Psychológia

Radkin Honzák: Čím se podobáme delfínům a čím se od nich lišíme

feb 24 2021

Osobnostní charakteristiky člověka vycházejí z genetických kořenů a jsou dále modifikovány prostředím v nejširším smyslu slova tak, aby optimalizovaly schopnost přizpůsobení, přežití, reprodukčního úspěchu a delšího dožití. Totéž můžeme předpokládat také u ostatních, zejména blízkých druhů. Člověk se nevyznačuje tak silnou přítomností vlastnosti zvané dominance, jako jeho non-humánní příbuzní, u nichž to vede k hierarchicky uspořádanému společenství; lidské společenství je mnohem rovnostářštější.

Srovnávací studie mohou určit a upřesnit některé selektivní tlaky, které přispěly u jednotlivých druhů k společným nebo naopak rozdílným charakteristikám. Přestože delfín skákavý, Tursiops truncatus, má posledního společného předka s primáty před 95 miliony let a od té doby také žije ve zcela jiném prostředí, připomínají některé jeho psychosociální a kognitivní charakteristiky vlastnosti non-humánních primátů. Podobně jako šimpanzi, Pan troglodytes, žijí ve společenstvích, která se sdružují a za jistých okolností rozdělují (fůze a štěpení), mají velké mozky a používají nástroje.

Foto: Dana DuchoslavováFoto: Dana Duchoslavová

Radkin Honzák: Astrocyty a koktavost

feb 15 2021

Astrocyty jsou pomocné buňky hvězdicovitého tvaru (astrum = hvězda), které jsou hlavně významné pro zásobování neuronů všemi potřebnými látkami od glukózy až po vodu, také se zásadním způsobem podílejí na opravných pochodech a jak se nyní ukazuje, mohou s farmakologickým přispěním pomoci ovlivnit koktavost.

Striatum je oblast mozku hluboko zanořené šedé hmoty a jeho hlavní význam je v regulaci volních pohybů.

Koktavost projevující se od dětství je spojena s nadbytkem neurotransmiteru dopaminu ve striatu. Neuroleptikum nazvané risperidon snižuje množství dopaminu v mozku a je využíváno při léčbě poruch způsobených (mimo jiné také) nadbytkem dopaminu. Vědci z Riversade University v Kalifornii a amerického Národního ústavu zdraví zjistili, že podání risperidonu vede ke zvýšené aktivitě astrocytů ve striatu a tím se snižují koncentrace dopaminu a zlepšuje verbální projev postižených osob.

Radkin Honzák: Potenciální role oblastí mozku ve stresu a kvalita metod vyvolávajících stres

feb 15 2021

Různé experimentální metody údajně vyvolávající stres byly metaanalyticky sledovány. Šlo o 31 studií s použitím funkční magnetické rezonance, kdy zátěžové testy byly aplikovány celkem 1279 pokusným osobám a zjišťována přitom aktivace mozkových struktur podílejících se na stresové odpovědi. Sledované oblasti zahrnovaly následující struktury:
Insula je mimo jiné spojena s vnímáním bolesti, sebeuvědoměním a sociálním vnímáním a integruje smyslové a vnitřní emoční informace. Dále se podílí na řízení reakce na hormonální stres.
Claustrum je také zodpovědné za integraci různých informací a je důležité pro vědomí. Aktivace těchto regionů podle výzkumníků naznačuje, že účastníci studie směřují svou pozornost směrem dovnitř na své emoční procesy, když jsou ve stresu.
Dolní frontální gyrus je zodpovědný za sémantické a fonologické zpracování a za pracovní paměť. „K aktivaci pravděpodobně dochází, protože mnoho metod vyžaduje náročné kognitivní úkoly.
Nucleus lentiformis; toto jádro je spojeno s pohybem a koordinací. Jeho role v kontextu stresu není známa. „Spekulujeme, že akutní stres vede ke zvýšení celkového svalového napětí a přípravě na možnou reakci na boj nebo útěk,“ vysvětluje Gesa Berretz.

Emocionálne prežívanie mediálnych správ o pandémii Covid-19: Analýza vzhľadom na frekvenciu sledovania správ a fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení

feb 9 2021

Emotional responses to the Covid-19 pandemic media reports: Comparisons based on media exposure and the phases of easing the anti-epidemic measures

Abstrakt: Predmetná štúdia analyzuje súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii koronavírusu a emocionálnym prežívaním jednotlivcov a tiež mierou ich súhlasu s prijatými opatreniami. Pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie bola zisťovaná frekvencia sledovania správ a jej súvis so šiestimi primárnymi a sekundárnymi emóciami: strach, obavy, hnev, smútok, panika, frustrácia a zvedavosť. Sekundárne ciele boli zamerané na analýzu premenných vzhľadom na fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení na Slovensku. Výskum bol realizovaný na vzorke N=458 respondentov (vek M=40,6; 92,6% žien). Na základe štatistických analýz bolo zistené, že existuje štatisticky významný rozdiel v miere prežívania strachu (H=26,746; p<0,001), obáv (H=25,199; p<0,001), smútku (H=15,264; p<0,001) a zvedavosti (H=56,324; p<0,001) vzhľadom na frekvenciu sledovania správ ohľadom Covid-19 pandémie a v miere prežívania obáv (H=7,575; p<0,023), smútku (H=8,951; p<0,011) a frustrácie (H=11,101; p<0,004) vzhľadom na fázy uvoľňovania reštriktívnych opatrení. Miera výskumných premenných klesala s nižšou frekvenciou sledovania správ a s uvoľňovaním reštriktívnych opatrení v čase. Medzi frekvenciou sledovania správ a mierou súhlasu s prijatými protiepidemickými opatreniami boli zistený slabý korelačný vzťah.
Kľúčové slová: emócie, médiá, pandémia Covid-19, protiepidemické opatrenia

Abstract: The present study analyses the relationship between exposure to media news on Covid-19 pandemic and the emotional experiences of individuals, as well as the extent to which they agree with the measures taken. Using a purposely designed questionnaire, the frequency of media use and its association with six primary and secondary emotions - fear, worry, anger, sadness, panic, frustration and curiosity, was examined. The secondary objectives were focused on the analysis of variables with respect to the phases of dismantling of restrictive measures in Slovakia. The research was conducted on a sample of N = 458 respondents (mean age = 40.6; 92.6% women). Based on statistical analysis, it was found that there was a statistically significant difference in the frequency of experiencing fear (H = 26.746; p <0.001), worry (H = 25.199; p <0.001), sadness (H = 15.264; p <0.001) and curiosity ( H = 56.324; p <0.001) with respect to the frequency of exposure to the media news about Covid-19 pandemic and there was also a significant difference in the frequency of experiencing worry (H = 7.575; p <0.023), sadness (H = 8.951; p <0.011) and frustration (H = 11.101; p <0.004) with respect to the phases of dismantling of the restrictive measures. The rate of research variables decreased with lower media exposure and with the dismantling of restrictive measures over time. A weak correlation was found between the frequency of exposure to media news and the level of agreement with anti-epidemic measures taken.
Key words: emotions, media, Covid-19 pandemic, anti-epidemic measures

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Subjektívne verzus objektívne prekážky pri dosahovaní cieľa

jan 29 2021

Subjective versus objective obstacles in goal achievement

Abstrakt: Predložená štúdia za cieľ kategorizovať a obsahovo popísať konkrétne prekážky, ktoré vstupujú do procesu dosahovania cieľa na základe obsahovej analýzy 1507 odpovedí respondentov. Ako základné kritérium klasifikácie bola zvolená príčina, ktorá rozdeľuje prekážky na objektívne a subjektívne. Dáta boli získané od vzorky 542 respondentov vo veku 18 až 34 rokov. Z objektívnych interferujúcich premenných dominovali najmä aktuálne situačné prekážky, napríklad nadmerná administratívna záťaž. Pri subjektívnych prekážkach mali najväčšie zastúpenie tie, ktoré odrážali aktuálny psychický a fyzický stav jedinca, napríklad v podobe stresu alebo aktuálnej psychickej nepohody.
Kľúčové slová: dosahovanie cieľa, prekážky, sebaregulácia

Abstract: The present study aimed to categorize and describe the specific obstacles that enter the process of goal achievement. The basic criterion for obstacles categorization was based on its cause, what divided the obstacles into objective and subjective. Data were obtained from a sample of 542 respondents aged 18 to 34 years. Content analysis of 1507 responses was conducted. Of the objective interfering variables, current situational barriers, such as excessive administrative burdens, dominated. In the case of subjective obstacles, those that reflected the current mental and physical condition of the individual were the most represented, for example in the form of stress or current mental discomfort.
Key words: goal achievement, obstacles, self-regulation

Foto: Dana Duchoslavova (2020)Foto: Dana Duchoslavová (2020)

Využitie arteterapeutických šablón pri práci s deťmi s poruchami správania

jan 28 2021

The Use of Art Therapy Templates for Children with Behavioral Disorders

Abstrakt: Predkladaný článok približuje význam arteterapeutických techník pri práci s deťmi s poruchami správania, odvolávajúc sa na uskutočnené výskumy. Autorka v ňom ďalej bližšie popisuje techniku arteterapeutických šablón, ktorú sama vytvorila. Arteterapeutické šablóny predstavujú sériu 25 kariet s prekreslenými šablónami a tematicky rôznorodo zamerané cvičenia (inštrukcie) určené pre deti a dospievajúcich. Spomínanú techniku je vhodné využívať aj pri práci s deťmi s poruchami správania vychádzajúc z uvedených výskumných štúdií zameraných na zisťovanie efektívnosti arteterapie pri zmierňovaní týchto porúch.
Kľúčové slová: arteterapia, arteterapeutická technika, arteterapeutické šablóny, poruchy správania

Abstract: The presented article describes the importance of art therapy for children with behavioral disorders, referring to the research. The author describes the technique of art therapeutic templates, which she created herself. Art therapy templates are a series of 25 cards with redrawn templates and thematically diverse exercises (instructions) designed for children and adolescents. The mentioned technique is also suitable for working with children with behavioral disorders based on the above research studies aimed at determining the effectiveness of art therapy in reducing these disorders.
Key words: art therapy, art therapy technique, art therapy templates, behavioral disorders

Ilustrácia: Archív akad. mal. Veroniky Lučeničovej Gabčovej PhD.Ilustrácia: Archív akad. mal. Veroniky Lučeničovej Gabčovej PhD.

Násilie páchané na ženách a jeho dôsledky na deti

dec 19 2020

Violence against women and its consequences for children

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou násilia páchaného na ženách a jeho dôsledkoch na deti. Cieľom príspevku je poukázať na deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde dochádza k násiliu na ženách. Pre tieto deti je nebezpečná aktuálna situácia v rodine, ale aj negatívne dopady násilia na ich ďalší vývoj a budúce vzťahy v dospelosti. Z našej praxe vyplýva, že ide o veľmi zložité súvislosti, ktoré je nutné s rozvahou a za účasti odborníkov dobre posúdiť a neustále prihliadať k potrebám a záujmom dieťaťa.
Kľúčové slová: obeť, agresor, násilie, rodina, dieťa, násilie páchané na ženách.

Abstract: The article deals with the violence against women and its consequences on children. Our goal is to point out the issue of children that grow in families, where the violence against women occurs. Such situation represents the danger for these children, but also results in negative impact on the children development and has negative consequences on their future relationships in adulthood. The context is highly intricate and has to be evaluated by professionals always taking in account the needs and interests of children.
Key words: victim, agressor, violence, family, babe, violence against women,
Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2012)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2012)

Múdrosť ako ideálny cieľ vzdelávania a učenia sa dospelých

dec 10 2020

Wisdom as an ideal goal of adult education and learning

Abstrakt: Autori chápu múdrosť ako ideálny cieľ všetkých (auto)formatívnych snáh tak v dospelosti, ako aj počas celého života človeka. Múdrosť považujú za najvyššiu schopnosť operatívneho a duchovno-etického zvládania úloh v nekonečnej rozmanitosti rýchlo sa meniacej pracovnej a životnej reality. Autori ponúkajú úvahu nad múdrosťou, jej významom a nad možnosťami, ako sa k nej priblížiť pomocou vzdelávania a učenia sa dospelých.
Kľúčové slová: Múdrosť. Celoživotné učenie. Všeobecné vzdelanie. Kompetencie. Vzdelávanie a učenie sa dospelých. Stupídnosť. Schéma.

Abstract: The authors understand wisdom as the ideal goal of all (auto)formative endeavors, both in adulthood and throughout the life of an individual. They consider wisdom to be the ultimate ability of operative and spiritual-ethical management of tasks in the infinite variety of rapidly changing work and life realities. The authors offer a reflection of wisdom, its meaning and ways in which it can be approached through adult education and learning.
Keywords: Wisdom. Lifelong learning. Liberal education. Competences. Adult education and learning. Stupidity. Scheme.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020). Autorská výstava Peter a Veronika Marek, Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave.Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020). Autorská výstava Peter a Veronika Marek, Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave.

Náčrt gestalt terapeutických možností rozvoja docility dospelých uplatniteľných v andragogickej teórii a praxi

dec 2 2020

Design of gestalt theoretical possibilities for the development of the adult docility applicable in andragogical theory and practice

Abstrakt: Autori tejto práce predstavujú základné teoreticko-filozofické východiská, princípy a konštrukty psychoterapeutickej modality „Gestalt“. Robia tak s cieľom jednak zefektívniť andragogické pôsobenie smerujúce k ďalšiemu rozvoju docility (schopnosti učiť sa) dospelých a jednak obohatiť andragogickú teóriu a prax. Užitočnosť nimi zvolenej modality pre oblasť vzdelávania a učenia sa dospelých podkladajú jej všeobecným cieľom, ktorým je harmonická osobnosť schopná učiť sa.
Kľúčové slová: Gestalt terapia. Docilita dospelého človeka. Vzdelávanie a učenie sa dospelých. Vzdelávateľ dospelých.

Abstract: The authors of this paper present the fundamental theoretical-philosophical approaches, principles and constructs of the psychotherapeutic modality "Gestalt". Their goal is to improve andragogical actions that further develop the adult docility (ability to learn) more effectively as well as to enrich andragogical theory and practice. The usefulness of the modality they have chosen for the field of adult education is demonstrated by their general objective, namely a harmonious personality capable of learning.
Key words: Gestalt therapy. Adult docility. Adult education and learning. Adult educator.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Aktuálne možnosti a limity práce psychoterapeuta (reflexia z praxe)

okt 22 2020

Current possibilities and limitations of the work of a psychotherapist (work reflection)

Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad zmenami v práci psychoterapeuta, ktoré prináša dnešná doba. Sme nútení meniť spôsoby a formy práce, riešiť nové témy, pozorne skúmať objednávky klientov a prácu flexibilne prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam. V článku preberáme niekoľko aktuálnych tém; zaoberáme sa napr. „zarúškovaním“, ktoré sa nečakane stalo prekážkou, očividne brániacou v kvalitnom psychoterapeutickom kontakte. Skúmame negatívne dôsledky doby u dospelých aj detí, pričom za kritické pre vznik psychických problémov považujeme to, že ľudia (najmä deti) zostali bez možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Spomíname tiež novú techniku, ktorú úspešne využívame pri eliminácii strachu a iných emocionálnych problémov u našich klientov. V závere uvažujeme nad štyrmi druhmi objednávok a zdôrazňujeme nutnosť prispôsobiť psychoterapeutické sedenie aktuálnym potrebám klienta/ov, ktoré sa časom menia.
Kľúčové slová: Psychoterapia. Párové a rodinné poradenstvo. Dištančné formy práce. Nové problémové okruhy. Objednávky klientov.

Abstract: In this article we consider recent changes caused by coronavirus in the work of a psychotherapist. Inevitably we are faced with having to alter the ways and forms of work, deal with new topics, carefully research clients' requests, and flexibly adapt to turbulent conditions. The article is focused on several current topics including facemask wearing, which has become an obstacle that negatively affects the quality of psychotherapeutic interactions. We research the negative impacts of the current times on the emergence of psychological issues amongst adults as well as children. Those issues could be attributed to the fact that people (and especially children) have been deprived of their usual social, cultural and sport life. We also describe a new technique that we use to eliminate fear and other emotional problems amongst our clients. Finally, we analyse four types of clients' requests, and emphasize the necessity of adapting psychotherapeutic sessions to the current needs of a client.
Keywords: Psychotherapy, Couples and family counselling, Distance working, New problematic areas, Client booking

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Alkoholizmus a násilie v rodine. Svedectvo

okt 10 2020

Alcoholism and domestic violence in the family. Testimony

Abstrakt: Každé patologické prostredie má negatívne vplyvy na každého jedného z nás a špeciálne na dieťa v takejto rodine. V príspevku budeme hovoriť o alkoholizme a násilí v rodine študenta, ktorý sa podelí o svoje skúsenosti a svoje svedectvo, čo zažíval vo svojom prirodzenom, sociálno-patologickom prostredí, kde mal hlavné miesto alkohol a domáce násilie a nie rodina, čo ovplyvnilo jeho život.
Kľúčové slová: Alkohol. Dieťa. Násilie. Prostredie. Rodina. Viera.

Abstract: Every pathological environment has negative effects on each of us and especially on the child in such a family. In the article we will talk about alcoholism and violence in the family of a student who will share his experience and his testimony, which he experienced in his natural, socio-pathological environment, where alcohol and domestic violence were the main place and not his family, which affected his life.
Keywords: Alcohol. Child. Violence. Environment. Family. Faith.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
(Mt 11, 28. 30)

Radkin Honzák: Kořeny slovenské psychoterapie – profesor Stuchlík

aug 18 2020

Cesty některých objevů jsou klikaté. Lidský magnetismus, kterým úspěšně léčil Mesmer, který byl zatracen vědeckou komisí Královské akademie v Paříži pod vedením tehdejšího amerického velvyslance Benjamina Franklina (v komisi zasedal také Lavoisiére později připravený o hlavu vynálezem dalšího člena komise doktora Guillotina), nebyl zcela zapomenut. Nešlo sice o magnetismus, ale o sugesci a hypnózu, s níž někteří jedinci měli zkušenosti již pradávno, ale raději to nezveřejnili. Prostřednictvím potulného švýcarského magnetizéra Lafontaina dorazila tato zábavná atrakce pro pobavení publika roku 1841 do Manchestru, kde se představení účastnil také místní lékař James Braid (1769 – 1860).

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Radkin Honzák: Jaak Panksepp – tvůrce pojmu emoční neurověda

júl 29 2020

Vzpomínku na Jaaka Pankseppa nevyvolalo žádné kulaté výročí, ale úžasný počin nakladatelství dybbuk, které uvádí na trh překlad jeho stěžejního díla The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion.

Jaak Panksepp (1943 -2017) měl štěstí, že ho rodiče z rodného Estonska zavčas odvezli do USA, kde mohl naplno rozvinout svůj talent. Začal sice studovat elektroinženýrství, ale to ho nebavilo a jeho zážitky z psychiatrické léčebny, kde několikery prázdniny pracoval, ho přivedly do světa emocí, kterým se pak po celý život intenzivně věnoval. Studium klinické psychologie ho neuspokojovalo a připadalo mu svým verbálně-sémantickým přístupem značně vzdálené reálnému světu nemocných, změnil tedy obor a začal studovat behaviorální vědy s nadějí, že tak se dopracuje k emocím neurovědeckou cestou.

Radkin Honzák: Rakovina

júl 20 2020

Před třiceti roky jsem četl velice hezkou práci sledující, jak lidé vnímají názvy dvou nemocí, které po svém nástupu, hubily lidi skoro stejně. Pomocí zajímavé metody (moc hezká hračka: Osgoodův sémantický diferenciál) badatelé porovnávali slova „infarkt“ a „rakovina“. Mluvím o době pro některé současníky již vzdálené a připomínám, že první vrchol úmrtí byl stejný: po pěti letech u obou chorob.

Zatímco „infarkt“, zřejmě díky prvním úspěchům invazivních kardiologických metod, byl tehdy hodnocen velmi benevolentně, pojem „rakovina“ byl zatížen hrůzou, děsem a odporem. Dnes umírá daleko víc lidí na nemoci oběhové soustavy než na novotvary a slovo rakovina bylo zbaveno své iracionální aury a stalo se běžným pojmem. Především též díky (tady je ta předpona namístě) četným autobiografickým publikacím o osobních zkušenostech, které sňaly tabu z této oblasti.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Vybrané sociálno – patologické javy v školskom prostredí a ich prevencia

júl 7 2020

Selected Socio-Pathological Phenomena in School Environment and Their Prevention

Abstrakt:
CIELE: Výskumný článok hľadá odpovede na dve otázky: s akými sociálno-patologickými javmi sa stretávame v školskom prostredí a kto zabezpečuje prevenciu pred danými javmi. METÓDY: Metódu zbierania dát pomocou dotazníka sme si zvolili práve preto, že sme chceli bližšie spoznať úprimné názory učiteľov na sociálnu prácu v rezorte školstva a odhaliť sociálno-patologické javy, ktoré sa vyskytujú na týchto školách. Výskum sa nám podarilo uskutočniť na 4 základných školách v Nitrianskom kraji a dotazníky nám vyplnilo 52 učiteľov, z tohto počtu bolo 32 triednych učiteľov a priemerné pôsobenie v pedagogickej praxi bolo 15,8 rokov. Z celkového počtu triednych učiteľov bolo 17 na prvom stupni a 15 na druhom stupni základných škôl.
VÝSLEDKY: Naše zistenia ukazujú na viaceré skutočnosti, ktoré podporujú úvahy o potrebe školskej sociálnej práce. Patrí sem hlavne priznanie učiteľov, že na základných školách sú prítomné sociálno-patologické javy; školskí sociálni pracovníci môžu poskytnúť žiakom podporu, pomáhať im prekonávať problémy vo vzdelávaní spôsobené sociálnymi problémami, pomáhať pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; vykonávať prevenciu.
IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Treba si uvedomiť, že škola iba dotvára a formuje výchovný proces, ktorý musí byť v prvom rade vytváraný v domácom prostredí. A tu opäť vidíme miesto, kde by sa vedel sociálny pracovník uplatniť – práca s rodinou žiaka. Školský sociálny pracovník by na školách mal byť v kontakte so žiakmi a ich rodičmi, aby im dokázal reálne pomôcť pri výskyte problému.
Kľúčové slová: agresivita, šikanovanie, záškoláctvo, prevencia

Abstract:
AIMS: The research article seeks answers to these two questions: What socio-pathological phenomena do we encounter in the school environment? Who provides prevention against these phenomena?
METHODS: We have chosen the method of data collection using a questionnaire precisely because we wanted to get to know the teachers’ honest opinions on social work in the education sector and to reveal the socio-pathological phenomena that occur in these schools. We have managed to conduct the research at 4 primary schools in the Nitra region – 52 teachers filled in the questionnaires, 32 of which were form tutors, and the average teaching practice was 15.8 years. Of the total number of form tutors, 17 have been teaching at the first level and 15 at the second level of primary schools.
RESULTS: Our findings point to several facts which support reflection on the need for school social work. This particularly includes the teachers’ acknowledgement that socio-pathological phenomena are present in primary schools – school social workers can provide support to pupils, help them to overcome educational problems caused by social problems, help to integrate pupils with special educational needs, and carry out prevention.
IMPLICATIONS FOR SOCIAL WORK: It should be noted that the school only complements and shapes the educational process, which must first and foremost be created in the home environment. And here, again, we see a place where social workers could be of use – working with the student’s family. The school social worker should be in contact with the pupils and their parents in order to really help them in the event of a problem.
Keywords: aggression, bullying, truancy, prevention

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!