Závery odbornej konferencie Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike

nov 30 2012

V Banskej Bystrici sa konala 30.11.2012, pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Vladimíra Maňka, odborná konferencia Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike.

Téma kvality sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v SR vyvoláva diskusie. Verejnosť sa na kvalitu a štandardy pýta najmä v prípade, ak vznikne vážny problém pri poskytovaní služieb s ťažkými alebo tragickými následkami. V poslednej novele zákona o sociálnych službách sa hodnotenie kvality v zariadeniach sociálnych služieb posunulo až od 1.1.2016. Poskytovatelia sociálnych služieb sú však konfrontovaní s požiadavkami klientov a verejnosti, aby prezentovali kvalitu a štandardy poskytovaných služieb. Verejnosť poukazuje na to, že kvalita poskytovaných služieb nie je rovnaká. Neexistuje však meradlo kvality, ktorým by bolo možné ohodnotiť poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovatelia sociálnych služieb majú úprimnú snahu poskytovať sociálne služby kvalitne, k spokojnosti svojich klientov a ich rodinných príslušníkov. Nevyhnutným predpokladom zavádzania hodnotenia kvality a štandardov je, aby štát zabezpečil dostatočné financovanie sociálnych služieb. Zavádzanie kvality a štandardov je v priamej súvislosti s dostatočným financovaním. Poskytovatelia musia mať dostatok zdrojov na financovanie všetkých nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb, aby boli schopní plniť požiadavky samotných klientov, ale aj samosprávy a štátu.

Je potrebné, aby boli na celoslovenskej úrovni prijaté definície štandardov sociálnych služieb, podľa druhov poskytovaných služieb, ktoré určia minimálne podmienky pri zabezpečovaní hygieny, stravy, ubytovania. Okrem týchto merateľných parametrov sa poskytovatelia musia pripraviť aj na zmenu prístupu ku klientom. Rešpektovanie individuality a osobných potrieb klientov je tak isto meradlom kvality. Zmena paternalistického prístupu ku klientom je nevyhnutná. Poskytovatelia musia rešpektovať osobné želania klienta a jeho názor na rozsah a čas poskytovaných služieb alebo účasť na aktivačných cvičeniach.

V priamej súvislosti so zavádzaním štandardov je treba definovať ktoré služby má poskytovateľ poskytnúť klientovi bez úhrady v prípade, že financovanie zabezpečila samospráva formou príspevkov.

V tomto procese je potrebné, aby vedenie prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odporúčame, aby bola na tento účel zriadená osobitná pracovná komisia na prípravu štandardov kvality za účasti prijímateľov sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych služieb (verejných aj neverejných), samosprávy, občianskych združení reprezentujúcich seniorov a podobne.

Zdroj: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky
www.apssvsr.org

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!