Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

júl 24 2012

Slavomír Laca
ÚVOD
„Si dôležitý, pretože si to Ty! Si dôležitý do poslednej chvíle svojho života a my urobíme všetko, čo len môžeme, aby sme Ti pomohli nie iba v pokoji umrieť, ale žiť dovtedy, kým neumrieš.“ (Cicely Saunders)

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sú neoddeliteľne spojené a existujú v našom živote súbežne. Napriek tomu je budúcnosť tá časť života, ktorou sa zaoberáme najmenej. Tvárime sa, že nám čas neplynie a my nikdy starí nebudeme. Avšak plynutie času predstavuje absolútnu spravodlivosť. Každému plynie rovnako. Súčasťou tejto spravodlivosti je fakt, že každý z nás starne a neodvratne raz nastane okamih, keď sa stane súčasťou skupiny „starých“.

Starnutie populácie je výsledkom zlepšujúcich sa životných podmienok a zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšujú i funkčný stav starších ľudí. Problémy, ktoré starnutie zo sebou prináša je potrebné riešiť. Hlavne ide o to, aby sa predĺžením ľudského veku, predĺžilo aj obdobie života človeka, v ktorom je schopný viesť plnohodnotný a nezávislý život s dobrým zdravotným stavom.

Nevyvrátiteľným vedeckým faktom je, že ľudský život sa začína vo chvíli počatia a končí smrťou. Smrť je nevyhnutný záver života. Človek sa smrti bojí, no viac ako smrti samotnej sa bojí spôsobu zomierania. Každý človek má právo na dôstojnú smrť a zvlášť človek trpiaci s nevyliečiteľným ochorením. My sa musíme snažiť umieranie nemocnému uľahčiť – slúžiť mu a pomáhať. Nemocný potrebuje lásku a úctu. V mnohých prípadoch pomoc zomierajúcemu rodina nezvláda a nemocný potrebuje odbornú pomoc, ktorú mu môže poskytnúť paliatívna a hospicová starostlivosť, ktorá je komplexnou starostlivosťou. Dôležité je aby ju sprevádzala aj duchovná pomoc a podpora zomierajúceho, nielen tlmenie bolesti analgetikami, a rovnako citlivá komunikácia s rodinou a blízkymi. Základným mottom paliatívnej a hospicovej starostlivosti je kvalita života nevyliečiteľne chorého pacienta a jeho rodiny.

Publikácia Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, nás privedie k rozsiahlemu premysleniu o paliatívnej a hospicovej starostlivosti v rámci sociálnej práce, ktoré sú umocnené nevídaným rozvojom poznania v medicinsko sociálnych vedách. Predstavený prístup k skúmanej problematike nechce byť jednoduchým kľúčom na riešenie akejkoľvek pozície, nakoľko každá situácia v živote je originálna.

So smrťou a umieraním je úzko spojená aj centrálna téma tejto knihy, teda paliatívna a hospicová starostlivosť lepšia alternatíva ako eutanázia. Eutanázia je v strede kontroverzných záujmov filozofov, sociológov, teológov, lekárov a zdravotníkov, zaoberajú sa ňou nielen laici, ale aj bulvárne médiá. Dotýka sa celej spoločnosti. Máme do činenia s kolektívnou spoločenskou dilemou, ktorá sa týka rozhodnutí v otázkach smrti, zdravia a telesnom a duševnom postihnutí. Táto dilema zahŕňa každú oblasť nášho života. Eutanázia je stále otvoreným problémom. Každý pokus o diskusiu v tejto závažnej a v minulosti tabuizovanej téme vyvoláva protichodnú mienku a odlišné postoje. Dôstojná smrť kontra účelnosť a prípustnosť eutanázie vyvoláva v našich myšlienkach prelínajúce sa pojmy. Dobrá smrť, právo, milosrdenstvo, pomoc, vražda, únik, nedôstojnosť, povinnosť, ľudskosť... Eutanázia stojí v zajatí mnohých otázok a rôznych odpovedí na ne.

„Na svete jestvuje jediná spravodlivosť, a to, že každý raz musí zomrieť“, hovorievajú ľudia pri rôznych príležitostiach. Existujú však veľké rozdiely v zomieraní. Tak, ako každé ľudské bytie je jedinečné, i jeho ukončenie má milióny podôb. Práve pri umierajúcich pacientoch, ktorým nemožno pomôcť, ktorým vyhasla posledná iskierka nádeje a sami sa dožadujú dobrovoľného odchodu, môže byt eutanázia riešením. Ibaže ide o príliš citlivý problém, zložité rozhodovanie sa, a vyrovnanie sa so svedomím, o prelomenie stáročných dogiem morálky spojenej s náboženskou vierou.

Búrlivý rozvoj vedy a techniky spojený s výraznou sekularizáciou má na spoločnosť i jednotlivca nie vždy pozitívny reálny dopad. Platí to zvlášť v medicíne. Možnosti modernej paliatívnej a hospicovej starostlivosti dokázali posunúť hranice smrti za medze predtým predpokladaných možností. Tento rozvoj prináša stále nové možnosti v liečebných postupoch aj v predlžovaní života, čo stále viac stavia problém eutanázie do nového aktuálneho svetla. Dnešné výdobytky paliatívnej a hospicovej starostlivosti priniesli pomoc trpiacim, nevyliečiteľne chorým rôzne lieky, zariadenia, no hlavne metódy, ktoré slúžia odborníkom z radov lekárov a lekárskeho personálu na potlačenie bolesti a ochrany ľudského života pred skustokom eutanázie.

Ľudský život by každý z nás mal chrániť, a to zvlášť v najzložitejšej a najzraniteľnejšej realite ľudského obdobia - v prípade choroby. Prispieť k ochrane života môžeme aj my, a to správnym ľudským, morálnym a pre odborníkov aj profesionálnym prístupom a kladnou citovou podporou. Človek si zaslúži pozornosť i v tomto konečnom období života. Bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti či farby pleti, má právo zomrieť pokojnou a dôstojnou smrťou. Je len na nás, aby sme mu to umožnili.

Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., Dr.h.c.

OBSAH

1 ĽUDSKÝ ŽIVOT
1.1 Filozoficko-antropologický pohľad na ľudské bytie
1.2 Človek a filozofia
1.3 Človek z teologického pohľadu
1.4 Kvalita života človeka

2 DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY
2.1 Etika života
2.2 Morálka a otázka života
2.3 Hodnota a úcta k životu
2.4 Právo človeka na život

3 STARÍ A CHORÍ ĽUDIA V PONÍMANÍ SPOLOČNOSTI
3.1 Starnutie v historickom kontexte
3.2 Charakteristika starnutia a staroby
3.2 Teórie a adaptácia starnutia
3.3 Osobnosť seniora v societe

4 PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
4.1 Štruktúra a formy paliatívnej starostlivosti
4.2 Paliatívna starostlivosť v detskom veku
4.3 Paliatívna a hospicová starostlivosť ako odpoveď na eutanáziu

5 HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
5.1 História hospicov
5.2 Formy hospicovej starostlivosti
5.3 Hospicový tím

6 SOCIÁLNA PRÁCA V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI
6.1 Sociálny pracovník ako súčasť tímu paliatívnej a hospicovej starostlivosti
6.2 Starostlivosť sociálneho pracovníka o zomierajúceho
6.3 Starostlivosť sociálneho pracovníka o rodinu nevyliečiteľne chorého pacienta

7 EUTANÁZIA
7.1 História eutanázie
7.2 Spoločensko-etický aspekt eutanázie
7.3 Medicínsko-bioetický aspekt eutanázie
7.4 Právny aspekt eutanázie

8 EUTANÁZIA A KATOLÍCKA CIRKEV
8.1 Dokumenty magistéria katolíckej cirkvi o eutanázii
8.2 Ján Pavol II. a eutanázia
8.3 Cirkevno-právne normy a eutanázia
8.4 Zástancovia eutanázie

9 PROBLEMATIKA EUTANÁZIE VO SVETE
9.1 Problematika eutanázie v Európe
9.2 Postavenie a akceptovanie eutanázie v európskych krajinách
9.3 Eutanázia a Slovenská republika

Autor
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

Recenzenti
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., mult.
Prof. Dr. Hab. Piotr Mazur
Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., Dr.h.c.
Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
ThLic. Peter Laca

Jazyková úprava
Doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.

Vydavateľ VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Rok vydania 2012
Náklad 100 kusov
Počet strán 301
Tlač BEKI desing s.r.o., Košice
ISBN 978-80-8132-051-4
EAN 9788081320514

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!