Zborník z konferencie ,,Aplikovaná sociálna politika“ v PDF, 17. – 18. október 2012, Piešťany

okt 22 2012

MÁTEL, A. – ROMAN T. – JANECHOVÁ, L. (eds.) 2012. Aplikovaná sociálna politika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 364 s. ISBN 978-80-8132-061-3.
Konferencia sa konala v dňoch 17. – 18. októbra 2012 v Piešťanoch.

PREDHOVOR

Aplikovaná sociálna politika je logickým pokračovaním tém potrebných pre aplikovanú sociálnu prácu, a tak po aplikovanej etike v sociálnej práci a aplikovanej sociálnej patológii v sociálnej práci sme pociťovali potrebu vymeniť si teoretické, vedecké a praktické skúsenosti z riešenia prijatých opatrení Stratégie Európa 2020, ktorá nás zaväzuje prispôsobiť vnútorné politiky, teda i sociálne, cieľom, ktoré majú podporiť jej hlavné iniciatívy v rámcoch inteligentného, udržateľného i inkluzívneho rastu. Tieto tri priority sa vzájomne dopĺňajú, a to je dôvod na tak často spomínané vzťahové väzby sociálnej súdržnosti – kohézie, sociálnej vylúčenosti – exklúzii a sociálnej inklúzii – včleňovaniu. To je i skutočný dôvod pripravených tém konferencie, ktorá sa vo svojom obsahu stala v tomto roku vysoko aktuálnom, akoby zámerne načasovanou. Konvergencia verzus divergencia sociálnej politiky a sociálnej práce: vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce v ich jednotlivých segmentoch a oblastiach pôsobenia, „Welfaremix“, Sociálna politika a sociálna práca v systéme starostlivosti o ľudí produktívneho veku, podniková sociálna politika a sociálna práca – odbory – tripartita – kolektívne vyjednávanie, inkluzívny rast a sociálna práca a sociálno-ekonomické problémy a ich prevencia sú oblasti, ktoré by mohli priniesť na základe pochopenia teoretických poznatkov sociálnej politiky a sociálnej práce a prienikov teórie do praktických činností – aplikácie sociálnej politiky, sociálnej práce a ich vzájomných vzťahov, nový pohľad sociálnych pracovníkov na sociálnu politiku a naopak. Ciele aplikovanej sociálnej politiky i sociálnej práce sú rovnaké, len nástroje sú rozdielne. Ich pochopenie a výzva k vzájomnej spolupráci a zúčastnení sa na tvorbe sociálnej politiky pre sociálnu prácu a sociálnej práce pre sociálnu politiku by spoločné ciele mohli naplniť. Organizátori a účastníci konferencie by toho mohli byť kvalitatívnou zárukou.

Editori

OBSAH

BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ DANIELA, BEŇUŠ JÁN, HARDY MÁRIA
CHUDOBA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM ORAVY A MOŽNOSTI JEJ RIEŠENIA

BAKOVÁ DANIELA, HABURAJOVÁ ILAVSKÁ LENKA RIEŠENIE
PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVA V KRAJINÁCH V4

CANGÁR MIROSLAV
VÝCHODISKÁ DEINŠTITUCIONALIZÁCIE SYSTÉMOV SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPY A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CAPICAROVÁ EVA, JANEBOVÁ NINA, POKORNÁ LENKA
PODPORA TVORBY PROGRAMU PREVENCE V RÁMCI SOCIÁLNÍ POLITIKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

ČILLÍKOVÁ JANA
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA – POMOC PRI INTEGRÁCII EXKLUDOVANÝCH OBYVATEĽOV

DOWCHES JESSICA
FACTORS INFLUENCING THE INCREASE IN INCIDENCE OF SUICIDE AND SUBSTANCE ABUSE IN CENTRAL EASTERN EUROPE

ĎURKOVSKÝ PETER
PAUŠALIZOVANÝ PRÍSTUP V SOCIÁLNEJ PRÁCI A JEHO DOPAD NA KLIENTA

GALLOVÁ IVETA
SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNA POLITIKA PRE SENIOROV NA SLOVENSKU – KONVERGENCIA, ČI DIVERGENCIA

HAYNOS JESSIKA
A GLOBAL PERSPECTIVE ON HEALTH AND WELLNESS PROGRAMS IN THE WORKPLACE: UNITED STATES VS.CENTRAL EUROPE (CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA)

HETTEŠ MILOSLAV
NEISTOTA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU

HILL STEPHANIE
EUROPEAN ECONOMIC CRISIS: EFFECTS IN ROMANIA, CZECH REPUBLIC, AND HUNGARY

HRUŠKOVÁ LENKA JALILAH
NEGATÍVNE DOPADY NÍZKEHO SOCIÁLNEHO KAPITÁLU NA PRAKTICKÝ ŽIVOT CHUDOBNEJ RÓMSKEJ RODINY

JUSKO PETER VZŤAH SOCIÁLNEJ POLITIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE V KONTEXTE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU SOCIÁLNA
PRÁCA

JUŠŠÍKOVÁ YVETA, VRANKOVÁ EMÍLIA
SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ SITUÁCIA SENIOROV

KAMANOVÁ IRENA, KOSTÚRIKOVÁ DRAHOSLAVA
PODNIKOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA V MONDI SCP A.S.

KMECOVÁ JAROSLAVA
VPLYV NOVELIZÁCIE ZÁKONOV NA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽOV A ZAMESTNANCOV

KOVÁČ ERNEST
KOMUNIKÁCIA SOCIÁLNYCH PARTNEROV

KOVAĽOVÁ MÁRIA
UKAZOVATELE PRIPRAVENOSTI PROCESU DEINŠTITUCIONALIZÁCIE V SR

KRBATA ROMAN, PÁPYOVÁ GABRIELA, LUKŠOVÁ MARIANA, HODULÍKOVÁ MIROSLAVA
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZARIADENIA PRE SENIOROV A SOLVENTNOSŤ SENIOROV

KVĚTENSKÁ DANIELA
PODPORA RODIN PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI RODINNÉ POLITIKY MĚSTA

MAREKOVÁ HERMÍNA
RODOVÁ ROVNOSŤ, ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A RODOVO CITLIVÁ SOCIÁLNA PRÁCA

MATEJOVIE KATARÍNA
INKLUZÍVNY RAST PODĽA STRATÉGIE EURÓPA 2020 A JEHO REFLEXIA V OBLASTI ZAMESTNANOSTI V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MÁTEL ANDREJ, SEDLÁROVÁ KATARÍNA, VLČEK PETER
KONVERGENTNÉ A DIVERGENTNÉ PRVKY SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEJ POLITIKY

MINAROVIČOVÁ KATARÍNA
MOŽNOSTI POMOCI MLADÝM DOSPELÝM PRI ICH INTEGRÁCII DO BEŽNÉHO ŽIVOTA PO ODCHODE Z DETSKÉHO DOMOVA

MIINEA CRISTENEL
THE IMPACT OF BOLOGNA PROCESS ON ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

-
MLYNARČÍK PETER
EDUKÁCIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA

OWSINSKI MICHAEL
PHARMACEUTICAL PRICE CONTROL IN EUROPE

PAPŠO PETER
SOCIÁLNA KURATELA V POSTPENITENCIÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

PAVELKOVÁ JAROSLAVA
FINANČNÍ GRAMOTNOST A SENIOŘI

PREUSS KAREL
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V PODNIKATELSKÝCH AKTIVITÁCH

SCHAVEL MILAN
NÁRAST SOCIÁLNO - EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV RODÍN V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI A PERSPEKTÍVY ICH RIEŠENIA

SHAIKH ALIYA
FACTORS INFLUENTIAL IN SUCCESSFUL INTEGRATION OF SOCIAL MEDIA INTO HEALTHCARE

SKLARESKI DAVID J.
INFORMED CONSENT THROUGHOUT WESTERNIZED NATIONS

SLOVÁK PETER
VZŤAH A CHÁPANIE SOCIÁLNEJ POLITIKY U DOSPIEVAJÚCICH

ŠTOFEJ JURAJ
SOCIÁLNA EXKLÚZIA RÓMSKYCH DETÍ A MOŽNOSTI INKLUZÍVNEJ POLITIKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI A OBLASTI PREDŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

TÓTH RADOSLAV, MAČKINOVÁ MONIKA, ŠTIAVNICKÁ DAGMAR
SOCIÁLNO- EKONOMICKÉ PROBLÉMY U OSÔB VYŠŠIEHO VEKU

TRAEGEROVÁ KRISTÍNA
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PROBLÉMY SPÔSOBENÉ VPLYVOM FINANČNEJ KRÍZY NA SLOVENSKU

VADKERTIOVÁ SILVIA
PÔSOBNOSŤ SOCIÁLNEJ POLITIKY NA SÚČASNÉ POSTAVENIE RODÍN NA SLOVENSKU

VAVERČÁKOVÁ MARTA
PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI MANAŽMENTU A SOCIÁLNEJ PRÁCE PRI RIADENÍ SOCIÁLNYCH PROCESOV

VRANKOVÁ EMÍLIA, HARDY MÁRIA, ORENDÁČ PETER
NUTNOSŤ PRIENIKU SOCIÁLNEJ PRÁCE DO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ZEMAN KAROL
SOCIÁLNA POLITIKA ŠTÁTU VOČI OSOBÁM V PRODUKTÍVNOM VEKU A JEJ VPLYV NA PODNIKOVÚ SOCIÁLNU POLITIKU -
________________________________________________

Názov: Aplikovaná sociálna politika
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Editori: Andrej Mátel, Tibor Roman, Lucia Janechová
Editori: Andrej Mátel, Tibor Roman, Lucia Janechová

Recenzenti:
prof. MUDr. František Mateička, CSc.
(Trnavská univerzita v Trnave)
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
(Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove)
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Rok vydania: 2012
Počet strán: 364
ISBN 978-80-8132-061-3
EAN 97888081320613

PrílohaVeľkosť
Zbornik-Aplikovana_socialna_politika_2012.pdf3.81 MB