Sborník z konference ,,VIII. Hradecké dny sociální práce - Od teorie k praxi, od praxe k teorii“ (Hradec Králové, 2011) v PDF

okt 21 2012

Sborník mezinárodní vědecké konference ,,VIII. Hradecké dny sociální práce - Od teorie k praxi, od praxe k teorii“, která se konala v Hradci Králové 7. až 8. října 2011.

Předmluva

Vzájemný vztah teorie a praxe je předmětem zájmu teoretiků a praktiků ve všech disciplínách, zvláštní význam však nabývá v pomáhajících profesí, kde se od poloviny 20. století střídavě můžeme setkat se snahou chápat teorii jako sílu určující dění a směřování praxe a taktéž s argumentací, že v tomto vztahu je dominantním prvkem praxe. Teorie je potom chápána jako popis praxe obohacený o prvky vysvětlující příčiny vzniku praktických problémů a naznačující budoucí vývoj profese. Oba přístupy nevytvářejí efektivní rámec pro rozvoj ani jedné, či druhé oblasti. Prohlubující se rozkol mezi teorií a praxí sociální práce organizátoři konference, realizované v kontextu Hradeckých dnů sociální práce hodnotí jako nežádoucí. Proto byl osmý ročník mezinárodní vědecké konference, která se uskutečnila 7. a 8. října 2011 pod názvem Od teorie k praxi, od praxe k teorii, věnovaný vztahu teorie a praxe v sociální práci.

Výstup z této konference se k vám dostává ve formě rozsáhlého konferenčního sborníku, který zachycuje příspěvky teoretiků, praktiků a studentů sociální práce, které prošly recenzním řízením. VIII. Ročník mezinárodní vědecké konference byl zajímavý nejen rekordním počtem účastníků jak akademiků, tak praktiků z České a Slovenské republiky, aktivních vystupujících a diskutujících, ale rozsáhlou mezinárodní účastí odborníků z Německa, Polska, Švýcarska, Litvy a Lotyšska. Jednacím jazykem konference byla čeština, angličtina a slovenština.

V úvodní části vědeckého sborníku je zařazen hlavní referát doc. PhDr. Pavla Navrátila, Ph. D. na téma Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době, který uvedl a ukotvil následné diskuze o různých úrovních vztahu teorie a praxe sociální práce. Sborník je následně rozdělen do šesti stěžejných částí, mapující témata jednotlivých sekcí konference. První sekci s názvem Význam teorie pro praxi sociální práce – reflektování praxe v teorii sociální práce moderovali prof. PhDr. Jana Levická, PhD., doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. a doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. V této sekci odeznělo 18 referátů. Druhá sekce, kterou moderovali Mgr. Radka Janebová, Ph.D., doc. PhDr. Beata Balogová, Ph.D. a PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D. se zabývala problematikou Reflexe praxe sociální práce prostřednictvím výzkumu - k čemu je výzkum užitečný pro praxi sociální práce a zaznělo v ní 14 příspěvků. Třetí sekce se zabývala také otázkami využití výzkumu v sociální práci pod názvem Reflexe praxe sociální práce prostředníctvím výzkumu – jak porozumět a ovlivňovat praxi pomocí výzkumu, v této sekci vystoupilo 12 diskutujících. Práci v sekci moderovali prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., PhDr. Martin Smutek, Ph.D. a PhDr. Eva Dragomirecká, PhD. Diskusi v čtvrté sekci pod názvem Co teorie nenabízí praxi, moderovali Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD., doc. PhDr. Emilie Janigová, PhD a Mgr. Miroslav Kappl, PhD. Do diskuse se v této sekci zapojilo 17 účastníků konference. Práci v páté sekci Teorie a praxe sociální práce v mezinárodním kontextu moderovali prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Baum, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a Mgr. Jan Hloušek. Konferenčním jazykem této sekci byl anglický jazyk a aktivně se do jej práce zapojilo 11 přednášejících. Mgr. Martina Macková, Ph.D., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. moderovali šestou sekci – Rodina jako objekt teorie a praxe sociální práce. Do této sekci sa s aktivní účastí zapojilo 17 účastníků konferencie.

Členové vědeckého a organizačního výbor VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, 2011 děkují všem účastníkům konference za vytvoření tvořivé vědecké diskuse, která přispěla k vzájemnému sbližování teorie a praxe sociální práce a zároveň zvou účastníky na IX. ročník konference, která se bude konat 21. 9. a 22. 9. 2012 v Hradci Králové.

Mgr. et. Mgr. Katarína Levická a Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD. (editorky), 2012

OBSAH

Pavel Navrátil
Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době

I. VÝZNAM TEORIE PRO PRAXI SOCIÁLNÍ PRÁCE – REFLEKTOVÁNÍ PRAXE V TEORII SOCIÁLNÍ PRÁCE

Jana Levická, Katarína Levická
Ambivalentný vzťah teórie a praxe sociálnej práce

Peter Brnula
Od teórie sociálnej práce so žiadateľmi o azyl k jej praxi alebo od praxe k teórii

Leoš Zatloukal
Několik poznámek k zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi

Adéla Mojžíšová, David Urban, Alena Kajanová
Existují dilemata v sociální práci o kterých se nemluví?

Juraj Levický, Anna Tomašovičová
Prínos validačného konceptu pre sociálnu prácu so seniormi

Ondřej Fischer
Je etická teorie vhodným nástrojem pro praxi v sociální práci?

Andrej Mátel
Antiopresívne prístupy v sociálnej práci

Marta Kečkéšová
Význam práva pre prax sociálneho pracovníka

Lucia Kováčová, Nadežda Kovalčíková
Možnosti využitia kognitívno-behaviorálnych teórii pri práci s klientami trpiacimi poruchami príjmu potravy

Pavla Kodymová
Krirická sociální práce, ano či ne?

Peter Jusko
Organizational and Personal Aspects of the Autonomy of Social Work in Academic Education for Social Workers in the Slovak Republic

Daniela Květenská
Význam teoretických konceptů pro práci s klientem

Jitka Navrátilová
Vedení studentů k reflexivní praxi

Marek Stachoň
Môže to byť správne v teórii, ale nehodí sa to pre prax

Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová
Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny

Miroslav Kappl
Od konstruktivistické teorie ke konstruktivistické praxi

Peter Ondrejkovič
Miesto teórie v sociálnej práci ako akademickej disciplíne

Peter Patyi
Teoretické ukotvenie sociálnej práce so špecificky orientovanou mládežou

II. REFLEXE PRAXE SOCIÁLNÍ PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM VÝZKUMU K ČEMU JE VÝZKUM UŽITEČNÝ PRO PRAXI SOCIÁLNÍ PRÁCE

Lubica Juríčková, Pavel Kliment, Kateřina Ivanová, Jaroslav Filka
Veřejní opatrovníci a jejich zkušenosti z praxe

Martina Čierna
Služby zamestnanosti v slovenských podmienkach a ich hodnotenie zamestnávateľmi

Bystrík Holeček
Sociálna práca v teréne s ľuďmi bez domova užívajúcimi alkohol
(reflexia reality v Bratislave)

Beáta Balogová
Reflexivita výskumníčky ako účastníčky komunitného plánovania

Kamil Janiš ml.
Volný čas seniorů v zařízeních sociální péče ve srovnání s volným časem seniorů
žijících v domácím prostředí

Kristína Baťová, Eva Mydlíková
Systémový prístup v sanácii rodinného prostredia

Čavojská, Katarína, Vaska, Ladislav
Štúdium sociálnej práce: predstavy a realita podľa študentov

Gabriela Čásarová
Sociálna práca so závislými od internetu

Jiří Sejbal
Jak a proč počítat osoby bez domova. „Sčítání bezdomovců v Brně 2010“

Jozef Jurík, Ondrej Botek
Využitie online dotazníka a jeho úskalia v spoločenskovednom výskume

Ilona Pešatová, Jana Pittnerová
Reflexe sociální prevence v praxi a výzkumu

Soňa Lovašová
Možnosti prevencie klientskeho násilia v sociálnej práci v SR

Eva Nedomová, Lenka Řehánková, Lenka Krhutová
Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení

Radka Janebová
Sebevýzkum jako cesta k dekonstrukci příběhu rozhodování sociální pracovnice

III. REFLEXE PRAXE SOCIÁLNÍ PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM VÝZKUMU – JAK POROZUMĚT A OVLIVŇOVAT PRAXI POMOCÍ VÝZKUMU

Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová
Občanství jako východisko pro sociální fungování

Renáta Halásková
Vybrané sociální služby pro seniory a hodnocení jejich spokojenosti

Iva Kuzníková, Zuzana Vontorová
Výzkumná oblast – sociální práce ve zdravotnictví

Věra Suchomelová
Role spirituality/religiozity v životě seniorů: dva příklady výzkumu v českém prostředí

Eva Žiaková, Viktória Šubertová
Postoje mužov a žien k plneniu ich rol. Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v situáciách krízy rol

Ivana Lyócsa
Nástroje merania ženskosti a mužskosti: vhodné nástroje pre výskum v sociálnej
práci na Slovensku?
Alena Moravčíková
Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujúcich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom

Martin Stanoev
Výzkum fenoménu bezdomovství

Marie Plačková
Etika péče v sociální práci

Martin Smutek
Reflexe praxe prostřednictvím výzkumu: O čem vlastně hovoříme? Aneb o odlišnosti tzv. „akademického“ výzkumu a „aplikovaného“ výzkumu ve společenských vědách.....

Jana Žáčková
Realizace výzkumů v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb

Slavomír Laca
Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi

IV. CO TEORIE NENABÍZÍ PRAXI?

Zuzana Havrdová, Jiří Šafr
Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí?

Šárka Slavíková, Michaela Čadková Svejkovská
Problematika sociální práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými

Lucia Slobodová
Zmena v príprave na prácu s migrantmi na základe požiadaviek z praxe

Dušan Šlosár
Terénna sociálna práca, jej východiská a prax

Martin Vereš, Daniela Koršňáková
Analýza súčasnej situácie v oblasti reálnych potrieb sociálnych služieb v meste
Kežmarok ako jedna z fáz tvorby komunitného plánu

Zdenka Šándorová
Specifika zdravotnické profese zdravotně-sociální pracovník a její perspektivy

Gertruda Wieczorek
Possibilities of person on diabets ill on the labor market

Daniela Baková
Teoretické vedomosti verzus prax v sociálnej práci, alebo pohľad očakávaní zo
strany klientov na sociálneho pracovníka

Emília Janigová
Štandardy kvality sociálnych služieb a ich aplikácia v praxi

Milan Schavel
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a ich uplatnenie v praxi – odkazy pre budúce obdobie

Zdzisław Knecht, Maria Knecht-Tarczewska
Public relations in public administration – the Lower Silesia police case

Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
Fundacja w polskim systemie prawnym

Zuzana Hloušková, Jan Hloušek
Studentské praxe z pohledu managementu poskytovatelů sociálních služeb

Lucie Kaněrová
Restriktivní opatření – nejasná teorie, nejasná praxe

Miroslav Mitlöhner
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Milan Šveřepa
Podpora transformace sociálních služeb pro lidi s postižením

Ladislav Fízik
Vzdelávanie a výučba u Rómov – jej realizácia a problémy v sociálnej oblasti

V. TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ PRÁCE V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Antje Sommer
Reflecting Group – a Special Kind of Further Education Aimed at the Development
of Reflexive Professionalism

Veronika Hanzalíková
Behavioral modification and the practical use of Case managment

Markéta Rusnáková, Angela Almašiová
Implementation of Global agenda for social work and social development into education of social workers

Martina Žáková
Principles reflection of work with asylum seekers in Slovakia in practical social work

Agata Woźniak- Krakowian
Existential problems of homeless people

Viera Bednárová
Analysis and Satisfying of Social Needs of the client in the Municipality of Dolny Kubin

Detlef Baum
The systematic salience of the City in the Theory of Social Work

Andrea Odlerová
Human trafficking in Theory and Practice

Irena Zaleskiene, Ona Petroniene
Social Work Education: Lithuanian Discourse for Construction of Professional Identity

Vladimir Ruchin
Peculiarities of youth socialization in contemporary Russia

A.O. Yaroshenko, O.P Khyzhna
Preparation of experts of social spehe in the conditions of modernization of higher
education in Ukraine

VI. RODINA JAKO OBJEKT TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ PRÁCE

Kristína Traegerová, Otto Csámpai
Sociálne dopady svetovej finančnej a ekonomickej krízy na obyvateľstvo Slovenskej
republiky

Věra Vojtová
Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence

Boris Iljuk
Děti ulic – staronový sociální problém Ruska

Karel Červenka
Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně
výchovného zařízení

Jaroslav Šotola
Vztah školy a rodiny ze sociálně vyloučené lokality – výzva pro sociální práci

Lenka Suchá
Špecifiká práce s rodinou ktorá má člena vo/po výkone trestu (a ich teoretické
deficity)

Marek Šimůnek
Rozvoj rodinné politiky v Hradci Králové

Lýdia Lešková
Sociální kurátor pro děti v polích sociální práce - teorie a praxe

Janka Bursová
Sociálne služby pre rodinu ako objekt komunitného plánovania

Andrea Bánovčinová, Jana Levická
Aplikácia vybraných teoretických prístupov pri práci s rodinami ohrozenými chudobou

Terézia Potomová
Poradenstvo vo vzťahu k rómskej mládeži žijúcej v exklúzii

Elena Ondrušková
Teórie rodiny ako rámec pre sociálne intervencie v procese rozvodu manželstva
v kontexte striedavej starostlivosti

Zuzana Šmídová
Role pedagogického pracovníka v sociálních službách

Martina Macková
Příklad degradace zájmu dítěte na formální plnění závazku

Peter Papšo
Význam skúmania subkultúr mládeže pre prax sociálnej práce

Martin Chadima
Současná charitativní péče o rodinu a mládež z hlediska křesťanského paradigmatu

Světluše Kotrčová, PhDr. Marek Šimůnek
Sanace rodiny – funkční nástroj práce s rodinou v rámci výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové

Přílohy

Královéhradecký kraj – Individuální projekt: Podpora sociální integrace vyloučených lokalit v Královohradeckém kaji II

Královéhradecký kraj – Individuální projekt: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královohradeckém kaji II

Královéhradecký kraj – Individuální projekt: Služby sociální prevence v Královohradeckém kaji

Královéhradecký kraj – Individuální projekt: Vzdělávaní poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV

Název: Od teorie k praxi, od praxe k teorii
Editoři: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.
Obálka : PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Rok a místo vydání: 2012, Hradec Králové

ISBN 978-80-7435-138-9

PrílohaVeľkosť
2011_sbornik_Teorie_a_praxe.pdf7.55 MB