Zborník z konferencie Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie v PDF, 2008, Prešov

jan 26 2013

Cieľom prvej elektronickej konferencie, ktorej výstupom je predložený zborník, bolo poskytnúť priestor pre výmenu informácií, skúseností a najnovších vedeckých poznatkov z oblasti špecifických porúch učenia a správania a touto cestou prispieť k zhromaždeniu odborných poznatkov v záujme efektívnej edukácie a optimálneho rozvoja osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Príhovor

Vedecké podujatia, konferencie, semináre a odborné pracovné stretnutia v oblasti špeciálno-pedagogickej starostlivosti majú na Slovensku svoju tradíciu. Našim zámerom je prispieť k tejto tradíciii odbornými a vedeckými príspevkami z oblasti inkluzívnej edukácie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania.

Inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dnes na Slovensku už realitou. Inkluzívna trieda je trieda, v ktorej žiaci s postihnutím alebo narušením cítia, že tu majú svoje miesto, že sú súčasťou všetkého diania. Vytvoriť pre žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania triedy pohody a kreativity si vyžaduje zmeny v poňatí učiteľských kompetencií.

Prvú elektronickú konferenciu realizujeme na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity nielen pre úzko špecializovaných odborníkov, ale aj pre širšie fórum pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti špecifických porúch učenia a správania. Prezentovanými príspevkami chceme okrem vedeckého prínosu či inšpirácie pre vlastné pôsobenie, ukázať nové tendencie v prakticko-výchovných oblastiach v práci so žiakmi so špecifickými poruchami učenia a správania.

Na záver chcem poďakovať za tvorivú prácu všetkým autorom hlavných referátov, autorom príspevkov a organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na príprave zborníka.

Mgr. Jarmila Žolnová, PhD.
vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky
Obsah

Hlavné referáty

Harčaríková, T.
Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách

Vitásková, K.
Speciálněpedagogická diagnostika specifických poruch učení v kontextu transferu etiologických faktorů a symptomatologie

SEKCIA 1 Včasná prevencia a intervencia SPUS

Bartoňová, M.
Stratégie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol

Košalová, K.
Receptívna realizácia hudobnej terapie u detí so špecifickými výchovno-vzdelávací potrebami

Neubauer, K.
Prevence rozvoje specifických poruch učení u dětí s vývojovou dysfázií

Žovinec, E., Lazíková, A.
Preventívny program „Cez rozprávku do školy„ v kontexte uplatňovania RTI modelu
prevencie porúch učenia v slovenských podmienkach

SEKCIA 2 Inkluzívna edukácia žiakov so SPUS

Brožová, D.
Analýza komunikatívních kompetencí žáků se specifickými poruchami učení
na základní škole

Dubayová, T.
Analýza psychologických príčin neprospievania žiaka s poruchami učenia

Kovářová, R.
Nadaný žák se specifickými poruchami učení

Mandzáková, S.
Problémy edukácie žiakov so špecifickými poruchami učenia v kontexte
školskej integrácie

Lapšanská, M.
Sociálna klíma triedy na prvom stupni základnej školy

Onderčová, V., Žolnová, J.
Vyhorenie učiteľov vzdelávajúcich žiakov s ADHD

Ustohalová, T.
S čím si učitelia nevedia poradiť

SEKCIA 3 Školský poradenský systém v inkluzívnej edukácii žiakov so SPUS

Bidmanová, J., Hloušek, V., Hrazdirová, M., Límová, M., Marossyová, P., Svoboda, P., Tvrdíková, V., Zemánková, M.
Systém prevence, pomoci a diagnostiky při SPU (sdělení z praxe)

Janeczková, K.

Komparácia rizikového správania u chlapcov s ADHD a komorbidnou opozičnou
vzdorovitou poruchou s chlapcami s ADHD

Názov: ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA A SPRÁVANIA V KONTEXTE INKLUZÍVNEJ EDUKÁCI
Editor: MANDZÁKOVÁ Stanislava, PaedDr.
Recenzent: ŽOLNOVÁ Jarmila, Mgr., PhD.
Vydavateľstvo: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
ISBN: 978-80-8068-801-1

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK_Specificke_poruchy_ucenia_a_spravania_2008.pdf801.49 KB