladanej učebnici nájdu vybrané kapitoly zo všeobecnej a sociálnej psychológie, ako aj zo psychológie osobnosti. Učebnica je koncipovaná ako základný učebný text a obsahuje základné informácie zo psychológie ako spoločenskej vedy, ktorá skúma osobnosť človeka.

Vysokoškolská učebnica prináša čitateľovi, študentovi a pedagógovi základné poznatky o psychológii ako vede, jej výskumných metódach, prístupoch, modeloch, čo je v dnešnej dobe veľmi aktuálna téma. Je rozdelená do 8 kapitol. V prvej kapitole sa študenti oboznámia s psychológiou ako vedou, o psychickej regulácii prežívania a správania (predmet a vymedzenie psychológie, odvetvia psychológie, základné psychologické pojmy, kategórie a podobne). Druhá kapitola s názvom Výskumné metódy v psychológii bližšie popisuje niektoré metódy ako pozorovanie, experiment, anamnézu, rozhovor, dotazník, testy, profesiogramy, obsahovú analýzu či sociometriu. Tretia kapitola ponúka vývoj psychologických prístupov a popisuje psychologické školy. Autorka túto kapitolu nazvala Prehľad psychologických prístupov. Na ňu nadväzuje ďalšia, štvrtá kapitola Cesta rozvoja, unikátny model rozvoja osobnosti. V nej sa čitatelia dozvedia viac o rozvoji osobnosti prostredníctvom tvorivo-humanistickej výchovy a o kľúčových kompetenciách. V piatej kapitole Cesta poznania, nižšie kognitívne procesy a názorné poznanie ako základná forma fungovania živých systémov, sa bližšie popisuje pociťovanie, vnímanie, predstavy, fantázia a pozornosť. Ďalšia časť s názvom Cesta riešenia, psychologické aspekty vyšších kognitívnych funkcií, ďalej popisuje pamäť, učenie, myslenie a reč. V siedmej kapitole Cesta výkonu, motivácia, vôľa, rozhodovanie, sú vymedzené princípy motivácie, motivačné faktory, základné teórie motivácie, výkon a motivácia a tiež vôľové a rozhodovacie procesy. Posledná ôsma kapitola je Cestou zvládania. Ide o záťažové situácie, stres, konflikty, frustráciu a závislosť. Študenti sa tu dozvedia aj o efektívnych formách, ako zvládať záťaž a životné ťažkosti.

Ako uvádza autorka, absolvovaním predmetu Abeceda (základy) psychológie, poslucháči II. etapy univerzitného štúdia na TUKE získajú pojmotvorný základ zo všeobecnej psychológie. Osvoja si aktuálne všeobecno-psychologické poznatky rešpektujúc novú paradigmu v edukácii, ktorá kladie dôraz na humanistický prístup. Poznatky ponúkané v rámci abecedy psychológie by mali rozšíriť doterajší vedomostný potenciál študentov, prehĺbiť ich sebapoznanie a sebareflexiu, pomôcť lepšie porozumieť motívom myslenia a konania iných, umožniť korekciu nesprávnych názorov a postojov, umožniť vhľad pre lepšie pochopenie a hodnotenie tvrdení, ktoré sú realizované pod rúškom psychológie. Medzi ďalšie ciele, ktoré si predsavzala autorka pri tvorbe predkladanej vysokoškolskej učebnice patrí aj osvojovanie tzv. „mäkkých zručností“, zdravého sebavedomia, hodnotiaceho, kritického a tvorivého myslenia, efektívne zvládanie záťaže a zmysluplné využívanie voľného času. Tiež poskytuje návod ako rozumne a zároveň šťastne usmerňovať vlastný život v dobe, ktorá do značnej miery stratila oporu v tradičných životných formách a hodnotách.

Autorka v predkladanej publikácii ponúka čitateľom rozsiahlu sériu poznatkov o psychológii, ktoré sú pre študentov (a nie len technického zamerania) veľmi cenné. Text je predkladaný veľmi jasne, vecne a zrozumiteľne. Jazyková stránka je na výbornej úrovni. Predkladaná vysokoškolská učebnica zohľadňuje aktuálny stav a potreby v tejto oblasti. Knihu ocení nielen odborná psychologická verejnosť a študenti, ale privítajú ju i odborníci z oblasti pedagogiky, etiky, sociológie a ďalších príbuzných odborov. Je cennou pomôckou pre všetkých, ktorí sa zaoberajú otázkami psychológie. Vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie“ je zaujímavým čítaním a v neposlednom rade i užitočným pomocníkom pre prax.

PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD.
FM PU v Prešove

O autorke

PhDr. Mariana Račková, PhD.

Autorka pôsobí v predmetoch:
Psychológia
Management tvorivosti
Manažérska psychológia
Efektívna sociálna komunikácia
Osobnosť a globalizácia

Odborná profilácia:
Odborne sa venuje základným psychologickým disciplínam (všeobecná psychológia, psychológia osobnosti), aplikovaným (sociálna psychológia, psychológia zdravia, práce, tvorivosti, manažérska, existenciálna psychológia).
Na KSV je garantom predmetu psychológia pre bakalárske štúdium. V rámci záujmového štúdia Univerzity tretieho veku pri TUKE vystupuje ako odborný garant a lektor odboru: Človek – zdravie – životné prostredie - spôsob života a lektor odboru: Psychológia.
Koncentruje sa na problematiku drogových závislostí a ich prevenciu, koordinuje celouniverzitné pracovisko: CPPS pri TUKE.