Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením

okt 1 2013

LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, S. 2013. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013, 184 s. ISBN 978-80-262-0502-9.

Tabuizovaným tématem je sexualita osob s mentálním postižením. „Na pořad dne“ se dostala před několika lety v souvislosti s integrací osob s postižením do společnosti a se snahou plně realizovat všechna jejich práva a potřeby. Tato publikace proto shrnuje materiál prezentující jednotlivé pohledy odborníků na témata spojená se sexualitou, výsledky zahraničních výzkumů i autorčin výzkum ze slovenských domovů sociálních služeb. Přináší také přístup odborných zaměstnanců těchto domovů, jejich výpovědi i výpovědi klientů, praktická doporučení a zkušenosti z praxe. Autorka se zabývá i otázkami masturbace, homosexuality, těhotenství, antikoncepce, sexuálně přenosných chorob, sexuálního znežívání i dodržování práv těchto osob v kontextu pedagogickém, psychologickém, právním atd. Kniha je určena speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům a členům interdispciplinárních týmů zaměřených na řešení otázek sexuality osob s mentálním postižením. Jako doplňková literatura je vhodná pro studenty odpovídajících oborů i pro rodiče dětí s mentálním postižením.

Úvod
Možnost uzavřít přátelství, stýkat se s jiným člověkem a milovat ho má pro dvojici mentálně postižených o mnoho větší význam, než by se na první pohled zdálo.
I. Šelner (1999, s. 19)

Lidská sexualita je privátní a intimní, a přitom důležité, hodně diskutované téma – je součástí sociálních vztahů, pravidel, norem, etiky či morálky. Tabuizovaným tématem je sexualita osob s mentálním postižením (dále MP1). „Na pořad dne“ se dostala před několika lety v souvislosti s integrací osob s postižením do společnosti a se snahou plně realizovat všechna jejich práva a potřeby – v této oblasti nadále existuje řada nedořešených problémů a nezodpovězených otázek.

Diskuse o této problematice není ještě u nás běžná. Situace v oblasti sexuality osob s MP je nadále hodnocena jako velmi složitá. Těmto osobám obvykle není umožněno vyjádřit se v sexuální oblasti, platí pro ně jiná pravidla než pro ostatní společnost. Potřeba jedinců s MP navázat partnerský vztah je přitom podobná jako u ostatních lidí, ale jak zdůrazňuje Libor Novosad (2009), složitost problému spočívá v tom, že člověk s MP je omezován negativním postojem společnosti k uvedeným mezilidským vztahům. Sexuální potřeby, chování a projevy jedinců s MP jsou různé, stejně jako u ostatních. Nesprávný postoj společnosti a v první řadě lidí odpovědných za jejich výchovu (i výchovu sexuální) je může deformovat.

Celosvětově proběhlo jen málo výzkumů na téma, co osoby s MP očekávají od sexuality, pokud jde o pohlavní styk, citové vztahy, manželství a výchovu dětí. Chybí i zdokumentování stupně jejich MP, sociálního prostředí, předcházející sexuální výchovy, pohlaví, koedukovanosti atd. Neproběhly komplexní výzkumy sexuality a jejích projevů u osob s MP.

Tato publikace proto shrnuje materiál prezentující jednotlivé pohledy odborníků na témata spojená se sexualitou (Kozáková, 2004, 2006; Štěrbová, 2007, 2009, aj.), výsledky zahraničních výzkumů Sundrama (1992), Murphyho (2006), Conoda a Servaisa (2008) aj. a výzkum ze slovenských domovů sociálních služeb (Mandzáková, 2011).

Vycházíme-li z nejnovějších poznatků o sexualitě a partnerských vztazích osob s MP a z přezkoumání kontroverzních tvrzení odborníků zabývajících se sexualitou a jejími projevy u těchto osob, můžeme definovat jejich očekávání a potřeby v tomto směru. Sexualita, pokud není potlačována, je těmto lidem vlastní, je součástí jejich života a jsou schopni přátelství, jestliže se mohou vzájemně setkávat.

Přestože téma publikace má za cílovou skupinu osoby s MP, nosnou cílovou skupinou jednotlivých témat a výzkumných zjištění jsou zejména osoby se středně těžkým a těžkým MP umístěné v institucionálních podmínkách, konkrétně v domovech sociálních služeb (dále DSS). Neomezuje se pouze na hodnocení jejich sexuality a partnerských vztahů, ale přináší také přístup odborných zaměstnanců DSS orientovaných na tuto cílovou skupinu, výpovědi klientů i odborných zaměstnanců, praktická doporučení a zkušenosti z praxe.

Prezentované aspekty sexuality a názory odborníků na tuto oblast u osob s MP se v jednotlivých kapitolách prolínají, aby problematika mohla být čtenářem nahlížena z různých úhlů.

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se zabývá epistemologií sexuality osob s MP. Analyzuje základní pojmový aparát, filozofické, právní i legislativní aspekty sexuality a naznačuje východiska a kontroverze sexuální výchovy osob s MP. Druhá kapitola je věnována postojům k sexualitě osob s MP. Pojednává o kořenech postojů, mýtech, předsudcích, faktech a výzkumných
zjištěních o sexualitě osob s MP. Třetí kapitola se věnuje oblasti partnerských vztahů a sexuality osob s MP. Seznamuje nás s polemikami odborníků v sexuálních otázkách, analyzuje výzkumná zjištění a determinanty sexuality a naznačuje psychosexuální aspekty vývoje a možné důsledky potlačené sexuální tenze u osob s MP. Čtvrtá kapitola řeší rizika sexuality a sexuální volby u osob s MP se zaměřením na sexuální zneužívání, sexuální práva a jejich (ne)naplňování a etické otázky sexuality těchto osob včetně problematiky sexuálně přenosných chorob a homosexuality. Pátá kapitola seznamuje se sexuální výchovou osob s MP, zdůrazňuje opodstatnění interdisciplinárního přístupu, přibližuje její podobu v institucionálních podmínkách na Slovensku a základní filozofii přístupu k sexuální výchově v zahraničí. Šestá kapitola předkládá výstupy z teoretické analýzy problematiky, výzkumů uskutečněných v této oblasti.

V textu jsou jako synonyma užívány termíny klienti s MP, uživatelé sociálních služeb, osoba s MP, dítě s MP apod. s tím, že vždy jde o jedince se sníženou mentální schopností se všemi důsledky (Štěrbová, 2004).

V knize můžete najít odpověď na otázku: Jak ti, kdo znají a mají rádi děti, mládež a dospělé s MP, jim mohou pomoci, aby se pozitivně, bezpečně, odpovědně a sexuálně mohli začlenit do společnosti a kvalita jejich života tak vzrostla?


OBJEDNAŤ PUBLIKÁCIU
Obsah

1 Epistemologie sexuality osob s MP
Vymezení základního pojmového aparátu souvisejícího se sexualitou
Filozofické koncepty přístupu k osobám s MP při poskytování sociálních služeb
Právní a legislativní aspekty sexuality osob s MP
Východiska a kontroverze sexuální výchovy osob s MP

2 Postoje k sexualitě osob s MP
Kořeny postojů k sexualitě osob s MP
Mýty a skutečnosti o sexualitě osob s MP
Výzkumná zjištění týkající se postojů k sexualitě osob s MP

3 Sexualita a partnerské vztahy osob s MP
Polemiky odborníků v sexuálních otázkách osob s MP
Výzkumná zjištění o projevech sexuality u osob s MP
Podmínky determinující sexualitu a její projevy u osob s MP
Výzkumná zjištění týkající se determinant projevů sexuality u osob s MP
Psychosexuální aspekty vývoje osob s MP
Sexuální tenze a možnosti její ventilace u osob s MP

4 Rizika sexuality a sexuální volby u osob s MP
Sexuální zneužívání a vykořisťování osob s MP
Sexuální práva a jejich (ne)naplňování u osob s MP
Etické otázky sexuality osob s MP
Sexuálně přenosné choroby u osob s MP
Homosexualita u osob s MP

5 Sexuální výchova osob s MP
Terminologické otázky sexuální výchovy osob s MP
Interdisciplinární přístup v sexuální výchově osob s MP
Sexuální výchova v institucionálních podmínkách na Slovensku
Základní filozofie přístupu k sexuální výchově osob s MP v zahraničí

6 Vzdělávací perspektivy sexuální výchovy osob s MP
Některá metodická doporučení k vyučování sexuální výchovy osob s MP
Strategie práce se sexualitou osob s MP
Návrhy na realizaci sexuální výchovy v institucionálních zařízeních pro MP na Slovensku

Podrobnosti
Počet strán: 184 strán
Väzba: brožovaná väzba
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788026205029
Rok vydania: 2013

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!