Publikácia Cesta k interpersonálnej komunikácii v pomáhajúcich profesiách

apr 1 2014

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
PREDSLOV

Publikácia Cesta k interpersonálnej komunikácii v pomáhajúcich profesiách je určená študentom a odborníkom, ktorí sa pripravujú alebo vykonávajú svoju profesiu v oblasti edukácie dospelých, tzn. v oblasti výchovy, vzdelávania a poradenstva pre dospelých a v oblasti sociálnej práce. Publikácia môže byť prospešná aj ďalším odborníkom, pretože téma interpersonálnej komunikácie je dôležitá v každej oblasti spoločenskej praxe a života ľudí.

Publikáciu predkladáme so zámerom vzbudiť a podporiť záujem odborníkov pomáhajúcich profesií o rozvoj ich vlastnej interpersonálnej komunikačnej spôsobilosti.

Text je výsledkom našej dlhoročnej (vyše 20 ročnej) koncepčnej, metodickej, lektorskej a edukačnej činnosti, ktorú sme realizovali v oblasti ďalšie-ho vzdelávania a celoživotného vzdelávania aj v oblasti poradenstva pre dospelých rozmanitých cieľových skupín ako klientov edukačnej, poradenskej a sociálnej služby.

Mária Machalová
Bratislava – Prešov, 2013

ÚVOD

Majstrovstvo v interpersonálnej komunikácii v rámci vykonávania pomáhajúcich profesií je potrebné preto, lebo spôsobilosť optimálne komunikovať s ľuďmi je neoddeliteľnou súčasťou profesionálnej kompetencie pomáhajúcich profesií. Spôsobilosť optimálne komunikovať je dôležitý osobnostný predpoklad a významný vklad do toho, akú podobu, výsledok a dopad bude mať pomáhajúci proces tak pre klienta, ako aj pre pracovníka pomáhajúcej profesie (napr. vychovávateľa, vzdelávateľa či poradcu).

Každé povolanie si vyžaduje iné subjektívne predpoklady – somatické, rozumové, osobnostné, charakterové. Z týchto skutočností sa vychádza pri zostavovaní psychoprofesiogramov. Snaha o zostavovanie psychoprofesiogramov je výrazná napríklad v diferenciálnej psychológii, v ktorej sa na základe individuálnych rozdielov v meraných premenných, akými sú inteligencia, mechanicko-technické schopnosti, záujmy, postoje a pod., u ľudí rôznych zamestnaneckých a profesionálnych skupín, vypracovávali ich psychologické profily (J. Koščo, 1980). Tie sa používali ako kritériá pri výbere a predikcii úspešnosti a stability v určitom povolaní alebo oblasti praxe. Psychologický psychoprofesiogram obsahuje popis psychologicky dôležitých charakteristík práce V tejto súvislosti je inovatívnym model monografie povolania, v ktorom sa berú do úvahy významné poznatky o určitom povolaní alebo profesionálnej funkcii a medzi poznatkami sa hľadá aj taká štruktúra „základných dimenzií osobnosti, ktorá by informatívne určovala perspektívy úspešnosti a spokojnosti človeka, ktorý sa zaujíma o určitú profesionálnu oblasť“ (D. Fabián, In: J. Koščo 1980, s. 340).

Profesionálny vývin človeka sa chápe ako proces, ktorý prebieha od ranného veku až do odchodu do dôchodku. D. E. Super charakterizoval profesionálny vývin ako proces rastu, rozvoja a učenia, ktorý zahrnuje všetky etapy vývinu myslenia, prežívania a správania osoby vzhľadom na povolanie. Pritom profesionálny vývin a rozvoj sa považuje za súčasť a zložku všeobecného vývinu a rozvoja osobnosti človeka (J. Koščo, 1980).

Záverom možno dodať, že úroveň komunikačnej profesionality pracovní-kov pomáhajúcich profesií a ich psychologická a sociálna zrelosť sú sú-časťou ich profesijnej kompetencie, ktorá sa podieľa na synergickom efekte pomáhajúceho procesu zameranom na klientov.

OBSAH

1 Pomáhajúce vedy a profesie: sociálna pedagogika, sociálna andragogika, sociálna práca

2 Interpersonálna komunikácia – súčasť profesijnej kompetencie v pomáhajúcich profesiách

3 Edukačný charakter sociálnej skupiny a rozvoj komunikácie jej členov
3.1 Interpersonálna komunikácia
3.2 Vedenie rozhovoru

4 Stavanie a ničenie mostov dorozumenia medzi ľuďmi
4.1 Asertivita a asertívne správanie
4.2 Rozhovor v záťažových situáciách
4.3 Optimálna a tvorivá komunikácia – základ duševnej rovnováhy
4.4 Ako uspieť v jednaní s ľuďmi

5 Profesionálne správanie v komunikácii
5.1 Zásady profesionálneho správania v komunikácii

6 Význam komunikácie v živote človeka
6.1 Interpersonálny svet dieťaťa a jeho rodičov v kontexte komunikácie
6.2 Psychosociálny tranzit a limity komunikácie v seniorskom veku

7 Sebapoznanie ako základ optimálnej komunikácie – ukážka metód

Názov: CESTA K INTERPERSONÁLNEJ KOMUNIKÁCII V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Recenzenti:
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Dr. Arkadiusz Wąsiński

Vydala: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov

Rok vydania: 2013
Vydanie: prvé
Počet strán: 107
Tlač: CUBE consulting, s.r.o.

ISBN 978-80-555-0841-2
EAN 9788055508412