Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov (recenzia)

jún 29 2018

HATÁR, C. 2014. Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra : UKF. 110 s. ISBN 978-80-558-0666-2.

Predkladaná publikácia doc. PaedDr. Ctibora Határa, PhD. sa v rámci odboru andragogika zameriava na problematiku geragogiky, zaoberá sa osobnosťou seniora, starnutím a starobou, edukáciou seniorov a jej vplyvom na kvalitu života seniorov. Súčasná doba sa vyznačuje trendom starnutia populácie, čo sa premieta do všetkých oblastí spoločenského života, a preto je dôležité venovať seniorom náležitú pozornosť a aktívne ich zapájať do diania v spoločnosti, pričom jednou z možností je cielená edukácia seniorov, ktorá má značný vplyv na zvyšovanie kvality ich života. Autor spracoval problematiku na 110 stranách a text publikácie je rozčlenený do piatich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Publikáciu okrem kapitol tvorí úvod, záver a na konci každej kapitoly sa nachádza zoznam použitej a odporúčanej literatúry, ako aj súbor otázok a úloh k analyzovanej téme. Publikácia slúži ako vysokoškolská učebnica.

Cieľom publikácie bolo priblížiť možnosti ďalšieho osobnostného progresu seniorov, najmä prostredníctvom nástrojov geragogiky, ktorými sú (seba)výchova, (seba)vzdelávanie, výcvik, poradenstvo a i. Súčasná spoločnosť je spoločnosťou založenou na vedomostiach a preto je nutné podporiť myšlienku seniorskej edukácie, na ktorej môžu participovať rôzne subjekty.

Publikácia začína kapitolou Pohľad do histórie seniorskej edukácie, ktorá sa stručne venuje vývoju geragogiky. Kapitola je rozčlenená do dvoch podkapitol, z ktorých prvá hovorí o dejinách rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov a druhá o mimorezidenciálnej edukácii seniorov. Autor uvádza významné národné a nadnárodné dokumenty súvisiace s problematikou seniorov, medzinárodné organizácie, ktoré sa usilujú o rozvoj seniorského vzdelávania, ako aj vývojové trendy v edukácii seniorov v 21. storočí.

Druhá kapitola s názvom Teoreticko-metodologické základy geragogiky je rozčlenená na štyri podkapitoly, v ktorých sa autor zaoberá predmetom skúmania geragogiky, cieľmi, obsahom, úlohami, postavením geragogiky v systéme vied a študijných odborov, analýzou vzťahu geragogiky k iným vedám a vedným disciplínam.

Tretia kapitola - Seniori ako cieľová skupina geragogiky, členená na štyri podkapitoly, začína vysvetlením pojmu osobnosť (seniora), pokračuje klasifikáciou veku a periodizáciou seniorského veku, autor približuje pojmy starnutie a staroba, zameriava sa na vysvetlenie rozdielov medzi nimi. Starnutie sa prejavuje fyziologickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými aspektmi a tieto môžu spôsobovať rôzne adaptačné problémy v starobe, s ktorými sa musí senior vyrovnávať.

Obsah a metodika edukácie seniorov je štvrtou kapitolou publikácie zaoberajúcou sa typológiou, programami, funkciami a cieľmi seniorskej edukácie, autor zdôrazňuje význam seniorskej edukácie, ktorá má jednoznačne vplyv na zvyšovanie kvality života seniorov. V ďalších podkapitolách autor uvádza obsahový rámec seniorskej edukácie, stanovuje etapy edukačnej práce so seniormi, analyzuje zásady, metódy, organizačné formy a prostriedky edukácie seniorov. V závere kapitoly autor venuje pozornosť rôznym obmedzeniam, ktoré sa vyskytujú v edukačnej práci so seniormi a ktoré je potrebné v práci s nimi zohľadniť. Kapitola je vhodne doplnená tabuľkami.

Ťažisko piatej kapitoly predkladanej publikácie spočíva v charakterizovaní vybraných vzdelávacích inštitúcií ako aj sociálnych a zdravotníckych zariadení, ktoré sa podieľajú na edukácii starších ľudí, pričom náčrt zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike autor uvádza v prehľadnej tabuľke.

Predkladaná publikácia prispieva úrovňou jej spracovania nielen k posilneniu vedeckého kreditu geragogiky, ale aj k pozdvihnutiu a upevneniu postavenia starších ľudí v spoločnosti. Je cenným zdrojom pre všetkých, ktorých sa týka problematika geragogiky, seniorov a seniorskej edukácie tak profesionálne, ako aj osobne.

PhDr. Mgr. Romana Schunová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre