Sborník z konference ,,Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“ (Hradec Králové, 2007) v PDF

jún 28 2012

Předmluva
V úvodní části v pořadí čtvrté konference Hradecké dny sociální práce zaznělo zajímavé přirovnání této konference k obdobím lidského života. Z hlediska vývojové psychologie jsme se nacházeli ve čtvrtém roce života, což odpovídá období předškolního věku člověka. Stáli jsme před úkoly, jako jsou například zdokonalení zručnosti, vývoj argumentace, orientace v prostoru a vnímání genderových rolí. Všechny tyto vývojové úkoly jsme se pokoušeli splnit, když jsme pracovali na vylepšení organizačního zázemí konference, zvolili jsme vysoce aktuální téma sociální práce, pozvali jsme širokou škálu odbornic a odborníků z praxe i z akademického světa a podporovali jsme reflexi genderové tématiky v konferenčním kontextu. Nakolik se nám podařilo tyto vývojové úkoly splnit, nechť posoudí především účastnice a účastníci Hradeckých dnů. Nicméně, protože i sebehodnocení je součástí hodnocení, chceme zdůraznit především tři zásadní momenty naší konference.

Prvním je tématické zaměření konference na „Sociální práci mezi pomocí a kontrolou“. Téma ambivalence sociální práce vnímáme jako aktuální a zásadní již několik let. Když jsme vstoupili na přelomu milénia do oblasti vzdělávání v sociální práci, znepokojovaly nás jako elévy často otázky studentek a studentů: „Cože to jsou vlastně ty metody sociální práce?“. Studující chtěli slyšet jasné návody, jak postupovat, když nastane varianta A a jak v případě varianty B. A my jako vyučující neuměli odpovědět, přičemž jsme tuto svou nevědomost přikládali své nedostatečné praxi, nevzdělanosti a nerozhodnosti. Nejenom svět studujících ale i vyučujících sociální práce byl do značné míry kolonizován paradigmatem technických oborů. Pro většinu z nás znamenalo zásadní přelom vydání Laanovy knihy Otázky legitimace sociální práce, která naše předchozí nejistoty přerámcovala do zcela nového kontextu. Ukázalo se, že tyto nejistoty byly intuitivně správným tušením, že k řešení nekonečně rozdílných situací v lidských životech nelze vytvářet zjednodušené univerzální návody. Teprve v Laanově knize se ovšem objevila zásadní myšlenka, že profesionalita znamená schopnost zacházet s nejistotou volby a že klíčovou metodou sociální práce je vlastně přemýšlení.

V průběhu času jsme také pocítili touhu vymezit sociální práci od jiných pomáhajících profesí a zjistili jsme, že její jedinečnost spočívá mimo jiné v neustálém, ať již reflektovaném nebo nereflektovaném, balancování mezi pomocí a kontrolou. To nás vedlo k myšlence uspořádat Hradecké dny sociální práce právě k otázkám, jak sociální pracovnice a pracovníci reflektují aspekty pomoci a kontroly ve výkonu své práce a jak s nimi nakládají. Stranou nemohly zůstat ani otázky moci a autority sociálních pracovnic a pracovníků či potřeba a způsoby jejich legitimace.

Druhým momentem, který chceme zdůraznit, je snaha propojovat svět praxe se světem akademickým. Odtažitost akademického světa od problémů praktiků a praktiček je někdy oprávněně kritizována nejen u nás ale i v zahraničí, kde má sociální práce kontinuální tradici. I z tohoto důvodu jsme si jako cíl vytkli zprostředkovat k tématu pomoci a kontroly dialog mezi oběma světy. Za třetí důležitý moment Hradeckých dnů považujeme podporu reflexe genderové tématiky v sociální práci. Podobně jako si dítě předškolního věku začíná uvědomovat rozdíly mezi muži a ženami i my začínáme reflektovat, že sociální práce není genderově neutrální profese, že se jedná o prostor, kde se stejně jako v celém sociálním světě uplatňují stereotypní očekávání a jednání, a že tyto aspekty sociální práce je třeba zkoumat a činit je viditelnými.

Tento sborník ze IV. Hradeckých dnů sociální práce vypovídá o výsledcích naší snahy vyrovnat se s vývojovými úkoly předškolního věku. Snažili jsme se jít zároveň nad rámec našeho mentálního věku a vytvořit prostor pro uplatnění širokého spektra názorů a zkušeností, které mohou být vzájemně nekonzistentní až protikladné a s nimiž se ne vždy ztotožňujeme. Kritickou reflexi jednotlivých textů necháváme na rozumu čtenářky či čtenáře.

Radka Janebová, Miroslav Kappl, Martin Smutek (editoři), prosinec 2007
Obsah

I. PROBLEMATIKA MOCI A AUTORITY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC A PRACOVNÍKŮ A SOUVISEJÍCÍ DILEMATA
Libor Musil
Způsoby zvládání dilematu jednostrannosti a symetrie

Radka Janebová
Moc a autorita: genderové hledisko

Miroslav Kappl
Ericksoniánské přístupy a dilema moci

Dagmar Marková
Sú budúci/e sociálni/e pracovníci a pracovníčky pripravení/é na nediskriminujúcu prácu s členmi a členkami sexuálnych minorít?

Zdeněk Kučera
CARITAS EST POTESTAS – Láska je mocí

Jiří Kučírek
Osobnost sociálního pracovníka jako možný pramen problematického jednání s dětmi a mládeží

Anna Sowinska
Asertywność w pracy socjalnej

II. AMBIVALENCE SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBECNÉ ROVINĚ
Martin Scháněl, Soňa Chloupková
Význam kontroly a podpory v činnosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Daniela Květenská
Moc a pomoc v pomáhajících profesích

Ĺuba Pavelová
Dilemy súčasnej sociálnej práce

Stanislava Ševčíková
Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci

Leoš Zatloukal
Zakázka klienta a jiné zakázky v poradenské praxi

III. POMOC A KONTROLA PŘI PRÁCI S CÍLOVÝMI SKUPINAMI

III. I POMOC A KONTROLA V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH
Regina Babická
Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež

Lenka Vavrinčíková
Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

Michal Klapal
Moc jako nástroj výchovy?

III. II POMOC A KONTROLA V SOCIÁLNÍ PRÁCI SE SENIORY A HANDICAPOVANÝMI
Martina Hrozenská
Pomoc a kontrola vo vzťahu k nezávislosti staršieho človeka

Martina Vedlichová, Jindřich Vedlich
Zdravotní a sociální pomoc pacientům v domácí hospicové péči

Jiří Špelda
Způsobilost uživatelů sociálních služeb

Petra Balážiová, Ĺuba Pavelová
Kontrola a pomoc v sociálnej práci na psychiatrii

Andrea Juhásová
Socializácia jako jedna z foriem pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím

Vojtech Ružička
Možnosti pomoci hemodialyzovaným pacientom v rámci sociálnej práce

III. III POMOC A KONTROLA Z ASPEKTU GENDER
Lenka Tkadlčíková
Feministická terapie

Anna Hudecová
Osamelá matka ako klient sociálnej práce

Drahomír Ševčík
Domácí násilí, situace v ČR, péče o osoby ohrožené domácím násilím

III. IV POMOC A KONTROLA V SOCIÁLNÍ PRÁCI S TZV. RIZIKOVÝMI KLIENTY
Lucie Smutková, Martin Smutek
Uplatňování moci řadových probačních úředníků při realizaci institutů probace a mediace

Martin Lulei, Milan Tomka
Význam supervízie probačných úradníkov a úradníčiek na Slovensku a v zahraničí

Daniel Dvořák, Jana Ženíšková
Sociální práce se závislými ve výkonu trestu z pohledu neziskových organizací

IV. SOCIÁLNÍ SYSTÉMY V KONTEXTU POMOCI A KONTROLY
Milan Šveřepa
Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek
Sociální služby pro rodiny z pohledu OSPOD

Martin Smutek
Modernizace sociálního státu a analýza moci (celospolečenské hledisko a hledisko klient-pracovník).

Josef Zita
Na cestě k (ne) moci

Ivan Kusý
Sociológia sociálnej práce

Wieslaw Koczur
Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej – wybrane zagadnienia

Zdenka Šándorová, Blanka Brandová
Role profesních standardů při kontrolních činnostech managementu

Jan Hloušek, Zuzana Hloušková
Sebehodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb jako nástroj kontroly a podpory

Zuzana Truhlářová
Social Enterprise – problematika vývoje sociálního podnikání a sociálních služeb (Itálie, Česká republika, Polsko)

Lenka Haburajová-Ilavská
Sociálna pomoc v praxi slovenskej sociálnej práce

Anna Kasanová
Sociálne zabezpečenie extrémne chudobných

Olga Sovová
Vybrané daňové důsledky reformy veřejných financí

Helena Szewczyk
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną w polskim prawie pracy

Tibor Vojtko
Sociální péče v organizaci zdravotnictví v meziválečném Československu

Miroslav Mitlöhner
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky je trestným činem

Jana Faltusová
Problémové oblasti žáků a studentů na Holicku

Monika Žumárová
Volný čas jako jedna z forem sociální pomoci

Stanislav Pelcák
Psychologická pomoc u pomáhajících profesí

Věra Tauchmanová, Kamil Janiš
Uplatnění mezipředmětových vztahů v předmětu Didaktika pro sociální pracovníky

Jan Lašek, Šárka Wiesenbergová
Postoje studentů sociálních oborů k učitelské profesi

Jana Levická
Kontrola a jej miesto v sociálnej práci

Lenka Látalová, Katarína Levická
Negatívne konotácie moci v sociálnej práci

______________________________________

Sborník recenzoval:
Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Sborník je z konference IV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové, ktorá se konala 12. – 13. 10. 2007.

Název: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou
Editoři: Mgr. Radka Janebová, Mgr. Miroslav Kappl, Mgr. Martin Smutek
Obálka a sazba: Mgr. Martin Smutek
Rok a místo vydání: 2008, Hradec Králové
Vydalo nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové jako svou 792. publikaci.

ISBN 978-80-7041-118-6

PrílohaVeľkosť
2007_sbornik_SP_mezi_pomoci_a_kontrolou.pdf2.67 MB