Monografia Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy

dec 9 2012

Hlavnou témou monografie sú dejiny sociálnej práce, jej teórií a metód. Zaoberá sa nielen samotnými dejinami sociálnej práce, ale aj jej súvislosťami. Na začiatku je pozornosť venovaná zadefinovaniu pomoci ako základnej kategórie sociálnej práce resp. ako jej úlohy. Prostredníctvom samotnej pomoci sa následne text monografie zameriava na obdobie rozvoja sociálnej práce. Spracovanie témy začína modernými dejinami kedy sa sociálna práca začala poskytovať na báze skúsenostnej, z ktorej sa kreovala samotná veda – sociálna práca. Práve prostredníctvom dejín sociálnej práce, nielen ako činnosti, ale aj teórií a jej metód, text monografie preukazuje miesto sociálnej práce ako vedy a zároveň pokladá dôkazy jej existencie ako vedy. V záverečnej časti sa pozornosť venuje súčasnému poňatiu sociálnej práce ako vedy a následne jej metodológie.

Obsah

1 POMOC AKO ZÁKLADNÁ KATEGÓRIA
1.1 LÁSKA K BLÍŽNEMU AKO ZÁKLAD POMOCI V MINULOSTI (A DNES)
1.2 VÝVOJ CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI AKO POMOCI
1.3 POMOC AKO SVETSKÁ INŠTITÚCIA (SOCIÁLNA KATEGÓRIA)
1.4 SOCIÁLNA POMOC, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A SOCIÁLNA PODPORA/OPORA – ÚLOHA SOCIÁLNEJ PRÁCE

2 DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.1 PREDMET DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.2 MODERNÉ DEJINY DO ROKU 1850
2.3 MODERNÉ DEJINY PO ROKU 1850
2.4 ZAČIATKY SOCIÁLNEJ PRÁCE – SKÚSENOSTNÁ FÁZA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.5 DIAGNOSTICKÁ ŠKOLA – SOCIÁLNA PRÁCA AKO POMOC SOCIÁLNYM PRÍPADOM A VZNIK FUNKČNEJ ŠKOLY
2.6 SOCIÁLNA PRÁCA V OBDOBÍ ROKOV 1938 – 1948 – FUNKČNÁ ŠKOLA
2.7 DOMÁCE ZDECIMOVANIE SOCIÁLNEJ PRÁCE, JEJ ROZVOJ V ZÁPADNOM SVETE
2.8 OBNOVA SOCIÁLNEJ PRÁCE PO OBDOBÍ JEJ ZDECIMOVANIA
2.9 ZNOVUOBNOVENIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNA REFORMA

3 SOCIÁLNA PRÁCA V SÚČASNOSTI
3.1 SOCIÁLNA PRÁCA AKO VEDA
3.2 SOCIÁLNA PRÁCA AKO PRAKTICKÁ ČINNOSŤ/PRAX
3.3 AKTÉRI SOCIÁLNEJ PRÁCE

Autor: PhDr. Peter Brnula, PhD.
Vydavateľ: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
ISBN: 978-80-89256-91-4