(Ne)opustené deti na území mesta Banská Bystrica (východiská, výskumné zistenia, kazuistiky a príklady z praxe) v PDF

okt 21 2012

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Danka Žilinčíková a kol.
ÚVOD
„Dieťa opustené rodičom po pôrode nie je žiadny predmet charity, ale občan Slovenskej republiky a Európskej únie s riadnymi právami ako všetci ostatní, a teda aj s právom na život v rodine, v láskyplnom prostredí, s právom na rovnosť príležitostí na kvalitný život.“

Svetová zdravotnícka organizácia považuje opustenie dieťaťa po pôrode za prvé násilie spáchané na dieťati. Preto by sa mu malo predchádzať a v prípade, že sa stane, má byť dieťaťu bezodkladne poskytnutá terapeutická pomoc v podobe individuálnej osobnej starostlivosti na dieťa nastaveného/scitliveného človeka.

Predložená publikácia je výsledkom spolupráce viacerých odborníkov a odborníčok poskytujúcich sociálne, psychologické a terapeutické služby pre deti a rodiny v ohrození. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o vybraných súvislostiach sprevádzajúcich opustenie dieťaťa a ohrozenie tehotenstva a prispieť tak k prevencii opustenia dieťaťa a skvalitneniu služieb a intervencií v tejto oblasti smerom k tehotným ženám v ohrození.

Publikácia zachytáva vybrané sociálne, psychologické a právne aspekty súvisiace s opustením dieťaťa, informuje o európskych a slovenských súvislostiach tejto témy, prezentuje výsledky výskumných zistení a príklad sieťovania služieb pre tehotné ženy na území mesta Banská Bystrica – Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka. Je doplnená príkladmi z praxe.

Publikácia je určená pre profesionálov a profesionálky, študentov a študentky pomáhajúcich profesií, ale aj laickú verejnosť. Veríme, že sa môže stať inšpiráciou a sprievodkyňou pri rozvoji služieb v tejto oblasti.

Editorky

OBSAH
1. Význam vzťahu matky a dieťaťa v ranom období jeho vývinu
(Jana Gottierová)

2. Opustenosť a ohrozenosť malých detí ako téma pre sociálnu sféru – inšpirácie z Európy a Slovenska
(Danka Žilinčíková)

3. Opustenie dieťaťa a jeho prevencia – vybrané zistenia z európskeho výskumu
(Vladislav Matej)

4. Opatrenia orgánu sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v záujme opusteného dieťaťa
(Alexandra Kubaliaková)

5. Opustené dieťa v meste Banská Bystrica – analýza výsledkov výskumu
(Alžbeta Brozmanová Gregorová)

6. História a príčiny vzniku banskobystrickej Siete pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka
(Danka Žilinčíková)

7. Kazuistiky z praxe banskobystrickej Siete pomoci tehotnej žene
v ohrození (Za)chráňme Kukulíka
(Katka Paľovová a Danka Žilinčíková)

Editorky:
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Mgr. Danka Žilinčíková

Autorky a autor:
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
PhDr. Jana Gottierová
Mgr. Alexandra Kubaliaková
Mgr. Vladislav Matej
Mgr. Katarína Paľovová
Mgr. Danka Žilinčíková

Recenzentky:
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Jazyková korektúra:
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vydala:
Pedagogická fakulta UMB, Návrat, občianske združenie a Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka

Rok vydania: 2012

ISBN 978-80-557-0389-3 (tlačená verzia)
ISBN 978-80-557-0390-9 (elektronická verzia)

PrílohaVeľkosť
opustene dieta.pdf1.6 MB