Sborník z konference ,, Možnosti sociální práce na počátku 21. století“ (Hradec Králové, 2005) v PDF

jún 5 2012

Tato publikace předkládá původní odborné stati z oblasti sociální práce, jež vznikly u příležitosti konání minikonference ,,Možnosti sociální práce na počátku 21. století', která byla realizována 25. dubna 2005 katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

PŘEDMLUVA

Tato publikace předkládá původní odborné stati z oblasti sociální práce, jež vznikly u příležitosti konání minikonference Možnosti sociální práce na počátku 21. století, která byla realizována 25. dubna 2005 katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Záměrem bylo uspořádat setkání odborníků z řad akademických pracovníků různých univerzitních pracovišť z celé České republiky a z řad pracovníků praxe sociální práce a vytvořit tak prostor k oborové diskusi. Mezi přispěvateli do tohoto sborníku tak jsou mj. odborníci z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, Fakulty zdravotně-sociální Ostravské Univerzity a z pořádající Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Praktické nástroje práce s delikventní mládeží a očekávané změny v alternativních trestech v souvislosti s rekodifikací českého trestního práva prezentují pracovníci Probační a mediační služby, střediska Hradec Králové.
Předem nebylo striktně stanoveno téma minikonference, spíše jsme chtěli, v podstatě induktivním způsobem, dát prostor k vyjádření přihlášeným odborníkům a dojít tak k tématům a problémům, které pracovníci z růz ných pracovišť po celé zemi v současné době považují za nejdůležitější. Jsou zařazeny i nepřednesené příspěvky, ovšem i v těchto případech jde o texty původní, vzniklé u příležitosti této akce. Výsledkem je následujícím způsobem vyprofilovaná struktura pub likace.
V části I. jsou diskutována některá témata spojená se sociálními službami, zvláště pak potřeba jejich evaluace a problematika jejich financování. Teoreticky zpracovávaná témata jsou charakteristická i pro část II., která definuje základní projevy pozdně- moderní společnosti a dotýká se postmoderní sociální práce, včetně stále aktuální a emoce vzbuzující otázky profesní identity sociálního pracovníka.
III. část je souborem statí, které reagují na nová rizika a popisují nové přístupy či konkrétní nástroje použitelné v praxi sociální práce. Tato publikace dále obsahuje odborné texty (část IV.), které vznikly u příležitosti konání semináře o dopadech rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce na Univerzitě Hradec Král ové, který minikonferenci předcházel.
Pátou část publikace tvoří „studentská sekce“, kde jsou prezentovány teoretické práce a závěry z výzkumů, na nichž se buď podíleli, nebo je sami Možnosti sociální práce na počátku 21. století uskutečnili studenti z různých kateder Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, které mají k sociální práci svým zaměřením blízko.
Publikaci uzavírá reportáž o ocenění nejlepších dobrovolníků v Králové-hradeckém kraji (VI. část). Vyhlášení vítězů této soutěže uzavíralo i samotnou minikonferenci a propojilo tak zajímavým způsobem převážně akademickou akci s „čistou“ praxí sociální práce.
Stati jednotlivých autorů nebyly editorem kráceny. Byl sjednocen způsob bibliografické citace, použit byl způsob obvyklý v anglickém jazykovém prostředí.

Martin Smutek (editor)
OBSAH

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Oldřich Matoušek
Hodnocení sociálních služeb – výzva pro blízkou budoucnost

Eva Šimková
Udržitelnost sociálních služeb…

Martin Smutek
Využití evaluace v procesu implementace programů sociálních Služeb

Daniela Květenská
Proměny sociálních služeb

II. POZDNĚ-MODERNÍ A POSTMODERNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Pavel Navrátil
Sociální práce v pozdně- moderní společnosti

Miroslav Kappl
Postmodernismus v sociální práci

Radka Janebová
K čemu je sociálním pracovníkům teorie aneb postmoderní feministická perspektiva o „krizi poznání“…

Josef Zita
Univerzalizace – specializace jako součást profesionální identity povolání sociální pracovník

III. NOVÁ RIZIKA, NO VÉ PŘÍSTUPY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Marcela Vítková
Nová rizika na počátku století jako výzva sociální práci

Martina Myšíková
Různé podoby vztahu sociální poli tiky a sociální práce – vybrané příklady z německé odborné literatury

Monika Šišláková
Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží. Možnosti sociální práce na počátku 21. století

Lucie Kroupová
Probační programy jako nový nástroj práce s mladistvými pachateli - česká realita versus britské zkušenosti

IV. REKODIFIKACE ČES KÉHO TRESTNÍHO PRÁVA A DOPADY

NA OBLAST SOCIÁLNÍ PRÁCE
Miroslav Mitlöhner
Nad kodifikací českého trestního práva

Daniela Květen ská
Poznámky k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže

Irena Machačová
Dopady rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce – PMS ČR

V. STUDENTSKÉ PRÁCE, PARTICIPACE STUD ENTŮ NA VÝZKUMU

PaedDr. Zdenka Šándorová (vedoucí týmu) a kolektiv studentek
Analýza sociální služby raná péče v HK – kvantitativní a kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu

Lenka Javůrková
Kluby práce ve vztahu k aktivitám neziskové organizace orientované na nezaměstnané

Šárka Kubcová
Vztah sociální práce a sociální pedagogiky

Zdeňka Nováková
Nezletilí cizinci bez doprovodu v péči OSPOD

Barbora Varyšová
Reminiscenční terapie jako možnost komunikace s klientem v sociální práci

VI. CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI
2. ročník udílení ceny Křesadlo pro nejlepšího dobrovolníka

Recenzovali:
PhDr. Jan Lašek, CSc.
JUDr., Mgr. Jiří Kubík

182 stran, formát A5
Sazba a obálka: Martin Smutek

PrílohaVeľkosť
2005_sbornik_moznosti_socialni_prace_na_pocatku_21_stoleti.pdf839.56 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!