Záujem žiadateľov o pestúnsku starostlivosť a o osvojenie v Bratislavskom kraji

feb 8 2018

Interested applicants for aupair care and adoption in the Bratislava region
Abstrakt: V poslednom období narastá záujem ľudí o pestúnsku starostlivosť či osvojenie. Ide o dve formy náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré umožňujú prijatie dieťaťa, ktoré bolo z nejakých dôvodov umiestnené v ústavnom zariadení. Cieľom príspevku je poukázať na formy náhradnej rodinnej starostlivosti, na ich rozdiely a aj isté problémy, ktoré s tým súvisia.
Žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky zapísania do zoznamu žiadateľov, čakajú na dieťa v poradovníku na základe svojich požiadaviek. Jednou z najkľúčovejších požiadaviek je forma náhradnej rodinnej starostlivosti. Na určenom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny si môžu počas psychologickej prípravy vybrať formu osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti.
Tento príspevok prináša porovnanie osvojenia a pestúnskej starostlivosti z pohľadu zákona a najmä praxe, ako aj z pohľadu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Prostredníctvom sekundárnej analýzy dát určeného Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sa oboznámime s číselným zobrazením rozdielnosti preferencie osvojenia a pestúnskej starostlivosti v Bratislavskom kraji za posledných 5 rokov.
Kľúčové slová: Pestúnska starostlivosť. Osvojenie. Osvojiteľnosť. Biologický rodič. Dieťa.

Abstract: Currently the trend of aupair care or adoption is rising in popularity. These are the two forms of substitute family care, which enables us to adopt children who were for some reason placed in constitutional facilities. The aim of this study or contribution is to address the forms of substitute family care, their differenciacion and certain problems that arise with them.
Applicants for foster parenthood, who meet all the legal conditions for getting signed up to the list of applacants wait to adopt a child appropriate to their requirements. One of the most crucial requirements is a form of foster parenthood. They can choose a form of adoption or aupair care during psychological preparation at specific Office of Labour, Social Affairs and Family.
This article compares adoption and forest parenthood in accordance with law and practice as well as from the view of applicants for forest parenthood. A secondary data analysis applied to the specific Office of Labour, Social Affairs and Family Bratislava displays a difference in preference of adoption and aupair care in Bratislava region for the past 5 years.
Keywords: Aupair care. Adoption. Adoptivity. Parents. Child.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Úvod

Skôr ako si povieme niečo o pestúnskej starostlivosti či osvojení, je potrebné uviesť, že existuje zoznam žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť (ďalej len ,,NRS“) a zoznam detí, ktoré sú zaradené do prehľadu detí, ktorým je potrebné sprostredkovať niektorú z foriem NRS. Tieto zoznamy vedie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,ÚPSVR“), špeciálne na to určený úrad v rámci každého kraja na Slovensku. ÚPSVR Bratislava je jedným z tých určených úradov v rámci Slovenska.

Prvý zoznam tvoria žiadatelia o NRS, ktorí sú zapísaní podľa § 73 ods. 3 písm. a/ 2. bodu a podľa § 39 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, pričom musia v zmysle zákona splniť stanovené podmienky pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Druhý zoznam je zoznam detí, ktoré sú zaradené do prehľadu detí, ktorým je potrebné sprostredkovať niektorú z foriem NRS. Prostredníctvom príslušných úradov dochádza k sprostredkovaniu žiadateľov o NRS a detí.

Ako sa na začiatku príspevku uvádza, v poslednom období narastá záujem ľudí o pestúnsku starostlivosť či o osvojenie. Keby sme mali nájsť spoločnú charakteristiku osvojenia a pestúnskej starostlivosti, mohli by sme vychádzať z Matějček et al. (2002), ktorý tvrdí, že dieťa je vychovávané ľuďmi, ktorým sa nenarodilo. Keďže náhradní rodičia si s dieťaťom zatiaľ nevytvorili blízke puto, je pre nich dieťa po príchode do rodiny do určitej miery „neznáme“. Úlohou náhradných rodičov je teda naučiť sa dieťaťu porozumieť a upraviť svoj spôsob života tak, aby vyhovoval okrem nich samých, či deťom, ktoré v ich rodine už vyrastajú aj dieťaťu, ktoré do svojej rodiny prijali. Na rozdiel od pestúnskej starostlivosti je osvojenie trvalým riešením pre dieťa. Napriek spoločnej filozofii oboch foriem náhradnej rodinnej starostlivosti môžeme zo strany záujmu žiadateľov pozorovať veľké rozdiely pre preferenciu pestúnskej starostlivosti a osvojenia.

Pestúnska starostlivosť

Pestúnska starostlivosť je vytvorenie náhradného rodinného zázemia (krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého) pre dieťa, ktoré nemôže z rôznych dôvodov byť prechodne alebo dlhodobo vychovávané svojimi rodičmi, prípadne inými rodinnými príslušníkmi, či príbuznými.

V našej krajine upravuje pestúnsku starostlivosť Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine § 48, ak rodičia dieťaťa nezabezpečujú či nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, môže súd rozhodnúť o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a je zapísaná v zozname žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Pestún má právo zastupovať dieťa a spravovať jeho majetok len v bežných veciach. K vykonávaniu nevšedných záležitostí je povinný žiadať o súhlas biologického rodiča dieťaťa, prípadne súd, ak rozhodnutie zákonného zástupcu dieťaťa nie je v súlade so záujmom dieťaťa. Vtedy sa môže pestún domáhať, aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí rodiča, resp. zákonného zástupcu preskúmal súd. Starostlivosť pestúnov o dieťa za bežných okolností končí dosiahnutím jeho plnoletosti, no vo výnimočných prípadoch môže súd so súhlasom dieťaťa aj pestúna starostlivosť predĺžiť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.

Dieťa, ktoré súd zverí do pestúnskej starostlivosti, môže, ale nemusí byť osvojiteľné, môže, ale nemusí mať kontakt so svojimi vlastnými rodičmi. Pri forme pestúnskej starostlivosti pestúni preberajú na seba určité, rodičovské záväzky, ale zákonným zástupcom dieťaťa ostáva stále biologický rodič dieťaťa. Dieťaťu obvykle ostáva jeho meno a priezvisko, ale pestúni vo výnimočných prípadoch môžu požiadať o zmenu mena, či priezviska. Viacerí autori (Mačkinová, Musilová, 2013; Matejček et al. 2002; ) uvádzajú, že pestúni s dieťaťom často neformálne vytvárajú a zachovávajú veľmi podobný vzťah ako k deťom vlastným. Často sa stáva, že deti ostávajú aj po dosiahnutí plnoletosti v pestúnskej rodine do času, kým sa osamostatnia. A nie je nič výnimočné ak takéto dieťa udržiava kontakt s pestúnmi, aj v čase keď už on sám má svoju vlastnú rodinu.

Dôvody, prečo volia žiadatelia o NRS pestúnsku starostlivosť sú najmä:

 • Čakacia doba na dieťa, keď sa pri prvom informačnom rozhovore dozvedia, že na pestúnsku starostlivosť budú čakať oveľa kratšie ako na osvojenie, keďže pestúnov je v Bratislavskom kraji porovnateľne menej ako osvojiteľov. Tento argument však funguje len v niektorých prípadoch. Žiadatelia volia pestúnsku starostlivosť len v prípadoch, kedy návrat dieťaťa do biologickej rodiny reálne nehrozí (biologickí rodičia sú bezdomovci, drogovo závislí atď.).
 • Na formu pestúnskej starostlivosti štát prispieva finančným príspevkom: a to pre dieťa pestúnskym príspevkom a pre pestúna odmenou pestúna. Okrem toho pestún poberá aj prídavky na dieťa. Žiadatelia o NRS sú prevažne dobre finančne zabezpečení, ale určite existujú prípady, kedy je dôvodom preferencie pestúnskej starostlivosti aj finančná odmena.
 • Záujem o väčšiu súrodeneckú skupinu detí, kde je nižší predpoklad možnosti osvojenia z dôvodu zachovávania súrodeneckých väzieb. Tento dôvod býva zriedkavý až ojedinelý.
 • Žiadatelia, ktorí už majú vlastné biologické deti a chcú pomôcť deťom v ústavnej starostlivosti.

V ojedinelých prípadoch, kedy je dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti sa môže dieťa stať právne voľným a status dieťaťa sa môže zmeniť na „osvojiteľný“. Vtedy sa pre dieťa môže nájsť nové trvalé riešenie – osvojenie, a novou osvojiteľskou rodinou sa stáva práve jeho pestúnska rodina, kde dieťa vyrastá a sú tu vytvorené často silné vzťahové väzby.

Osvojenie

Osvojenie je vzťah, ktorý vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom. Vzťah, ktorý medzi nimi vznikne počas osvojenia je rovnaký, aký je medzi biologickými rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Aby dieťa mohlo byť osvojené, musí mať vyslovenú „osvojiteľnosť“ o čom rozhoduje súd.
Na vyslovenie osvojiteľnosti u maloletého dieťaťa pamätá zákonodarca podmienkami, ktoré musia byť zo zákona splnené. Ekonomický nedostatok, ako aj nedostatočné bytové pomery, či núdza rodičov nemôžu byť dôvodom na vyhlásenie dieťaťa za osvojiteľné. Konanie o osvojiteľnosti môže súd začať na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo aj bez návrhu, ak zistí, že sú splnené predpoklady pre osvojenie.

Podmienky na vyslovenie osvojiteľnosti
V niektorých prípadoch môže byť maloleté dieťa súdom vyhlásené za osvojiteľné aj bez súhlasu rodičov. Ide o výnimočné prípady, ak rodičia:

 • Neprejavujú skutočný záujem o dieťa po dobu najmenej 6 mesiacov. Pri tomto bode narážame na problém, aký je skutočný záujem rodičov, resp. rodiča o dieťa, pretože z pohľadu odborníkov je skutočný záujem o dieťa vnímané rôzne. Napr. niektorí biologickí rodičia majú presne zmapované obdobie 6 mesiacov, kedy by mali o dieťa prejaviť záujem, aby sa nestalo osvojiteľné. O dieťa nejakým spôsobom prejavia záujem, aj keď vedia, že si ho reálne nikdy nevezmú domov. Čím je dieťa staršie, tým je ťažšie ho umiestniť do náhradnej rodiny, nakoľko väčšina žiadateľov prejavuje záujem o menšie deti.
 • Neprejavili o dieťa žiadny záujem po dobu najmenej 2 mesiacov po narodení dieťaťa, ak im v tom nebránila závažná prekážka (ak je biologický rodič vo väzení, alebo je vážne chorý atď).
 • Udelia vopred všeobecný súhlas k osvojeniu tzv. „generálny súhlas“ (bez uvedenia konkrétnych osvojiteľov), a to pred súdom, alebo v písomnej forme pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. S osvojením musia súhlasiť obaja rodičia, pokiaľ sú zapísaní v rodnom liste dieťaťa. Takmer všetky deti, ktoré určený ÚPSVR Bratislava vedie v prehľade detí nemajú v rodnom liste uvedeného otca, preto vyhlásenie „Privolenie na osvojenie dieťaťa“ podpisuje len matka, čím dáva súhlas k jeho osvojeniu.
 • Osvojené môže byť podľa zákona o rodine len maloleté dieťa, a to len v prípade, že osvojenie je v jeho záujme.

Osvojiteľnosť dieťaťa sa vyhlasuje formou rozsudku a dieťa sa stáva právne voľným, osvojiteľným. Súčasne rodič (rodičia) dieťaťa sú pozbavený výkonu rodičovských práv k maloletému dieťaťu.

ÚPSVR, ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa úzko spolupracuje so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené a nie je možný návrat dieťaťa do biologickej rodiny, hľadá pre dieťa najvhodnejšiu formu náhradnej rodinnej starostlivosti, t.j. pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie.
ÚPSVR, ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa predkladá spisovú dokumentáciu dieťaťa určenému ÚPSVR pre účely sprostredkovania NRS a uvedie aj formu NRS, (pestúnska starostlivosť či osvojenie) .V prípade, že u dieťaťa je súdom vyslovená osvojiteľnosť príslušný ÚPSVR predkladá túto informáciu aj so spisovou dokumentáciou dieťaťa určenému ÚPSVR pre účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ďalším prípadom zaradenia dieťaťa vhodného do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať NRS je prípad, keď dieťa zanechala žena po pôrode v zdravotníckom zariadení, tzv. „anonymný pôrod“. Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOD a SK ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena po pôrode v zdravotníckom zariadení, ak nie je známy ani jeden z rodičov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zašle základné údaje o dieťati podľa časti dokumentácie určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď sa dozvedel o tejto skutočnosti. Tieto detí sú hneď zaradené do zoznamu detí, ale ešte nie sú právne voľné, pretože ešte nebola vyslovená osvojiteľnosť súdom.

Vyslovenie osvojiteľnosti dieťaťa spojené s pozbavením rodičovských práv a povinností a ustanovením dieťaťu poručníka je v poslednom čase zdĺhavé a môže sa predĺžiť, aj sa predlžuje až na niekoľko mesiacov, najmä od zrušenia Občianskeho súdneho poriadku od 01. 07. 2016.

Určený ÚPSVR po doručení spisovej dokumentácie dieťaťa, hľadá pre dieťa vo svojom kraji vhodných žiadateľov o NRS, pričom najneskôr do dvoch týždňov od zapísania dieťaťa do prehľadu detí osloví žiadateľov zo zoznamu žiadateľov. Ak takýchto žiadateľov nemá, tak po uplynutí dvoch týždňov musí spisovú dokumentáciu dieťaťa zaslať do akreditovaných subjektov v rámci kraja a všetkým určeným orgánom na Slovensku. Ak určený ÚPSVR nájde pre maloleté dieťa vhodných žiadateľov, poučí ich o možnosti predĺženia konaní spojených s vyslovením osvojiteľnosti, ak dieťa osvojiteľnosť vyslovenú ešte nemá. Keď sa žiadatelia rozhodnú ísť do procesu o osvojenie nakontaktujú sa s dieťaťom, musia však čakať na právnu voľnosť dieťaťa. Dieťa si berú z detského domova na návštevné pobyty, ktoré sa neustále predlžujú. Niektoré detské domovy neuvoľnia dieťa na návštevný pobyt, pokým si žiadatelia nepodajú návrh na zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti (súd im ho zamietne, lebo dieťa nemá vyslovenú osvojiteľnosť) alebo aspoň zverenie dieťaťa neodkladným opatrením (biologická matka dieťaťa pokiaľ u dieťaťa nie je vyslovená osvojiteľnosť a nie je pozbavená výkonu rodičovských práv je stále účastníčkou konania a rozhodnutie o zverení dieťaťa neodkladným opatrením sa jej poštou doručuje, čo žiadatelia zvyčajne nechcú). V dôsledku spomínaných komplikácii v procese sprostredkovania NRS sú žiadatelia z rôznych strán tlačení do pestúnskej starostlivosti, aj keď sú vnútorne nadstavení na osvojenie. Žiadatelia pod hrozbou odkrytia ich anonymity radšej čakajú na osvojiteľnosť dieťaťa, hoci to pre nich prináša neriešiteľné problémy:

 • Nemôžu z práce oficiálne nastúpiť na materskú alebo rodičovskú dovolenku lebo nemajú rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do ich starostlivosti. Keďže väčšina zo žiadateľov sú riadne zamestnaný (nie sú SZČO, nemôžu pracovať z domu), čas, dokým bude vyslovená osvojiteľnosť dieťaťa, potom v práci riešia rôznymi formami, dovolenkami, neplateným voľnom a pod., pričom môžu samých seba ohroziť tým, že aj prídu o prácu.
 • Dieťa živia na vlastné náklady, od detského domova dostávajú len tzv. „stravné“, čo je zanedbateľná suma. Napriek tomu žiadatelia s láskou a ochotou prejavujú záujem o dieťa a hlavne trpezlivosť v čakaní, kým príde dieťa oficiálne do ich rodiny.
 • Do času, kým im dieťa nie je im zverené, biologickí rodičia si môžu stále rozmyslieť, či si dieťa nezoberú späť ak si medzitým upravili svoje rodinné pomery. Pre žiadateľov je táto alternatíva nepredstaviteľná a neprijateľná, keďže si medzičasom na dieťa zvykli a začala sa medzi nimi budovať vzájomná vzťahová väzba.

Dôvody, pre ktoré majú žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť strach z pestúnskej formy starostlivosti sú hlavne:

 • Možnosť vrátenia dieťaťa spať do jeho biologickej rodiny. V tomto prípade by sa mala zhodnotiť motivácia žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Podľa Zezulovej (2012) môžu podnety k pestúnskej starostlivosti splývať s motiváciou k osvojeniu, no rozhodnutie pre pestúnstvo sa líši altruistickejšími pohnútkami, ku ktorým zaraďuje motív pomoci opusteným deťom. Ide predovšetkým o žiadateľov, ktorí už nejaké dieťa majú a návrat dieťaťa do jeho biologickej rodiny vedia ľahšie prijať, keďže zverené dieťa nie je ich jediné dieťa. V žiadostiach o náhradnú rodinnú starostlivosť prevládajú však ľudia, ktorí ešte žiadne deti nemajú, preto je pre nich pestúnska starostlivosť neprijateľná a títo ľudia volia takmer vždy formu osvojenia. Napriek uvedenému riziku, že dieťa sa vráti späť do svojej biologickej rodiny, je takýto návrat ojedinelý.
 • Odkrytie anonymity pestúnov vo vzťahu k biologickej rodine dieťaťa. V konaní o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti sú biologickí rodičia účastníkmi konania a reálne sa na súde môžu pestúni osobne stretnúť s biologickými rodičmi dieťaťa, rozsudok o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je doručovaný aj biologickým rodičom.
 • Pochybnosti o správnej výchove zo strany pestúnov a kontakt s deťmi – niektorí biologickí rodičia môžu prejaviť výhrady voči výchove dieťaťa, taktiež majú právo sa s dieťaťom (deťmi) stretávať, z čoho potom môžu vzniknúť problémy. V danom prípade nie je výnimkou ani úprava styku dieťaťa s rodičmi, pričom pestún je povinný dieťa na stretnutie s rodičom náležite pripraviť. O úprave styku rozhoduje súd.
 • Možné vydieranie, ohrozovanie a zastrašovanie pestúnov a detí, zo strany biologickej rodiny. Pri tomto bode ľudia zabúdajú na fakt, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj akreditované subjekty sú im v zložitých situáciách nápomocné.

Nasledujúce grafy prinášajú prehľad počtu žiadostí o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť za posledných 5 rokov v Bratislavskom kraji:

Graf č. 1: Záujem o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v roku 2013 v Bratislavskom kraji

Graf č. 2: Záujem o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v roku 2014 v Bratislavskom kraji

Graf č. 3: Záujem o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v roku 2015 v Bratislavskom kraji

Graf č. 4: Záujem o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v roku 2016 v Bratislavskom kraji

Graf č. 5: Záujem o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v roku 2017 v Bratislavskom kraji

Záver

Podľa uvedených grafov porovnania záujmu o osvojenie a o pestúnsku starostlivosť v Bratislavskom kraji môžeme vidieť, že o osvojenie je oveľa väčší záujem ako o pestúnsku starostlivosť. Obidve formy náhradnej rodinnej starostlivosti majú v našej spoločnosti veľký význam. Paradoxom je, že detské domovy sú plné detí, ktoré sú vhodné len na pestúnsku starostlivosť. Možno keby sa dospelí viac pozerali na tento problém očami detí, bol by o pestúnsku starostlivosť v Bratislavskom kraji väčší záujem.

Aj keď žiadatelia o NRS cítia strach spoznať biologickú rodinu dieťaťa, vždy je to na vzájomnej dohode, prípadne aj v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Napriek tomu, že medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká rovnaký vzťah ako medzi biologickým rodičom a dieťaťom, aj osvojené dieťa bude časom zaujímať jeho biologická rodina a nie je vylúčené, že bude pátrať a hľadať informácie o nich.

V úvode sme spomínali, že žiadatelia o NRS si volia formu pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia počas psychologickej prípravy, aj keď často už v čase keď si podávajú žiadosť na NRS sú vnútorne nastavený na niektorú z foriem NRS, častejšie na osvojenie.

Žiadalo by sa, keby sa obsah psychologickej prípravy rozšíril viac o možnosť pestúnskej starostlivosti, venovať tomu viac pozornosti, prebrať viac do hĺbky výhody a nevýhody, i úskalia tejto formy starostlivosti, vysvetliť že časom sa stanú pre deti blízkymi osobami so vzťahovou väzbou a to je to čo deti najviac potrebujú. Pretože deti nevnímajú formy starostlivosti: pestúnsku starostlivosť či osvojenie, deti potrebujú rodinu, ktorá ich príjme takých akí sú, ktorá im poskytne pocit domova, istoty a bezpečia. Samozrejme významnú rolu hrá aj vek dieťaťa, čím menšie tým je adaptácia prijateľnejšia, menej náročná.

Celkom na záver „čo by bolo treba zmeniť“? Venovať viac pozornosti a možno „reklamy“ pestúnskej starostlivosti v médiách, poskytnú širokej verejnosti informácie, realizovať stretnutia s odborníkmi a vôbec viac sa venovať problematike náhradného rodičovstva.

Autor: Mgr. Zuzana Haťapková
Autorka príspevku pôsobí na ÚPSVR Bratislava, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
ZOZNAM LITERATÚRY:

MAČKINOVÁ, Monika – MUSILOVÁ, Eva. 2013. Děti a senioři jako klienti sociální práce. České Budějovice: Forma, s.r.o., 2013. 178 s. - ISBN 978-80-7453-310-5.

MATĚJČEK, Zdenek - KOLUCHOVÁ, Jana - BUBLEOVÁ, Věduna, KOVAŘÍK, Jiří - BENEŠOVÁ, Lucie. 2002. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-637-3.

ZEZULOVÁ, Dagmar. 2012. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. 200 s. ISBN 978-80-262-0065-9.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!