Občianske združenie Prijatie a jeho humanitné poslanie: pomoc mládeži

júl 6 2014

Civic Association Prijatie and its Humanitarian Mission: Helping Young People
Abstrakt: Hlavnou prioritou tohto článku je priblížiť verejnosti činnosť občianskeho združenia Prijatie v Spišskej Novej Vsi a najmä dôležitú prácu zamestnancov, ktorých cieľom je pomôcť mládeži s riešením sociálnych problémov. Výsledkom realizovaného prieskumu je zistenie, že občianske združenie ponúka mládeži vysoko kvalifikovanú odbornú pomoc, avšak kvôli nedostatku financií musí tieto služby poskytovať len v obmedzených priestoroch. Občianske združenie je svojou činnosťou veľkým prínosom pre spoločnosť a najmä pre problémovú mládež, ktorej venuje dostatok času a pomáha jej k zlepšeniu zdravotného stavu a usmerňuje ju k zdravému životnému štýlu.
Kľúčové slová: Činnosť mimovládnych neziskových organizácií, Mimovládne neziskové organizácie, Mládež, Pomoc mládeži, Sociálne problémy mládeže, Tretí sektor

Abstract: The main priority of this article is to present to the public activities of the civic association adoption and in particular the important work of employees whose aim is to help solve social problems of youth.When the thesis’ outcomes are looked up closely, it is seen that youth civic association offers to youth a highly qualified professional help, but because of lack of finances it must provide these services in limited areas. The civic association represents a great benefit for society, and especially for problematic youth. The association inscribes enough time to youth and helps to improve the health and directs it to a healthy lifestyle.
Keywords: Activities of NGOs, Help Youth, NGOs, Social problems of Youth, Third sector, Youth

Úvod

Slovo pomoc je v dnešnej dobe mnohokrát zdôrazňované v rôznych kontextoch. Každý z nás ju určite potrebuje, no len málokedy sa jej v skutočnosti aj dočká. V našom prieskume sme sa zamerali na občianske združenie Prijatie, ktorý svoju činnosť orientuje na pomoc konkrétnej skupine v spoločnosti, ktorou je mládež. Ako sa hovorí „nikto nie je dokonalý“ a to platí aj pre súčasnú mládež, ktorá stále viac čelí potrebe riešenia sociálnych problémov. Jednou z možností ako jej pomôcť sú mimovládne neziskové organizácie, ktoré svojou činnosťou pôsobia aj v oblasti zameranej na pomoc mládeži, ako je rozvoj interkultúrneho vzdelávania, pestovanie mobility, iniciatívy, tvorivosti a taktiež sa snažia skvalitniť jej život a rýchlejšie sa popasovať s problémami. Téma tejto problematiky je dôležitá, pretože v súčasnosti spoločnosť nevenuje mládeži toľko pozornosti ako by mala.

Charakteristika mimovládnych organizácií

Neziskové organizácie majú rôznorodú a pestrú tvár. Taktiež majú podobu nadšeneckých skupín ľudí, ktorí dobrovoľne slúžia tým, ktorí to najviac potrebujú, ale aj podobu zohratých profesionálnych tímov expertov, ktorí vytvárajú alternatívne koncepcie verejnej politiky a zaoberajú sa lobovaním či advokáciou (Ondrušek, 1998).

„Nezisková organizácia sa všeobecne vo svete poníma ako verejnoprospešná organizácia, ktorá nie je výlučne orientovaná podnikateľsky. Nie je zriadená za účelom dosahovania zisku pre súkromné osoby. Môže mať príjmy vyššie, než je nevyhnutné pokrytie vlastných nákladov, ale prebytok finančných prostriedkov nesmie byť použitý pre súkromný prospech zakladateľov, členov a zamestnancov neziskovej organizácie, ale ani pre ich skupinový záujem. Všeobecne v Európe platí, že nezisková organizácia môže zisk vytvárať, ale celý ho musí reinvestovať do hlavnej činnosti, pre ktorú získala štatút neziskovosti“ (Kuvíková, 2004, s. 6).

Mimovládne neziskové občianske združenia svojou činnosťou dopĺňajú výchovnú úlohu rodiny, ale predovšetkým výchovnú a vzdelávaciu funkciu školy. Občianske združenia detí a mládeže ponúkajú aktívne využitie voľného času, formovanie mladého človeka a posilnenie jeho účasti, participácie na spolurozhodovaní v spoločenskom živote a týmto spôsobom mládeži umožňujú stať sa aktívnymi účastníkmi sociálnych zmien vo svojom okolí. Taktiež im umožňujú prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom mládež pripravujú na budúci život. Dôležitú finančnú podporu týchto občianskych združení detí a mládeže tvorí dotácia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Udeľovanie tejto dotácie sa poskytuje podľa programu podpory práce s deťmi a mládežou - ADAM (Občianske združenie,2008).

Činnosť občianskeho združenia Prijatie, Spišská Nová Ves
Občianske združenie Prijatie je združenie s celoslovenskou pôsobnosťou s humanitným poslaním. Založené bolo v roku 1995 súbežne so strediskom prevencie drogových závislostí. Bola to prepojená činnosť troch zložiek, a to medzi psychiatriou, klinickou psychológiou a do toho vstupovala aj zložka sociálna. Dôvodov vzniku bolo niekoľko: zneužívanie návykových látok mládeže, zvýšené užívanie alkoholu, záškoláctvo, rodinné a partnerské problémy. Mnoho rodín sa ocitlo vo finančnej kríze a jedným z riešením tejto situácie bolo cestovanie za prácou do zahraničia. Vznikali tak neúplné rodiny, v ktorých deti nemali žiadny režim, svoje problémy nemali kde riešiť, ostávali samé doma a mali tak voľný prístup k alkoholu. Občianske združenie Prijatie zachytávalo túto problémovú mládež a bolo nútené sa jej intenzívnejšie venovať a ponúkať svoju odbornú pomoc. Okrem občianskeho združenia vznikla aj distančná krízová linka (linka dôvery), vďaka ktorej prostredníctvom telefonického kontaktu pomohli mnohým ľuďom v akútnom stave, pri ktorom mali úmysel vziať si život. Taktiež sa vyskytovali zábrany ľudí, pretože svoje problémy odmietali riešiť osobne návštevou u psychológa a najmä kvôli predsudkom spoločnosti. Využitie linky pomáhalo ľuďom vyrozprávať sa a tak premôcť nedôveru, strach a motivovať ich k osobnému stretnutiu. Cítili sa tak oveľa bezpečnejšie, pretože boli informovaní o tom, kto a kde ich bude čakať a získali tak pocit záujmu, že im niekto pomôže nájsť riešenie ich problémov. O týchto klientov sa stará odborný tím v zložení špeciálneho pedagóga, psychológa, poradenského psychológa, lekári prvého kontaktu a lekári špecialisti.

Hlavnú cieľovú skupinu, ktorej je určená prevencia a poradenstvo tvoria maloletí s poruchami správania súvisiacimi so zneužívaním návykových látok, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku a dopustili sa konania so znakmi trestného činu. Mládež je najzraniteľnejšia skupina v spoločnosti, pretože si v živote hľadá stereotypy či už partnerské, pracovné alebo spoločenské. Je ohrozenou skupinou, ktorá sa snaží orientovať v zložitom svete.

Vzhľadom k vysokému počtu narastajúcich sociálnych a zdravotných problémov mládeže prišlo občianske združenie Prijatie s návrhom na zriadenie činnosti sociálnej prevencie a poradenstva v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý predložilo Košickému samosprávnemu kraju a po odsúhlasení a posúdení Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR získalo povolenie vykonávať sociálnu prevenciu a poradenstvo.

Možnosti riešenia problémov mládeže

Riešením, ktoré občianske združenie Prijatie ponúka mládeži na zmiernenie súčasných problémov mladých ľudí, sú najmä tri typy prevencií a poradenstvo. Všetky typy prevencií sú niečím dôležité. Primárna prevencia spočíva najmä v besedách, poučovaní o možných rizikách z dôsledku užívania návykových látok a vedenie mládeže k zdravému životnému štýlu. Najdôležitejšie je presadzovanie primárnej prevencie na prvom stupni základnej školy, pretože tam ešte nezvyknú zneužívať návykové látky a majú len minimálne skúsenosti s fajčením alebo alkoholom. Vtedy je najlepšie vykonať primárnu prevenciu. Sekundárna prevencia zabraňuje prehlbovaniu a opakovaniu vzniknutých porúch psychického alebo sociálneho vývinu mládeže. Silnou stránkou občianskeho združenia je podchytiť a usmerniť mládež, u ktorej je potrebná sekundárna prevencia vykonávaná formou individuálnych terapií. Samotná mládež má záujem riešiť svoje problémy a na tieto prevencie chodí podľa svojho vlastného rozhodnutia a vtedy, keď to potrebuje. K týmto dvom prevenciám sa pridáva aj tretia, terciárna prevencia, ktorej úlohou je pracovať s klientmi, ktorí už pre svoje problémy boli hospitalizovaní a vrátili sa z liečby. Jej úlohou je najmä predchádzať zhoršovaniu stavu a znižovať sociálne a osobnostné dôsledky sociálno-patologických javov u klienta. Časová dostupnosť služieb a starostlivosť o klientov je príkladom správne fungujúceho občianskeho združenia, ktoré svojou obetavosťou sprístupňuje svoje služby počas celého týždňa, vrátane víkendov.

Štatistika o počte klientov občianskeho združenia Prijatie je rôzna, pretože závisí od toho, či ide o klientov, ktorí sa vyskytnú len raz, pretože potom odcestujú do zahraničia. Niektorí sú noví, ktorí chodia na stretnutia pravidelne. Avšak denne využívajú toto združenie traja až desiati klienti. Niekedy sa jedná len o informáciu a inokedy je to dlhodobé sprevádzanie psychoterapeutickými sedeniami.

Dôvody, prečo mládež navštevuje toto združenie, sú rôzne. Závisí to od veku klientov a typu problému. Predškolská mládež má väčšinou vývinové poruchy učenia, to znamená, že deti sú neposedné, hyperaktívne, nervózne, instabilné, trpia nespavosťou, sú nejakým spôsobom problematické v období, keď navštevujú školu. Mládež s pubertálnymi prejavmi je kritická, vyskytuje sa u nej záškoláctvo, oponuje dospelým a snaží sa testovať svoje možnosti v dospelom svete. Pri nej je prevencia vedená veľmi kvalifikovane, citlivo s ohľadom na vek danej skupiny, aby mladí neodmietli pomoc na jej začiatku. Žiadosť o pomoc a možnosť absolvovať niektorú z prevencií si skúsila mládež všetkých vekových kategórii.

Rozsah poskytovania služieb občianskeho združenia Prijatie

Keďže občianske združenie Prijatie pomáha najmä mládeži, poskytuje jej širokú paletu aktivít, ktoré sú v prvom rade bezplatné. Klienti sa môžu zúčastniť skupinových sedení v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie, skupinových relaxačných cvičení. Ďalej ponúka individuálnu sociálnu prácu s klientom, ktorá si vyžaduje individuálny prístup. Klienti sa môžu uchádzať aj o poradenstvo, rozhovor, o vedenie či usmernenie. Individuálne sedenia prevládajú však nad skupinovými. Služby sú poskytované aj šikanovaným deťom, pre ktoré bol založený antimobingový tréning, kde sa tieto deti aj prostredníctvom polície a odborníkov v bojových umeniach učia, ako sa majú v škole brániť (ale len s etikou sebaobrany) a zo psychologickej stránky im je poskytovaná pomoc psychológom. Pri týchto terapiách odborný tím spolupracuje aj s rodinou klienta, jeho prostredím a prizývajú aj učiteľov, s ktorými sa rozprávajú o tom, čo s týmito problémovými deťmi ďalej. Bezplatne je poskytovaný tréning EEG – Biofeedback, pomocou ktorého sa trénuje mozgová kôra a podporuje tak psychický vývin detí, sústredenie na hodinách, aby lepšie zvládali učivo, zlepšenie prospechu v škole a zníženie agresivity. Tento tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý. Ak je prevádzkovaný odborníkom, nepredstavuje žiadne riziká, nie je návykový a nemá žiadne vedľajšie účinky. Dosiahnutý účinok je trvalý a aplikácia tejto metódy je výnimočne efektívna a môže sa významne podpísať pod kvalitu ľudského života.

Občianske združenie Prijatie sa aktívne podieľa na odborných prednáškach, besedách a diskusiách zameraných na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, určených žiakom základných a špeciálnych škôl, gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť v okrese Spišská Nová Ves. Okrem toho občianske združenie už organizovalo 21 medzinárodných konferencií, ktoré sa konajú pravidelne. Aj napriek malej účasti sponzorov sa im podarilo získať spoluprácu s odbornou verejnosťou.

Zriadením nízkoprahového centra sa poskytovalo mládeži množstvo športových aktivít, ako napríklad stolný tenis, futbal, vybíjaná, cvičenie na fit loptách, spoločenské hry, tréningové komunikácie, ručné práce, maľovanie alebo práca s hlinou. V čase nášho prieskumu (rok 2013) bolo oficiálne registrovaných 130 detí, s ktorými pracovali odborníci, pedagógovia ale aj dobrovoľníci každý deň do ôsmej večer a vypĺňali im tak kvalitne voľný čas. Cieľom nízkoprahového centra bolo predchádzanie predčasnému fajčeniu, konzumácii alkoholu u detí na základných školách, predchádzanie ďalším sociálno-patologickým javom. K dispozícií bolo pre tieto aktivity viacero miestností v stredisku, kde dodnes sídli občianske združenie Prijatie. Lenže kvôli nedostatku financií sa týchto miestností museli vzdať. Náhradou za tieto priestory je k dispozícii rodinný dom v prenájme na dedine, kde vypĺňa mládež voľný čas len na dvore, kde pracujú s hlinou, sprejmi a plagátmi a to počas priaznivého počasia a v období, keď je vonku teplo. Pri týchto činnostiach im pomáhajú študenti alebo rehoľné sestry.
Finančné zdroje občianskeho združenia Prijatie sú veľmi potrebné najmä na uhradenie priestorov, v ktorých sú poskytované odborné služby. Keďže sú tieto služby na báze dobrovoľnosti a zadarmo, k dispozícií majú len veľmi málo zdrojov, ako napríklad príspevky z 2 % daní a súkromné zdroje.

Zamestnanci a spolupracovníci

Zamestnancov občianskeho združenia Prijatie tvorí okruh permanentných desiatich členov. Pri organizovaní seminárov, výcvikov a konferencií sú na výpomoc zmobilizovaní dobrovoľníci, ktorí už majú množstvo skúseností a sú pre združenie veľkým prínosom. Počet týchto ľudí je približne tridsať. K týmto dobrovoľníkom sa pridávajú aj študenti vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu, sociológiu, psychológiu či pedagogiku najmä z miest ako Spišská Nová Ves a Levoča. Študenti sú veľmi nápomocní a touto prácou získajú nielen nové skúsenosti, ale aj potrebnú odbornú prax.

Ako každá mimovládna nezisková organizácia aj občianske združenie Prijatie má svojich spolupracovníkov. Sú to predovšetkým inštitúcie, ku ktorým patrí samospráva, univerzity, zdravotnícke zariadenia, Červený kríž a aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, s ktorými spolupracuje pri vyhodnocovaní prieskumov a na pravidelnom podávaní správ. Spolupracuje tiež s médiami, regionálnou televíziou, rádiami a poskytovaním odborných príspevkov do tlače. Pravidelnú spoluprácu udržiavajú aj s cirkvou, z ktorej sú im nápomocné rehoľné sestry a sestry vykupiteľky, aby mládeži pomohli spirituálne . Veľkým prínosom boli aj mladí kňazi, ktorí slúžili na linke dôvery. Dôležitú zložku spolupráce tvorí aj kontakt so sociálnymi pracovníkmi, s ktorými majú pravidelné kontakty v situácii, keď je potrebné maloletých klientov, ktorí zneužívajú návykové látky, dostať čo najskôr do chráneného prostredia a hospitalizovať v zdravotníckom alebo reedukačnom zariadení.

Priority a ciele občianskeho združenia Prijatie

Snahou občianskeho združenia Prijatie je podporiť u mladých ľudí preberanie zodpovednosti za svoje zdravie a viesť ich k zdravému životnému štýlu. Jeho filozofiou je pomôcť mládeži v správnom čase, aby vedela čo je pre ňu najprospešnejšie a postupnými krokmi sa priblížiť k životnému optimu. Za veľmi dôležitý cieľ Prijatie pokladá znižovať mieru zneužívania legálnych a ilegálnych návykových látok a iných sociálno-patologických javov. Usilujú sa včas podchytiť a usmerniť rizikovú mládež a vytvoriť jej vhodné podmienky na zlepšenie zdravotného stavu ponúkaním poradenstva až po krízovú intervenciu. Snahou občianskeho združenia Prijatie je tiež vytvárať nízkoprahové podmienky na základe terénnej sociálnej práce formou besied a prednášok, ktorých cieľom je zviditeľnenie a prekonanie komunikačných bariér rizikovej mládeži, nebáť sa zdôveriť a požiadať o pomoc.

Občianske združenie Prijatie disponuje rozsiahlym repertoárom poskytovaných služieb pre svojich klientov a svoje stanovené ciele dosahuje kvalifikovanou odbornou prácou.
Pri vykonávaní odbornej práce musí občianske združenie Prijatie riešiť aj vlastné ťažkosti, ktoré sú spojené s jeho základným fungovaním. Zistili sme, že v súčasnosti (rok 2013) má nedostatok finančných zdrojov, ktoré sú veľmi dôležité pre riadenie organizácie. Keďže svoje služby poskytuje klientom bezplatne, využíva minimum zdrojov, ktoré pozostávajú z 2 % daní a tento zdroj pomoci dopĺňa súkromné zdroje nepostačujúce na vyriešenie ich finančnej situácie. Financie sú dôležité najmä na uhradenie platieb za priestory, v ktorých sa vykonávajú aktivity a služby pre mládež a na uhradenie cestovného pre ľudí z terénu, ktorí im pomáhajú pri vytváraní rôznych aktivít pre klientov a svojou prítomnosťou sú pre občianske združenie veľmi nápomocní. Veľkú nevýhodu vidíme aj v nedostatku sponzorov, ktorí by mohli túto finančnú situáciu aspoň trocha zmierniť. Zhoršujúci vývoj týchto nedostatkov by mohol ohroziť existenciu združenia vyčerpaním alebo stratou finančných zdrojov a v budúcnosti môže dôjsť k úplnému zániku tohto občianskeho združenia, čo by pre spoločnosť a najmä mladých ľudí bola veľká strata. Neboli by tak sprístupnené služby pre rizikovú mládež a mohlo by tak dôjsť k rozšíreniu sociálno-patologických javov u mládeži, nevhodnému využívaniu voľného času a poruchám správania súvisiacimi so zneužívaním návykových látok. Preto je pre občianske združenie dôležité, aby jeho činnosť bola podporovaná spoločnosťou, či už finančne alebo dobrovoľníctvom. Taktiež by mohli ich finančné ťažkosti čiastočne zmierniť individuálni darcovia, členovia občianskeho združenia alebo dobrovoľníci. Preto sme presvedčení, že snahou občianskeho združenia Prijatie by malo byť v budúcnosti dostať sa do povedomia spoločnosti a s pomocou mesta získať podporu na ich realizáciu služieb, ktoré ponúka.

Záver

Hlavným cieľom prieskumu bolo zmapovať činnosť občianskeho združenia Prijatie, ktoré pomáha riešiť špecifické sociálne problémy súčasnej mládeže. Počas prieskumu sme zistili, že v súčasnosti môže byť dôvodom rizikového správania mládeže pôsobenie prostredia a sociálnych vplyvov. Mladí ľudia sa denne stretávajú v rodine, v škole a aj vo voľnom čase s negatívnym vplyvom masmédií, najčastejšie prostredníctvom sociálnych sietí. K nim sa pridružujú problémy v rodinách, ktorých členovia nemajú kvôli pracovným povinnostiam mnohokrát prehľad o trávení voľného času detí. U mládeži tak dochádza k rozšíreniu neefektívneho či patologického spôsobu využitia voľného času, spojeného s užívaním návykových látok a inými sociálno-patologickými javmi.

V súčasnej dobe sa v praxi sociálnej práce kladie väčšia pozornosť na prácu s rizikovou mládežou, pretože je najzraniteľnejšia a ešte si len hľadá v živote stereotypy. Je ohrozenou skupinou, ktorá sa snaží orientovať v tomto zložitom svete. Aj preto je dôležité venovať jej dostatok pozornosti prostredníctvom mimovládnych neziskových organizácií. Na základe realizovaného prieskumu sa nám potvrdilo, že činnosť občianskeho združenia Prijatie má svoje cenné miesto v spoločnosti, ktorej prináša dostatok možností vyrovnať sa so svojimi ťažkosťami. Starostlivosť členov odborného tímu má vysoký potenciál pomáhať súčasnej rizikovej mládeži a sú vždy pripravení im pomôcť, aby sa postupnými krokmi priblížili k dosiahnutiu cieľa. Široký výber ponúkaných aktivít je najlepšou prevenciou proti zlyhaniu a zhoršeniu zdravotného a psychického stavu. Časová dostupnosť služieb je neobmedzená, čo svedčí o obetavosti a spolupráci jednotlivých členov tímu.

Na záver chceme upriamiť pozornosť na to, aké dôležité je venovať sa súčasnej mládeži a všímať si jej potreby, aby sa tak zabránilo rozšíreniu neefektívneho alebo patologického spôsobu využívania voľného času a aby mládež bola motivovaná k zdravému životnému štýlu a povzbudzovaná k preberaniu zodpovednosti za vlastné zdravie. Veríme, že pri spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami, sociálnymi pracovníkmi a verejnou spoločnosťou sa nám to podarí.

Poďakovanie
Touto cestou by sme chceli poďakovať pani riaditeľke občianskeho združenia Prijatie doc. PhDr. Márii Gažiovej, PhD. a jej odbornému tímu za poskytnutie rozhovoru a priestoru pre realizáciu nášho prieskumu.

Autor: Bc. Lenka Majerčáková
Autorka je študentkou odboru Sociálna práca, Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Použitá literatúra:

KUVÍKOVÁ, H. 2004. Neziskové organizácie v Európskej únií. Banská Bystrica : EF UMB, 2004, 100 s. ISBN 80-8055-937-6.
Občianske združenia. [online]. 2008, [cit. 2013-02-11]. Dostupné na internete: .
ONDRUŠEK, D. 1998. Čo sú neziskové organizácie. In: ONDRUŠEK, D. a kol. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava, Centrum prevencie a riešenia konfliktov, Partners for Democratic Change - Slovakia, 1998. ISBN 80-967890-5-8, s.11 – 12.

Odkazy:
Občianske združenie Prijatie