Jarmila Žolnová - Základy pedagogiky psychosociálne narušených (recenzia)

sep 4 2014

Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, 103 s., ISBN 978-80-555-842-9

Autorka Mgr. Jarmila Žolnová, PhD. je skúsenou odborníčkou v etopedickej oblasti, pôsobí na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty prešovskej univerzity ako odborný asistent.

Útla knižočka – Vysokoškolská učebnica “Základy pedagogiky psychosociálne narušených“ obohatila slovenskú špeciálnopedagogickú literatúru o titul, na ktorý čakalo množstvo odborníkov v oblasti starostlivosti o osoby s psychosociálnym narušením. Táto vysokoškolská učebnica napĺňa pomerne chudobnú etopedickú knižnicu. Autorka v texte prináša základné historicko-faktické, metodologické a interdisciplinárne poznatky daného špeciálnopedagogického odboru. Koncepcia tejto vysokoškolskej učebnice je jasná, prehľadná, logická a vecne zrozumiteľná, kde autorka používa časť čo by mal študent po preštudovaní ovládať. Ide najmä o odborný text, v ktorom sú základné pojmy aj v anglickom jazyku, ďalej kapitolu stručne rekapituluje a zadáva úlohy a námety do diskusie. Koncepcia textu je rozvrhnutá do 6 kapitol, ktoré majú svoje odborné a logické opodstatnenie. Pri písaní autorka použila 156 bibliografických položiek, 12 legislatívnych noriem a 2 prílohy.

Prvá kapitola „ Všeobecné základy pedagogiky psychosociálne narušených“ ukazuje na vzájomné prepojenie a väzby vo vnútri odboru v tomto vývojovom procese. Druhá kapitola „Základné pojmy používané v pedagogike psychosociálne nerušených“ nazerá na tieto trendy v kontexte terminológie odboru, tretia kapitola „ starostlivosť o jedincov s psychosociálnym narušením“ sa viaže na rozvoj edukačných procesov školského systému na Slovensku od 20. storočia. Vo štvrtej kapitole „Komplexný prístup k jedincom s psychosociálnym narušením“ ukazuje autorka na aktuálny stav edukácie jedincov s psychosociálnym narušením v segregovanom i inkluzívnom školskom systéme. Názov piatej kapitoly „ Kompetencie špeciálneho pedagóga-etopéda“ zodpovedá jej obsahu, autorka tu vymedzila trendy rastúcich požiadaviek na osobnostné i profesijné vlastnosti, zručnosti a kompetencie odborníkov z praxe odboru. Šiesta kapitola „ Systém škôl a zariadení pre deti a mládež s psychosociálnym narušením“ informuje o aktuálnom systéme škôl a školských zariadení pre špeciálnopedagogickú intervenciu a rehabilitáciu detí s psychosociálnym narušením v školskom systéme v SR.

Vysokoškolská učebnica je pre študentov a odbornú verejnosť zrozumiteľná sa veľmi dobre číta – toto by som nedal, je vecná a v rámci inkluzívnych smerov v pedagogike aktuálna. Súčasná doba si však vyžaduje okrem perfektne – vynechal by som zvládnutej teórie aj prepojenie odborného textu s praxou, či už jednotlivými metodikami, príkladmi dobrej praxe alebo kvalitnými metodologicky dobre spracovanými kazuistikami, ktoré v svojom obsahu upozorňujú na kauzálne skutočnosti aj z oblasti problematík iných spoločensko vedných disciplín ako sú pedagogika, psychológia, sociálne práca, medicína, právo, čo v samotnej podstate predpokladá nevyhnutnosť tímovej spolupráce odborníkov iných profesií. Kladne hodnotím multidisciplinárny komplexný prístup pri prehľadnom zosumarizovaní pojmov, názorov, trendov v súvislosti s edukáciou detí, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú podporu v rámci psychosociálneho narušenia. Súčasná doba nám z rôznych dôvodov prináša stále viac a viac problémových detí, ktoré si vyžadujú kvalifikovaný tímový prístup. Preto táto vysokoškolská učebnica, ktorá je určená hlavne špeciálnym pedagógom – etopédom, by mala byť využívaná učiteľmi základných a stredných škôl, ale hlavne v príprave budúcich pedagógov. Túto publikáciu by určite ocenili zamestnanci sociálnej sféry. Táto prehladne spracovaná publikácia by mohla byt podnetom na zamyslenie sa aj pre politikov a zamestanancov štátnej správy, aby si uvedomili, že svojimi často nekompetentnými rozhodnutiami môžu degradovat dlhodobú kvalifikovanú prácu odborníkov, ktorí sa snažia deťom so psychosociálnymi problémami pomôcť. Dieťa nevie do akej rodiny, spoločnosti a doby sa rodí, ale celým často nevhodným systémom mu vytvárame príležitosti, ktoré môžu vyústiť do psychosociálneho narušenia s negatívnymi následkami voči sebe samému, iným i spoločnosti. Predkladaná vysokoškolská učebnica Mgr. Zolnovej, PhD má ambíciu prispieť k zvyšovaniu požadovaných kompetencii zainteresovaných odborníkov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí s rôznym typom postihnutia a v tomto prípade najmä detí so psychosociálnym narušením.

Autor: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.