Obsahovo-formálne a metodologické aspekty záverečných a kvalifikačných prác

mar 13 2013

Metodika písania bakalárskych, diplomových, dizertačných rigoróznych, atestačných a seminárnych prác
Cieľom tohto textu je denným a externým vysokoškolským študentom (predovšetkým špeciálnej pedagogiky, príp. aj iných spoločensko-vedných disciplín) sprehľadniť a v zjednodušenej forme prezentovať viaceré aspekty tvorenia záverečných a kvalifikačných prác.

ÚVOD

Predložený text tvorí jednoduchú metodiku tvorby a úpravy záverečných a kvalifikačných prác. Predstavuje prehľadný a skrátený súhrn obsahových, formálnych a metodologických požiadaviek na vybrané záverečné a kvalifikačné práce s adresnými odporúčaniami na konkrétne informačné zdroje, kde sa nachádzajú príslušné informácie v rozsiahlejšom a širšom rámci. V predloženej učebnici venujeme priestor najmä metodike písania bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, atestačných a seminárnych prác, ako aj písaniu záverečných prác študentov rozširujúceho štúdia študijných programov pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika psychosociálne narušených na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Cieľom tohto textu je denným a externým vysokoškolským študentom (predovšetkým špeciálnej pedagogiky, príp. aj iných spoločensko-vedných disciplín) sprehľadniť a v zjednodušenej forme prezentovať viaceré aspekty tvorenia záverečných a kvalifikačných prác v súlade so špecifickými požiadavkami pre písanie vybraných prác zo študijného odboru špeciálna pedagogika na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

U nás i v zahraničí je k dispozícii viacero publikácií, ktoré sa venujú prevažne problematike písania diplomových prác (Šimonek, 1985; Struhár, 1986; Lechta, Škott, 1988; Hudečková, 1993; Halečka, 2000; Gavora, Kolláriková, Nováková, 2004 a i.). Tieto príručky vychádzajú z dlhoročných skúseností vysokoškolských pedagógov a vzťahujú sa na prax a tradíciu na určitej vysokej škole, fakulte. Nakoľko každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká, nemôžeme poskytnúť ani v predloženej publikácii vyčerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsahovú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch vysokoškolského štúdia. Tu zostáva priestor pre školiteľov, konzultantov, pedagógov vyučujúcich príslušné predmety, či vedúcich diplomových seminárov. Zámerom publikácie teda nie je rozsiahlo a vyčerpávajúco popísať všetky obsahové, formálne a metodologické kritériá, ale stručne sprehľadniť požiadavky, ktoré sú kladené na záverečné a kvalifikačné práce s konkrétnymi odkazmi na ďalšie príslušné literárne zdroje, ktoré sú vzhľadom na odbor špeciálna pedagogika odporúčané. Očakávame, že informácie uvedené v knihe budú podnetom pre autorov i zadávateľov prác na prehodnotenie doteraz používaných odporúčaní týkajúcich sa písomných školských, záverečných a kvalifikačných prác.

Obsah predloženej publikácie je štruktúrovaný do deviatich kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme významom a postavením záverečnej a kvalifikačnej práce v príprave študentov. V rámci tejto kapitoly stručne prezentujeme základné vymedzenia bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, atestačných a seminárnych prác, ako aj záverečných prác študentov rozširujúceho štúdia. V závere študentov oboznamujeme so základnými časťami projektu k záverečnej a kvalifikačnej práci. V druhej, tretej a štvrtej kapitole pozornosť venujeme požadovanej štruktúre, resp. povinným súčastiam prednej časti, jadra a koncovej časti záverečných a kvalifikačných prác, ich obsahovej náplni v teoretickej a empirickej časti. Piata kapitola je zameraná na sumarizáciu základných formálnych kritérií, ktoré sú kladené na jednotlivé záverečné a kvalifikačné práce a základným pokynom k ich zviazaniu a odovzdaniu. Osobitne sú v šiestej kapitole spracované niektoré metodologické aspekty, ktoré súvisia s empirickým spracovaním zvolenej problematiky bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, atestačných a seminárnych prác, ako aj písaniu záverečných prác študentov rozširujúceho štúdia, konkrétne podľa jednotlivých požadovaných subkapitol empirickej časti v týchto prácach. Cieľom nebolo podať vyčerpávajúci obraz metodologických požiadaviek, kladených na takýto typ prác, ale stručne a prehľadne popísať niektoré obsahové a metodologické náležitosti konkrétnych subkapitol empirickej časti, požadovaných pri písomných prácach takéhoto charakteru. Zamerali sme sa pritom predovšetkým na kvantitatívny výskum. V siedmej kapitole sa venujeme vybraným kritériám hodnotenia a posudzovania prác a poukazujeme na najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytujú v záverečných a kvalifikačných prácach, či už po metodologickej, obsahovej, jazykovej alebo formálnej stránke. Načrtávame aj orientačné kritériá adekvátne koncipovanej záverečnej a kvalifikačnej práce. Ôsma kapitola obsahuje niektoré odporúčania pre obhajobu záverečnej a kvalifikačnej práce. Deviata, posledná kapitola predkladá základné návrhy na zjednotenie úpravy seminárnych prác študentov študijného odboru špeciálna pedagogika na Katedre špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove.

V práci používame pojmy záverečná a kvalifikačná práca s tým, že máme na mysli predovšetkým bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne, atestačné práce, ako aj záverečné práce študentov rozširujúceho štúdia.

Čo sa týka formálnych kritérií prác, pri koncipovaní tohto textu sme zohľadňovali konkrétne požiadavky na práce takéhoto charakteru pre študijné programy pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika psychosociálne narušených. Taktiež sú rešpektované medzinárodné normy ISO (International Organisation for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy), osobitne normy o bibliografických odkazoch – STN ISO 690: 1988. DOKUMENTÁCIA. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY. OBSAH, FORMA A ŠTRUKTÚRA.

Hlavnými informačnými zdrojmi vo vzťahu k formálnym kritériám boli publikácie: D. Katuščák (1998); D. Meško, D. Katuščák a kol. (2004); D. Katuščák (2007), ktoré rozsiahlo referujú nielen o pokynoch, ktoré sa týkajú samotnej tvorby alebo obhajoby práce, ale rešpektujú aj medzinárodné štandardy úpravy záverečných a kvalifikačných prác.

Vzhľadom k tomu, že nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít alebo fakúlt, je v tejto súvislosti potrebné brať do úvahy aj niektoré špecifiká úpravy záverečných a kvalifikačných prác, ktoré vyplývajú z požiadaviek Prešovskej univerzity v Prešove a ktoré sú zakotvené v Smernici o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní (2011).

Podľa D. Katuščáka (1998) sa modifikácie môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí kvalifikačných prác.

Vo vzťahu k metodologickým požiadavkám odporúčame denným aj externým študentom študijného odboru špeciálnej pedagogika viaceré zdroje, ktoré sú v našich podmienkach dostupné:
– Vo vzťahu k metodológii a predovšetkým kvantitatívnemu výskumu sú to: J. Ferjenčík (2000); L. Maršálová, O. Mikšík (1990); P. Ondrejkovič (2006); J. Hendl (2006); Š. Švec (1998); F. N. Kerlinger (1972); L. Maršálová (1978); K. R. Popper (1997); A. Tirpáková, D. Marková (2008); M. Disman (2002); V. Břicháček (1978); D. Heller a kol. (1999); A. Ritomský (2002); J. Výrost (1989); E. Komárik (2001); H. D. Schmidt (1970); M. Chrástka (2007); F. Hillebrandt (1968); G. Clauss, H. Ebner (1988); T. S. Kuhn (1997); B. Fajkus (1997); J. Pelikán (1998); J. Skalková a kol. (1983); P. Říčan (1978) a i.
– Vo vzťahu ku kvalitatívneho výskumu odporúčame napr.: M. Miovský (2006); J. Hendl (2005); J. Hendl (1999); J. Plichtová (2002); Z. Kusá (1992); V. Bačová (2000); R. Švaříček, K. Šeďová a kol. (2007); A. Strauss, J. Corbinová (1999); R. Švaříček (2005); D. Silverman (2005); Š. Švec (1998); D. L. Morgan (2001); P. Gavora (2006).

Nakoľko zvládnutie základných obsahových, formálnych a metodologických aspektov tvorby a úpravy záverečných a kvalifikačných prác je nevyhnutné pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia dennej i externej formy, veríme, že predložený text prispeje k prehľadnejšej a jednoduchšej orientácii v kritériách kladených na takýto typ prác.

Stanislava Mandzáková, Dagmar Marková
OBSAH

PRVÁ ČASŤ
CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ ČASTI ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

ÚVOD
1 VÝZNAM A POSTAVENIE ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE V PRÍPRAVE ŠTUDENTOV
1.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1.2 ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
1.3 PROJEKTOVANIE ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
1.3.1 Projekt záverečnej a kvalifikačnej práce

2 PREDNÁ ČASŤ ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
2.1 OBAL ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
2.2 TITULNÝ LIST ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
2.3 ERRATA V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
2.4 ABSTRAKT A KĽÚČOVÉ SLOVÁ V ŠTÁTNOM A CUDZOM JAZYKU V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
2.5 ČESTNÉ VYHLÁSENIE V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
2.6 OBSAH ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
2.7 ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
2.8 ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI

3 JADROVÁ ČASŤ/HLAVNÝ TEXT ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
3.1 ÚVOD ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
3.2 TVORBA TEORETICKEJ ČASTI PRÁCE Z OBSAHOVÉHO, LOGICKÉHO, JAZYKOVÉHO A FORMÁLNEHO HĽADISKA
3.2.1 Obsahová náplň hlavných kapitol teoretickej časti záverečnej a kvalifikačnej práce
3.2.2 Jazykové a logické hľadisko tvorby textu
3.2.3 Práca s literatúrou
3.2.4 Uvádzanie citácií a parafrázovania
3.2.5 Najčastejšie chyby pri používaní získaných údajov a citáciách
3.3 EMPIRICKÁ ČASŤ ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
3.4 ZÁVER ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
3.5 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
3.5.1 Príklady uvádzania odkazov v zozname bibliografických odkazov
3.5.2 Poznámky k uvádzaniu odkazov v zozname bibliografických odkazov

4 KONCOVÁ ČASŤ ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
4.1 PRÍLOHY V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
4.2 OSOBITNÉ DODATKY V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI

DRUHÁ ČASŤ
NIEKTORÉ FORMÁLNE ASPEKTY ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

5 FORMÁLNE ASPEKTY PÍSANIA ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
5.1 FORMA A ROZSAH ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
5.2 NASTAVENIE OKRAJOV V ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCI
5.3 PÍSMO – TYP, RIADKOVANIE, ODSADZOVANIE A VEĽKOSŤ
5.4 ČÍSLOVANIE STRÁN – STRÁNKOVANIE
5.5 ČÍSLOVANIE ČASTÍ PRÁCE A (POD)ODSEKOV
5.6 ČÍSLOVANIE OBRÁZKOV, TABULIEK A HISTOGRAMOV
5.7 ČÍSLOVANIE V PRÍLOHÁCH
5.8 POKYNY K ZVIAZANIU A ODOVZDANIU PRÁCE A NIEKTORÉ PRAKTICKÉ RADY

TRETIA ČASŤ
NIEKTORÉ METODOLOGICKÉ ASPEKTY ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

6 VÝSKUMNÁ ČASŤ ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
6.1 VYMEDZENIE VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU A VÝSKUMNÝCH OTÁZOK
6.1.1 Kritéria formulovania výskumného problému
6.1.2 Ukážky výskumných problémov
6.1.3 Najčastejšie chyby pri formulovaní výskumných problémov
6.2 CIEĽ A ÚLOHY VÝSKUMU
6.3 FORMULÁCIA HYPOTÉZ VÝSKUMU
6.3.1 Základné kritériá formulovania hypotéz výskumu
6.3.2 Ukážky hypotéz výskumu
6.3.3 Najčastejšie nedostatky vo formuláciách hypotéz výskumu
6.3.4 Premenné vo výskume a ich operacionalizácia
6.4 URČENIE METÓD, NÁSTROJOV A KONKRÉTNEJ METODIKY ZBERU ÚDAJOV
6.5 MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE VÝSKUMNÝCH ÚDAJOV
6.6 ČASOVÝ PLÁN A HARMONOGRAM VÝSKUMU
6.7 VÝBER A CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÉHO SÚBORU
6.8 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH INTERPRETÁCIA
6.8.1 Tabuľky a grafické znázornenia výsledkov výskumu
6.8.2 Diskusia
6.9 ZÁVERY VÝSKUMU A ODPORÚČANIA PRE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÚ PRAX
6.10 ZÁVER VÝSKUMU

ŠTVRTÁ ČASŤ
HODNOTENIE A OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

7 HODNOTENIE ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
7.1 KRITÉRIÁ HODNOTENIA ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
7.2 NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE
7.3 ORIENTAČNÉ KRITÉRIÁ ADEKVÁTNE KONCIPOVANEJ ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

8 OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ A KVALIFIKAČNEJ PRÁCE

PIATA ČASŤ
NIEKTORÉ OBSAHOVÉ A FORMÁLNE ASPEKTY SEMINÁRNEJ PRÁCE

9 PÍSANIE SEMINÁRNEJ PRÁCE
9.1 ÚPRAVA SEMINÁRNEJ PRÁCE
9.2 FORMÁLNA STRÁNKA SEMINÁRNEJ PRÁCE
9.3 OBSAH SEMINÁRNEJ PRÁCE

Podrobnosti:
MANDZÁKOVÁ, S., MARKOVÁ, D. 2012. Obsahovo-formálne a metodologické aspekty záverečných a kvalifikačných prác : Metodika písania bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, atestačných a seminárnych prác. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. s. 188. ISBN 978-80-555-0525-1.

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!