Zborník príspevkov z konferencie Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii v PDF, 28.2.2013, Žilina

júl 1 2013

HARDY, M. – BRIŠŠÁKOVÁ, J. – MÁTEL, A. 2013. Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. 333 s. ISBN 978–80–8132–084-2.

PREDHOVOR

Rodina je jednou z ustanovizní, ktoré majú Božský pôvod, keď Boh stvoril muža a ženu. Práve manželský zväzok muža a ženy je základom rodiny, zároveň zväzkom vzájomného odovzdania sa a lásky a v láske aj vychovávané potomstvo.

Kriticky však konštatujeme, že v súčasnosti sa bežne stretávame s konaním ľudí, ako keby manželstvo bolo nejakým experimentom, pokusom, lotériou. Pri takomto chápaní však nemôžeme hovoriť o zväzku a tým narúšame prirodzené, ba priam Božské chápanie rodiny.

Globalizáciou, tempom života, povýšením materiálnych statkov nad ľudskú prirodzenosť sa akoby ocitala v kríze celá spoločnosť. Ak potvrdíme, že rodina je základom spoločnosti, tak kríza je v prvom rade v rodine. Strácajú sa vzory správania jednotlivcov, ktoré mali získať od svojich rodičov (matky a otca), či už odpozorovaním komunikácie medzi nimi, ako aj formovaním a utváraním vlastných komunikačných zručností, zásad pre vzájomné odovzdanie sa a konanie plné lásky, ktoré by malo tvoriť základ vlastnej budúcej rodiny. Môže ísť o pôsobenie viacerých faktorov na jednotlivcov a rodinu ako celok. Jedným z najdôležitejších faktorov je práva otázka rodinnej politiky štátu, respektíve celého väčšieho teritória.

Čím viacej turbulencií zaznamenávame vo fungovaní rodiny, manželskom zväzku, tým viacej takýchto turbulencií zaznamenáva aj spoločnosť. Rodina je v súčasnosti v kríze a riešenie problémov nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale aj tých, ktorým bola daná autorita vládnutia, boli im dané kompetencie na prijatie vhodných nástrojov, ovplyvňujúce aj zdravé fungovanie rodiny. Ak autorita nevyužije svoje získané kompetencie správne, aký je potom následok v rodine a tým aj v spoločnosti? Ako by sa mala vyvíjať rodinná politika vo vyspelej Európe a aká v skutočnosti je?

Práve na tieto otázky je možné hľadať odpoveď aj v tomto zborníku vedecko – odborných prác, ktoré boli prezentované na medzinárodnej vedecko – odbornej konferencii pod názvom „Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii“, konanej dňa 28.02.2013 v Žiline. Konferenciu organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., Ústav sociálnej práce Božieho milosrdenstva Žilina v spolupráci s Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre, Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotne sociální fakultou.

Čitateľovi sa tak ponúka vedecký náhľad do významu chápania prirodzenej rodiny, ako základu pre existenciu celej spoločnosti, ale aj ako znamenia odporu mentality súčasnej konzumnej spoločnosti. Ďalej sa ponúkajú možnosti rodinnej solidarity a občianskej participácie, ponúka sa oblasť násilia na ženách, ako objektu rodinnej politiky, prehľadu materskej a rodičovskej dovolenky z pohľadu EÚ. Ak chceme riešiť problematiku rodinnej politiky nemôžeme vynechať ani otázku bývania mladých rodín, právneho postavenia dieťaťa v rodine, striedavú osobnú starostlivosť z pohľadu sociálneho pracovníka, európske modely rodinnej politiky, či chudobu a marginalizáciu rómskej komunity, percepciu rodiny a rodinnej politiky, pohľad na mnohodetné rodiny, analýzu potrieb rodiny, a pod.

Všetky príspevky preukázali nielen vysokú odbornosť, ale aj vedecký prístup pri interpretácií mnohých zistení. Konštatujeme, že na konferencii boli prezentované vážne upozornenia, spočívajúce v šírení liberalizácie rodinnej politiky z pohľadu EÚ, ktoré súčasnú situáciu rodiny aj na Slovensku môžu len zhoršiť a rodina, postavená na kresťanskom základe sa akoby stala nemoderným rodinným typom. Pre zachovanie zdravej a prirodzenej rodiny takéto postupy odmietame. Odborné príspevky nemajú záujem len poukázať na reálnu situáciu rodinnej politiky, ale aj načrtnúť možné riešenia celého radu problémov, ktoré sa správneho fungovania rodín aj dotýkajú.

Na záver sa chceme poďakovať organizátorom medzinárodnej konferencie Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., Ústavu sociálnej práce Božieho milosrdenstva Žilina, spolu s partnermi a autorom jednotlivých odborných a vedeckých príspevkov.

Mgr. Jana Marťáková, PhD.
Žilina, 28.02.2013

OBSAH

BAJKAIOVÁ ZUZANA - Škola lásky v rodine.
BIELOVÁ MÁRIA, ŠUVADA JÁN - Prirodzená rodina – znamenie odporu súčasnej mentality konzumnej spoločnosti
BOČÁKOVÁ OĽGA - Rodinná a sociálna podpora občanov vyššieho veku
BRNOVÁ TATIANA, TAKÁČOVÁ ZUZANA - Násilie na ženách ako objekt rodinnej politiky
CAMBEROVÁ MARTINA, BARTÁNUS JÁN - Materská a rodičovská dovolenka z pohľadu EÚ
DREXLEROVÁ BARBORA - Mladé rodiny a bývanie v centre záujmu rodinnej politiky
ĎURKOVSKÝ PETER - Právne postavenie dieťaťa v rodine a návrhy na zmenu legislavíty pre optimalizáciu rodinnej politiky
EĽKOVÁ LÍVIA, DEREVJANIKOVÁ ŠTEFÁNIA - Striedavá osobná starostlivosť z pohľadu sociálneho pracovníka
FULA MILAN - Kritické poznámky k európskym modelom rodinnej politiky
GIGALOVÁ VERONIKA - Návrat po rodičovské dovolené na trh práce a rodinná politika v České republice: bariéra nebo příležitost?
HANOBÍK FRANTIŠEK, HARDY MÁRIA - Chudoba a marginalizácia, indikátor patologických javov v rómskej rodine
JUREWICZ MONIKA - A contemporary family’s picture in the early-school education textbooks: theoretical and practical implications
KLIMENT PAVEL - Rodiny žijící ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách na území města Olomouce
KRBATA ROMAN - Podpora rodiny a štátu seniorom v zariadeniach sociálnych služieb
KUBIČKOVÁ DARINA - Problematika rómskych rodín a iných marginalizovaných skupín v SR
KUBÍK FERDINAND - Radosti, starosti a očakávania mnohodetných rodín v hornooravských goralských obciach
ŁUKASIK IZABELLA MARIA, WITEK ANNA - Consumer lifestyle of young Poles
MARKOVÁ JANKA - Problematika rodín so zdravotným postihnutím v Žilinskom kraji
MÁTEL ANDREJ, VĹČKO PETER - Perpektívy sociálnej politiky na Slovensku a v Rakúsku v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia
MAŤKO ONDREJ, HARDY MÁRIA - Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie ako súčasť tímu pracujúceho s rodinou
PAWLUK-SKRZYPEK AGNIESZKA Elements of Family Life arrangements vs. school performance of students attending Schools in rural settings
SVÍTKOVÁ MARTINA - Podpora mladých rodín v spoločnosti
TIRPÁK PETER - Rodina v industriálnej spoločnosti.
TOPINKA DANIEL - Analýza potřeb rodin a současného stavu jejich naplňování v Olomouci: potenciály rodinné politiky ve městě
TŮMA JIŘÍ - Význam sociálních služeb v sociální politice rodiny
VALENTÍNY MARTIN, HALÁSOVÁ MAGDALÉNA - Problematika obetí obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
VANSAČ PETER - Hodnota rodiny pre spoločnosť podľa sociálnej náuky Cirkvi


Názov:
Rodinná politika na Slovensku a Európskej únii
Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 28.2.2013 Žilina

Editori:
Mária Hardy, Janka Briššáková, Andrej Mátel

Recenzenti:
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Mgr. Jana Marťáková, PhD.

Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2013
Počet strán: 333
Náklad: 80 kusov

ISBN 978–80–8132–084-2
EAN 9788081320842

PrílohaVeľkosť
Zbornik_rodinna_politika_na_Slovensku_a_v_EU.pdf3.66 MB