Zborník Rezidenciálna sociálna práca na Slovensku a vo vybraných krajinách EU (PDF)

sep 27 2013

ÚVOD

Ak hovoríme o rezidenciálnej sociálnej práci, máme na mysli celú oblasť starostlivosti, ktorá sa poskytuje pobytovou formou t. j. v rezidenciálnych (ústavných) zariadeniach.

Cieľom zborníka je priniesť pohľad na rôzne druhy sociálnych služieb, ktoré sú poskytované v prostredí rezidenciálnych zariadení. Jednotlivé príspevky venujú svoju pozornosť starostlivosti o deti, seniorov, mentálne postihnutých a onkologicky chorých, ktorým je poskytovaná starostlivosť v ústavných zariadeniach.

V súčasnosti prebieha na Slovensku, ako aj v iných krajinách EÚ, proces deinštitucionalizácie. Je vytvorený Národný akčný plán prechodu z inštitu-cionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. Autori príspevkov sa dotýkajú aj tejto oblasti.

Autori sa vo svojich kapitolách venujú analýze súčasného stavu rezidenciálnej starostlivosti (RS) na Slovensku, stavu RS vo vybraných krajinách EÚ a vývoju RS na Slovensku za posledných 5 rokov. Prínosom sú pohľady na rezidenciálnu starostlivosť o rôzne cieľové skupiny.

Uvedomujeme si, že autori sa len dotkli tak širokej témy. Zároveň však veríme, že výstupy, ktoré tento zborník obsahuje, budú prínosom pre ďalší výskum v problematike rezidenciálnej sociálnej práce.

OBSAH

Rezidenciálna starostlivosť o seniorov
Residential care of seniors
PhDr. Michaela Šuľová

Rezidenciálna starostlivosť v onkologickej oblasti
Residential care in Oncology area
Mgr. Silvia Václavíková

Rezidenciálna sociálna práca – ústavné zariadenia pre deti. Vývoj a súčasný stav na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Residential social work – residential institutions for children. Trend and current status in Slovakia and selected EU countries
Mgr. Soňa Vancáková

Postavenie osôb s mentálnym postihnutím v spoločnosti
The status of persons with intellectual disabilities in society
Mgr. Mária Maliňáková


Názov:
REZIDENCIÁLNA SOCIÁLNA PRÁCA NA SLOVENSKU A VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EU

RESIDENTIAL SOCIAL WORK IN SLOVAKIA AND SELECTED EU COUNTRIES

© Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta Košice

Recenzenti:
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (Teologická fakulta KU)
PhDr. Jana Raková, PhD. (Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach)

Editor:
Mgr. Katarína Sabolová

ISBN 978-80-7165-914-3
Košice 2013

PrílohaVeľkosť
rezidencialna-socialna-praca.pdf2.52 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!