Psychológia

Monografia Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy, 2018

apr 20 2018

MACHALOVÁ,M. – SENKO,P. 2018. Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy. Bratislava: Inštitút výchovy a športu a Prohuman. 319 s. ISBN 978-80-972795-2-3.


ÚVOD
Čo sa deje ľuďom v dnešku?
Sociálne prostredie sa dnešným ľuďom neraz javí ako púšť sociálnej komunikácie a medziľudských i osobných vzťahov. Nastoľujú sa nové otázky, ktoré sa týkajú kvality života ľudí. A tiež otázky morálneho a sociálneho pokroku ľudstva v súčasnosti. Vyzdvihujú sa mnohé zmeny v konaní jednotlivcov a sociálnych skupín. Mnohí ľudia prežívajú vedome či podvedome realitu dneška ako duchovne vyprázdnený priestor. Vedomky či nevedomky trpia, čo sa prejavuje v hojnom výskyte duševných a somatických ochorení.

Psychológia získavania nových cieľových skupín v edukácii dospelých

apr 9 2018

Psychology of attracting new target groups in adult education

Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku psychologických aspektov získavania nových cieľových skupín v edukácii dospelých. V jednotlivých častiach príspevku identifikujeme a objasňujeme tri základné psychologické východiská, ktoré považujeme za dôležité v procese získavania dospelých osôb pre ich edukáciu: 1. zmenu poznania dospelého človeka, 2. osoba dospelého človeka, 3. edukačné signály pre dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia získavania. Cieľové skupiny. Edukácia dospelých.

Abstract: The paper focuses on the psychological aspects of attracting new target groups in adult education. In the individual parts of the paper, we identify and explain the three basic psychological starting points that we consider important in the process of attracting adults for their education: 1. Change of knowledge of an adult human. 2. The person of adult man. 3. Educational motives for adults.
Key words: Psychology of attracting. Target groups. Adult education.

Foto: Veronika Markovičová (2017)Foto: Veronika Markovičová (2017)

Naše duše patří nám - výstava dvaceti umělců, kteří společně bojují o duševní zdraví, podporuje psychiatrickou reformu a vznik komunitních služeb

apr 8 2018

Tvůrci se zkušeností s duševním onemocněním a sympatizující umělci se spojili v projektu s podtitulem “Naše duše patří nám”. Výstava dvaceti autorů v Open Letohradská 10 na Praze 7 představí obrazy, grafiky, objekty a vizuální umění. Výstava potrvá do konce dubna a bude zdarma přístupná každou neděli až čtvrtek mezi 15 a 19 hodinou. Pro skupiny je možné domluvit komentovanou prohlídku.

Kromě obrazů, grafik a objektů bude v prostorách galerie audiovizuální psychokabaret, jehož součástí je tzv. psycholampa od designérky Anny Marešové a režisérky Kláry Jakubové. Zažijete na vlastní kůži, jak se cítí člověk se schizofrenií. Dále tu bude projekce Divadélka F, kde lidé autenticky ztvárňují vlastní diagnózu. Maňásky vyrobili pracovníci chráněných dílen Domova pro mentálně postižené Harcov v Liberci.

Anna-Marie NeduhováAnna-Marie Neduhová

viktorie kolářová
instalace
20minutes

Radkin Honzák: Kůže, čich, hmat a lidské doteky

mar 18 2018

Kůže není jenom ochranná vrstva, které pokrývá naše tělo, ale má mnoho dalších funkcí, z nichž té dotekové se budeme v další části věnovat podrobně. Než se k ní dostaneme, je nezbytné uvést několik obecnějších údajů. Kromě dutiny ústní, dechu a eventuálních střevních plynů je kůže nejintenzivnějším zdrojem pachových informací,1 což je významný, ač ne vždy plně uvědomovaný komunikační prvek.2 Proto bude další část textu spíš o čichu, což má svou logiku, přestože se to zdá od sebe vzdálené. Čichám, čichám člověčinu…

A věta pokračuje otázkou: „Koho tady, matko, máš?“ Děd Vševěd – jak je patrné – sice nevěděl všechno, ale čich měl i po celodenní únavě dobrý, takže by se při vyšetření orientovaném na tuto charakteristiku dostal do populačního kvartilu, v němž demence, dokonce ani MCI (mild cognitive impairment) nehrozí, jak se děje lidem, jimž postupuje ztráta čichu rychleji než kalendářní věk.3 Také jídlo si může vychutnat dokonale a podobně kvalitní by měl být i jeho sexuální život. Všechny tyto životní oblasti jsou funkcí čichu ovlivněny, a my – ke své hanbě – pro jednotlivé čichové vjemy ani nemáme abstrakta, ale říkáme: voní (páchne) to jako… Ono také těch vůní je řádově mnohem víc než tří základních barev, pěti chutí nebo osmi tónů.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Radkin Honzák: Dopřejte si dostatečný spánek, budete se cítit líp!

mar 6 2018

Scientists have discovered a revolutionary new treatment that makes you live longer. It enhances your memory, makes you more attractive. It keeps you slim and lowers food cravings. It protects you from cancer and dementia. It wards off colds and flu. It lowers your risk of heart attacks and stroke, not to mention diabetes. You’ll even feel happier, less depressed, and less anxious. Are you interested?

Navzdory hnusnému počasí a chřipkovým virům vycházejí knihy a stojí za to upozornit alespoň na dvě, které se věnují spánku. Protože na ně upozorňuje i British Medical Journal, stojí nepochybně za pozornost. Přestože obě knížky potvrzují většinu známých zákonitostí, přinášejí zásadně nový požadavek podložený mnoha novými poznatky. Zdravý dospělý člověk by měl spát sedm až devět hodin. Až dosud byla považována za normu doba mezi pěti a devíti hodinami, ale neurovědec Walker i psycholožka Culpin(ová) se shodují, že to je nedostatečné.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Radkin Honzák: Ledulák

mar 6 2018

Ledulák je pojem, který jsem právě vynalezl a razím ho pro překlad anglického iceman; když snowman je sněhulák, iceman si zaslouží stejné postavení mezi českými substantivy. Ledulákem je holandský cvok Wim Hof (*20.4.1959 – ve znamení Berana) známý svými schopnostmi odolávat zimě a mrazu víc než ruský člověk. Usazen do velkého válce a obložen ledem dokáže klidně sedět a rozprávět s okolím půldruhé hodiny, mezi jeho další kousky patří bosky uběhnutý půlmaraton ve sněhu a ledu za polárním kruhem, výstup na Kilimandžáro ve dvou dnech pouze v trenýrkách, pokus slézt Mt. Everest v trenýrkách (zmařený zraněním nohy) a mnoho dalších.

Kognitívne distorzie patologických hráčov

jan 23 2018

Cognitive distortions of pathological gamblers
Abstrakt:
Úvod: Problematiku kognitívnych distorzií v kontexte patologického hráčstva môžeme priradiť k predloženej psychologicko-psychoanalytickej a kognitívno-subjektivistikej teórii patologického hráčstva. Kognitívne distorzie sú často sa vyskytujúce fenomény u jedincov s rôznymi typmi porúch. U patologických hráčov sa na základe výsledkov obsahových analýz zahraničných výskumných štúdií vyskytujú pomerne často.
Ciele: Cieľom výskumu bolo zistiť výskyt a variabilitu kognitívnych distorzií problémových hazardných hráčov, ktorí spĺňajú diagnostické kritéria patologického hráčstva.
Metódy: Vo výskume sme uplatnili kvalitatívnu metodologickú stratégiu. Výskumnou metódou, ktorou sme overovali výskyt kognitívnych distorzií problémových patologických hráčov, bolo štrukturované interview vlastnej konštrukcie a dve diagnostické metódy (LBQ, GA-20).
Výsledky: Najčastejšie sa u problémových hazardných hráčov vyskytujú kognitívne distorzie v podobe interpretačnej predpojatosti / sebadôvery a upevňovania hráčskych zručností, ako aj v podobe selektívnej pamäti na výhry. Naproti tomu, najmenej časté z pohľadu výskytu kognitívnych distorzií problémových hazardných hráčov sú antropomorfizmus a subjektívne produkované klamné korelácie v kontexte psychického stavu pri hre.
Kľúčové slová: Kognitívne distorzie, kognitívno-subjektivistická teória patologického hráčstva, kvalitatívna analýza, Patologické hráčstvo, Psychologicko-psychoanalytická teória patologického hráčstva.

Vzťahová väzba medzi adolescentmi a rodičmi z pohľadu úplnosti rodiny v Žilinskom kraji

jan 17 2018

Adolescent-parent attachment from family completeness point of view in the Žilina region
Abstrakt:
Úvod: V príspevku sa zaoberáme vzťahovou väzbou medzi adolescentmi a rodičmi z pohľadu úplnosti rodiny. Problematika vzťahovej väzby je na Slovensku pomerne nová, pričom odborníci sa zhodujú, že vzťahová väzba je základom zdravého bio-psycho-sociálného vývinu dieťaťa/adolescenta. V predkladanom vedeckom príspevku prezentujeme výsledky výskumu zapamätaného rodičovského správania adolescentov v kontexte vzťahovej väzby medzi adolescentmi a rodičmi.
Ciele: Cieľom výskumu bola identifikácia a analýza výskytu hyperprotektivity, odmietania a emočnej vrelosti v úplných a neúplných rodinách na základe zapamätaného rodičovského správania a jeho vnímania adolescentmi v Žilinskom kraji.
Metódy: Výskumná metóda, ktorú sme použili pre overenie stanoveného výskumného cieľa, bol dotazník s-E.M.B.U, ktorý pozostáva z 23 položiek. Dotazník obsahuje tri dimenzie rodičovského správania, a to hyperprotektivitu, odmietanie a emočnú vrelosť. Výskumná vzorka pozostávala zo stoštrnástich adolescentov študujúcich na gymnáziu, strednej odbornej škole a strednom odbornom učilišti v Žilinskom kraji, ktorí vypovedali o vplyve rodičovského správania na ich osobnosť. Základné kritérium výberu bol vek od 15 do 19 rokov.
Výsledky: Signifikantné rozdiely boli nájdené v porovnaní hyperprotektivity oboch rodičov (Wilcoxonov test, p < 0.001). Signifikantné rozdiely sme ďalej našli aj v porovnaní odmietania a emočnej vrelosti rodičov z úplných a neúplných rodín adolescentov. V neúplných rodinách bolo zistené, že skóre v dimenzii odmietanie je významne vyššie v porovnaní s úplnými rodinami (Mann-Whitney U-test: p < 0.001). V úplných rodinách bolo nájdené významne vyššie skóre v dimenzii emočná vrelosť v porovnaní s neúplnými rodinami (Mann-Whitney U-test: p= 0.006).
Kľúčové slová: Emočná vrelosť, hyperprotektivita, odmietanie, vzťahová väzba adolescentov a rodičov, zapamätané rodičovské správanie.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka VI (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy,vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF (Prešov, 2017)

jan 13 2018

Zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 7. novembra 2017, v Prešove.

Klasifikácia patologického hráčstva z pohľadu genézy až po súčasnosť

jan 13 2018

Pathological gambling classification from the genesis point of view to up to the present
Abstrakt: Patologické hráčstvo je muldisciplinárny fenomén, ktorý sa vyskytuje takmer vo všetkých krajinách sveta. Tento jav je kvôli digitalizácii a virtualizácii sveta neustále vysoko aktuálny a má stúpajúcu tendenciu. Prevalencia patologického hráčstva sa zvyšuje, čo je hlavným motívom zaoberania sa týmto sociálno-patologickým fenoménom. V príspevku približujeme jednotlivé klasifikačné systémy APA-DMS a MKCH, a to z pohľadu genézy až po súčasný stav.
Kľúčové slová: Behaviorálna závislosť, DSM-III - DSM-IV - DSM-5, Klasifikácia, MKCH-10 -MKCH-11, Patologické hráčstvo, Porucha kontroly impulzov.

Abstract: The pathological gambling is the multidisciplinary phenomenon that occurs in the all of the world countries. This phenomenon is the constantly a hot issue and have the increasing tendency because of the world digitalization, virtualization. The pathological gambling prevalence is increasing and it is the main motive occupy with this social-pathological phenomenon. In the article we clarify the particular classification systems APA-DMS and MKCH of genesis point of view to up to the present.
Keywords: Behavioral addiction, DSM-III - DSM-IV - DSM-5, Classification, MKCH-10 -MKCH-11, Pathological gambling, Impulse control disorder.

Radkin Honzák: Úvaha nad knihou Burnout, fatigue, exhaustion. An interdisciplinary perspectives on a modern action

dec 4 2017

Neckel S, Schaffner AK, Wagner G (eds.): Burnout, fatigue, exhaustion. An interdisciplinary perspectives on a modern action. Palgrave Macmillan, Cham, 2017

Nejsem profesí angličtinář, ani povahou obsedant, přesto mi název (podtitul) knihy úplně nesedí. Mohu říci už zde, že obsah také ne.

Radkin Honzák: Fenomén zvaný Hnízdil a psychosomatika

nov 30 2017

Před několika týdny vyšla nová knížka, kterou dali dohromady Jan Hnízdil a redaktorka Klára Mandausová spolu s několika Honzovými přáteli i nepřáteli s titulem Příběhy obyčejného uzdravení (vydaly ji Lidové noviny, Praha). Měl jsem to potěšení přispět do ní krátkou statí o tom, jak vidím psychosomatiku, mám k ní tedy trochu vřelejší vztah a byl jsem u jejího velmi příjemného uvedení do světa..

Pokud znáte Hnízdilovy práce periodicky se objevující v tisku, na blogu (http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php), nebo v jeho minulých knižních publikacích, ocitnete se na známém terénu kvalitní kasuistiky s dobrým i nedobrým koncem, úvah o (ne)zdraví současné společnosti, tentokrát navíc reakce na udělení bludného balvanu a nakonec poznámek jeho přátel i nepřátel.

Radkin Honzák: Recenze publikace Iluze pameti od Julie Shaw

nov 9 2017

Nic není tak zodpovědné za staré dobré časy jako špatná paměť.
Anatol France

Sloni si pamatují člověka, který jim ublížil a potkají-li ho po letech, umějí mu to oplatit. Při čtení Iluze pameti od Julie Shaw1 mě napadlo, že to může být tím, že vzpomínku nezatíží šumem, že si ji totiž nikdy nevypravují. Ale může to být všechno jinak, jak už to na světě bývá.

Co všechno bylo příčinou, že se po dvaceti letech vzbudily zlé vzpomínky Eileen Franklinové, takže ohlásila, že její otec zavraždil v roce 1969 její kamarádku, těžko už dnes dohledáme. Její otec byl odsouzen, protože porota svědkyni uvěřila2, mezi psychology, fyziology a psychoterapeuty ale vypukla debata, která vyvolala vlnu experimentů hledajících odpověď na otázky týkající se možností lidské paměti, zejména pak její spolehlivosti.

Mediálna kultúra a jej dopad na nové formy porúch príjmu potravy

okt 27 2017

Media culture and its impact on new forms of eating disorders
Abstrakt: Bigorexia je formou nelátkovej závislosti, ktorá patrií medzi bio-psycho-sociálne poruchy a vyznačuje sa riešením problémových a emocionálnych situácií v živote jedinca prostredníctvom jedla a stravovania. Príspevok sa zameriava na kvalitatívnu analýzu precepcie marketingových komunikátov osobami, ktoré prejavujú symptómy bigorexie.. Venuje sa definovaniu bigorexie, základným krokom vedúcim k jej vzniku a príčinám, jej diagnostike a najčastejším rizikám.
Kľúčové slová: Kult tela. Body image. Poruchy príjmu potravy. Bigorexia v reklame.

Abstract: Bigorexia is a form of eating disorders as non-substance addictions that fall under bio-psycho-social disorders and are characterized by solving problems and emotional situations in one´s life with food and eating. This paper focuses on analysis concerning marketing communication outputs perceptions of people demonstrating the symptoms of bigorexia. It defines bigorexia as such, basic aspects of its development and causes, its diagnostics and most common risks.
Keywords: Cult of body. Body image. Eating disorders. Bigorexia in advertising.

Foto: Peter Gáll https://www.facebook.com/PeterGallPhotographerFoto: Peter Gáll https://www.facebook.com/PeterGallPhotographer

Rodičovská kontrola pred digitálnymi hrozbami detí

okt 25 2017

Parental control over digital threats to children

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu aktuálnej problematiky internetu a jeho nebezpečných obsahov voči maloletým. Upozorňuje na nevyhnutnosť riešenia virtuálnych útokov zacielené na maloletých a na neodkladnú nutnosť aplikácie ochranných opatrení nielen rodičmi, ale rovnako aj učiteľmi a štátom, na význam mediálnej gramotnosti a prevencie v reálnom ale i vo virtuálnom svete. Vymedzuje online riziká a agresívne obsahy vo videohrách, zaoberá sa komerčným obsahom a nekalými marketingovými praktikami videohier.
Kľúčové slová: Generácia Z. Online riziko. Advergaming. Rodičovská mediácia.

Abstract: Presented paper is focusing on analysis of a current issue of Internet and its contents dangerous to the age group of minors. It calls attention to the necessity of preventing virtual attacks aimed at minors as well as the need for protective measures taken by parents, teachers and state, the importance of media literacy and prevention in both real and virtual world. Paper outlines online risks and aggressive content in videogames, it deals with commercial content and deceptive marketing practices in digital games.
Keywords: Generation Z. Online risk. Advergaming. Parental mediation.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!