Publikácia Teória a metódy sociálnej práce II, 2015

jan 22 2016

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce II kontinuálne nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Teória a metódy sociálnej práce I (2013), ktorej tretie vydanie vyšlo v septembri roku 2015. Autori preto predpokladajú, že čitatelia sú oboznámení so základnou terminológiou, teóriou a vybranými metódami sociálnej práce, ktoré sú v nej prezentované.

Ako každé iné dielo, aj táto publikácia má svoje miesto v živote a historický kontext, kedy sa zrodila. Čitateľovi chceme otvorene objasniť, že síce ide o novú publikáciu z hľadiska titulu, ale nie obsahu. Je skôr prepracovaním predošlej učebnice Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II (2013, 2014), ktorá je doplnená o viacero vedeckých a odborných článkov autorov. Ďalším dôležitým východiskom je skutočnosť, že publikácia je primárne určené študentom magisterského štúdia sociálnej práce. Keďže vychádza v období implementácie slovenského profesijného zákona o sociálnej práci, viacero pojednávaní túto skutočnosť v texte reflektuje. Súčasťou prílohy je nový slovenský Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce.

Z hľadiska obsahu prvá kapitola prehlbuje poznatky o prepojení vzťahu medzi teóriou, metódami a vzdelávaním v sociálnej práci, ďalej o špecifiká výskumu v sociálnej práci a ponúka reflexiu slovenského profesijného zákona. Výber konkrétnych teoretických konceptov úzko súvisí s prezentovanými metódami, ktorými sú sociálna práca s rodinou, skupinová a komunitná sociálna práca.

OBJEDNAŤ KNIHU
Obsah

1 Kapitoly Z teórie sociálnej práce
1.1 Teória, prax a vzdelávanie v sociálnej práci
1.2 Slovenský profesijný zákon o sociálnej práci
1.3 Výskum v sociálnej práci na Slovensku
1.4 Vybrané teórie sociálnej práce
1.4.1 Teória vzťahovej väzby
1.4.2 Systémové a systemické teórie
1.4.2.1 Rodinná terapia
1.4.2.2 Štrukturálna rodinná terapia
1.4.2.3 Strategická rodinná terapia
1.4.2.4 Kontextuálna terapia a medzigeneračný koncept
1.4.2.5 Systemicko-kybernetická rodinná terapia
1.4.2.6 Transformačná systemická terapia
1.4.2.7 Krátka terapia orientovaná na riešenia
1.4.2.8 Naratívna terapia
1.4.2.9 Systemické otázky
1.4.2.10 Prezentovanie informácií o systém
1.4.2.11 Techniky používané v systemickej rodinnej terapii
1.4.3 Sociálno-ekologické teórie
1.4.4 Antiopresívne prístupy v sociálnej práci

2 Metódy sociálnej práce s rodinou
2.1 Posudzovanie funkčnosti rodiny
2.2 Terapeutické techniky rodinnej terapie
2.3 Sanácia rodiny
2.4 Sociálna asistencia
2.5 Sociálna rehabilitácia
2.6 Mediácia v oblasti rodiny a Cochemská prax
2.7 Rodinné skupinové konferencie
2.8 Špecifické intervenčné podporné programy
2.9 Základné štandardy asistovaného styku rodičov a detí

3 Skupinová sociálna práca
3.1 Typológia skupinovej práce
3.2 Význam a špecifiká skupinovej práce
3.3 Vedenie skupiny
3.4 Sociálny pracovník pracujúci so skupinou
3.5 Komunikácia v práci so skupinou
3.6 Skupinová dynamika
3.7 Príprava skupinovej práce
3.8 Etapy skupinovej práce
3.9 Techniky v skupinovej práci

4 komunitná sociálna práca
4.1 Účastníci komunitného plánovania
4.2 Etapy práce s územnou komunitou
4.2.1 Prípravná etapa
4.2.2 Analytická etapa
4.2.3 Strategická etapa
4.2.4 Implementačná etapa
4.2.5 Evaluačná etapa
4.3 Modely sociálneho plánovania
4.4 Princípy komunitného plánovania
4.5 Nadväzovanie kontaktov a spájanie ľudí
4.6 Sociálne služby aktivizujúce územnú komunitu
Príloha č. 1 Štruktúra dotazníka funkčnosti rodiny
Príloha č. 2 Dvadsať prosieb detí po rozchode rodičov
Príloha č. 3 Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike


Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1 a 3)
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD. (podkapitola 1.4.1; kapitola 2)
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. (kapitola 4)

Recenzenti:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vydavateľ:
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
2015