Dobrovoľníctvo ako služba. Zborník zo sympózia v Košiciach v PDF (2018)

máj 3 2020

Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa konalo 20. 11. 2018 v Košiciach. Organizátorom bola Teologická fakulta, Košice a Katolícka univerzita v Ružomberku.


Úvodník

Som rád, že práve Ekumenické spoločenstvo cirkvi v Košiciach v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Teologická fakulta KU ako aj KSK Košice a Mestom Košice usporiadalo medzinárodnú konferenciu pod názvom Dobrovoľníctvo ako služba na pôde Teologickej fakulty KU. Cieľom konferencie bolo totiž predstaviť náboženský rozmer dobrovoľníctva; priblížiť využitie dobrovoľníctva v jednotlivých cirkvách; motivovať ľudí k dobrovoľníctvu; zdieľať skúsenosti dobrej praxe v rámci jednotlivých cirkví. Tematické okruhy konferencie bolo predstaviť: náboženský rozmer dobrovoľníctva; dobrovoľníctvo v cirkevných spoločenstvách; dobrovoľníctvo v Košiciach; prínosy dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo môžu vykonávať ľudia bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie, náboženstvo či rasu. Je pre nás potešením, že práve Košice, kde sa koná dnešná konferencia získalo titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Košice sa tak stali prvým mestom z krajín strednej a východnej Európy a po Barcelone, Lisabone, Londýne, Sligu a Aarhuse šiestym európskym mestom, ktoré získalo toto ocenenie. Dobrovoľníctvo má v Košiciach dlhoročnú tradíciu, k jeho veľkému rozšíreniu však došlo najmä v posledných rokoch. Chcem na tomto mieste spomenúť mnohých dobrovoľníkov tak z radu našich cirkvi a náboženských spoločností, ale rôznych organizácii, ktorí sa denne venujú sociálnej práci s dlhodobo chorými, zdravotne postihnutými, s ľuďmi v núdzi a tiež práci s mládežou a seniormi.

Práca dobrovoľníka má vo svete dlhoročnú tradíciu a patrí k rozvoju spoločnosti ako neoddeliteľná súčasť. Dobrovoľníctvo je charakterizované ako neplatená uvedomelá činnosť z vlastnej vôle a v prospech iných. Dobrovoľník je človek, ktorý ponúka organizácii svoje znalosti, schopnosti, zručnosti, skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmeňovaný formou platu ako bežný pracovník. Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá koná na základe svojho slobodného rozhodnutia a vo svojom voľnom čase. Pre človeka s dobrovoľníckym srdcom je zmyslom života použiť seba ako nástroj pomoci iným bez toho, aby čakal nejakú protihodnotu. Skúsení dobrovoľníci zostávajú v tejto službe práve preto, lebo majú pocit, že dosiahli to, čo dosiahnuť chceli, a tak iba napĺňajú zmysel svojho života.

Dobrovoľníctvo dáva okrem pocitu spolupatričnosti, sebarealizácie, uspokojenia a množstva praktických skúseností najmä príležitosť pomôcť človeku a tým ho urobiť šťastným. Význam dobrovoľníctva môžeme vyjadriť prostredníctvom funkcií, ktoré plní:
1. Servisná funkcia – poskytuje obyvateľom rozmanité druhy verejnoprospešných služieb.
2. Inovačná funkcia – popri podnikateľskom sektore je zdrojom veľkého množstva inovácií.
3. Advokátska funkcia – ide o obhajovanie a presadzovanie práv jednotlivca alebo skupín. Dobrovoľníci obhajujú práva klientov a podieľajú sa na zlepšení kvality ich života.
4. Expresívna funkcia – dobrovoľnícke hnutia vytvárajú priestor na prezentáciu odlišností pre uvedomenie si rôznorodosti (iné kultúry, rasy, jazyky).
5. Funkcia objavovania – ľudia cez dobrovoľnícke aktivity objavujú svoje schopnosti, ktoré bežne nerozvíjajú.
6. Funkcia budovania komunít – podporuje ich prirodzený rozvoj, rozvíja zodpovednosť za život v danej komunite (štvrť, obec, mesto).

Treba poukázať na to, že dobrovoľníctvo je výrazne spojené so zmyslom života, osobnou pohodou, spokojnosťou a kvalitou života. Je jednou z ciest humanizácie spoločnosti, ktorá čoraz viac stavia iba na materiálnych hodnotách a karierizme.

Verím, že samotná konferenciu napomohla predstaveniu a postaveniu dobrovoľníkov a ich činností v Košiciach a Slovensku a že sa v nej aj naďalej bude pokračovať.

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
moderátor ES

Dobrovolník a jeho působnost v rozvojových zemí v kontextu religiozity a globalizace

Obsah

Dobrovolník a jeho působnost v rozvojových zemí v kontextu religiozity a globalizace
Monika Nová

Dobrovoľnícka činnosť v zariadeniach Spišskej katolíckej charity
Zuzana Budayová

Dobrovoľníctvo v cirkevnom zbore ev. a. v. v Gelnici (Začíname od tých najmenších ...)
Marta Chlpíková

Dobrovoľníctvo ako neoddeliteľná súčasť nadobúdania sociálnych kompetencií študentov sociálnej práce (Ako sa učíme dobrovoľníctvu na Teologickej fakulte v Košiciach)
Lýdia Lešková

Prínosy dobrovoľníctva pre mladých ľudí
Michaela Šuľová

Pomoc a starostlivosť o ľudí žijúcich so závislými v Mukačeve (Zakarpatí),
Viera Fedívá

Dobrovoľníctvo v rámci Reformovanej cirkvi na UA
János Heder

Centrum pre rodinu Košice-Juh ako priestor pre dobrovoľnícku službu
Alexandra Šemegová, Gabriela Kardošová


Názov: Dobrovoľníctvo ako služba

Editor:
Lukáš Knap
Teologická fakulta Košice

Recenzenti:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Odborní garanti:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
Vedecký výbor:
prof. ThDr. PhDr. PeadDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Organizačný výbor:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
ThLic. Lukáš Knap
Erika Mervová

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo KU, Ružomberok 2018, 1.vyd.
Tlač: SLZA s.r.o.
ISBN 978 – 80 – 561 – 0615 – 0

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!