Ako môže projekt slovenskej mimovládky posilniť postavenie žien v Eldorete v Keni

máj 25 2018

Slovenské občianske združenie Dvojfarebný svet v Eldorete realizuje rozvojový projekt, podporený grantovou schémou SlovakAid. Ten výučbovými kurzami a pobytom v biznis inkubátore podporuje miestne ženy z marginalizovaného prostredia. Koordinátorka projektu, Zuzana Kralinská, v teréne dohliada na napĺňanie aktivít a zaznamenávanie výsledkov projektu. Nie je ich málo.

Foto: Maria Muhl - Študentky pletacieho kurzu Foto: Maria Muhl - Študentky pletacieho kurzu

Zuzana Kralinská ešte ako študentka misijnej a charitatívnej práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety navštívila v roku 2014 Rwandu ako rozvojová dobrovoľníčka. O pár rokov neskôr vycestovala do Kene som na trojmesačnú stáž. No z trojmesačnej stáže sa nakoniec vykľul dvojročný pobyt. Momentálne v meste Eldoret koordinuje projekt s názvom „Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených žien zo slumu Langas”, financovaný vďaka podpore zo strany Slovenskej Republiky. Lokálnym parnerom projektu je Detský domov pre dievčatá Sv. Bakhity.

Podpora znevýhodnených žien zo slumu Langas

Koordinátorka objasňuje, prečo realizuje OZ Dvojfarebný svet projekt rozvojovej spolupráce práve tam: „Eldoret je piate najväčšie mesto Kene a neustále rastie. Práve vysoký stupeň urbanizácie vedie k stále rastúcej populácii v slumových oblastiach. Slum Langas má odhadom okolo štyristotisíc obyvateľov. Rast populácie sa však nerovná rýchlosti rastu pracovných miest, čo má za následok vysoký stupeň nezamestnanosti, chudobu, a stáva sa z toho začarovaný kruh. Preto práve tu dlhodobo pôsobili slovenskí lekári a logisti z VŠ sv. Alžbety. Keď sa miestne ženy dozvedeli, že tu funguje slovensko-kenský projekt, vyučujúci praktické zručnosti mladé dievčatá, prišli za vtedajšou koordinátorkou s prosbou o vytvorenie výučbového centra aj pre staršie ženy. Na túto výzvu zareagovala organizácia Dvojfarebný svet, a začalo sa pracovať na jej realizácii.“

Organizácia Dvojfarebný svet sa snaží dlhodobo posilňovať postavenie žien v slumových oblastiach. Tentoraz sa rozhodla asistovať miestnym ženám z marginalizovaného prostredia prostredníctvom poskytovania polročných výučbových kurzov a mesačného počítačového kurzu. Slabá sociálna situácia niektorých rodín im neumožňuje poslať všetky ich deti na stredné školy. Nedostatočné vzdelanie potom vedie k ťažkostiam v hľadaní zamestnania, k predčasnému otehotneniu a problémom s uživením rodiny. Práve týmto ženám poskytuje tento projekt možnosť vyučiť sa remeslu a naučiť sa podnikať.

Výučbové centrum pre ženy z marginalizovaného prostredia

Študentky môžu v centre absolvovať polročný kurz kaderníctva, krajčírstva a pletenia. Pre ženy zo sociálne slabých pomerov, ale i mužov s postihnutím organizácia zároveň realizuje mesačný kurz počítačových zručností. „Po skončení kurzu absolventky dostávajú štartovací balíček, ktorý pozostáva z materiálov a náradia, potrebného na naštartovanie ich vlastného podnikania. Takto sa stávajú ekonomicky samostatnými a schopnými postarať sa o svoje rodiny aj v prípade neprítomnosti alebo neschopnosti ich partnerov,“ sumarizuje dosah projektu na miestne ženy Zuzana Kralinská.

Zatiaľčo absolvenky kaderníckeho kurzu sú schopné začať podnikať hneď po skončení kurzu, absolventky krajčírskeho a pletacieho kurzu s tým majú problémy. Najmä pre nedostatočný kapitál a nedostatok podnikateľských zručností. Práve preto od roku 2016 vedie OZ Dvojfarebný svet v miestnom centre aj sociálny podnik, takzvaný biznis inkubátor, v ktorom na päť mesiacov zamestnáva dané absolventky a ony si tak môže zlepšiť, resp. nadobudnúť podnikatelské zručnosti. Všetky si biznis inkubátor veľmi pochvaľujú.

Udržateľnosť a replikovanie projektu

Terénna pracovníčka dodáva, že „projekt si ešte vyžaduje naväzujúce aktivity a najmä čas, aby boli výsledky dostatočne viditeľné a udržateľnosť merateľná. V súčasnosti pripravujeme pokračovanie, resp. ďaľšiu fázu projektu a ak získame grant z MZVaEZ SR, po dvoch rokoch by mal byť projekt už samoudržateľný.“

Do budúcna by chceli členky OZ Dvojfarebný svet projekt prepracovať a rozšíriť na akreditované výučbové a tréningové centrum pod štátnou inštitúciou TVET, s možnosťou štátnej skúšky pre svojich študentov. Vďaka tomu by mali po ukončení štúdia v rukách celonárodne uznávaný certifikát, s ktorým by mohli pokračovať vo vyššom stupni vzdelávania alebo si ľahšie nájsť prácu – kdekoľvek v Keni. Zároveň chcú upriamiť pozornosť aj na ženy, ktorých život bol ovplyvnený postihnutím. Či už ide o osoby priamo s telesným postihnutím, alebo starajúce sa o niekoho so zdravotným postihnutím.

Zuzana opisuje úspešnosť projektu dôležitými číslami: „pre nás je najvzácnejší výsledok približne tisícdvesto absolventov, teda hlavne žien-absolventiek našich kurzov a sprostredkovanie školských uniforiem pre tisíc detí v slume Langas“.

Text: Boba Markovič Baluchová
Foto: archív Zuzany Kralinskej a Maria Muhl pre OZ Dvojfarebný svet

sucast projektu OZ Dvojfarebny svet je aj kadernicky kurz - foto Maria Muhl
absolventka pletacieho kurzu - foto Maria Muhl
absolventka kadernickeho kurzu Irene - foto Maria Muhl
studentky pletacieho kurzu - foto Maria Muhl
studentky IT kurzu - foto Maria Muhl
pocas kadernickeho kurzu - foto Maria Muhl
Zuzana Kralinska s absolventmi a absolventkami kurzov - foto - archiv Z. Kralinskej 3
Zuzana Kralinska s absolventkami kurzov - foto - archiv Z. Kralinskej 2
studentky kadernickeho kurzu - foto Maria Muhl